rota ruch robotniczy co znaczy

RADA PAŃSTWA co znaczy ROWECKI STEFAN krzyżówka RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA co to jest RAPACKI ADAM krzyżówka

Definicje historyczne na R

 • Co znaczy Rota Definicja zobacz CHORĄGIEW co znaczy.
 • Co znaczy Robotniczy Ruch Definicja polityczny, który narodził się po stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie za cel reprezentowanie interesów robotniczych; zaczął się rozwijać po krzyżówka.
 • Co znaczy Rusnakowie Definicja ŁEMKOWIE co to jest.
 • Co znaczy Rękodajny Definicja KLIENTELA słownik.
 • Co znaczy Rajca Definicja również radca, radny; wybierany członek miejskiej porady ( porada miejska czym jest.
 • Co znaczy Królewska Rada Definicja książęca) - organ doradczy władcy złożony z najwyższych dostojników państwa; pod koniec XV w. przekształciła się w senat i weszła w skład parlamentu ( sejm walny co oznacza.
 • Co znaczy Radzim Definicja GAUDENTY tłumaczenie.
 • Co znaczy Renesans Definicja ODRODZENIE przykłady.
 • Co znaczy Krakowska Rewolucja Definicja Stworzenie KRAKOWSKIE definicja.
 • Co znaczy Romowie Definicja CYGANIE encyklopedia.
 • Co znaczy Pokojowy Traktat Ryski Definicja RYGA jak działa.
 • Co znaczy Kozacki Rejestr Definicja KOZACY czy jest.
 • Co znaczy Odrobkowa Renta Definicja PAŃSZCZYZNA pojęcie.
 • Co znaczy Rodło Definicja symbol Związku Polaków w Niemczech: na czerwonym tle biały graficzny symbol Wisły z Krakowem; wprowadzony w 1933 jako przeciwstawienie swastyki hitlerowskiej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Narodowy Ruch Definicja Demokracja, endecja) - nacjonalistyczny kierunek ideowo-polityczny realizujący od końca XIX w. swój program dzięki różnorodnych organizacji politycznych, socjalnych opis.
 • Co znaczy Różnowiercy Definicja DYSYDENCI informacje.
 • Co znaczy Rycheza Definicja Ryksa) zm. 1063 - siostrzenica cesarza Ottona III, od 1023 żona Mieszka II, od 1025 królowa Polski; matka Kazimierza Odnowiciela znaczenie.
 • Co znaczy Raszyn Definicja bitwa - rozegrana 18 IV 1809; nierozstrzygnięte starcie wojsk polskich księcia J. Poniatowskiego z armią austriacką arcyksięcia Ferdynanda d´Este co znaczy.
 • Co znaczy Regimentarz Definicja KONFEDERACJA krzyżówka.
 • Co znaczy Cyryl Ratajski Definicja działacz polityczny w czasie okupacji niemieckiej; przed II wojną światową minister spraw wewnętrznych (1924-1925) i prezydent Poznania; od 1937 w SP; od 1940 Delegat co to jest.
 • Co znaczy Narodowa Najwyższa Rada Definicja władzy ustawodawczej i wykonawczej w momencie stworzenia kościuszkowskiego; została powołana do życia w V 1794; składała się z 8 radców i 32 zastępców i Naczelnika Siły słownik.
 • Co znaczy Nieustająca Rada Definicja wykonawczej powołany poprzez sejm rozbiorowy w 1775; obradowała pod przewodnictwem króla i składała się z 18 posłów, 18 senatorów i ministrów kierujących 5 czym jest.
 • Co znaczy Racławice Definicja IV 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; w drodze z Krakowa do Warszawy, próbując obejść rosyjski korpus Denisowa, Tadeusz Kościuszko dysponując 4 tys. żołnierzy co oznacza.
 • Co znaczy Polityczna Rada Definicja polityczne emigracji londyńskiej skupiające partie polityczne będące w opozycji do obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; powstała w 1949; tworzyły ją w zasadzie partie tłumaczenie.
 • Co znaczy Henryk Antoni Radziwiłł Definicja 1775-1833) - książę, mecenas sztuki; w l. 1815-1831 namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego; rzecznik porozumienia polskiej szlachty z rządem pruskim przykłady.
 • Co znaczy Radnot Definicja rozbiorowy podpisany 1657 między królem Szwecji Karolem X Gustawem (zastrzegł dla siebie Prusy Królewskie, Kujawy, pn. Mazowsze, Żmudź i Inflanty z Kurlandią), księciem definicja.
 • Co znaczy Krzysztof Mikołaj Radziwiłł Definicja pamiętnikarz, podróżnik, marszałek ogromny litewski; z kalwinizmu pod wpływem Piotra Skargi przeszedł na katolicyzm pozostając jednak protektorem protestantyzmu; w encyklopedia.
 • Co znaczy Reduta Definicja studio teatralne, założone poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego w 1919 w Warszawie, początkowo jako filia Teatru Rozmaitości, od 1923 samodzielne; uformował styl jak działa.
 • Co znaczy Regaliści Definicja tak w okresie panowania królów elekcyjnych nazywano zwolenników króla czy jest.
 • Co znaczy Regale Definicja przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce), między innymi: bicie monety, budowanie grodów, wyłączność na wydobywanie określonych minerałów (sól, srebro, złoto pojęcie.
 • Co znaczy Tadeusz Rechniewski Definicja działacz robotniczy; od 1882 członek I Proletariatu; redaktor pisma Proletariat ; po procesie proletariatczyków zesłany na Syberię; po powrocie w 1906 wstąpił do PPS; po wyjaśnienie.
 • Co znaczy Referendarz Definicja zaniku sędziego nadwornego na początku XVI w.; początkowo przesłuchiwał strony i referował sprawy w sądzie asesorskim, pod koniec XVI w. był już samodzielnym sędzią opis.
 • Co znaczy Reformacja Definicja XVI w. zapoczątkowany w Europie wystąpieniem Marcina Lutra w 1517, dążący do reformy Kościoła katolickiego i ograniczenia władzy papieża; w Polsce pojawił się najpierw informacje.
 • Co znaczy Feudalna Renta Definicja drodze przymusu pozaekonomicznego poprzez feudałów od chłopów w zamian za użytkowanie poprzez nich ziemi; istniały jej trzy formy (występujące zwykle łącznie znaczenie.
 • Co znaczy RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO) Definicja opozycyjna; powstała 25 III 1977; skupiała środowisko piłsudczykowskie L. Moczulskiego, chrześcijańsko-klerykalne braci Czumów, chrześcijańsko-socjalne S. Kaczorowskiego co znaczy.
 • Co znaczy Pragi Rzeź Definicja Stworzenie KOŚCIUSZKOWSKIE krzyżówka.
 • Co znaczy Rzeczpospolita Definicja publica - republika) - nazwa suwerennego państwa polskiego; potocznie przyjęło się określać nazwą I Rzeczpospolitej kraj polskie do 1795, II Rzeczpospolitej lata 1918 co to jest.
 • Co znaczy Humaniu W Rzeź Definicja kilkunastu tys. Polaków i Żydów, którzy schronili się w czasie stworzenia chłopskiego ( koliwszczyzny) w Humaniu; bestialski mord spowodował użycie do tłumienia buntu słownik.
 • Co znaczy Zebrzydowskiego Rokosz Definicja ROKOSZ SANDOMIERSKI czym jest.
 • Co znaczy Ropcio Definicja zobacz RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA co oznacza.
 • Co znaczy Artur Rubinstein Definicja światowej sławy pianista; debiutował w 1900 grając koncerty Fryderyka Chopina i Wolfganga A. Mozarta; koncertował w Ameryce, Europie Zachodniej i Rosji; w 1946 przyjął tłumaczenie.
 • Co znaczy Pokoju Obrońców Ruch Definicja Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w VIII 1948 we Wrocławiu; jako ruch na skalę światową ukształtował się na I Kongresie Obrońców Pokoju w 1949 w przykłady.
 • Co znaczy Związkowy Ruch Definicja przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja robotnicza w zaborze austriackim i pruskim dla walki o poprawę warunków pracy i życia robotników; najsilniejszą centralą definicja.
 • Co znaczy Radykalny Narodowo Ruch Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY encyklopedia.
 • Co znaczy Daszyńskiego Rząd Definicja TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ jak działa.
 • Co znaczy Polska Rzeczpospolita Definicja państwa polskiego od czasu uchwalenia poprzez Sejm Ustawodawczy tak zwany małej konstytucji w 1919 i obwiązująca do wprowadzenia konstytucji z 1952; przywrócenie nazwy czy jest.
 • Co znaczy Szlachecka Rzeczpospolita Definicja RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW pojęcie.
 • Co znaczy Rzepicha Definicja Rzepka) - legendarna żona Piasta, matka Siemowita wyjaśnienie.
 • Co znaczy Egzekucyjny Ruch Definicja szlachty w drugiej poł. XVI w. zmierzający do ograniczenia roli magnaterii i centralizacji państwa; na jego czele stanęli Hieronim Ossoliński, Rafał Leszczyński i opis.
 • Co znaczy Michał Radziwiłł Definicja generał; walczył w kampaniach napoleońskich; służył w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego naczelny wódz 25 I - 26 II informacje.
 • Co znaczy Halicka Ruś Definicja RUŚ CZERWONA znaczenie.
 • Co znaczy Trzech Rada Definicja kolegialnej głowy państwa na wychodźstwie; powołana poprzez siły polityczne wywodzące się z Porady Politycznej po nieudanej próbie połączenia z obozem prezydenckim A co znaczy.
 • Co znaczy RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Definicja rządowy Księstwa Warszawskiego; działała na podstawie konstytucji Księstwa Warszawskiego; po 1810 jej rola zmalała, pełniła zadania sądownicze; prezesi: S. Małachowski krzyżówka.
 • Co znaczy Miejska Rada Definicja miasta lokowanego na prawie niemieckim, mająca władzę ustawodawczą, kontrolną (raczej nad finansami miasta) i częściowo sądowniczą; składała się z wybieranych co to jest.
 • Co znaczy Pruskie Rugi Definicja Polaków nie posiadających obywatelstwa pruskiego raczej z terenów Poznańskiego i Śląska w 1885; dotyczyło około 30 tys. robotników rolnych i przemysłowych z Królestwa słownik.
 • Co znaczy Lubelski Rząd Definicja TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ; POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO czym jest.
 • Co znaczy Rycerstwo Definicja kształtująca się do czasów Kazimierza Wielkiego, która w zamian za nadania ziemskie, początkowo dożywotnie, potem i dziedziczne, zobowiązana była do konnej służby co oznacza.
 • Co znaczy Krajowa Szkolna Rada Definicja szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w ramach autonomii Galicji; powstała z inicjatywy A. Gołuchowskiego; wprowadziła język polski i j. ukraiński w Galicji tłumaczenie.
 • Co znaczy REWOLUCJA 1905-1907 NA ZIEMIACH POLSKICH Definicja rewolucji w Rosji; Rozpoczęła się od I 1905 strajkami w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Zagłębiu Dąbrowskim; następna fala strajków powszechnych odbyła się w V - VI przykłady.
 • Co znaczy Stanisław Radkiewicz Definicja działacz ruchu komunistycznego; od 1925 członek KPP; w czasie II wojny światowej w ZSRR, gdzie został członkiem CBKP i ZPP; po powrocie do państwie członek PPR, a definicja.
 • Co znaczy Rusyfikacja Definicja carskich dążąca do rusyfikacji ziem Królestwa Polskiego; zaostrzenie nastąpiło po upadku stworzenia listopadowego w momencie rządów namiestnika I. Paskiewicza; całkowitą encyklopedia.
 • Co znaczy Dzielnicowe Rozbicie Definicja Polski zapoczątkowany testamentem Bolesława Krzywoustego w 1138, zakończony na początku XIV w. - formalnie koronacją Władysława Łokietka w 1320; zasady testamentu jak działa.
 • Co znaczy Ludowy Ruch Definicja polityczny, który powstał u schyłku XIX w. w Galicji w celu reprezentowania interesów chłopskich; za jego początek uważane jest zjazd delegatów chłopskich w 1895 w czy jest.
 • Co znaczy Krakowska Rzeczpospolita Definicja powstała na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; pozostawała pod kontrolą tak zwany rezydentów reprezentujących Rosję, Austrię i Prusy; powierzchnia 1164 km2 pojęcie.
 • Co znaczy Janusz Radziwiłł Definicja książę, wojewoda wileński, od 1654 ogromny hetman litewski; jeden z największych magnatów litewskich; początkowo w opozycji do Władysława IV Wazy, ostatecznie po wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ryga Definicja 1921 - został podpisany 18 III 1921 poprzez Polskę, sowiecką Rosję i sowiecką Ukrainę; kończył wojnę polsko-radziecką 1919-1920; uregulował podstawowe kwestie: sprawę opis.
 • Co znaczy RESORT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PKWN Definicja BEZPIEKA informacje.
 • Co znaczy Rajtaria Definicja średniozbrojna jazda cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w półzbroje płytowe, rapiery, krótkie muszkiety i pistolety znaczenie.
 • Co znaczy Józef Rokicki Definicja żołnierz ruchu oporu; w okresie międzywojennym oficer WP; twórca i komendant NOW; po wcieleniu do AK inspektor okręgu Kraków; w stworzeniu warszawskim dowodził obroną co znaczy.
 • Co znaczy Tarnobrzeska Republika Definicja Radykalni chłopi pod przywództwem T. Dąbala i E. Okonia przejęli władzę z rąk austriackich; przeprowadzili parcelację majątków szlacheckich; stłumiona w XII 1918 krzyżówka.
 • Co znaczy Administracyjna Rada Definicja rządowy Królestwa Polskiego; zasady jego działalności określała konstytucja Królestwa Polskiego; 4 XII 1830 przekształcona w Rząd Tymczasowy; na mocy statutu co to jest.
 • Co znaczy Londyński Rząd Definicja RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE słownik.
 • Co znaczy Stanisław Karol Radziwiłł Definicja 1734-1790); książę, wojewoda wileński; przeciwnik Familii i Stanisława Augusta Poniatowskiego na Litwie; w momencie konfederacji radomskiej został jej marszałkiem czym jest.
 • Co znaczy Rehabilitacja Definicja mechanizm przywracania obywatelstwa Polakom, którzy w okresie II wojny światowej przyjęli volkslistę co oznacza.
 • Co znaczy Rokosz Definicja zawiązywanej przeciwko królowi ( wojna kokosza, rokosz Lubomirskiego, rokosz sandomierski); szlachcie przysługiwało wedle postanowieniami konfederacji warszawskiej i tłumaczenie.
 • Co znaczy Rarańcza Definicja II 1918; zbuntowane oddziały polskie (była II Brygada Legionów) armii austriackiej pod dowództwem J. Hallera przedarły się na Ukrainę; połączyły się z II Korpusem przykłady.
 • Co znaczy RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Definicja Królestwie Polskim 1815-1830, 1832-1841; działała na podstawie konstytucji Królestwa Polskiego; przywrócona w 1861 jako organ doradczy w kwestiach ustawodawczych definicja.
 • Co znaczy Rejencja Definicja regencją z niemieckiego Regierungsbezirk) - pruska jednostka administracyjna od 1815; była ogniwem pośrednim pomiędzy powiatem a prowincją; w Ogromnym Księstwie encyklopedia.
 • Co znaczy Maciej Rybiński Definicja generał; uczestniczył w wojnie 1809 i kampanii napoleońskiej 1812 (odznaczony Legią Honorową); służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego jak działa.
 • Co znaczy Franciszek Mieczysław Rakowski Definicja publicysta, dziennikarz, działacz polityczny; od 1946 członek PPR, a następnie PZPR; od 1958 do 1982 redaktor naczelny Polityki ; w l. 1958-1961 przewodniczący Zarządu czy jest.
 • Co znaczy Lubomirskiego Rokosz Definicja Jana Kazimierza Wazy przeprowadzenia elekcji vivente rege Jerzy Lubomirski wszczął rokosz w 1665 przeciwko władcy, wspierany poprzez część wojska koronnego i szlachtę pojęcie.
 • Co znaczy Narodów Obojga Rzeczpospolita Definicja oznaczenie państwa polsko-litewskiego po unii lubelskiej ( unie polsko-litewskie), do 1795 oznaczała wspólnotę Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa wyjaśnienie.
 • Co znaczy Demokraci Rewolucyjni Definicja obozu rewolucyjnego w l. około 1830-1870; jego działacze dążyli do połączenia walki o niepodległość z radykalnymi hasłami likwidacji mechanizmu feudalnego - uwłaszczenia opis.
 • Co znaczy RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG) Definicja w Moskwie z inicjatywy przywódców ZSRR w celu współpracy gospodarczej krajów demokracji ludowej, w tym Polski; integracja gospodarcza napotykała jednak duże trudności na informacje.
 • Co znaczy Juliusz Rómmel Definicja generał; w l. 1903-1917 oficer armii rosyjskiej; od 1918 w WP, między innymi: w l. 1924-26 dowódca 1 dywizji kawalerii, 1926-1939 gen. i inspektor armii w Generalnym znaczenie.
 • Co znaczy Krzysztof Radziwiłł Definicja 1603); książę, wojewoda wileński, od 1589 hetman ogromny litewski; syn Mikołaja Radziwiłła ( Rudego ); jako hetman polny litewski brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej co znaczy.
 • Co znaczy Radom Definicja zawiązana 23 VI 1767 w wyniku intrygi posła rosyjskiego w Polsce, Mikołaja Repnina, do obrony katolicyzmu w Rzeczypospolitej, a w rzeczywistości dla obrony wolności krzyżówka.
 • Co znaczy Jan Rzepecki Definicja żołnierz polskiego ruchu oporu; w okresie międzywojennym oficer WP; w czasie II wojny światowej kierował Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK; po upadku co to jest.
 • Co znaczy Władysław Raczkiewicz Definicja polityk sanacyjny; w 1917 współtwórca i prezes Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego; minister spraw wewnętrznych w l. 1921, 1925-1926 i 1936; marszałek senatu w l słownik.
 • Co znaczy Rozbiory Definicja Rzeczypospolitej w wyniku porozumienia mocarstw ościennych: Rosji, Prus i Austrii (nie uczestniczyła w II rozbiorze); pierwsze dwa zostały potwierdzone pod przymusem czym jest.
 • Co znaczy Opiekuńcza Główna Rada Definicja organizacja pomocy socjalnej w Królestwie Polskim; powstała za zgodą władz niemieckich; prowadziła schroniska, żłobki, wydawała zasiłki, odzież i żywność; prezesem co oznacza.
 • Co znaczy Konstanty Rokossowski Definicja marszałek ZSRR (1944), marszałek Polski (1949); w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; uwięziony w momencie wielkiej czystki i torturowany w śledztwie; . zrehabilitowany tłumaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Władysław Reymont Definicja właśc. Stanisław Władysław Rejment (1867-1925) - poeta; laureat Nagrody Nobla w zakresie literatury (1924); autor między innymi Ziemi obiecanej, Chłopów przykłady.
 • Co znaczy REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC Definicja Rożek; 1505-1569) - poeta, działacz reformacyjny; po roku pobytu w Akademii Krakowskiej oddany na dwór Tęczyńskich, potem osiadł w swoich dobrach, prowadząc życie definicja.
 • Co znaczy Regencyjna Rada Definicja tymczasowa powołana zarządzeniem cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego 12 IX 1917; nadzór nad Poradą sprawował niemiecki generał-gubernator; członkami byli: A encyklopedia.
 • Co znaczy Narodowa Rada Definicja rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej; powołana do życia poprzez Prezydenta RP w 1939 we Francji; jej pierwsze posiedzenie odbyło się 23 I 1940; składała jak działa.
 • Co znaczy Rurykowicze Definicja ruskich i carów moskiewskich, wywodząca się od wodza normańskiego Ruryka; panowała od 822 w Kijowie, a następnie licznie rozrodzona w księstwach ruskich w okresie czy jest.
 • Co znaczy RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Definicja władzy; powstała 19 X 1918; 30 X przejęła władzę na Śląsku Cieszyńskim; 5 XI podpisała porozumienie z czeskim Zemským Národnim Výborem pro Slezko o tymczasowym pojęcie.
 • Co znaczy Manifestacje Radomskie Definicja spowodowane ogłoszoną poprzez władze podwyżką cen żywności, między innymi mięsa średnio o 69%, słoniny, smalcu i masła o 50%, a cukru o 100%; największe manifestacje i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Narodowe Rady Definicja władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 opis.
 • Co znaczy Tadeusz Reytan Definicja na sejm rozbiorowy 1773 z Nowogródka; wsławił się oporem przeciwko usiłowaniom marszałka sejmu Adama Ponińskiego przyjęcia konwencji rozbiorowych, zasłaniając własnym informacje.
 • Co znaczy ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS) Definicja wywodząca się z ruchu socjalistycznego; 1 IX 1941 część lewicowych działaczy PPS-WRN utworzyła partię pod nazwą Polscy Socjaliści (Z. Szymanowski, A. Próchnik, N znaczenie.
 • Co znaczy RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE Definicja został utworzony 30 IX 1939 we Francji po internowaniu w Rumunii władz II RP; premierem rządu i równocześnie Wodzem Naczelnym został gen. W. E. Sikorski; siedzibą rządu co znaczy.
 • Co znaczy Hieronim Radziejowski Definicja 1651 podkanclerzy koronny; w tym samym roku skazany poprzez sąd marszałkowski na infamię i banicję za zakłócenie spokoju rezydencji królewskiej; uciekł do Szwecji, gdzie krzyżówka.
 • Co znaczy Edward Raczyński Definicja działacz socjalny i polityczny; służył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1829 ufundował bibliotekę publiczną w Poznaniu; mecenas pisarzy i uczonych, między innymi A co to jest.
 • Co znaczy Mikołaj Radziwiłł Definicja książę, wojewoda wileński, od 1566 kanclerz ogromny litewski; brat stryjeczny Mikołaja Radziwiłła Czarnego i brat Barbary Radziwiłłówny, czemu zawdzięczał błyskotliwą słownik.
 • Co znaczy Pułkowników Rządy Definicja nadana powołanemu w IV 1929 rządowi pod prezesurą K. Świtalskiego, złożonego w większości z reprezentantów tak zwany ekipy pułkowników w sanacji; jej członkowie, którzy czym jest.
 • Co znaczy Władysław Raginis Definicja żołnierz kampanii wrześniowej; w okresie międzywojennym oficer WP; we wrześniu 1939 jako dowódca batalionu liczącego około 700 żołnierzy dowodził obroną odcinka Wizna w co oznacza.
 • Co znaczy Kraju Obrony Rada Definicja rządowo-parlamentarny powołany poprzez Sejm Ustawodawczy 1 VII 1920 w okresie największego zagrożenia dla bytu państwa w momencie wojny polsko-bolszewickiej; w jej skład tłumaczenie.
 • Co znaczy Galicyjska Rabacja Definicja antyszlacheckie wystąpienie chłopów w zaborze austriackim w II i III 1846; największe rozmiary przybrało w Tarnowskiem i Sądeckiem; władze austriackie wykorzystały przykłady.
 • Co znaczy Sandomierski Rokosz Definicja rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej definicja.
 • Co znaczy Robotniczych Delegatów Rady Definicja powstał z inicjatywy PPS, PPS-Lewicy i SDKPiL; pierwsza porada powstała w Lublinie 5 XI 1918, kolejne w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie i Łodzi; w sumie powstało ich encyklopedia.
 • Co znaczy Rolna Reforma Definicja mocy dekretu PKWN z 6 IX 1944; na rzecz reformy przeznaczono ziemię należącą: do skarbu państwa, będącą własnością obywateli niemieckich i osób kolaborujących z Niemcami jak działa.
 • Co znaczy Narodowy Rząd Definicja działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J czy jest.
 • Co znaczy Styl Romański Definicja architekturze i sztukach plastycznych; na ziemiach polskich od początków XI do poł. XIII w.; cechami charakterystycznymi w architekturze (raczej kościoły i klasztory pojęcie.
 • Co znaczy Seweryn Rzewuski Definicja konfederacji targowickiej, od 1774 hetman polny koronny; porwany w 1768 na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina do Kaługi po protestach wraz z ekipą posłów wyjaśnienie.
 • Co znaczy RADA JEDNOŚCI NARODOWEJ (RJN) Definicja zamiast Krajowej Reprezentacji Politycznej, w odpowiedzi na uzurpacje poprzez KRN uprawnień przysługujących parlamentowi odrodzonej Polski; była przedstawicielstwem opis.
 • Co znaczy Czerwona Ruś Definicja w dorzeczu górnego Dniestru, Sanu i Bugu, region sporu terytorialnego pomiędzy monarchią piastowską a Rusią; w 981 najprawdopodobniej Mieszko I utracił władzę nad R. C informacje.
 • Co znaczy Mikołaj Radziwiłł Definicja książę, wojewoda wileński, od 1551 kanclerz ogromny litewski; dzięki znajomości z Zygmuntem II Augustem uzyskał wpływ na młodego władcę wskutek małżeństwa króla z znaczenie.
 • Co znaczy REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946 Definicja bloku demokratycznego ( PPR, PPS, SL, SD) zaproponowały przeprowadzenie przed wyborami referendum ludowego w momencie którego społeczeństwo miało odpowiedzieć na trzy co znaczy.
 • Co znaczy Edward Raczyński Definicja dyplomata; od 1918 w służbie dyplomatycznej, początkowo na placówce w Kopenhadze (1919-1922) i w Londynie (1922-1925); następnie pracował w Wydziale Wschodnim i Ustrojów krzyżówka.
 • Co znaczy Wacław Rzewuski Definicja polityk, pisarz, hetman polny koronny; tata Seweryna Rzewuskiego; czynny politycznie w czasie bezkrólewia w 1733 jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego i w 1764 jako co to jest.
 • Co znaczy 1987 Referendum Definicja przeprowadzone 29 XI 1987 na wniosek PRON; społeczeństwo miało odpowiedzieć na pytania: 1) Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego słownik.
 • Co znaczy RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA Definicja rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W. Krahelskiej-Filipowicz i Z. Kossak i organizowana poprzez Delegaturę Rządu na Państwo; włączyły się do niej konspiracyjne partie czym jest.
 • Co znaczy Edward Śmigły Rydz Definicja marszałek Polski, polityk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; należał do Związku Walki Czynnej (1908), Związku Strzeleckiego (1912), potem w Legionach co oznacza.
 • Co znaczy Maciej Rataj Definicja działacz ruchu ludowego, dziennikarz, nauczyciel; w l. 1913-18 i 1919-31 członek PSL Piast , a poprzez rok PSL Wyzwolenie (1918-1919); poseł na Sejm RP (1919-1930 tłumaczenie.
 • Co znaczy Adam Rapacki Definicja działacz ruchu robotniczego, ekonomista; w l. 1930-1934 należał do ZNMS; walczył w kampanii wrześniowej; potem przebywał w obozach jenieckich; od 1945 należał do PPS przykłady.
 • Co znaczy Barbara Radziwiłłówna Definicja królowa Polski od 1550; córka hetmana litewskiego Jerzego Radziwiłła; po śmierci pierwszego męża, wojewody nowogródzkiego Stanisława Gasztołda, poznała w Wilnie króla definicja.
 • Co znaczy Stefan Rowecki Definicja 1895-1944) - generał; walczył w I Brygadzie Legionów Polskich (1914-1917); w II RP na stanowiskach dowódczych w WP, między innymi dowódca brygady KOP Podole (1935-1938 encyklopedia.
 • Co znaczy Państwa Rada Definicja małej konstytucji z 19 II 1947; była organem władzy wykonawczej; do jej kompetencji należało: zatwierdzanie dekretów z mocą ustaw, inicjatywa ustawodawcza, kontrola nad jak działa.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja RADA PAŃSTWA co znaczy ROWECKI STEFAN krzyżówka RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA co to jest RAPACKI ADAM słownik RATAJ MACIEJ czym jest RYDZ-ŚMIGŁY EDWARD co oznacza RADA. znaczenie.

Co to jest ROTA co znaczy RUCH ROBOTNICZY krzyżówka RUSNAKOWIE co to jest wyjaśnienie.