postylla pańska co to znaczy

Co znaczy Pańska Postylla słownik. Co to jest kazań M. Reja, które miały szerzyć ideę kalwinizmu

Co znaczy Postylla pańska

Definicja POSTYLLA PAŃSKA: zestaw kazań M. Reja, które miały szerzyć ideę kalwinizmu docierając bez pośrednictwa kaznodziei do szerszego odbiorcy. Nazwa postylla przyjęta w Polsce od XVI w. dla zbiorów, gdzie wykład komentujący następuje po odpowiednim fragmencie Pisma św. (z łaciny post illa verba = po tych wyrazach). P.P. Reja, zawierająca bogatą panoramę obyczajów opisanych barwnym językiem, umiejętnie łączyła obraz rzeczywistości z anegdotą, co przyczyniło się do ogromnej jej poczytności w momencie reformacji i wywołało ataki na autora, między innymi biskup J. Wereszczyński w ogłoszonym traktacie przedstawił zabawną karykaturę pisarza. Nieobojętne pozostało na jej opublikowanie duchowieństwo katol., do pierwszych naśladowców należy jezuita J. Wujek (Postilla catholica i Postylla mniejsza).

Słownik Piosenka O Końcu Świata:
Co znaczy z t. Ocalenie (1945), zaczynający się ładnym, pogodnym obrazem świata i ludzi, wykonujących codzienne zajęcia, nie wiedzących, iż koniec świata staje się już (ponieważ nic nie narusza ich postylla pańska.
Słownik Palę Paryż:
Co znaczy Jasieńskiego napisana w Paryżu. Stała się jednym z powodów wydalenia pisarza z Francji. Jest alegorią. Przedstawia apokaliptyczny obraz miasta (symbolu Europy) niszczonego poprzez dżumę. Mieszkańcy postylla pańska.
Słownik Przegląd Humanistyczny:
Co znaczy wydawane w Warszawie od 1957 r., informujące o pol. i światowym dorobku humanistyki, w tym historii kultury i literatury, przedstawiające funkcję nauk humanist. w życiu współcz. Stałe działy postylla pańska.
Słownik Pożegnanie Z Marią:
Co znaczy Borowskiego, pozostający w opozycji do druk. po wojnie martyrologicznych stosunku z Oświęcimia. W skład zbioru weszły 4 utwory opublikowane w książce-dokumencie Byliśmy w Oświęcimiu (Monachium 1946 postylla pańska.
Słownik Ptasi Gościniec:
Co znaczy Auderskiej, której bohaterem i narratorem jest chłop poleski Szymon Drozda z Moroczy, po kampanii wrześniowej deportowany na Syberię, wracający do Polski jako żołnierz I Armii WP. Zdarzenia postylla pańska.

Co to jest Pańska Postylla w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: