kwietniowa konstytucja co to znaczy

Definicja KONSTYTUCJA KWIETNIOWA w historii Polski: podpisana poprzez prezydenta 23 IV 1935 i od

Definicja KONSTYTUCJA KWIETNIOWA

Co to znaczy KONSTYTUCJA KWIETNIOWA: ustawa zasadnicza uchwalona poprzez Sejm 23 III, a podpisana poprzez prezydenta 23 IV 1935 i od tej daty weszła w życie; tezy konstytucyjne opracował S. Car; jej uchwalenie nastąpiło z naruszeniem przepisów normujących procedurę zmiany konstytucji; zrywała z koncepcją zwierzchności narodu Konstytucji marcowej i podkreślała nadrzędność państwa; naczelne miejsce w kraju zajmował prezydent, który skupiał "jednolitą i niepodzielną" władzę państwową, nie ponosił odpowiedzialności ani konstytucyjnej ani politycznej, a był odpowiedzialny tylko "przed Bogiem i historią"; został wyposażony w szerokie kompetencje ustawodawcze (wydawanie dekretów, prawo weta do ustaw, mianowanie 1/3 senatorów), ustrojodawcze (inicjatywa w kwestii zmiany konstytucji), wykonawcze (obsadzanie urzędu prezydenta, mianowanie premiera i ministrów, sędziów, prezesa NIK, generalnego inspektora sił zbrojnych, reprezentowanie państwa na zewnątrz), kontrolne (prawo rozwiązywania parlamentu, odwoływania premiera i ministrów, prezesa NIK, naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych); uprawnienia prezydenta ograniczyły rolę sejmu i senatu ( parlament II RP); nie uznawała koncepcji praw podmiotowych jednostki, stała na stanowisku podporządkowania jej interesom państwa; na podstawie jej przepisów działały władze w l. 1935-1939 i w l. 1939-1945 na uchodźstwie.

Czym jest Kwietniowa Konstytucja znaczenie w Słownik definicji K .