niećko józef narwa nałkowska co to znaczy

Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli, Narodowa Partia Robotnicza, Namiestnik

Definicje historyczne na N

 • Co znaczy Niewolni Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA co to jest.
 • Co znaczy Nkn Definicja zobacz NACZELNY KOMITET NARODOWY definicja.
 • Co znaczy NARODOWY ZWIˇZEK POLSKIEJ MŁODZIEŻY RADYKALNEJ Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co znaczy.
 • Co znaczy Nik Definicja zobacz NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI słownik.
 • Co znaczy Niepodległość Definicja NIE znaczenie.
 • Co znaczy Ślˇsk Nowy Definicja PROWINCJA (4 czym jest.
 • Co znaczy Brzetysława Najazd Definicja rozpad państwa pierwszych Piastów po śmierci Mieszka II, książę czeski Brzetysław I najechał w 1038 Śląsk (który przyłączył do Czech) i Wielkopolskę, gdzie zniszczył co to jest.
 • Co znaczy NSZZ SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH Definicja POROZUMIENIA SIERPNIOWE definicja.
 • Co znaczy Wojskowe Zjednoczenie Narodowe Definicja NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA, NARODOWE SIŁY ZBROJNE co znaczy.
 • Co znaczy Robotnicze Stronnictwo Narodowe Definicja NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA słownik.
 • Co znaczy Naprawa Definicja zobacz ZWIˇZEK NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ znaczenie.
 • Co znaczy Nawiˇzka Definicja odszkodowanie za zranienie, płacone ofierze niezależnie od kary wymierzanej poprzez sądy państwowe; o jej wysokości decydowała pozycja stanowa poszkodowanego czym jest.
 • Co znaczy Captivabimus Neminem Definicja PRZYWILEJE SZLACHECKIE co to jest.
 • Co znaczy Nieszawa Definicja przywilej PRZYWILEJE SZLACHECKIE definicja.
 • Co znaczy Chłopska Partia Niezależna Definicja PSL-WYZWOLENIE co znaczy.
 • Co znaczy Kultura Nowa Definicja Odrodzenie słownik.
 • Co znaczy NIEZALEŻNA PARTIA CHŁOPSKA (NPCH) Definicja została założona w 1924 poprzez część posłów PSL Wyzwolenie , sympatyzujących z KPP; opowiadała się za utworzeniem rządu robotniczo-chłopskiego, przeprowadzenia reformy znaczenie.
 • Co znaczy Nzch Definicja zobacz NARODOWY ZWIˇZEK CHŁOPSKI czym jest.
 • Co znaczy Nspp Definicja zobacz NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE co to jest.
 • Co znaczy Npch Definicja zobacz NIEZALEŻNA PARTIA CHŁOPSKA definicja.
 • Co znaczy Nzr Definicja zobacz NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY co znaczy.
 • Co znaczy Solidarność Nszz Definicja SOLIDARNOŚĆ słownik.
 • Co znaczy Narodowy Trybunał Najwyższy Definicja osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich w Polsce; w l. 1946-48 odbyło się 7 dużych mechanizmów w tym: A. Greisera w Poznaniu, A. Goetha w Krakowie, R. Hössa w Warszawie, 40 znaczenie.
 • Co znaczy Narzaz Definicja w naturze za prawo wypasu nierogacizny w monarszych lasach; 2) prymitywna forma kwitu skarbowego, sporządzana na dwóch deszczułkach, jedna pozostawała u płatnika, drugą czym jest.
 • Co znaczy NAGRODA IM. WITA STWOSZA Definicja ustanowiona w 1943 poprzez Hansa Franka za idealne dzieło malarskie i rzeźbiarskie propagujące niemieckość GG co to jest.
 • Co znaczy NIEMIECKI ZWIˇZEK KRESÓW WSCHODNICH Definicja HAKATA definicja.
 • Co znaczy NACZELNY POLSKI KOMITET WOJSKOWY Definicja I Ogólnym Zjeździe Wojskowych Polaków w Petersburgu w VI 1917; Na jego czele stał W. Raczkiewicz; w VII 1917 utworzył na Białorusi I Korpus Polski pod dowództwem gen. J co znaczy.
 • Co znaczy Neolit Definicja kamienna w Europie i na ziemiach polskich (4000-1800 p.n.e.) charakteryzująca się wyrobem narzędzi ze skał krystalicznych, wydobywaniem krzemienia systemem górniczym słownik.
 • Co znaczy Tomasz Nocznicki Definicja działacz ruchu ludowego, dziennikarz; współzałożyciel i redaktor Zarania ; pierwszy prezes PSL-Wyzwolenie; członek rządu lubelskiego; wicepremier w rządzie J znaczenie.
 • Co znaczy Bonawentura Niemojewski Definicja działacz polityczny, dziennikarz; poseł do sejmu Królestwa Polskiego; lider kaliszan; w momencie stworzenia listopadowego od 15 VIII 1831 wiceprezes, a od 8 do 23 IX czym jest.
 • Co znaczy NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA (NOWA) Definicja publikujące poza cenzurą PRL; w VI 1977 Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza wydała pierwszy numer ZAPISU ; autorem nazwy NOWA i tekstu programowego był M. Chojecki co to jest.
 • Co znaczy Nrl Definicja zobacz NACZELNA Porada LUDOWA definicja.
 • Co znaczy NACZELNA KOMENDA WOJSK POWSTAŃCZYCH Definicja wojskowa w III stworzeniu śląskim; istniała od 2 V 1921 do końca stworzenia; naczelnym wodzem był do końca maja M. Mielżyński, a potem K. Zenkteller; jej siedziba co znaczy.
 • Co znaczy Sierpniowa Nowela Definicja uchwalona 2 VIII 1926 poprzez sejm ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921; upoważniła prezydenta do rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji i do słownik.
 • Co znaczy Stanisław Klukowski Nakoniecznikoff Definicja Kmicic (1898-1944) - żołnierz ruchu oporu w czasie II wojny światowej; w okresie dwudziestolecia międzywojennego oficer WP; po wybuchu wojny żołnierz ZWZ/AK, który znaczenie.
 • Co znaczy Przemysłu Nacjonalizacja Definicja własność poprzez kraj firm przemysłowych; przeprowadzona ustawą KRN 3 I 1946 przy sprzeciwie PSL; przewidywała przejęcie na własność państwa polskiego bez odszkodowania czym jest.
 • Co znaczy Sierpnia 15 Noc Definicja ludności Warszawy 15/16 VIII 1831; zostały zainicjowane poprzez Towarzystwo Patriotyczne; domagano się aktywnego prowadzenia działań wojennych i ukarania oskarżonych o co to jest.
 • Co znaczy Wincenty Niemojewski Definicja działacz polityczny, dziennikarz; poseł do Sejmu Królestwa Polskiego; lider kaliszan; w momencie stworzenia listopadowego członek Rządu Narodowego; zmarł na zesłaniu na definicja.
 • Co znaczy NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ) Definicja organizacja wojskowa w momencie II wojny światowej; powstała wskutek rozłamu w NOW; w VII 1942 okręgi kielecki, radomski, lubelski i rzeszowski NOW, wspólnie z częścią co znaczy.
 • Co znaczy Now Definicja zobacz NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA słownik.
 • Co znaczy Nsz Definicja zobacz NARODOWE SIŁY ZBROJNE znaczenie.
 • Co znaczy NARODOWY ZWIˇZEK CHŁOPSKI (NZCH) Definicja chłopskie; powstał w 1912 z inicjatywy endeckiej Frondy ; współdziałał z TKSSN; w 1915 razem z Związkiem Chłopskim i działaczami skupionymi wokół Zarania utworzył PSL czym jest.
 • Co znaczy NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (NIK) Definicja państwa podległy sejmowi; w l. 1921-35 podległa sejmowi, a od 1935 prezydentowi; w PRL podlegała Radzie Państwa (1949-52), a później Ministerstwu Kontroli Państwa (1952 co to jest.
 • Co znaczy Demokracja Narodowa Definicja zobacz RUCH NARODOWY definicja.
 • Co znaczy Nikołaj Nowosilcow Definicja polityk rosyjski; 1815-1830 komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego; od 1824 kurator wileńskiego okręgu szkolnego i kierownik tajnej policji; doprowadził co znaczy.
 • Co znaczy Nowa Definicja zobacz NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA słownik.
 • Co znaczy Niemcza Definicja obrona - bohaterska obrona grodu w 1017 w momencie wojny polsko-niemieckiej znaczenie.
 • Co znaczy Apuchtinowska Noc Definicja polityka rusyfikacji w Królestwie Polskim prowadzona po upadku stworzenia styczniowego poprzez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego A. Apuchtina czym jest.
 • Co znaczy Npr Definicja zobacz NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA co to jest.
 • Co znaczy Ludowa Rada Naczelna Definicja jako najwyższa władz w Wielkopolsce; Sejm Dzielnicowy rozszerzył jej skład do 80 członków; prezesem był B. Krysiewicz, a organem wykonawczym Komisariat NRL; pozostawała definicja.
 • Co znaczy NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE (N Definicja utworzona w 1922 poprzez grupę, która odeszła z PPS i współpracowała z KPP; do 1924 znana jako Partia Niezależnych Socjalistów; należała do Międzynarodówki 2 i pół; w co znaczy.
 • Co znaczy Widnokręgi Nowe Definicja polityczno-socjalne i literackie wydawane w ZSRR w l. 1941-1946, początkowo we Lwowie, a po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w Kujbyszewie i Moskwie; Najpierw słownik.
 • Co znaczy Nie Definicja Niepodległość; konspiracyjna organizacja wojskowa założona wiosną 1944 przy Komendzie Głównej AK w celu kontynuowania walki w chwili wkroczenia na ziemie polskie Armii znaczenie.
 • Co znaczy Wojskowa Organizacja Narodowa Definicja 1939 organizacja wojskowa SN; po podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK podjęto decyzje o jej scaleniu, co doprowadziło do rozłamu w organizacji i utworzenia czym jest.
 • Co znaczy NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN) Definicja 1914 zamiast Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; skupiał ugrupowania polityczne z Galicji, potem również z Królestwa Polskiego co to jest.
 • Co znaczy Piotr Jan Norblin Definicja 1745-1830) - francuski rysownik i malarz; w Polsce w l. 1774-1804, tworzył na dworze Czartoryskich; uważany za ojca polskiego malarstwa i prekursor polskiego malarstwa definicja.
 • Co znaczy Gabriel Narutowicz Definicja konstruktor, pierwszy prezydent RP w 1922; znany budowniczy hydroelektrowni w Szwajcarii, Hiszpanii i Włoszech; od 1907 prof. hydrologii w Zurychu; w czasie I wojny co znaczy.
 • Co znaczy Adam Naruszewicz Definicja pisarz, historyk, tłumacz, jezuita, biskup smoleński i łucki; dworzanin Stanisława Augusta Poniatowskiego; uczestnik obiadów czwartkowych ; realizator planów słownik.
 • Co znaczy Państwa Naczelnik Definicja głowy państwa w l. 1918-1922; stworzone zostało p. n. Tymczasowy Naczelnik Państwa dekretem z 22 XI 1918, gdzie powierzono go J. Piłsudskiemu; dostał on do czasu znaczenie.
 • Co znaczy Narwik Definicja poprzez aliancki korpus ekspedycyjny w celu powstrzymania inwazji niemieckiej na Norwegię; 8 V 1940 wylądowała w porcie Harstad Samodzielna Brygada Strzelców czym jest.
 • Co znaczy NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR) Definicja odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstał w VI 1905 z inicjatywy Ligi Narodowej dla pozyskania robotników w Królestwie Polskim; w momencie co to jest.
 • Co znaczy Listopadowa Noc Definicja 1830; zapoczątkowały stworzenie listopadowe; hasłem do wybuchu stworzenia zorganizowanego poprzez Sprzysiężenie Podchorążych miało być podpalenie browaru na Solcu definicja.
 • Co znaczy Marchia Nowa Definicja Brandenburskie na wschód od Odry i na północ od Warty i Noteci, na które złożyły się zagarnięte ziemie Pomorza Zachodniego i obszary wielkopolskie z grodami Santok i co znaczy.
 • Co znaczy Kamil Cyprian Norwid Definicja dramaturg, pisarz, rysownik, rzeźbiarz; po opuszczeniu Warszawy w 1842 przejściowo współpracował z Hotelem Lambert; w 1846 oskarżony poprzez władze pruskie o powiązania słownik.
 • Co znaczy Namiestnik Definicja państwie albo prowincji, zwierzchnik administracji; 1) Królestwa Polskiego - jego pozycję określała konstytucja Królestwa Polskiego; funkcję tę pełnili: 1815-1826 gen znaczenie.
 • Co znaczy Robotnicza Partia Narodowa Definicja odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstała w 1920 z połączenia działającego w zaborze rosyjskim Narodowego Związku Robotniczego i czym jest.
 • Co znaczy Marceli Nowotko Definicja Stary, Hiszpan (1893-1942) - działacz ruchu robotniczego; z wykształcenia ślusarz; członek SDKPiL (od 1916) i KPRP (od 1918); w czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 co to jest.
 • Co znaczy Zofia Nałkowska Definicja poetka; w okresie międzywojennym związana z ruchem socjalistycznym, protestowała przeciwko represjom władz sanacyjnych; od 1933 członkini Polskiej Akademii Literatury; w definicja.
 • Co znaczy Narwa Definicja polsko-rosyjski zawarty w 1704 w momencie wojny północnej (III), gdzie szlachta zgromadzona w konfederacji sandomierskiej zobowiązywała się do wspólnej walki ze Szwedami co znaczy.
 • Co znaczy Józef Niećko Definicja Zgrzebniok (1891-1953) - działacz ruchu ludowego, dziennikarz; ideolog agraryzmu; od 1919 w Centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej; współzałożyciel Związku Młodzieży słownik.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli, Narodowa Partia Robotnicza, Namiestnik, Norwid Cyprian Kamil, Nowa Marchia, Noc Listopadowa, Narodowy znaczenie.

Co to jest Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli wyjaśnienie.