leszek biały londzin józef co to znaczy

Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na L

 • Definicja Młodych Legion Co to jest Frakcja LEGION MŁODYCH
 • Definicja LIGA MORSKA I RZECZNA Co to jest LIGA MORSKA I KOLONIALNA
 • Definicja Lucice Co to jest WIELECI
 • Definicja Łanowe Co to jest SKARB KRÓLEWSKI
 • Definicja Dˇbrowskiego Legiony Co to jest LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH
 • Definicja Akademicka Legia Co to jest kilkakrotnie powoływana i rozwiązywana; reaktywowana w 1937, rok potem weszła w skład batalionów
 • Definicja Łowczy Co to jest urzędnik odpowiedzialny za organizację polowań władcy; od XIV w. urząd honorowy
 • Definicja Pruskie Lenno Co to jest PRUSY KSIˇŻĘCE
 • Definicja Żołnierza Przyjaciół Liga Co to jest LIGA OBRONY Państwie
 • Definicja Legat Co to jest przedstawiciel do pełnienia określonej funkcji
 • Definicja Lok Co to jest zobacz LIGA OBRONY Państwie
 • Definicja Łagry Co to jest OBOZY RADZIECKIE
 • Definicja Łotwa Co to jest INFLANTY
 • Definicja Wołyńskie Liceum Co to jest LICEUM KRZEMIENIECKIE
 • Definicja Stanisław Leszczyński Co to jest STANISŁAW LESZCZYŃSKI
 • Definicja Leszek Co to jest przełomie IX/X w. przypadała ekspansja Polan
 • Definicja Nadwiślańska Legia Co to jest walczyły w Hiszpanii, między innymi bitwa w wąwozie Somosierra 1808; w 1812 weszły w skład Legii
 • Definicja Młodych Legion Co to jest orientacji prorządowej ( sanacja) działająca w l. 1930-1939; w 1936 wskutek rozłamu powstał
 • Definicja Rafał Leszczyński Co to jest w czasie studiów nawiązał kontakty z różnymi wybitnymi uczonymi (między innymi w Padwie z
 • Definicja Litwa Co to jest Ogromne KSIĘSTWO LITEWSKIE
 • Definicja Przepowiednie Listy Co to jest FLOTA KAPERSKA WOJSKO KWARCIANE
 • Definicja 34 List Co to jest pierwszy zbiorowy protest przeciwko polityce kulturalnej władz PRL; zwracał uwagę na zaostrzenie
 • Definicja Wsi Lokacja Co to jest panem feudalnym i na podstawie prawa niemieckiego; zakładane były nowe osady wiejskie (wsie na
 • Definicja Łapanki Co to jest światowej w Generalnym Gubernatorstwie, których celem było wyłapywanie ludności polskiej na
 • Definicja Ni Lu Ludzie Co to jest osobistej od feudała; zaliczano do tej kategorii między innymi żebraków, prostytutki ( chłopi
 • Definicja Miejska Ława Co to jest obradujący pod przewodnictwem wójta; po wykupie wójtostw poprzez samorządy funkcję przewodniczącego
 • Definicja Jan Łaski Co to jest ruchem reformacyjnym w 1556 starał się zjednoczyć kościoły protestanckie w jeden kościół narodowy
 • Definicja Krajowa Lista Co to jest wyborczymi; znalazło się na niej 50 działaczy politycznych z PZPR i ugrupowań sojuszniczych; w I
 • Definicja Polski Niepodległości Liga Co to jest piłsudczykowskiego ; w jej skład wchodzili między innymi M., Grażyński, J. Jędrzejewicz, M
 • Definicja Mieczysław Ledóchowski Co to jest Kulturkampfu więziony w l. 1874-1875, a w 1876 wydalony z Niemiec
 • Definicja Polskiej Młodzieży Legion Co to jest LEGION MŁODYCH
 • Definicja LEGION POLSKI NA WĘGRZECH Co to jest Wysocki; ochotnicy z Galicji i Królestwa Polskiego walczyli pod Koszycami, Miszkolcem, Turą z armią
 • Definicja Landrat Co to jest administracyjną i policyjną; od 1872 stał na czele Wydziału Powiatowego, organu wykonawczego
 • Definicja Józef Jan Lipski Co to jest 1959 prezes Klubu Krzywego Koła; w 1964 współinicjator Listu 34; w 1976 współzałożyciel KOR; w 1980
 • Definicja Jagiellończyk Ludwik Co to jest 1516; rządy za małoletniego Ludwika II sprawowali zwalczający się wzajemnie możnowładcy; zginął w
 • Definicja Aleksander Lüders Co to jest przeciwnik polityki A. Wielopolskiego, zwolennik ostrego kursu wobec Polaków; nieudanego zamachu
 • Definicja Historyczna Szkoła Lwowska Co to jest szkoła liberalna; jej twórcami byli O. Balzer, K. Liske
 • Definicja Tadeusz Łomnicki Co to jest 1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na Woli 1975
 • Definicja Wiejska Ława Co to jest pod przewodnictwem sołtysa; od XV w., w związku z wykupem sołtysów i rozwojem folwarku, zanika, a
 • Definicja Łemkowie Co to jest w.; w okresie międzywojennym żyło ich około 150 tys., zajmowali się raczej pasterstwem, zachowując
 • Definicja Legnica Co to jest Tatarami zakończona klęską Polaków i śmiercią Henryka Pobożnego ( mongolskie najazdy
 • Definicja Gotfryd Lengnich Co to jest Societas Litteraria; znany z prawniczego opracowania ustroju Rzeczypospolitej: Ius publicum Regni
 • Definicja Jan Łaski Co to jest i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra Jagiellończyka; stanął na czele tak zwany młodego
 • Definicja Środkowa Litwa Co to jest Wileńszczyzny wskutek akcji ( buntu ) oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J
 • Definicja Witold Lutosławski Co to jest XX w.; autor utworów symfonicznych (między innymi Gry weneckie, II symfonia, Livre pour orchestre
 • Definicja Franciszek Juliusz Leo Co to jest został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1904 został prezydentem Krakowa i przed wybuchem
 • Definicja Ławnik Co to jest mianowanie na ławnika na wsi pozostawało w gestii pana feudalnego, a w mieście był wybierany
 • Definicja Puławski Legion Co to jest około 900 osób; w X 1915 został wcielony do Brygady Strzelców Polskich
 • Definicja LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH Co to jest razem z Agencją Polską podpisał umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o utworzeniu wojska polskiego
 • Definicja LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE Co to jest walczyć z Niemcami; na jego bazie 3 IX 1939 utworzono Czechosłowacką Brygadę Ochotniczą pod
 • Definicja Lenino Co to jest Armia Polska w ZSRR) pod dowództwem gen. Z. Berlinga; dywizja z racji na słabość wspierających ją
 • Definicja Mołdawskie Lenno Co to jest MOŁDAWIA; WOJNY POLSKO-TURECKIE
 • Definicja Lechici Co to jest Polaków, tej nazwy używał Wincenty Kadłubek
 • Definicja Bolesław Limanowski Co to jest polskiego; w 1880 utworzył w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski, organizację
 • Definicja Karol Libelt Co to jest walczył w stworzeniu listopadowym, współzałożyciel Towarzystwa Naukowej Pomocy 1841: członek
 • Definicja Józef Lompa Co to jest autor podręczników szkolnych i popularnej historii Śląska Krótkie wyobrażenie historii Szląska dla
 • Definicja Morska Liga Co to jest zobacz LIGA MORSKA I KOLONIALNA
 • Definicja Czarny Leszek Co to jest Łokietka; z woli Bolesława Wstydliwego książę krakowski od 1279; starał się kontynuować dzięki
 • Definicja Łan Co to jest na prawie niemieckim; regionalnie stosowany był na północy łan mniejszy (chełmiński) = około 16,7
 • Definicja Walerian Łukasiński Co to jest Narodowe, w 1821 Towarzystwo Patriotyczne; po aresztowaniu w 1822 przebywał w więzieniu w Zamościu
 • Definicja Ignacy Łukasiewicz Co to jest w 1852 przeprowadził destylację nafty; w 1853 skonstruował lampę naftową; w 1854 zbudował
 • Definicja Feliks Łubieński Co to jest sprawiedliwości; był inicjatorem dekretu grudniowego; wprowadził Kodeks Napoleona w 1808
 • Definicja Mickiewicza Legion Co to jest zasady programowe Skład zasad; walczył u boku armii piemonckiej z Austriakami; w V i VI 1849
 • Definicja Lędzianie Co to jest Sandomierskiem albo na Lubelszczyźnie; od nich nazwy Polski w języku węgierskim (Lengyel) i ruskim
 • Definicja Łużyce Co to jest zachodniosłowiańskie plemiona Serbów łużyckich; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich
 • Definicja Conspiro Liberum Co to jest rozważeniu w momencie obecnej; przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej uważali, iż tak jak
 • Definicja Kobiet Liga Co to jest Kobiet; od 1948 do 1981 jako Liga Kobiet; w 1981 zmieniono nazwę na Ligę Kobiet Polskich; walczyła
 • Definicja Stanisław Lilpop Co to jest Królestwie Polskim; współzałożyciel w 1854 spółki Evans, Lilpop et Comp. ; naczelny dyrektor
 • Definicja Andrzej Lubieniecki Co to jest Batorego; od 1577 minister braci polskich kolejno w: Śmiglu, Lublinie i Hoszczy; znany z
 • Definicja Veto Liberum Co to jest sejmowej; nie było w praktyce stosowane do poł. XVII w.; w 1652 poseł upicki Władysław Siciński nie
 • Definicja Lisowczycy Co to jest pierwszego dowódcy - Aleksandra Lisowskiego; wsławili się skutecznością w działaniach w pierwszej
 • Definicja Luksemburgowie Co to jest piastująca godność cesarską z przerwami w l. 1312-1437; jej przedstawiciele: władca Czech Jan
 • Definicja Alfred Lampe Co to jest członek Poalej Syjon; od 1921 w KPP, gdzie w l. 1929-1932 był członkiem Biura Politycznego KC KPP
 • Definicja Juliusz Łukasiewicz Co to jest dyrektor departamentu konsularnego MSZ, 1931-32 poseł w Wiedniu, 1933-1936 ambasador w Moskwie
 • Definicja Gonzaga Maria Ludwika Co to jest IV Wazy (1645) i jego przyrodniego brata Jana Kazimierza Wazy (1649), od 1646 królowa Polski
 • Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA Co to jest Żeglugi Bandera Polska , od 1919 Towarzystwo Liga Żeglugi Polskiej , w l. 1924-1930 Liga Morska i
 • Definicja Joachim Lelewel Co to jest Uniwersytetu Warszawskiego; w 1824 usunięty za kontakty z Towarzystwem Filomatów; w momencie
 • Definicja Krzemienieckie Liceum Co to jest 1819 jako Gimnazjum Wołyńskie; w 1819 uzyskało prawo nadawania niższych stopni naukowych; było
 • Definicja Locarno Co to jest Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch i podpisane 1 XII 1925 w
 • Definicja LIGA OBRONY KRAJU (LOK) Co to jest Żołnierza, 1950-1962 p. n. Liga Przyjaciół Żołnierza; jest ogniwem w systemie obrony cywilnej
 • Definicja Róża Luksemburg Co to jest współtwórca SDKPiL; uczestniczyła w rewolucji 1905-1907; reprezentowała lewe skrzydło niemieckiej
 • Definicja LIGA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co to jest występowała w obronie więźniów politycznych; decydujące wpływy miały na nią KPP i PPS; rozwiązana
 • Definicja Polska Liga Co to jest z inicjatywy A. Cieszkowskiego; popierała działalność oświatową i gospodarczą społeczeństwa
 • Definicja Magnackie Latyfundium Co to jest magnackie ( królewięta), raczej na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej; organizowane jako
 • Definicja Łęczyca Co to jest zwołany w 1180 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego w celu uznania jego władzy pryncypackiej; dla
 • Definicja Naddunajska Legia Co to jest Kniaziewicz; były na żołdzie francuskim; brały udział w bitwie pod Hohenlinden (3 XII 1800); po
 • Definicja Sebastian Jerzy Lubomirski Co to jest mówca; wsławił się jako wybitny wódz w walkach w czasie potopu szwedzkiego (w 1657 został hetmanem
 • Definicja Tadeusz Spławiński Lehr Co to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1928 członek PAU, od 1952 członek PAN, członek wielu towarzystw
 • Definicja Polskie Legiony Co to jest inicjatorem był NKN; początkowo istniał Legion Wschodni i Zachodni powstały na bazie Drużyn
 • Definicja Niewolna Ludność Co to jest pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych, przestępców, niewypłacalnych dłużników (zakupieńcy
 • Definicja Pakt Lanckoroński Co to jest określone zostały zasady przeprowadzenia reformy rolnej uwzględniające interesy ziemiaństwa; stał
 • Definicja Narodowa Liga Co to jest wszystkich zaborach; program ideowy sformułował R. Dmowski w broszurze Nasz patriotyzm; kluczowe
 • Definicja Oskar Lange Co to jest wojny światowej wykładowca ekonomii na uniwersytecie w Chicago; zaakceptował nowe władze po 1945 i
 • Definicja Lustracja Co to jest sejmów egzekucyjnych; w 3-osobowej komisji lustracyjnej znajdowali się przedstawiciele króla
 • Definicja Lenno Co to jest nadawał swojemu wasalowi określone terytorium i uprawnienia do władania nim, w zamian za wymóg
 • Definicja Tomasz Łubieński Co to jest od 1806; był posłem do sejmu Królestwa Polskiego w 1820, a w 1829 senatorem; w stworzeniu
 • Definicja Jan Lechoń Co to jest ekipy Skamander; w 1930 wyjechał na placówkę dyplomatyczną do Paryża, a w momencie II wojny
 • Definicja Łambinowice Co to jest woj. opolskim; utworzony po wojnie francusko-pruskiej 1870-1871 dla około 3 tys. jeńców francuskich
 • Definicja Herman Lieberman Co to jest PPS; poseł do parlamentu wiedeńskiego 1907-1918 i Sejmu RP 1919-1933; w momencie I wojny światowej
 • Definicja Polski Lud Co to jest Brytanii w 1835; składała się z byłych powstańców listopadowych, raczej chłopów, i byłych działaczy
 • Definicja Węgierski Ludwik Co to jest 1342 władca Węgier (Ludwik Ogromny); od 1370 władca polski; na mocy układów w 1339 w Wyszehradzie i
 • Definicja Bogumił Samuel Linde Co to jest polskiego na uniwersytecie w Lipsku; w momencie stworzenia kościuszkowskiego związany z polskimi
 • Definicja Miast Lokacja Co to jest panem (feudałem - miasta prywatne, księciem albo królem - miasta królewskie) na podstawie
 • Definicja Marian Langiewicz Co to jest wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię 1860; w 1862 wykładał w polskiej szkole wojskowej w Cuneo; w
 • Definicja Julian Leszczyński Co to jest SDKPiL; w l. 1917-1919 kierował Komisariatem Polskim Ludowego Komisariatu ds. Narodowości w
 • Definicja Luteranizm Co to jest popularność raczej pośród zamożnego mieszczaństwa w Prusach Królewskich i Prusach Zakonnych i w
 • Definicja Józef Londzin Co to jest po otrzymaniu święceń w 1899 pracował w Cieszynie, gdzie zajmował się redagowaniem Gwiazdki
 • Definicja Biały Leszek Co to jest krakowski; jako małoletni objął tron krakowski w 1294, z którego został usunięty w 1198 poprzez

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast, Linde Samuel Bogumił, Ludwik Węgierski, Lud Polski, Lieberman biografia.

Co to jest Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian słownik.