aleksander wielopolski co to znaczy

Definicja WIELOPOLSKI ALEKSANDER biografia. Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na

Co znaczy WIELOPOLSKI ALEKSANDER

Czym jest WIELOPOLSKI ALEKSANDER: (1803-1877) - hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował list do kanclerza austriackiego K. Metternicha potępiający rabację galicyjską; uczestniczył w Kongresie Słowiańskim w Pradze 1848; w 1861 jako polityk prorosyjski został dyrektorem Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego; rozwiązał Delegację Miejską i Towarzystwo Rolnicze; 18 VI 1862 stanął na czele rządu cywilnego; przeprowadził reformę szkolnictwa, dekret o oczynszowaniu chłopów z urzędu, reformę samorządu; zniósł ograniczenia prawne wobec ludności żydowskiej; by zapobiec stworzeniu przeprowadził brankę; podał się do dymisji 12 IX 1863 i wyjechał za granicę.

Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Historia początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wielopolski aleksander.
Słownik WOJEWÓDZTWO:
Historia jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw ziem na mniejszych wielopolski aleksander.
Słownik WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919:
Historia Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał wycofania wojsk polskich z wielopolski aleksander.
Słownik WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO:
Historia syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu Giedyminowiczów; Współrządy na Litwie wraz ze stryjem Kiejstutem objął w 1377, od 1382 jedynowładca na Litwie; wobec zagrożenia ze strony Moskwy i Zakonu wielopolski aleksander.
Słownik WOJSKI:
Historia początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy wielopolski aleksander.

Definicje jak wielopolski aleksander w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: