polskiego królestwa co to znaczy

Co to jest KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO biografia. antydatowana na 27 XI 1815); jej kluczowym

Co znaczy KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Definicja KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO: została podpisana poprzez Aleksandra I w Warszawie 1 X 1815 (antydatowana na 27 XI 1815); jej kluczowym autorem był A. J. Czartoryski; wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej; potwierdzała unię personalną Królestwa Polskiego z Rosją; władca był zwierzchnikiem władzy wykonawczej, sił zbrojnych, przysługiwała mu inicjatywa ustawodawcza, miał prawo: zwoływania i rozwiązywania sejmu, weta wobec uchwał sejmowych, wydawania statutów organicznych o charakterze dekretów, mianował wyższych urzędników; w momencie nieobecności reprezentował go namiestnik; władca i namiestnik nie byli odpowiedzialni przed parlamentem za swe decyzje; sejm składał się z: króla, senatu i izby poselskiej; senat tworzyli biskupi, kasztelanowie, wojewodowie, osoby mianowane poprzez króla w liczbie nie więcej niż 64 senatorów; izba poselska składała się z 77 posłów wybieranych na sejmikach i 51 deputowanych gmin, obowiązywał cenzus majątkowy; do kompetencji sejmu należało: ustawodawstwo w dziedzinie prawa sądowego i administracyjnego, uchwalał także budżet i podatki, zaciągi do wojska, w ograniczonym zasięgu kontrolował rząd; Porada Stanu kontrolowała działalność administracyjną, składała się ze Zgromadzenia Ogólnego i Porady Administracyjnej; Porada Administracyjna złożona była z ministrów i osób powołanych poprzez króla, podporządkowane jej były komisje rządowe: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policji, Wojny, Przychodów i Skarbu; konstytucja gwarantowała polski język urzędowy, wolność wyznania, druku, nietykalność osobistą i majątkową; sądownictwo było niezawisłe; była konstytucją liberalną, lecz w praktyce nieprzestrzeganą poprzez monarchę.

Definicje jak KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO w Słownik definicji K .