mała konstytucja co to znaczy

Co to jest KONSTYTUCJA MAŁA: biografia. powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu

Co znaczy KONSTYTUCJA MAŁA:

Definicja KONSTYTUCJA MAŁA:: 1) 1919 - "Uchwała Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa"; określała organizację i zakres działania najwyższych władz do czasu uchwalenia konstytucji marcowej w 1921; władzą naczelną ustanowiła Sejm Ustawodawczy; Naczelnik Państwa był najwyższym wykonawcą jego uchwał i przedstawicielem państwa, powoływał rząd w porozumieniu z sejmem i był przed nim wspólnie z rządem odpowiedzialny; każdy akt Naczelnika Państwa wymagał kontrasygnaty właściwego ministra; 2) 1947 - "Ustawa konstytucyjna 19 II 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej"; nawiązywała do podstawowych założeń konstytucji marcowej i manifestu PKWN z 1944; określała ustrój i zakres działania najwyższych organów Polski Ludowej do czasu uchwalenia konstytucji PRL z 1952; uzupełniała ją Ustawa Konstytucyjna z 1947 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej; organem zwierzchnim narodu był Sejm Ustawodawczy, a najwyższymi organami wykonawczymi: Prezydent, Porada Państwa i rząd; Prezydenta wybierał Sejm na 7 lat.

Definicje jak KONSTYTUCJA MAŁA: w Słownik definicji K .