maksymilian habsburg miarka co to znaczy

Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena, Mieszko Ii, Mazurkiewicz Jan, Mniejszości

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na M

 • Definicja Metropolia Co to jest ARCHIDIECEZJA; ARCYBISKUP
 • Definicja Masław Co to jest MIECŁAW
 • Definicja Konstytucja Mała Co to jest zobacz KONSTYTUCJA MAŁA
 • Definicja Brandenburska Marchia Co to jest BRANDENBURGIA
 • Definicja Mściwój Co to jest MSZCZUJ
 • Definicja Helena Marusarzówna Co to jest alpejskich; kurierka ruchu oporu zamordowana poprzez hitlerowców; dla uczczenia jej pamięci
 • Definicja Nowa Magnateria Co to jest upadło sporo rodów możnowładczych, a do kształtującej się ekipy magnackiej dołączyła ekipa nowych
 • Definicja MACIERZ SZKOLNA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co to jest POLSKA MACIERZ SZKOLNA
 • Definicja Wewnętrznych Spraw Ministerstwo Co to jest BEZPIEKA
 • Definicja Mistrz Co to jest samodzielnego wykonywania zawodu i prowadzenia warsztatu rzemieślniczego; 2) przełożony zakonu
 • Definicja Makaronizm Co to jest zdarzenie szczególnie powszechne w okresie sarmatyzmu
 • Definicja Józef Ignacy Massalski Co to jest konfederacji targowickiej jeden z jej głównych organizatorów, a później popierający interesy
 • Definicja Dominik Merlini Co to jest stanisławowskiego; do Polski przybył około 1750; autor, wspólnie z Janem Kamsetzerem, wnętrz Zamku
 • Definicja Halicka Kijowsko Metropolia Co to jest CERKIEW
 • Definicja Magnateria Co to jest się z możnowładztwa, która od XVII w. zaczęła odgrywać decydującą rolę w życiu politycznym
 • Definicja Maksymilian Malinowski Co to jest 1887-1906) i Zarania (1907-1915), skupiającego działaczy ludowych z Królestwa Polskiego; jeden z
 • Definicja MANIFEST WIELKIEGO KSIĘCIA MIKOŁAJA MIKOŁAJEWICZA Co to jest społeczeństwo polskie do wspólnej walki z Niemcami; zapowiadał zjednoczenie ziem polskich pod
 • Definicja MANIFESTACJA KU CZCI DEKABRYSTÓW Co to jest poprzez członków Towarzystwa Patriotycznego; pod wpływem haseł antycarskich Sejm Królestwa
 • Definicja Manufaktura Co to jest wczesnokapitalistycznej oparta na rękodziele, lecz przy użyciu podziału pracy skoncentrowanego w
 • Definicja Kazimierz Michałowski Co to jest badaczami francuskimi jeszcze w okresie międzywojennym; twórca polskiej szkoły archeologii
 • Definicja Karol Marcinkowski Co to jest listopadowym; emisariusz Hotelu Lambert; rzecznik pracy organicznej w Wielkopolsce; inicjator
 • Definicja Dˇbrowskiego Mazurek Co to jest Wybickiego do melodii nieznanego autora; przeznaczona była dla żołnierzy Legionów Polskich we
 • Definicja Tadeusz Mazowiecki Co to jest pięćdziesiątych redaktor naczelny Wrocławskiego Tygodnika Katolików ; od 1955 związany z Paxem, a
 • Definicja Melno Co to jest mocy którego Żmudź przynależała wieczyście do Wielkiego Księstwa Litewskiego ( wojny polsko
 • Definicja Stanisław Mendelsohn Mendelson Co to jest członek kółek socjalistycznych w Warszawie; od 1878 na emigracji w Genewie, gdzie był kolejno
 • Definicja Adam Mickiewicz Co to jest niepodległościowy; ur. w Zaosiu pod Nowogródkiem; w czasie studiów na wydziale literatury
 • Definicja Adam Michnik Co to jest po 1964 związany z komandosami ; w marcu 1968 relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego; czołowy
 • Definicja Mezolit Co to jest charakteryzowała się wyspecjalizowanym myślistwem i zbieractwem i początkami życia osiadłego i
 • Definicja Stanisław Mikołajczyk Co to jest działacz utworzonego w 1928 Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici (prezes
 • Definicja MILICJA LUDOWA ROBOTNICZEJ PARTII POLSKICH SOCJALI Co to jest działająca w l. 1943-1944; na jej czele stał J. Mulak (pseudonim Franciszek ); po rozłamie część
 • Definicja Millenerzy Co to jest Królestwie Polskim w l. 1858-1863; głosili hasła pracy organicznej, ograniczonej autonomii
 • Definicja Zygmunt Miłkowski Co to jest poeta; w momencie Wiosny Ludów walczył w Legionach Polskich na Węgrzech; emisariusz TDP w Turcji i
 • Definicja Miłosław Co to jest poprzez L. Mierosławskiego skoncentrowane oddziały strzelców i kosynierów odparły natarcie
 • Definicja Maurycy Mochnacki Co to jest Polaków; od 1829 członek Sprzysiężenia Podchorążych; w momencie stworzenia listopadowego, jako
 • Definicja Mo Co to jest zobacz MILICJA OBYWATELSKA
 • Definicja Najazdy Mongolskie Co to jest zachodniej części Imperium Mongolskiego (potem tak zwany Złota Orda), z terenu podbitej Rusi; w
 • Definicja MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU Co to jest Plater; wspólnie z biblioteką gromadziło zbiory dotyczące emigracji popowstaniowej; w 1927 zbiory
 • Definicja Muszkieterzy Co to jest PIKINIERZY
 • Definicja Myto Co to jest miasta, pobierana od jednostki transportowej bez względu na przewożony towar ( skarb królewski
 • Definicja Ordynaryjny Polski Merkuriusz Co to jest redakcją Hieronima Pinocciego, sekretarza Jana Kazimierza Wazy
 • Definicja Mieszczaństwo Co to jest prywatnych; wykształcił się od XIII w. w związku z lokowaniem miast na prawie niemieckim; prawa
 • Definicja Jan Matejko Co to jest w XIX w.; od 1873 dyrektor Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie; kluczowe dzieła: Poczet królów i
 • Definicja Wersalski Traktat Mały Co to jest zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919
 • Definicja Poselskiej Izby Marszałek Co to jest SEJM WALNY
 • Definicja Miecznik Co to jest miecz na uroczystościach; od XIV w. urząd honorowy
 • Definicja Piotr Michałowski Co to jest malował sceny z wojen napoleońskich, na przykład Samosierra, portrety, na przykład Portret chłopa w
 • Definicja Konfederacji Marszałek Co to jest KONFEDERACJA
 • Definicja Marszałek Co to jest przejął część kompetencji urzędu wojewody; od I poł. XIV w. na dworze królewskim urzędnik
 • Definicja Wiśniowiecki Korybut Michał Co to jest Zamoyskich; wybrany na wolnej elekcji w 1669 dzięki poparciu na polu elekcyjnym dla króla Piasta
 • Definicja Moderowanie Co to jest PREROGATYWY KRÓLEWSKIE; SEJM WALNY
 • Definicja Jerzy Mniszech Co to jest obietnicę uzyskania ogromnych sum pieniędzy i dóbr w Rosji zgodził się oddać rękę swej córki
 • Definicja Stanowa Monarchia Co to jest reprezentacją stanów socjalnych w formie zjazdów, sejmików, sejmu; kształtowała się od XIII w
 • Definicja Możnowładztwo Co to jest posiadająca rozległe dobra ziemskie; w Polsce jej pochodzenie jest przedmiotem dyskusji, znaczna
 • Definicja Mykwa Co to jest zobacz GETTO
 • Definicja Mˇtwy Co to jest rozbici mimo przewagi liczebnej w bitwie pod Mątwami; idealne oddziały wierne Janowi Kazimierzowi
 • Definicja Andrzej Munk Co to jest współpracował z Polską Kroniką Filmową; reżyser filmów: Eroica (1958), Zezowate szczęście (1960
 • Definicja Zbigniew Messner Co to jest Katowicach (1975-82); w l. 1982-83 I sekretarz KW PZPR w Katowicach; od XI 1983 wicepremier, a w l
 • Definicja Jacek Małachowski Co to jest Poniatowskiego w czasie Sejmu Wielkiego; zwolennik porozumienia z Rosją, po wojnie polsko
 • Definicja Mazowsze Co to jest Płocku; w ramach monarchii piastowskiej już za panowania Mieszka I; w latach trzydziestych XI w
 • Definicja Pkwn Manifest Co to jest wydrukowany w Moskwie, a ogłoszony 22 VII 1944 w Chełmie, a później w Lublinie; składał się z 14
 • Definicja Krystian Minkus Co to jest Ludów na Śląsku; poseł do Parlamentu Frankfurckiego opowiadający się za radykalnymi reformami
 • Definicja Julian Marchlewski Co to jest ruchu robotniczego, dziennikarz; współtwórca, ideolog i lider ZRP, SDKPiL; od 1893 na emigracji; od
 • Definicja 1968 Wydarzenia Marcowe Co to jest poł. lat sześćdziesiątych, w okresie narastającego kryzysu politycznego i społecznego; 30 I 1968
 • Definicja Królewskie Miasta Co to jest lepsza niż w miastach prywatnych (mieli między innymi prawo własności gruntów miejskich na terenie
 • Definicja Mieczysław Moczar Co to jest założyciel Frontu Walki za Naszą i Waszą Wolność w 1941; od 1942 członek PPR i GL, jako dowódca
 • Definicja Konstanty Karol Majewski Co to jest Akademii Medyko-Chirurgicznej; współpracował z millenerami; od 1862 członek Dyrekcji Białych; od
 • Definicja Prywatne Miasta Co to jest gdzie prawa mieszczan były znacznie ograniczone (nie posiadali w przeciwieństwie od miast
 • Definicja Stanisław Maczek Co to jest rezerwy armii austriackiej; od 1918 w WP na różnych stanowiskach dowódczych, w tym zmotoryzowanej
 • Definicja Hilary Minc Co to jest studiach ekonomicznych w Polsce i we Francji, skąd został wydalony, został na krótko pracownikiem
 • Definicja Obywatelska Milicja Co to jest porządku i bezpieczeństwa i ochrony władzy ludowej; wraz z UB i Korpusem Bezpieczeństwa
 • Definicja Józef Antoni Madaliński Co to jest generał; po odmowie podporządkowania się rozkazowi o zmniejszeniu liczby wojska w jego brygadzie
 • Definicja Majdanek Co to jest hitlerowski obóz koncentracyjny, a później obóz masowej zagłady z 7 podobozami; zginęło w nim około
 • Definicja Ignacy Mościcki Co to jest a potem w l. 1912-1922 prof. Politechniki Lwowskiej, a od 1928 członek PAU; po zamachu majowym w
 • Definicja Celestyn Krzysztof Mrongowiusz Co to jest katedralnej w Królewcu i gimnazjum w Gdańsku; publikował popularne książki dla polskich włościan
 • Definicja Poiterski Manifest Co to jest Ogromny MANIFEST TDP
 • Definicja Mielnik Co to jest UNIE POLSKO-LITEWSKIE
 • Definicja Plˇtonogi Mieszko Co to jest Wysokim i Konradem odzyskał Śląsk; po bratobójczej wojnie z Bolesławem Wysokim w 1172 udzielny
 • Definicja Münchegrätz Co to jest przyłączyły się do niej Prusy; przewidywała współpracę w walce z polskim ruchem niepodległościowym
 • Definicja I Mieszko Co to jest państwowości polskiej; od ((około 960 książę monarchii obejmującej Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze i
 • Definicja Milsko Co to jest Milczan z kluczowym grodem w Budziszynie; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich przynależność do
 • Definicja Miednoje Co to jest poprzez NKWD na rozkaz J. Stalina polskich jeńców wojennych internowanych po kampanii wrześniowej w
 • Definicja Marchie Co to jest kierowane poprzez margrabiego o szerokich kompetencjach administracyjno-wojskowych; ich zadaniem
 • Definicja MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC Co to jest okresie oświecenia; wydawca pierwszych polskich czasopism uczonych ( Warschauer Bibliothek , Acta
 • Definicja Nadworny Marszałek Co to jest jako jeden z ministrów należał do senatu; analogiczny urząd istniał w Ogromnym Księstwie Litewskim
 • Definicja Michaił Murawiow Co to jest litewskiej; bezwzględnie i krwawo stłumił stworzenie styczniowe na Litwie i Białorusi, stąd zwany
 • Definicja Mitawa Co to jest pozostawiając w rękach szwedzkich prawie całe Inflanty, a przy Polsce Kurlandię i niewielką część
 • Definicja Moderanci Co to jest przywrócenia Konstytucji 3 Maja przy zastosowaniu regularnych wojsk, w przeciwieństwie od jakobinów
 • Definicja Miniatura Co to jest pergaminie albo kości słoniowej
 • Definicja Mszczuj Co to jest panowanie nad całym Pomorzem z braćmi Warcisławem i Samborem II złożył hołd lenny Brandenburgii
 • Definicja Stanisław Moniuszko Co to jest Teatrze Ogromnym; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; kompozytor: oper (Halka
 • Definicja Koronna Metryka Co to jest przywileje i nadania, mandaty, uniwersały królewskie, konstytucje sejmowe; prowadził ją kanclerz i
 • Definicja Maciejowice Co to jest Kościuszko starając się powstrzymać koncentrację wojsk rosyjskich (armii Aleksandra Suworowa i
 • Definicja Roman Malinowski Co to jest władzach naczelnych partii od 1969: zastępca członka i członek Naczelnego Komitetu; w l. 1981-1989
 • Definicja Małopolska Co to jest w 1 poł. X w. poprzez Czechy; włączone do monarchii piastowskiej około 990; rola tej dzielnicy
 • Definicja Sławomir Mrożek Co to jest studenckim Bim-Bom ; prowadził parodystyczną rubrykę Postępowiec w pismach Od A do Z (1956
 • Definicja Wielki Marszałek Co to jest zarządzał dworem i był mistrzem ceremonii, ustanawiał również ceny żywności i był wykonawcą
 • Definicja Możni Co to jest rodów, starszyzna w otoczeniu księcia albo króla, członkowie porady i dworu książęcego; wskutek
 • Definicja Misje Co to jest politycznego i organizacyjno-kościelnego podporządkowania ludności niechrześcijańskiej; Polska
 • Definicja Ludowa Partia Mazurska Co to jest 1896 w Ełku; prowadziła akcje oświatowe; występowała w obronie praw obywatelskich; organizowała
 • Definicja Gustaw Morcinek Co to jest podstawowej w Skoczowie; działacz akcji plebiscytowej na rzecz przynależności Śląska do Polski
 • Definicja Romanow I Mikołaj Co to jest polski (1825-1831); na króla Polski koronował się w Warszawie w 1829; zwalczał ruchy postępowe i
 • Definicja Mohacz Co to jest króla Czech i Węgier, a 70-tys. armią turecką dowodzoną poprzez sułtana Sulejmana II; zakończona
 • Definicja Status Materie Co to jest prawami kardynalnymi; Mogły być zmieniane decyzjami sejmu (między innymi: aukcja, zwiększanie
 • Definicja Mołdawia Co to jest od Pokucia na północy do ujścia Dunaju na południu; w l. 1387-1497 lenno królów Polski; w celu
 • Definicja Wschodnia Małopolska Co to jest z miastami: Lwów, Stanisławów), która po rozbiorach weszła w skład zaboru austriackiego; po 1918
 • Definicja Miecław Co to jest wykorzystując upadek monarchii pierwszych Piastów ogłosił się suwerennym księciem i nie
 • Definicja Bolesław Mołojec Co to jest w Hiszpanii ( dąbrowszczacy); zrzucony w składzie Ekipy Inicjatywnej należał do pierwszej trójki
 • Definicja Ludwik Mierosławski Co to jest listopadowym (uczestniczył w zdobyciu Arsenału); na emigracji związany z Młodą Polską i TDP; za
 • Definicja Andrzej Jan Morsztyn Co to jest Kazimierza Wazy; zwolennik stronnictwa profrancuskiego; w 1683 uciekł z Polski do Francji po
 • Definicja Stanisław Mackiewicz Co to jest działacz wileńskich konserwatystów tak zwany żubrów; założyciel i redaktor naczelny wychodzącego w
 • Definicja Moskwa Co to jest również pokojem Grzymułtowskiego od nazwiska polskiego posła w Moskwie Krzysztofa Grzymułtowskiego
 • Definicja MIĘDZYSOJUSZNICZA KOMISJA RZˇDZˇCA I PLEBISCYTOWA Co to jest przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku; sprawowała władzę polityczną i administracyjną na
 • Definicja Kazimiera Maria Co to jest od 1665 hetmana Jana Sobieskiego, od 1674 królowa Polski; córka zubożałego francuskiego arystokraty
 • Definicja Ludwik Mauersberger Co to jest organizację studencką Panta Koina; prowadził także działalność spiskową w Berlinie
 • Definicja Andrzej Małkowski Co to jest skautowskiego w 1911 we Lwowie), pierwszy redaktor Skauta ; przetłumaczył na język polski i
 • Definicja Polska Młoda Co to jest wzory czerpała z Młodych Włoch; weszła w skład Młodej Europy; głosiła hasła walki o niepodległość
 • Definicja Polski Marszałek Co to jest 1920 był J. Piłsudski; w 1920 ponadto honorowo stopień ten dostał Ferdinand Foch (francuski
 • Definicja Zygmunt Modzelewski Co to jest od 1917 i KPRP od jej założenia; w l. 1923-1937 we Francji, gdzie był sekretarzem sekcji polskiej
 • Definicja Patrymonialna Monarchia Co to jest związku z tym obowiązywały w niej zasady dziedziczenia podobne jak w stosunkach prywatnoprawnych
 • Definicja Ministrowie Co to jest senatu: marszałek ogromny, marszałek nadworny, kanclerz, podkanclerzy, podskarbi (i analogiczne
 • Definicja Miechowa Z Maciej Co to jest historyk, geograf, rektor Akademii Krakowskiej; znany jako autor podręcznika historii Polski
 • Definicja Cassino Monte Co to jest niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa nie
 • Definicja Ignacy Matuszewski Co to jest rosyjskiej, później żołnierz POW (1917-1918); brał udział w wojnie polsko-radzieckiej 1920 i w
 • Definicja Stary Iii Mieszko Co to jest 1173-1177 książę krakowski; prowadząc politykę wzmocnienia władzy princepsa wywołał bunt
 • Definicja Czesław Miłosz Co to jest zakresie literatury (1980); współzałożyciel ekipy poetyckiej Żagary (1929-1934); w l. 1945-1951
 • Definicja Monitor Co to jest na angielskim czasopiśmie Spectator ) - ukazywał się w l. 1765-1785 z inspiracji Stanisława Augusta
 • Definicja Zbigniew Morsztyn Co to jest Radziwiłłów; uczestnik wojen polsko-rosyjskich jako rezydent Radziwiłłów; w momencie potopu
 • Definicja Stanisław Małachowski Co to jest Konstytucji 3 Maja; zwolennik reform już na sejmie konwokacyjnym 1764; jako marszałek Sejmu
 • Definicja MANIFESTACJE PATRIOTYCZNE 1860-1861 Co to jest wdowie po bohaterze stworzenia listopadowego gen. J. Sowińskiego); w 1860 demonstracje młodzieży
 • Definicja Jędrzej Moraczewski Co to jest członek Zarządu); w l. 1907-1918 poseł do austriackiej Porady Państwa; w l. 1914-17 w Legionach
 • Definicja Merserburg Co to jest zawarto pokój kończący wojnę w l. 1007-1013 ( wojny polsko-niemieckie), na mocy którego sporne
 • Definicja MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP Co to jest spisu powszechnego z 1931 stanowiły 31% ogółu ludności, w tym: Ukraińcy - 4,8 mln, Żydzi 2,7 mln
 • Definicja Jan Mazurkiewicz Co to jest 1939 oficer Sztabu Głównego Naczelnego Wodza; od 1939 w konspiracji początkowo jako organizator i
 • Definicja Ii Mieszko Co to jest w 1013 poślubił Rychezę; w 1025 po śmierci ojca koronował się na króla i próbował prowadzić
 • Definicja Helena Modrzejewska Co to jest dzięki rolą dramatycznym; występowała w Krakowie, a od 1876 raczej w stanach zjednoczonych ameryki
 • Definicja Karol Miarka Co to jest 1861 współpracował z Gwiazdką Cieszyńską ; w l. 1869-1881 właściciel i redaktor pisma Katolik
 • Definicja Habsburg Maksymilian Co to jest wybrany na króla Polski w 1587; w czasie wolnej elekcji w 1587 koło szlacheckie na czele z rodziną

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena, Mieszko Ii, Mazurkiewicz Jan, Mniejszości Narodowe W Ii Rp, Merserburg, Moraczewski Jędrzej biografia.

Co to jest Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena słownik.