walny sejm co to znaczy

Definicja SEJM WALNY biografia. tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby

Co znaczy SEJM WALNY

Czym jest SEJM WALNY: powstał w 1493 za panowania Jana Olbrachta; Składał się z tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej; początkowo zbierał się nieregularnie, później władca był zobowiązany zwoływać raz na dwa lata 6-tygodniowe sejmy zwyczajne (ordynaryjne), co przyjęto jako zasadę w 1573 w artykułach henrykowskich; w przypadku nagłej konieczności zwoływano 2-tygodniowe sejmy nadzwyczajne (ekstraordynaryjne); miejscem obrad był początkowo Piotrków, a po unii lubelskiej Warszawa i Grodno ( sejmy koronacyjne odbywały się w Krakowie); senat wywodzący się z porady królewskiej od panowania Zygmunta I Starego liczył ok. 140 dożywotnich senatorów i składał się z: arcybiskupów i biskupów katolickich, wojewodów, kasztelanów i ministrów; izba poselska składała się z wybieranych na sejmikach przedsejmowych około 170 posłów; ustawy nazywano konstytucjami i uchwalano je przy zasadzie jednomyślności i zgodności trzech stanów sejmujących (do końca XVI w. w izbie poselskiej nie przestrzegano ściśle zasady jednomyślności, liberum veto, a w senacie decydowały głosy senatorów piastujących najwyższe godności i na podstawie ich wypowiedzi kanclerz formułował ostateczną tak zwany konkluzję), a do króla należało prawo moderowania konstytucji przed jej opublikowaniem; do kompetencji należało: stanowienie nowych praw, zwoływanie pospolitego ruszenia, od drugiej poł. XVI w. nobilitacje, wyrażanie opinii w kwestiach polityki zagranicznej, uchwały podatkowe i kontrola skarbu za pośrednictwem tak zwany senatorów-rezydentów.

Słownik STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH (SDP):
Historia organizacja zawodowa dziennikarzy; powstała w 1951; w l. 1980-1981 popierała NSZZ Solidarność ; w okresie stanu wojennego zdelegalizowana; w 1989 reaktywowana; organ prasowy Prasa Polska sejm walny.
Słownik SZYMBORSKA WISŁAWA:
Historia pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1998; związana poprzez całe życie z Krakowem, gdzie w l. 1953-1968 była członkiem zespołu tygodnika Życie Literackie ; znana jako twórczyni liryki sejm walny.
Słownik SZTUMSKA WIEŚ:
Historia przedłużony w 1635 na 26 lat rozejm ze Starego Targu podpisany poprzez Władysława IV Wazę pod naciskiem Francji; Szwedzi opuścili miasta i porty pruskie i zrzekli się pobieranych ceł; Inflanty sejm walny.
Słownik SEJMY INKWIZYCYJNE:
Historia panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom, przywracając równocześnie prawo do sejm walny.
Słownik STAROSTA:
Historia zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych funkcjach administracyjnych i sejm walny.

Definicje jak sejm walny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: