kronika galla anonima co to znaczy

Co oznacza Kronika Galla Anonima? Co to jest: najstarszy zachowany odpis z XIV w.; I druk z XVIII w

Co znaczy Kronika galla anonima

Definicja KRONIKA GALLA ANONIMA: najstarszy zachowany odpis z XIV w.; I druk z XVIII w. Gall stworzył K., "aby za darmo nie jeść chleba polskiego". Inicjatywa pisania dzieła wyszła najprawdopodobniej z otoczenia Bolesława Krzywoustego. Autor korzystał z Rocznika kapitulnego krakowskiego i Pasji św. Wojciecha (oba zaginęły), kalendarzy i ustnych przekazów (zwł. kanclerza Mikołaja). K. w chronologicznym porządku (lecz bez dat) opowiada dzieje Polski od czasów legendarnych (historie o Popielu, Piaście i Ziemowicie) po panowanie Krzywoustego. Wpisuje się w tradycję gatunku średniowiecznej historiografii, tak zwany gesta, przedstawiając zdarzenia przez wzgląd na osobą bohatera. Opowieść o dziejach państwa jest poprzedzona opisem geogr. państwie ( tak zwany chorografia) - pięknego, zam. poprzez mężnych i pracowitych ludzi. K. złożona jest z trzech ksiąg: I - do 1084 albo 85 r. (cudowne poczęcie Bolesława), II - do 1109 r. (młodość księcia), III - niedokończona - do 1113 r. (dzieje dojrzałego władcy). Księgi zostały poprzedzone przedmowami o różnej formie (listu, wstępu prozą, wierszowanego skrótu treści albo poet. panegiryku). Szczególną uwagę poświęcił Gall Bolesławowi Chrobremu (wzór dla panujących) i Bolesławowi Śmiałemu (cnoty rycerskie, (lecz i nadmierna ambicja, próżność). Pierwszoplanowa postać - Bolesław Krzywousty - odznacza się przymiotami duszy (mądrość, męstwo, pobożność) i ciała. Zyskuje szacunek nawet u wrogów. Kronikarz nie kryje intencji panegirycznych - ocenia, komentuje (na przykład za zbrodnię dokonaną na Zbigniewie obwinia złych doradców Bolesława, wychwala skruchę i pokutę czynioną poprzez księcia po śmierci brata). Wedle przedstawianą koncepcją dziejów losy Polski są realizacją Bożych planów. K. ma cechy dzieła lit.: fikcja (wypowiedzi bohaterów), kunsztowny, zgodny z zasadami ars dictandi styl (rytmizacja prozy, bogactwo środków językowych - zwł. metafor, porównań, epitetów, aliteracji i adnominacji), dynamizowanie akcji. 3-osobowy narrator wymienia się regularnie w 1-osobowego (ja, my), nawiązując kontakt z odbiorcą. Kompozycja dzieła jest podporządkowana cyfrze 3 (3 księgi, 3 listy, 3 pieśni, w każdej księdze po 3 fikcyjne mowy i tak dalej). Gall odsłania przed odbiorcą swój warsztat pisarski, prezentuje się jako twórca (artysta) utrwalający pamięć o władcach, miastach i krajach. najprawdopodobniej K. była recytowana poprzez autora na dworze księcia - stąd między innymi zwroty do słuchaczy i wiersze (może śpiewane). Z dzieła korzystali późniejsi historiografowie, między innymi Wincenty Kadłubek i J. Długosz

Co to jest Kronika Galla Anonima w Słownik definicji K .