jedlnia jagiełło krzyżówka co znaczy

JAGIELLONOWIE co znaczy JANKOWSKI JAN STANISŁAW krzyżówka JĘDRZEJEWICZ JANUSZ co to jest JAWORZNO krzyżówka

Definicje historyczne na J

 • Co znaczy Jedlnia Definicja PRZYWILEJE SZLACHECKIE co znaczy.
 • Co znaczy Jagiełło Definicja WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO krzyżówka.
 • Co znaczy Olbracht I Jan Definicja władca Polski w l. 1492-1501; syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; pierwszy polski król wychowany w duchu nowych idei, których źródłem był włoski co to jest.
 • Co znaczy Joannici Definicja ZAKONY słownik.
 • Co znaczy Wołoska Jazda Definicja lekka jazda autoramentu narodowego, uzbrojona w łuki, rusznice, szable, rohatyny i pistolety (bez uzbrojenia ochronnego czym jest.
 • Co znaczy Klemens Janicki Definicja Janicjusz, Januszkowski; 1516-1543) - humanista, pisarz; autor poezji łacińskiej (dostał w Padwie 1540 laur poetycki); znany z cyklów epigramatów: Vitae regum Polonorum co oznacza.
 • Co znaczy Berek Joselewicz Definicja BEREK JOSELEWICZ tłumaczenie.
 • Co znaczy Andegaweńska Jadwiga Definicja Ludwika Węgierskiego; za cenę przywilejów koszyckich szlachta zgodziła się na objęcie tronu poprzez jedną z córek Ludwika; w 1384 Jadwiga została królową Polski; po przykłady.
 • Co znaczy Sobieski Iii Jan Definicja władca Polski w l. 1674-1696, hetman ogromny koronny od 1668; syn Jakuba Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów, wnuczki Stefana Żółkiewskiego; po studiach w Akademii definicja.
 • Co znaczy Von Ulrich Jungingen Definicja ogromny mistrz Zakonu Krzyżackiego od 1407; zwolennik polityki rozbicia przymierza polsko-litewskiego; wypowiedział wojnę Władysławowi Jagielle w 1410 i dowodził encyklopedia.
 • Co znaczy Marian Jurczyk Definicja działacz związkowy i polityczny; w VIII 1980 stał na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie; podpisał porozumienie szczecińskie 30 VIII 1980 jak działa.
 • Co znaczy Jordan Definicja najprawdopodobniej benedyktyn; przybył do Polski wspólnie z orszakiem Dobrawy w 965; od 968 biskup misyjny państwa Mieszka I, rezydujący w Poznaniu, podległy czy jest.
 • Co znaczy Jezuici Definicja KOLEGIA JEZUICKIE; ZAKONY pojęcie.
 • Co znaczy Mazowiecki Iii Janusz Definicja około 1502-1526) - ostatni książę mazowiecki, po śmierci którego Zygmunt I Stary wcielił Mazowsze do Korony Królestwa Polskiego, tworząc w 1529 woj. mazowieckie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wojciech Jaruzelski Definicja generał, polityk; od 1943 w 2 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, z którą przeszedł szlak bojowy; w 1956 mianowany generałem; w l. 1960-1965 szef Głównego Zarządu opis.
 • Co znaczy Muskata Jan Definicja krakowski od 1294; zwolennik władzy Wacława II, a potem Jana Luksemburskiego, zdecydowany przeciwnik Władysława Łokietka; po opanowaniu poprzez Łokietka Krakowa wdał informacje.
 • Co znaczy Tatarska Jazda Definicja lekka jazda autoramentu narodowego uzbrojona podobnie jak jazda wołoska znaczenie.
 • Co znaczy Petyhorska Jazda Definicja nazwa kozackiej jazdy pancernej na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego co znaczy.
 • Co znaczy Jaćwież Definicja Jaćwięgowie, Sudowie) - lud bałtyjski, pobratymczy Prusom, zamieszkujący terytorium pomiędzy Niemnem, Biebrzą i jeziorami mazurskimi; w X-XIII w. prowadzili liczne krzyżówka.
 • Co znaczy JAN II KAZIMIERZ WAZA Definicja władca Polski w l. 1648-1668 i tytularny władca Szwecji 1648-1660; syn Zygmunta III Wazy i Konstancji, arcyksiężnej austriackiej; burzliwie spędził lata młodzieńcze co to jest.
 • Co znaczy Ii Paweł Jan Definicja 1920) - papież; pochodzi z Wadowic; od 1938 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę; w l. 1941-1945 seminarzysta tajnego seminarium duchownego w Krakowie słownik.
 • Co znaczy Edward Jurgens Definicja działacz polityczny; Ideolog i lider millenerów; organizator manifestacji patriotycznych w Warszawie w 1861; członek Dyrekcji Białych; zmarł w Cytadeli Warszawskiej czym jest.
 • Co znaczy Jałta Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI co oznacza.
 • Co znaczy Jarmarki Definicja Jahrmarkt) - ustanawiane specjalnym przywilejem wolne zjazdy sprzedających i kupujących, odbywające się w stałych terminach (2-3 razy do roku); upowszechniły się od tłumaczenie.
 • Co znaczy Jaworów Definicja pakt zawarty w 1675 poprzez Jana III Sobieskiego z Francją i skierowany przeciw Hohenzollernom; miał równocześnie zakończyć konflikt polsko-turecki; władca Francji przykłady.
 • Co znaczy Pancerna Jazda Definicja jazda autoramentu narodowego, zwana kozacką ( Kozacy) na obszarze Rzeczypospolitej; uzbrojona w kolczugi z misiurką, tarcze, muszkiety, łuki, pistolety, rohatyny i definicja.
 • Co znaczy JAN (JANKO) Z CZARNKOWA Definicja kronikarz, podkanclerzy królewski od 1366, archidiakon gnieźnieński od 1368; przeciwnik stronnictwa andegaweńskiego w Polsce, jeden z głównych zwolenników osadzenia na encyklopedia.
 • Co znaczy Jakub Jasiński Definicja działacz polityczny, dowódca wojskowy, pisarz; po ukończeniu Szkoły Rycerskiej organizował Korpus Inżynierów w Ogromnym Księstwie Litewskim, na czele którego walczył w jak działa.
 • Co znaczy Św Śląska Jadwiga Definicja córka Bertholda, księcia Meranu, od ((około 1190 żona Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; znana z pobożności i dążenia do osiągnięcia chrześcijańskiej czy jest.
 • Co znaczy Salezy Franciszek Jezierski Definicja działacz polityczny i oświatowy, dziennikarz; ukończył kolegium pijarskie, później wstąpił do zgromadzenia misjonarzy; organizator Komisji Nauki Narodowej; rektor pojęcie.
 • Co znaczy Góra Jasna Definicja paulinów ( zakony) ufundowany w 1382 poprzez Władysława Opolczyka, który przekazał zakonowi obraz Czarnej Madonny (Matki Boskiej); 2) 6-tygodniowe oblężenie klasztoru w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wacław Jędrzejewicz Definicja Janusza; polityk, historyk; od 1914 w POW, ekspert do spraw wojskowych w momencie rokowań pokojowych w Rydze; w l. 1925-1928 attaché wojskowy w Tokio, później pracownik opis.
 • Co znaczy Mazowiecki Ii Janusz Definicja 1455-1495) - książę mazowiecki od 1471; po jego śmierci Jan Olbracht wcielił księstwo płockie do Korony Królestwa Polskiego informacje.
 • Co znaczy Jarosławiec Definicja IV 1848 poprzez Komitet Narodowy z gen. W. Willisenem ( stworzenia wielkopolskie); przewidywała podział Wielkopolski na część polską i niemiecką, ograniczenie liczby znaczenie.
 • Co znaczy Stefan Jędrychowski Definicja działacz ruchu komunistycznego, w momencie wojny był w ZSRR współorganizatorem ZPP i oficerem wychowawczym I Dywizji im. T. Kościuszki; od 1944 członek PPR; w 1944 co znaczy.
 • Co znaczy Paweł Jasienica Definicja Beynar (1909-1970) - poeta historyczny, dziennikarz; uczestnik kampanii wrześniowej, w czasie okupacji oficer AK; po wojnie współpracował z Tygodnikiem Powszechnym ; w krzyżówka.
 • Co znaczy Jurydyka Definicja iuridicius - prawny) - teren na obszarze miasta (nieruchomość, cała dzielnica) należący do szlachty albo duchowieństwa i wyłączony spod zarządu i sądownictwa miejskiego co to jest.
 • Co znaczy Henryk Jabłoński Definicja historyk, działacz ruchu socjalistycznego i komunistycznego, polityk; od 1948 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1931 członek PPS; w czasie wojny w PSZ na Zachodzie słownik.
 • Co znaczy Nepomucen Jan Janowski Definicja działacz demokratyczny, dziennikarz; uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Towarzystwa Demokratycznego czym jest.
 • Co znaczy Polscy Jakobini Definicja polityczni w końcowym okresie obrad Sejmu Wielkiego i w czasie stworzenia kościuszkowskiego; wzywali do reform socjalnych i politycznych i do karania śmiercią zdrajców co oznacza.
 • Co znaczy Zapolski Jam Definicja I 1582 po wojnach polsko-rosyjskich za panowania Stefana Batorego; na mocy porozumienia podpisanego dzięki pośrednictwu legata papieskiego, jezuity Antonio Possevino tłumaczenie.
 • Co znaczy Piotr Jaroszewicz Definicja działacz ruchu komunistycznego, generał; od 1943 oficer polityczny 1 Armii Polskiej w ZSRR, w l. 1944-1945 zastępca dowódcy 1 Armii WP do spraw polityczno-wychowawczych przykłady.
 • Co znaczy Jaworzno Definicja Pracy - powstał w II 1945; przetrzymywano w nim więźniów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka), osoby kierowane poprzez Komisję Specjalną do Walki z definicja.
 • Co znaczy Janusz Jędrzejewicz Definicja Wacława; polityk, pedagog, pułkownik; od 1904 w PPS; w czasie I wojny w Legionach Polskich i POW; w l. 1918-1923 w WP; po zamachu majowym jeden z głównych działaczy encyklopedia.
 • Co znaczy Stanisław Jan Jankowski Definicja Soból (1882-1953) - polityk; w 1906 współorganizator Narodowego Związku Robotniczego, w l. 1908-1920 członek ZG NZR; członek KTSSN; współzałożyciel w 1920 NPR, której w jak działa.
 • Co znaczy Jagiellonowie Definicja założycielem był Władysław Jagiełło; panowała na Litwie w l. 1377-1401 (Władysław Jagiełło) i w l. 1440-1572 ( Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander, Zygmunt Stary czy jest.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja JAGIELLONOWIE co znaczy JANKOWSKI JAN STANISŁAW krzyżówka JĘDRZEJEWICZ JANUSZ co to jest JAWORZNO słownik JAROSZEWICZ PIOTR czym jest JAM ZAPOLSKI co oznacza. znaczenie.

Co to jest JEDLNIA co znaczy JAGIEŁŁO krzyżówka JAN I OLBRACHT co to jest wyjaśnienie.