tuwim julian co to znaczy

Co oznacza Julian Tuwim? Co to jest: pisarz, tłumacz, współtwórca ekipy poet. Skamander

Co znaczy Tuwim julian

Definicja TUWIM JULIAN: pisarz, tłumacz, współtwórca ekipy poet. Skamander, współpracownik między innymi "informacje Literackich" (od 1924), "Cyrulika Warszawskiego", współzałożyciel kabaretu "Pikador" (1918), kierownik lit. kabaretów "Qui pro Quo" (1919-32) i "Banda" (1932-34). W trakcie II wojny światowej za granicą. Debiutował wierszem Prośba (1913) w "Kurierze Warszawskim". Inicjalna liryka T. zgromadzona w tomach Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), Siódma jesień (1922) zawierała akcenty buntu wobec młodopolskiej konwencji, pisarz sięgał do codzienności i potocznego jęz. Z kolei w zbiorach Rzecz czarnoleska (1929), Biblia cygańska (1933), Treść gorejąca (1936) pojawiają się refleksje filoz. i akcentowany związek z tradycją, pisarz jest świadom swego kunsztu słowa. Ekspresją języka odznacza się poemat satyr. Bal w operze (1936), przedstawiający groteskowy obraz elity sanacyjnej; na obczyźnie powstaje lir.-epicki poemat dygresyjny Kwiaty polskie (1949). Zbiory osobliwości lit.-obycz. ukazały się w pozycjach: Czary i czarty polskie i Wypisy czarnoksięskie (1924), Polski leksykon pijacki i Antologia bachiczna (1935) i Cicer cum caule, a więc Groch z kapustą (t. 1-3, 1958-63). Autor antologii Cztery wieki fraszki polskiej (1937), Polska nowela fantastyczna (1949) i szkiców zgromadzonych wspólnie z osobliwościami poet. w tomie Pegaz dęba, a więc Panopticum poetyckie (1950). W mistrzowskiej i nowatorskiej artystycznie formie tworzył T. poezje dla dzieci, między innymi Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Zosia Samosia (1938). Równolegle z twórczością poet. rozwijał obfitą działalność przekładową, między innymi utworów Horacego, N. Gogola, A. Puszkina, J. A. Rimbauda i poetów amer

Co to jest Julian Tuwim w Słownik definicji T .