teksty teoria literatury co to znaczy

Co znaczy Literatury Teoria Teksty słownik. Co to jest interpretacja (1972-81) - dwumiesięcznik

Co znaczy "teksty. Teoria literatury

Definicja "TEKSTY. TEORIA LITERATURY: krytyka - interpretacja" (1972-81) - dwumiesięcznik naukowoliteracki wyd. poprzez Instytut Badań Literackich PAN i Komitet Nauk o Poezji PAN, adresowany gł. do środowisk nauk. i lit., nauczycieli i studentów. Red. byli: J. Błoński (od 1972), Cz. Hernas (od 1975), J. Sławiński (1981). Pismo drukowało prace dość krótkie, będące częściej zapisem hipotez, pytań i propozycji niż konstatacji. W kręgu jego zainteresowań znajdowały się wszystkie teksty kultury. Miało kilka stałych działów: Szkice (prace dotyczące konkretnych problemów badawczych), Roztrząsania i rozbiory (recenzje, polemiki, wspomnienia, przekłady), Świadectwa (fragm. dzienników pisarzy, zapiski i tym podobne). Nieregularnie ukazywały się Anonimy, Przechadzki i Autobiografia (zapisy refleksji, krótkie eseje, teksty o charakterze felietonowym). O specyficzności "T." decydowały także wybitne marginalia (glosy, żartobliwe anonimowe teksty). Szczególnie interesujące były numery monograficzne, poświęcone między innymi romantyzmowi w kulturze współcz., sarmatyzmowi, erotyce w kulturze, obrazom i motywom śmierci i tak dalej Nr 4-5 w 1981 r. w całości był poświęcony Cz. Miłoszowi. Kontynuacją "T." są "Teksty Drugie" - dwumiesięcznik wyd. poprzez IBL PAN od 1990 r. Red. naczelnym jest R. Nycz.

Słownik Teka Stańczyka:
Co znaczy piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w l. 1869-70 na łamach konserwatywnego Przeglądu Polskiego , ich autorami byli redaktorzy S. Koźmian, J. Szujski, L. Wodzicki, S. Tarnowski. Atakowano "teksty. teoria literatury.
Słownik Tytanizm:
Co znaczy charakteryzująca się dokonywaniem nadludzkich czynów, nacechowana wysiłkiem na miarę mitol. olbrzymów - tytanów; definicja przypisywane romant. bohaterom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za losy "teksty. teoria literatury.
Słownik "Tygodnik Powszechny":
Co znaczy społ.-kult. o zasięgu ogólnopolskim, wyd. w Krakowie. W III 1953 r. został zawieszony i przekazany poprzez władze Stowarzyszeniu Pax. Reaktywowany w XII 1956 działał do XII 1981, gdy ponownie został "teksty. teoria literatury.
Słownik Trznadel Jacek:
Co znaczy tłumacz, pisarz, prof. Katedry Literatury Polskiej na paryskiej Sorbonie (1978- 83). Debiutował w 1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit., zaabsorbowany robotą nauk. i tłumaczeniami, raczej lit "teksty. teoria literatury.
Słownik Twardowski Samuel Ze Skrzypny:
Co znaczy sarmackiego baroku, pierwszy oryginalny pol. twórca epiki. Kształcił się w kolegium jezuickim w Kaliszu. Walczył pod Chocimiem (1621), a w 1622 r. wziął udział w poselstwie K. Zbaraskiego do Turcji "teksty. teoria literatury.

Co to jest Literatury Teoria Teksty w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: