ślˇsk co to znaczy

Definicja ŚLˇSK w historii Polski: okresie kształtowania się państwowości polskiej zamieszkany

Definicja ŚLˇSK

Co to znaczy ŚLˇSK: dzielnica historyczna leżąca nad górną i środkową Odrą; w okresie kształtowania się państwowości polskiej zamieszkany poprzez liczne plemiona: Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Opolan, Gołęszyców; w X w. wchodził w skład monarchii czeskiej, opanowany około 990 poprzez Mieszka I; w 1000 ustanowiono we Wrocławiu biskupstwo; w 1038 po najeździe Brzetysława I ponownie opanowany poprzez Czechy; odzyskany w 1050 poprzez Kazimierza Odnowiciela, co zostało uznane poprzez cesarza na zjeździe w Quedlinburgu; po 1138 dzielnica dziedziczna Władysława II Wygnańca, po jego wygnaniu w 1146 opanowana poprzez Bolesława Kędzierzawego; zwrócony w 1163 synom Władysława II - Bolesławowi Wysokiemu, Mieszkowi Plątonogiemu i Konradowi, którzy podzielili dzielnicę na dwie części, późniejszy Dolny i Górny Śląsk, i zapoczątkowali dwie, bardzo rozgałęzione linie Piastów śląskich: wrocławską i opolsko-raciborską; w XIII w. wydały one wybitnych władców ( Henryk I Brodaty, Henryk IV Probus), którzy odgrywali znaczącą rolę na arenie ogólnopolskiej. W XIII w. nastąpił mocny rozwój gospodarczy i kulturalny Śląska wskutek kolonizacji na prawie niemieckim; od 1289 odbywał się mechanizm podporządkowania poszczególnych księstw królom czeskim ( Przemyślidom, a później Luksemburgom); ostatecznie Kazimierz Ogromny w 1348 wskutek pokoju w Namysłowie zrezygnował z praw do Śląska; w XV w. wschodnie skrawki Śląska zostały odzyskane poprzez Polskę: w 1443 księstwo siewierskie - zakupione poprzez biskupów krakowskich, w 1457 - księstwo oświęcimskie, w 1494 - księstwo zatorskie; w l. 1474-1490 Śląsk był pod panowaniem króla Węgier i Czech Macieja Korwina, w l. 1490-1526 ponownie część Czech pod panowaniem Władysława i Ludwika Jagiellończyka; od 1526 w monarchii habsburskiej; wskutek wojen śląskich (1740-1742, 1744-1745, 1756-1763) nastąpił podział Śląska pomiędzy Austrię (Śląsk Austriacki: księstwo cieszyńskie i fragmenty księstw opawskiego i karniowskiego) i Prusy, które zdobyły przewarzająca część jego terytorium (cały Dolny Śląsk i przeważającą część Górnego Śląska) i utworzyły osobną prowincję śląska złożoną z rejencji wrocławskiej, legnickiej i opolskiej; od XVIII/XIX w. nastąpił mocny rozwój przemysłowy Śląska, który uczynił z tej dzielnicy w najwyższym stopniu rozwiniętą gospodarczo część ziem polskich przed I wojną światową; równocześnie na przełomie XIX i XX w. zaczął narastać na tym obszarze polsko-niemiecki konflikt narodowościowy ( Wojciech Korfanty, Karol Miarka, Józef Lompa); po I wojnie światowej Śląsk Austriacki został podzielony między kraj polskie (powiaty bielski i północna część cieszyńskiego) i czechosłowackie (powiaty frydecki, frysztacki i południowa cieszyńskiego), po rozstrzygnięciu Porady Ambasadorów z 1920, co stało się podłożem konfliktu między oboma krajami o tak zwany Zaolzie; Śląsk pruski pozostał po I wojnie światowej w większości w kraju niemieckim, tylko na Górnym Śląsku (rejencja opolska), decyzją konferencji pokojowej w Wersalu przeprowadzono w 1921 plebiscyt; mimo jego niekorzystnego rezultatu dla strony polskiej, wskutek III stworzenia śląskiego ( stworzenia śląskie), do Rzeczypospolitej przyłączono jednak na mocy decyzji Porady Ambasadorów w 1922 w najwyższym stopniu zi7ndustrializowaną część Górnego Śląska, tworząc autonomiczne woj. śląskie; pozostała część Śląska pozostała w ramach państwa niemieckiego, podzielona na dwie prowincje: dolnośląską i górnośląską; cały region historycznego Śląska przyłączono do Polski po II wojnie światowej, na mocy ustaleń konferencji w Jałcie i Poczdamie ( kwestia polska w czasie konferencji "Wielkiej Trójki").

Czym jest ŚLˇSK znaczenie w Słownik definicji S .