kochanowski co to znaczy

Co oznacza Kochanowski Jan? Co to jest: ur. w Sycynie k. Zwolenia, pow. radomski. W r. 1544

Co znaczy Kochanowski jan

Definicja KOCHANOWSKI JAN: ur. w Sycynie k. Zwolenia, pow. radomski. W r. 1544 studiował na Akademii Krakowskiej. W 1551/52 wyjechał do Królewca, gdzie zetknął się z reformacją. Dzięki stypendium otrzymanemu od ks. Albrechta podjął studia na uniwersytecie w Padwie (1552-55). Zwiedził wówczas Neapol i Rzym. W 1555 r. powrócił do Polski, a w 1555/56 wyjechał ponownie do Królewca - studiował na tamtejszym uniw. W 1556 r. krótko przebywał w Padwie. Na wieść o śmierci matki powrócił do państwie. Jeszcze w 1556 r. (albo w 57) po raz trzeci pojechał do Padwy. W 1558/59 poprzez Marsylię i Paryż powrócił do Polski. W Paryżu zetknął się z twórczością Plejady i jej przywódcy, P. Ronsarda ("widziałem Ronsarda"). Od r. 1559 rozpoczął się około 10-letni pobyt poety na dworach magnackich i królewskim. W 1562 r. K. przebywał na dworze F. Padniewskiego, a w 63 r. - J. Firleja. Najprawdopodobniej od 1564 r. nosił tytuł sekretarza Jego Królewskiej Mości. Trwała przyjaźń połączyła go z podkanclerzym P. Myszkowskim - wykształconym humanistą, byłym padewczykiem. Dzięki niemu dostał w 1564 r. probostwo poznańskie, a w 1566 plebanię w Zwoleniu. Przyjął niższe święcenia kapłańskie, lecz obowiązków duszpasterskich nie pełnił (z kośc. beneficjum zrezygnował, gdy postanowił się ożenić). Moment dworski to czas żywego zainteresowania sprawami państwa. W 1567 r. K. towarzyszył Zygmuntowi Augustowi w tak zwany wyprawie radoszkowskiej na Litwę (manewry wojskowe), a w l. 1568 i 69 do Lublina na sejm unijny. około 1571 r. pisarz, zmęczony życiem dworskim (pisze o tym w liście poet. Marszałek), osiadł w odziedziczonym po tacie Czarnolesie. Angażował się nadal w życie polit.: po śmierci Zygmunta Augusta poparł Henryka Walezego, a po jego ucieczce sprzeciwił się wyborowi Polaka na tron (był zwolennikiem Habsburga ((albo carewicza). Po obiorze Stefana Batorego zbliżył się znów do dworów króla i Jana Zamoyskiego. około 1575 r. ożenił się z D. Podlodowską i wiódł spokojne życie ziemianina. W 1578 r. ( (((albo 79) zmarła jego córka Urszula, a pomiędzy 1580 i 83 r. - druga córka, Hanna. K. zmarł na atak serca w Lublinie, gdzie pojechał w kwestiach rodzinnych. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli Stefan Batory, kanclerz J. Zamoyski i marszałek ogromny koronny A. Opaliński. K. został pochowany w Zwoleniu. Współcześni pisali, iż zmarł pisarz, "jaki w Polszcze jeszcze nie był ani się drugiego takiego spodziewać nie można". Jego twórczość dzieli się na 3 okresy: padewski, dworski i czarnoleski. W momencie padewskim pisał raczej po łacinie, wzorując się na poetach gr. i rzym. Powstały wówczas wiersze lir. (Lyricorum libellus, 1580), fraszki (Foricoenia sive Epigramatum libellus, 1584) i elegie (Elegiarum libri IV, 1584) - między innymi miłosne, adresowane do Lidii. Wiersz O śmierci Jana Tarnowskiego do syna jego, Jana Krzysztofa (1561) jest pierwszym datowanym utworem K. napisanym po polsku. W 1562 r. w Krakowie wychodzi poemat Zuzanna, rozwijający bibl. motyw pięknej niewiasty podpatrywanej poprzez starców. K. interesuje w pierwszej kolejności decyzja bohaterki ("umrzeć poczciwie"). Do poematu dołączono wiersz Czego chcesz od nas, Panie W momencie dworskim powstały liczne fraszki i pieśni i poematy Zgoda i Satyr. około 1564 r. K. napisał Wróżki - dialog, gdzie Pleban poucza Ziemianina o zagrożeniu Rzeczypospolitej poprzez szlachecką prywatę. Pierwowzorem wydanego pomiędzy 1562 a 65 r. poematu Szachy był poemat heroikomiczny M. G. Vidy Scacchia ludus (1527), K. opisał jednak partię szachów znacząco ciekawiej i bardziej dramatycznie. około 1567 r. (z pewnością przed 70) powstał wiersz Muza - manifest poet. Artysta-kreator wyraża w nim wiarę w swą nieśmiertelną sławę, głosi wolność twórcy, który "nie podlega nikomu"

Co to jest Kochanowski Jan w Słownik definicji K .