ważyk adam co to znaczy

Co znaczy Adam Ważyk słownik. Co to jest prozaik, eseista, tłumacz. Studiował matematykę na UW

Co znaczy Ważyk adam

Definicja WAŻYK ADAM: pisarz, prozaik, eseista, tłumacz. Studiował matematykę na UW. Związany z awangardą poet., współred. "Almanach Nowej Sztuki" (1924-25), współpracował ze "Zwrotnicą". W 1939 r. znalazł się we Lwowie, później w głębi Rosji. Oficer polit. I Armii Wojska Polskiego. Po wojnie sekretarz ZZLP w Lublinie, później w Łodzi. Współredaktor "Kuźnicy", red. "Twórczości" (1950-54). W momencie socrealizmu jeden z w najwyższym stopniu dogmatycznych jego teoretyków i wyznawców, później wymienił poglądy. Należał do grona sygnatariuszy tak zwany listu 34 do premiera J. Cyrankiewicza (I zorganizowany protest pisarzy i uczonych przeciw polityce kult. rządu), stanął w obronie studentów w III 1968 r. Debiutanckie tomiki Semafory (1924) i Oczy i usta (1926), zawierające dojrzałą, samodzielną poezję, zyskały mu uznanie krytyków i czytelników. W swojej awangardowej liryce odcinał się zarówno od tradycji młodopolskiej (niechęć do nadmiernej poetyzacji, do symboliki i metafizyki), jak i propozycji awangardy krakowskiej (wydawały mu się sztuczne). W pisanych ascetycznym, prawie pozbawionym metafor językiem wierszach-monologach zestawiał obrazy na zasadzie luźnych skojarzeń, nie zachowując pomiędzy nimi logicznych związków ("wizja nieciągła", na przykład w Niedzieli kolekcja pejzażu miasta i młodzieńczych pragnień erotycznych) - wzór: G. Apollinaire. Jednocześnie opisywał konkretną, odbieraną sensualnie rzeczywistość. Tę cechę literaturze W. oddają 2 manifesty: w Apologii jest zawarta pochwała konkretu, w Liryce twierdzenie, iż literatura jest ciągłym cudotwórstwem, niespodzianką. W okresie wojny pisarz zrezygnował z gry obrazów na rzecz klasycznego ładu, patronował mu wtedy Horacy. Wiersze z t. Serce granatu (1944) przekazują patetyczny obraz wojny i żołnierzy. Od czasu wojny historia i polityka stały się gł. doświadczeniem poety. Akceptując zmiany zachodzące w Polsce, pisał w wierszu Kronika o tragizmie bratobójczych walk, w Lud wejdzie do śródmieścia - o odbudowie Warszawy, w panegirykach sławił Bieruta i Stalina, w Piosence o coca-coli przestrzegał przed trucizną zesłaną poprzez imperialistów. Prawdziwą sensacją stał się ogłoszony w 1955 r. Poemat dla dorosłych, gdzie W. odwołał własne poprzednie poglądy. Po 1956 r. pisarz odszedł zupełnie od polityki, wrócił do typu twórczości sprzed wojny (poemat Labirynt, 1961; zestaw wierszy Wagon, 1963). W t. Zdarzenia (1977) pod pozorem zapisu zwyczajnych wydarzeń snuł refleksje nad tym, co w życiu istotne, i nad postawą człowieka w różnych przypadkach. Równolegle z literaturą W. pisał prozę: od awangardowej (opowiadania Człowiek w burym ubraniu, 1930) po realistyczną (powieść Mity rodzinne, 1938). Istotną częścią jego twórczości jest eseistyka, m. in. Od Rimbauda do Eluarda (1964), Sprawa gustu (1964) i interesujący tekst o 20-leciu międzywojennym Dziwna historia awangardy (1976). W. tłumaczył lit. ros. i ukr. (między innymi Eugeniusza Oniegina A. Puszkina, utwory W. Majakowskiego, I. Franki, M. Gorkiego, T. Szewczenki) i franc. (G. Apollinaire'a, A. Rimbauda, P. Eluarda, A. Malraux, M. Jacoba, B. Cendrarsa).

Słownik Wolny Najmita:
Co znaczy Konopnickiej opubl. w t. Poezje (1881), gdzie bohaterem jest uwolniony od wyzysku pańszczyźnianego chłop. Przedstawiona tragedia życiowa odnosi się do ciężkiej sytuacji wielu chłopów, którzy carską ważyk adam.
Słownik Wierzyński Kazimierz, Pierwotnie K. Wirstlein:
Co znaczy eseista, współtwórca ekipy poet. Skamander. Współpracownik między innymi informacje Literackich i redaktor Kultury (1931-32), członek PAL (od 1938) i komitetu redakcyjnego Tygodnika Polskiego w Nowym ważyk adam.
Słownik Wizyjność:
Co znaczy lit. nie mającego charakteru mimetycznego, będącego tworem wyobraźni, ujawniającego się we śnie, widzeniu, objawieniu, na przykład w III cz. Dziadów A. Mickiewicza Widzenie ks. Piotra czy Sen Ewy ważyk adam.
Słownik Wieża:
Co znaczy Herlinga-Grudzińskiego ze Skrzydeł ołtarza (1960), refleksje nad tragicznością ludzkiego życia, w które wpisana jest samotność. W sytuacji Lebrossa (trędowatego) zadecydował o niej los. Bohater ważyk adam.
Słownik Walterskotyzm:
Co znaczy powieści hist. XIX w., ukształtowanej pod wpływem pisarstwa W. Scotta. Charakteryzował się żywą akcją, wyrazistością postaci ukazywanych na tle wydarzeń hist. z uwzględnieniem kolorytu czasu i ważyk adam.

Co to jest Adam Ważyk w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: