robotniczy ruch co to znaczy

Co to jest RUCH ROBOTNICZY biografia. stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie

Co znaczy RUCH ROBOTNICZY

Definicja RUCH ROBOTNICZY: kierunek ideowo-polityczny, który narodził się po stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie za cel reprezentowanie interesów robotniczych; zaczął się rozwijać po przeprowadzeniu uwłaszczenia i wspólnie z narastającą urbanizacją i industrializacją, odwołując się do ideologii różnych kierunków europejskiego ruchu socjalistycznego; za jego początek uważane jest utworzenie pierwszej polskiej partii robotniczej Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (ogromny Proletariat); u schyłku XIX w. podzielił się na dwa nurty: niepodległościowy (reformistyczny), którego reprezentantką była PPS i rewolucyjny, z którego potem wyłoni się ruch komunistyczny ( SDKPiL i PPS-Lewica); w środowisku robotniczym mocne były także wpływy organizacji katolickich, szczególnie związkowych ( związki zawodowe), które opierając się na encyklice papieża Leona XIII Rerum novarum propagowały zasady solidaryzmu społecznego; już w XIX w. w okolicy nurtu socjalistycznego pojawił się więc również nurt narodowo-chrześcijański, odrzucający hasło walki klasowej ( NZR, NPR); w okresie II Rzeczypospolitej stworzenie w 1918 KPRP wywołało trwały konflikt wewnątrz ruchu, pomiędzy partią komunistyczną, infiltrowaną przez III Międzynarodówkę poprzez wywiad radziecki i ruchem socjalistycznym, zachowującym pozycje niepodległościowe i reformistyczne; PPS opowiadało się w okresie dwudziestolecia międzywojennego za budowaniem ustroju demokratycznego i szerokim ustawodawstwem socjalnym; KPP dążyło do przekształceń rewolucyjnych na wzór radziecki; po 1926 PPS zachowywało konsekwentnie stanowisko antysanacyjne wchodząc do Centrolewu i stając na czele strajków w pierwszej poł. lat trzydziestych; próby powołania jednolitego frontu ludowego z komunistami w pierwszej poł. lat trzydziestych skończyły się jednak fiaskiem, tym bardziej iż w 1938 KPP została rozwiązana poprzez Komintern; w czasie II wojny światowej PPS znalazła się w gronie partii tworzących Rząd RP na uchodźstwie i podziemne struktury niepodległościowe ( Delegatura Rządu na Państwo, Porada Jedności Narodowej); odtworzona pod nazwą PPR partia komunistyczna, po przyciągnięciu w orbitę swojego działania części działaczy socjalistycznych ( RPPS) i przy poparciu wkraczających do Polski w 1944 wojsk radzieckich zdobyła jednak pozycje dominującą, wprowadzając w Polsce radziecki schemat ustroju socjalistycznego ( KRN, PKWN); w 1948 wymuszono w ten sposób tak zwany zjednoczenie ruchu robotniczego, wskutek którego powstała PZPR, akceptująca stalinowski schemat przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce; po rozwiązaniu PZPR i stworzeniu w 1990 Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Unii Socjaldemokratycznej i reaktywowaniu działalności PPS, pojawił się na nowo pluralizm polityczny, którego korzenie mają aktualnie zarówno charakter ideologiczny, jak i historyczny.

Definicje jak RUCH ROBOTNICZY w Słownik definicji R .