narodowy ruch co to znaczy

Definicja RUCH NARODOWY histori Polski. Słownik Demokracja, endecja) - nacjonalistyczny kierunek

Definicja RUCH NARODOWY

Co to znaczy RUCH NARODOWY: (Narodowa Demokracja, endecja) - nacjonalistyczny kierunek ideowo-polityczny realizujący od końca XIX w. swój program dzięki różnorodnych organizacji politycznych, socjalnych, młodzieżowych i kulturalno-oświatowych; na przełomie XIX i XX w. głosił program wszechpolski (odbudowy Polski w granicach sprzed 1772), solidarystyczny (skierowany przeciwko walce klasowej głoszonej poprzez ruch socjalistyczny), nacjonalistyczny (raczej o ostrzu antyżydowskim i antyniemieckim), przekonanie o roli mas ludowych (trzonie narodu); decyzyjny charakter w l. 1893-1927 miała sekretna Liga Narodowa; jej działacze na czele z R. Dmowskim od 1897 poczęli tworzyć we wszystkich zaborach legalne Stronnictwa Demokratyczno-Narodowe i liczne związki: Związek Młodzieży Polskiej "Zet", Narodowy Związek Robotniczy, Narodowy Związek Chłopski, Towarzystwo Oświaty Narodowej, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Towarzystwo Obrony Unitów, Koło Księży, a na sporo innych zdobyli wpływ: Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Szkoły Ludowej; forsowana od 1904/05 poprzez R. Dmowskiego orientacja prorosyjska (odbudowy Polski pod berłem Romanowych) doprowadziła do licznych rozłamów i osłabienia ruchu; w momencie I wojny światowej kluczowy trzon ruchu pozostał wierny Rosji, a potem krajom Ententy, czego rezultatem było między innymi powołanie Legionu Pułaskiego, po 1915 tak zwany pasywizm pod okupacją niemiecką i austriacką i współtworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu; po 1918 Liga Narodowa wróciła do koncepcji realizacji swojej polityki, która zmierzała etapowo do zbudowania w Polsce ustroju totalitarnego, a od przełomu lat dwudziestych i trzydziestych faszystowskiego, jednak L. N. nie opierała się na silnej partii, starając się wpływać poprzez różnorodne organizacje: do działalności parlamentarnej i politycznej powołano Związek Ludowo-Narodowy; po zamachu majowym, który przyniósł klęskę tym planom, zamiast Ligi Narodowej powołano w 1927 kadrową, dyspozycyjną "Straż", bieżącą walkę polityczną prowadzić miało Stronnictwo Narodowe, a pracę wychowawczą, (raczej pośród młodego pokolenia, w założeniach masowy Obóz Wielkiej Polski; po rozwiązaniu w 1933 OWP doszło w 1934 w ruchu do rozłamu, wskutek którego w najwyższym stopniu skrajne, faszyzujące odłamy utworzyły Obóz Narodowo-Radykalny; po 1939 kluczową siłą ruchu było Stronnictwo Narodowe, współtworzące rząd RP na uchodźstwie i struktury delegatury rządu na państwo; powołało swoje organizacje zbrojne Narodową Organizację Wojskową i Narodowe Siły Zbrojne; w l. 1945-1989 działał w państwie nielegalnie.

Słownik RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF:
Czym jest pamiętnikarz, podróżnik, marszałek ogromny litewski; z kalwinizmu pod wpływem Piotra Skargi przeszedł na katolicyzm pozostając jednak protektorem protestantyzmu; w 1573 poseł w delegacji do ruch narodowy.
Słownik ROKOSZ SANDOMIERSKI:
Czym jest rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej stałej armii; wojewoda krakowski ruch narodowy.
Słownik RADNOT:
Czym jest rozbiorowy podpisany 1657 między królem Szwecji Karolem X Gustawem (zastrzegł dla siebie Prusy Królewskie, Kujawy, pn. Mazowsze, Żmudź i Inflanty z Kurlandią), księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym ruch narodowy.
Słownik RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA:
Czym jest królowa Polski od 1550; córka hetmana litewskiego Jerzego Radziwiłła; po śmierci pierwszego męża, wojewody nowogródzkiego Stanisława Gasztołda, poznała w Wilnie króla Zygmunta II Augusta; zakochany ruch narodowy.
Słownik RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO:
Czym jest władzy; powstała 19 X 1918; 30 X przejęła władzę na Śląsku Cieszyńskim; 5 XI podpisała porozumienie z czeskim Zemským Národnim Výborem pro Slezko o tymczasowym rozgraniczeniu stref wpływów wg zasady ruch narodowy.

Czym jest Narodowy Ruch znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: