sanacja co to znaczy

Co to jest SANACJA biografia. rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie

Co znaczy SANACJA

Definicja SANACJA: (z z łaciny: sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w kraju; trzon obozu tworzyli dawni członkowie Legionów Polskich i POW działający przed 1926 w stowarzyszeniach kombatanckich i paramilitarnych, między innymi Związku Legionistów i Związku Strzeleckim i w lewicowych partiach, raczej w PPS i PSL "Wyzwolenie"; w skład obozu weszły ponadto niewielkie organizacje inteligenckie, między innymi Partia Pracy i Związek Naprawy Rzeczypospolitej, część konserwatystów z Stronnictwa Prawicy Narodowej, a również potem w 1928 secesjoniści z NPR (NPR-Lewica), PSL "Wyzwolenie" i PPS (PPS dawna Frakcja Rewolucyjna); w elicie władzy dominującą pozycję mieli przedstawiciele formacji legionowo-peowiackiej, a jej przywódcy wywodzili się z szeregów wojska, stąd określano ich mianem "ekipy pułkowników" ( rządy pułkowników); do ścisłego grona kierowniczego przy J. Piłsudskim wchodzili J. Beck, A. Prystor, W. Sławek, K. Świtalski; niekwestionowanym przywódcą był J. Piłsudski, który od 1926 posiadał właściwie pozycję dyktatorską, nie mniej jednak zarezerwował sobie wyłączność podejmowania decyzji w kwestiach polityki zagranicznej i wojskowej; przed wyborami w 1928 utworzono BBWR, który pierwotnie miał tylko zorganizować zaplecze polityczne na czas wyborów; cieszący się na początku szerokim poparciem, w szczególności na lewicy, obóz piłsudczykowski, od 1929 wobec aktywizacji sił opozycyjnych ( Centrolew) zaczął stosować sposoby pozaprawne, które dały mu w 1930 wskutek tak zwany wyborów brzeskich ( mechanizm brzeski) bezwzględną przewagę w parlamencie, co pozwoliło na uchwalenie w l. 1932-1933 licznych ustaw (o zgromadzeniach, stowarzyszeniach, samorządzie terytorialnym i szkolnictwie), które odzwierciedlały autorytarne nastawienie piłsudczyków; znalazło ono końcowy słowo w nowej konstytucji w 1935 ( Konstytucja kwietniowa); w pierwszej poł. lat trzydziestych obóz rozbudował własne wpływy w organizacjach socjalnych, między innymi w ruchu zawodowym (w 1931 stworzenie Związku Związków Zawodowych), młodzieżowym (utworzenie w 1930 Legionu Młodych, opanowanie w 1931 ZHP), kombatanckim; J. Piłsudski nie rozstrzygnął jednoznacznie problemu następstwa na wypadek swego zgonu, stąd po jego śmierci 12 V 1935 doszło do walki o władzę, która doprowadziła do tak zwany dekompozycji obozu sanacyjnego; do objęcia władzy pretendowała "ekipa pułkowników" na czele z W. Sławkiem, co zostało zakwestionowane jednak poprzez prezydenta RP I. Mościckiego i E. Rydza-Śmigłego, nowego Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; o klęsce ""ekipy Sławka zadecydowało między innymi przedwczesne rozwiązanie BBWR w X 1935; na przełomie 1935 i 1936 doszło do porozumienia pomiędzy Mościckim i Rydzem-Śmigłym o podziale stref wpływów (duumwirat Mościcki - Śmigły), w ramach którego prezydent zagwarantował sobie wpływ na sprawy gospodarcze, z kolei Rydz-Śmigły na politykę wewnętrzną i szeroko rozumianą obronną; w III 1937 powołano zaplecze polityczne w formie OZN, który własną organizacją i częścią założeń ideowo-politycznych naśladował ruchy faszystowskie; do OZN nie weszła część starych piłsudczyków z dawnej " """ekipy pułkowników" i środowiska lewicującej inteligencji piłsudczykowskiej, które zaczęły tworzyć od jesieni 1937 tak zwany kluby demokratyczne, przekształcone w 1938 w SD; duży wewnętrzne w zasadzie przerwał wybuch wojny w 1939.

Definicje jak SANACJA w Słownik definicji S .