teka stańczyka co to znaczy

Co znaczy Stańczyka Teka słownik. Co to jest polit. piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w l

Co znaczy Teka stańczyka

Definicja TEKA STAŃCZYKA: pamflety polit. piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w l. 1869-70 na łamach konserwatywnego "Przeglądu Polskiego", ich autorami byli redaktorzy S. Koźmian, J. Szujski, L. Wodzicki, S. Tarnowski. Atakowano pozorne deklaracje narod. i rel., snobistyczne zachowania elit inteligenckich, powierzchowny patriotyzm. Motywem tych wystąpień nie była jednak troska o dobro państwie, ale chęć przeciwstawienia się polit. przeciwnikom, szczególnie ugrupowaniom demokratycznym. Publikacje miały na celu propagowanie zachowawczych poglądów polit.: potępiały dążenia wolnościowe Polaków, wzywały do racjonalizmu, manifestowania religijności, przestrzegania zasad moralnych, utrzymania dawnych stosunków społ. Wobec zaborców stańczycy zachowywali lojalizm, gotowość do ugody. Takie myślenie reprezentuje w Weselu S. Wyspiańskiego Publicysta, któremu zjawia się królewski błazen Stańczyk.

Słownik Transakcja Wojny Chocimskiej:
Co znaczy Potockiego o przebiegu przygotowań i bitwy pod Chocimiem w 1621 r. Wyd. w 1850 r. pt. Wojna chocimska. Autor ograniczył fikcję lit. (psychologia postaci i wypowiedzi), zachował autentyzm wydarzeń i teka stańczyka.
Słownik Turpizm:
Co znaczy antyestetyzm, swoisty kult brzydoty, aktualny w niektórych kierunkach poetyckich 2. poł. XX w. W utworach pojawiły się opisy rzeczywistości nacechowanej zjawiskami odrażającymi: zniszczeniem teka stańczyka.
Słownik Trans-Atlantyk:
Co znaczy W. Gombrowicza, rozrachunek z metodą polską, tzn. z anachronicznym stereotypem polskości, wykształconym gł. poprzez romantyzm i pielęgnowanym na emigracji (miejsce akcji: Argentyna). Konwencjonalnej teka stańczyka.
Słownik Tyrteizm:
Co znaczy charakterystyczna dla poety-żołnierza, który swą literaturą zagrzewał do boju: odpowiednikiem własnym i opisem walecznych czynów; typ literaturze szczególnie popularnej w okresach walk teka stańczyka.
Słownik Tetmajer Kazimierz Przerwa:
Co znaczy idee dekadentyzmu, czemu dał słowo w cyklu Poezje (1891-1924). Liryka T. pozostająca pod wpływem impresjonizmu, potwierdzająca hasło sztuka dla sztuki , w mistrzowski sposób wyraża stany psychiczne teka stańczyka.

Co to jest Stańczyka Teka w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: