jagiellonowie jankowski co to znaczy

Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz, Jaworzno, Jaroszewicz Piotr, Jam

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na J

 • Definicja Jedlnia Co to jest PRZYWILEJE SZLACHECKIE
 • Definicja Jagiełło Co to jest WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
 • Definicja Olbracht I Jan Co to jest Elżbiety Habsburżanki; pierwszy polski król wychowany w duchu nowych idei, których źródłem był
 • Definicja Joannici Co to jest ZAKONY
 • Definicja Wołoska Jazda Co to jest rohatyny i pistolety (bez uzbrojenia ochronnego
 • Definicja Klemens Janicki Co to jest poezji łacińskiej (dostał w Padwie 1540 laur poetycki); znany z cyklów epigramatów: Vitae regum
 • Definicja Berek Joselewicz Co to jest BEREK JOSELEWICZ
 • Definicja Andegaweńska Jadwiga Co to jest szlachta zgodziła się na objęcie tronu poprzez jedną z córek Ludwika; w 1384 Jadwiga została
 • Definicja Sobieski Iii Jan Co to jest Jakuba Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów, wnuczki Stefana Żółkiewskiego; po studiach w Akademii
 • Definicja Von Ulrich Jungingen Co to jest rozbicia przymierza polsko-litewskiego; wypowiedział wojnę Władysławowi Jagielle w 1410 i dowodził
 • Definicja Marian Jurczyk Co to jest Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie; podpisał porozumienie szczecińskie 30 VIII
 • Definicja Jordan Co to jest orszakiem Dobrawy w 965; od 968 biskup misyjny państwa Mieszka I, rezydujący w Poznaniu, podległy
 • Definicja Jezuici Co to jest KOLEGIA JEZUICKIE; ZAKONY
 • Definicja Mazowiecki Iii Janusz Co to jest Stary wcielił Mazowsze do Korony Królestwa Polskiego, tworząc w 1529 woj. mazowieckie
 • Definicja Wojciech Jaruzelski Co to jest ZSRR, z którą przeszedł szlak bojowy; w 1956 mianowany generałem; w l. 1960-1965 szef Głównego
 • Definicja Muskata Jan Co to jest Jana Luksemburskiego, zdecydowany przeciwnik Władysława Łokietka; po opanowaniu poprzez Łokietka
 • Definicja Tatarska Jazda Co to jest lekka jazda autoramentu narodowego uzbrojona podobnie jak jazda wołoska
 • Definicja Petyhorska Jazda Co to jest nazwa kozackiej jazdy pancernej na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Definicja Jaćwież Co to jest zamieszkujący terytorium pomiędzy Niemnem, Biebrzą i jeziorami mazurskimi; w X-XIII w. prowadzili
 • Definicja JAN II KAZIMIERZ WAZA Co to jest syn Zygmunta III Wazy i Konstancji, arcyksiężnej austriackiej; burzliwie spędził lata młodzieńcze
 • Definicja Ii Paweł Jan Co to jest Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę; w l. 1941-1945 seminarzysta tajnego seminarium duchownego
 • Definicja Edward Jurgens Co to jest manifestacji patriotycznych w Warszawie w 1861; członek Dyrekcji Białych; zmarł w Cytadeli
 • Definicja Jałta Co to jest Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI
 • Definicja Jarmarki Co to jest sprzedających i kupujących, odbywające się w stałych terminach (2-3 razy do roku); upowszechniły
 • Definicja Jaworów Co to jest skierowany przeciw Hohenzollernom; miał równocześnie zakończyć konflikt polsko-turecki; władca
 • Definicja Pancerna Jazda Co to jest obszarze Rzeczypospolitej; uzbrojona w kolczugi z misiurką, tarcze, muszkiety, łuki, pistolety
 • Definicja JAN (JANKO) Z CZARNKOWA Co to jest gnieźnieński od 1368; przeciwnik stronnictwa andegaweńskiego w Polsce, jeden z głównych zwolenników
 • Definicja Jakub Jasiński Co to jest Szkoły Rycerskiej organizował Korpus Inżynierów w Ogromnym Księstwie Litewskim, na czele którego
 • Definicja Św Ślˇska Jadwiga Co to jest Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; znana z pobożności i dążenia do osiągnięcia
 • Definicja Salezy Franciszek Jezierski Co to jest pijarskie, później wstąpił do zgromadzenia misjonarzy; organizator Komisji Nauki Narodowej; rektor
 • Definicja Góra Jasna Co to jest który przekazał zakonowi obraz Czarnej Madonny (Matki Boskiej); 2) 6-tygodniowe oblężenie klasztoru
 • Definicja Wacław Jędrzejewicz Co to jest wojskowych w momencie rokowań pokojowych w Rydze; w l. 1925-1928 attaché wojskowy w Tokio, później
 • Definicja Mazowiecki Ii Janusz Co to jest księstwo płockie do Korony Królestwa Polskiego
 • Definicja Jarosławiec Co to jest stworzenia wielkopolskie); przewidywała podział Wielkopolski na część polską i niemiecką
 • Definicja Stefan Jędrychowski Co to jest współorganizatorem ZPP i oficerem wychowawczym I Dywizji im. T. Kościuszki; od 1944 członek PPR; w
 • Definicja Paweł Jasienica Co to jest kampanii wrześniowej, w czasie okupacji oficer AK; po wojnie współpracował z Tygodnikiem
 • Definicja Jurydyka Co to jest cała dzielnica) należący do szlachty albo duchowieństwa i wyłączony spod zarządu i sądownictwa
 • Definicja Henryk Jabłoński Co to jest polityk; od 1948 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1931 członek PPS; w czasie wojny w PSZ na
 • Definicja Nepomucen Jan Janowski Co to jest listopadowego, wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Towarzystwa
 • Definicja Polscy Jakobini Co to jest czasie stworzenia kościuszkowskiego; wzywali do reform socjalnych i politycznych i do karania
 • Definicja Zapolski Jam Co to jest Batorego; na mocy porozumienia podpisanego dzięki pośrednictwu legata papieskiego, jezuity Antonio
 • Definicja Piotr Jaroszewicz Co to jest polityczny 1 Armii Polskiej w ZSRR, w l. 1944-1945 zastępca dowódcy 1 Armii WP do spraw polityczno
 • Definicja Jaworzno Co to jest Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka), osoby kierowane poprzez Komisję Specjalną do
 • Definicja Janusz Jędrzejewicz Co to jest czasie I wojny w Legionach Polskich i POW; w l. 1918-1923 w WP; po zamachu majowym jeden z głównych
 • Definicja Stanisław Jan Jankowski Co to jest Narodowego Związku Robotniczego, w l. 1908-1920 członek ZG NZR; członek KTSSN; współzałożyciel w
 • Definicja Jagiellonowie Co to jest 1377-1401 (Władysław Jagiełło) i w l. 1440-1572 ( Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander, Zygmunt

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz, Jaworzno, Jaroszewicz Piotr, Jam Zapolski, Jakobini Polscy, Janowski Jan Nepomucen, Jabłoński biografia.

Co to jest Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz słownik.