niećko józef narwa nałkowska co to znaczy

Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli, Narodowa Partia Robotnicza, Namiestnik

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na N

 • Definicja Niewolni Co to jest LUDNOŚĆ NIEWOLNA co to jest.
 • Definicja Nkn Co to jest zobacz NACZELNY KOMITET NARODOWY definicja.
 • Definicja NARODOWY ZWIˇZEK POLSKIEJ MŁODZIEŻY RADYKALNEJ Co to jest OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co znaczy.
 • Definicja Nik Co to jest zobacz NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI słownik.
 • Definicja Niepodległość Co to jest NIE znaczenie.
 • Definicja Ślˇsk Nowy Co to jest PROWINCJA (4 czym jest.
 • Definicja Brzetysława Najazd Co to jest rozpad państwa pierwszych Piastów po śmierci Mieszka II, książę czeski Brzetysław I najechał w 1038 Śląsk (który przyłączył do Czech) i Wielkopolskę, gdzie zniszczył co to jest.
 • Definicja NSZZ SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH Co to jest POROZUMIENIA SIERPNIOWE definicja.
 • Definicja Wojskowe Zjednoczenie Narodowe Co to jest NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA, NARODOWE SIŁY ZBROJNE co znaczy.
 • Definicja Robotnicze Stronnictwo Narodowe Co to jest NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA słownik.
 • Definicja Naprawa Co to jest zobacz ZWIˇZEK NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ znaczenie.
 • Definicja Nawiˇzka Co to jest odszkodowanie za zranienie, płacone ofierze niezależnie od kary wymierzanej poprzez sądy państwowe; o jej wysokości decydowała pozycja stanowa poszkodowanego czym jest.
 • Definicja Captivabimus Neminem Co to jest PRZYWILEJE SZLACHECKIE co to jest.
 • Definicja Nieszawa Co to jest przywilej PRZYWILEJE SZLACHECKIE definicja.
 • Definicja Chłopska Partia Niezależna Co to jest PSL-WYZWOLENIE co znaczy.
 • Definicja Kultura Nowa Co to jest Odrodzenie słownik.
 • Definicja NIEZALEŻNA PARTIA CHŁOPSKA (NPCH) Co to jest została założona w 1924 poprzez część posłów PSL Wyzwolenie , sympatyzujących z KPP; opowiadała się za utworzeniem rządu robotniczo-chłopskiego, przeprowadzenia reformy znaczenie.
 • Definicja Nzch Co to jest zobacz NARODOWY ZWIˇZEK CHŁOPSKI czym jest.
 • Definicja Nspp Co to jest zobacz NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE co to jest.
 • Definicja Npch Co to jest zobacz NIEZALEŻNA PARTIA CHŁOPSKA definicja.
 • Definicja Nzr Co to jest zobacz NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY co znaczy.
 • Definicja Solidarność Nszz Co to jest SOLIDARNOŚĆ słownik.
 • Definicja Narodowy Trybunał Najwyższy Co to jest osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich w Polsce; w l. 1946-48 odbyło się 7 dużych mechanizmów w tym: A. Greisera w Poznaniu, A. Goetha w Krakowie, R. Hössa w Warszawie, 40 znaczenie.
 • Definicja Narzaz Co to jest w naturze za prawo wypasu nierogacizny w monarszych lasach; 2) prymitywna forma kwitu skarbowego, sporządzana na dwóch deszczułkach, jedna pozostawała u płatnika, drugą czym jest.
 • Definicja NAGRODA IM. WITA STWOSZA Co to jest ustanowiona w 1943 poprzez Hansa Franka za idealne dzieło malarskie i rzeźbiarskie propagujące niemieckość GG co to jest.
 • Definicja NIEMIECKI ZWIˇZEK KRESÓW WSCHODNICH Co to jest HAKATA definicja.
 • Definicja NACZELNY POLSKI KOMITET WOJSKOWY Co to jest I Ogólnym Zjeździe Wojskowych Polaków w Petersburgu w VI 1917; Na jego czele stał W. Raczkiewicz; w VII 1917 utworzył na Białorusi I Korpus Polski pod dowództwem gen. J co znaczy.
 • Definicja Neolit Co to jest kamienna w Europie i na ziemiach polskich (4000-1800 p.n.e.) charakteryzująca się wyrobem narzędzi ze skał krystalicznych, wydobywaniem krzemienia systemem górniczym słownik.
 • Definicja Tomasz Nocznicki Co to jest działacz ruchu ludowego, dziennikarz; współzałożyciel i redaktor Zarania ; pierwszy prezes PSL-Wyzwolenie; członek rządu lubelskiego; wicepremier w rządzie J znaczenie.
 • Definicja Bonawentura Niemojewski Co to jest działacz polityczny, dziennikarz; poseł do sejmu Królestwa Polskiego; lider kaliszan; w momencie stworzenia listopadowego od 15 VIII 1831 wiceprezes, a od 8 do 23 IX czym jest.
 • Definicja NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA (NOWA) Co to jest publikujące poza cenzurą PRL; w VI 1977 Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza wydała pierwszy numer ZAPISU ; autorem nazwy NOWA i tekstu programowego był M. Chojecki co to jest.
 • Definicja Nrl Co to jest zobacz NACZELNA Porada LUDOWA definicja.
 • Definicja NACZELNA KOMENDA WOJSK POWSTAŃCZYCH Co to jest wojskowa w III stworzeniu śląskim; istniała od 2 V 1921 do końca stworzenia; naczelnym wodzem był do końca maja M. Mielżyński, a potem K. Zenkteller; jej siedziba co znaczy.
 • Definicja Sierpniowa Nowela Co to jest uchwalona 2 VIII 1926 poprzez sejm ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921; upoważniła prezydenta do rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji i do słownik.
 • Definicja Stanisław Klukowski Nakoniecznikoff Co to jest Kmicic (1898-1944) - żołnierz ruchu oporu w czasie II wojny światowej; w okresie dwudziestolecia międzywojennego oficer WP; po wybuchu wojny żołnierz ZWZ/AK, który znaczenie.
 • Definicja Przemysłu Nacjonalizacja Co to jest własność poprzez kraj firm przemysłowych; przeprowadzona ustawą KRN 3 I 1946 przy sprzeciwie PSL; przewidywała przejęcie na własność państwa polskiego bez odszkodowania czym jest.
 • Definicja Sierpnia 15 Noc Co to jest ludności Warszawy 15/16 VIII 1831; zostały zainicjowane poprzez Towarzystwo Patriotyczne; domagano się aktywnego prowadzenia działań wojennych i ukarania oskarżonych o co to jest.
 • Definicja Wincenty Niemojewski Co to jest działacz polityczny, dziennikarz; poseł do Sejmu Królestwa Polskiego; lider kaliszan; w momencie stworzenia listopadowego członek Rządu Narodowego; zmarł na zesłaniu na definicja.
 • Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ) Co to jest organizacja wojskowa w momencie II wojny światowej; powstała wskutek rozłamu w NOW; w VII 1942 okręgi kielecki, radomski, lubelski i rzeszowski NOW, wspólnie z częścią co znaczy.
 • Definicja Now Co to jest zobacz NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA słownik.
 • Definicja Nsz Co to jest zobacz NARODOWE SIŁY ZBROJNE znaczenie.
 • Definicja NARODOWY ZWIˇZEK CHŁOPSKI (NZCH) Co to jest chłopskie; powstał w 1912 z inicjatywy endeckiej Frondy ; współdziałał z TKSSN; w 1915 razem z Związkiem Chłopskim i działaczami skupionymi wokół Zarania utworzył PSL czym jest.
 • Definicja NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (NIK) Co to jest państwa podległy sejmowi; w l. 1921-35 podległa sejmowi, a od 1935 prezydentowi; w PRL podlegała Radzie Państwa (1949-52), a później Ministerstwu Kontroli Państwa (1952 co to jest.
 • Definicja Demokracja Narodowa Co to jest zobacz RUCH NARODOWY definicja.
 • Definicja Nikołaj Nowosilcow Co to jest polityk rosyjski; 1815-1830 komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego; od 1824 kurator wileńskiego okręgu szkolnego i kierownik tajnej policji; doprowadził co znaczy.
 • Definicja Nowa Co to jest zobacz NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA słownik.
 • Definicja Niemcza Co to jest obrona - bohaterska obrona grodu w 1017 w momencie wojny polsko-niemieckiej znaczenie.
 • Definicja Apuchtinowska Noc Co to jest polityka rusyfikacji w Królestwie Polskim prowadzona po upadku stworzenia styczniowego poprzez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego A. Apuchtina czym jest.
 • Definicja Npr Co to jest zobacz NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA co to jest.
 • Definicja Ludowa Rada Naczelna Co to jest jako najwyższa władz w Wielkopolsce; Sejm Dzielnicowy rozszerzył jej skład do 80 członków; prezesem był B. Krysiewicz, a organem wykonawczym Komisariat NRL; pozostawała definicja.
 • Definicja NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE (N Co to jest utworzona w 1922 poprzez grupę, która odeszła z PPS i współpracowała z KPP; do 1924 znana jako Partia Niezależnych Socjalistów; należała do Międzynarodówki 2 i pół; w co znaczy.
 • Definicja Widnokręgi Nowe Co to jest polityczno-socjalne i literackie wydawane w ZSRR w l. 1941-1946, początkowo we Lwowie, a po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w Kujbyszewie i Moskwie; Najpierw słownik.
 • Definicja Nie Co to jest Niepodległość; konspiracyjna organizacja wojskowa założona wiosną 1944 przy Komendzie Głównej AK w celu kontynuowania walki w chwili wkroczenia na ziemie polskie Armii znaczenie.
 • Definicja Wojskowa Organizacja Narodowa Co to jest 1939 organizacja wojskowa SN; po podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK podjęto decyzje o jej scaleniu, co doprowadziło do rozłamu w organizacji i utworzenia czym jest.
 • Definicja NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN) Co to jest 1914 zamiast Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; skupiał ugrupowania polityczne z Galicji, potem również z Królestwa Polskiego co to jest.
 • Definicja Piotr Jan Norblin Co to jest 1745-1830) - francuski rysownik i malarz; w Polsce w l. 1774-1804, tworzył na dworze Czartoryskich; uważany za ojca polskiego malarstwa i prekursor polskiego malarstwa definicja.
 • Definicja Gabriel Narutowicz Co to jest konstruktor, pierwszy prezydent RP w 1922; znany budowniczy hydroelektrowni w Szwajcarii, Hiszpanii i Włoszech; od 1907 prof. hydrologii w Zurychu; w czasie I wojny co znaczy.
 • Definicja Adam Naruszewicz Co to jest pisarz, historyk, tłumacz, jezuita, biskup smoleński i łucki; dworzanin Stanisława Augusta Poniatowskiego; uczestnik obiadów czwartkowych ; realizator planów słownik.
 • Definicja Państwa Naczelnik Co to jest głowy państwa w l. 1918-1922; stworzone zostało p. n. Tymczasowy Naczelnik Państwa dekretem z 22 XI 1918, gdzie powierzono go J. Piłsudskiemu; dostał on do czasu znaczenie.
 • Definicja Narwik Co to jest poprzez aliancki korpus ekspedycyjny w celu powstrzymania inwazji niemieckiej na Norwegię; 8 V 1940 wylądowała w porcie Harstad Samodzielna Brygada Strzelców czym jest.
 • Definicja NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR) Co to jest odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstał w VI 1905 z inicjatywy Ligi Narodowej dla pozyskania robotników w Królestwie Polskim; w momencie co to jest.
 • Definicja Listopadowa Noc Co to jest 1830; zapoczątkowały stworzenie listopadowe; hasłem do wybuchu stworzenia zorganizowanego poprzez Sprzysiężenie Podchorążych miało być podpalenie browaru na Solcu definicja.
 • Definicja Marchia Nowa Co to jest Brandenburskie na wschód od Odry i na północ od Warty i Noteci, na które złożyły się zagarnięte ziemie Pomorza Zachodniego i obszary wielkopolskie z grodami Santok i co znaczy.
 • Definicja Kamil Cyprian Norwid Co to jest dramaturg, pisarz, rysownik, rzeźbiarz; po opuszczeniu Warszawy w 1842 przejściowo współpracował z Hotelem Lambert; w 1846 oskarżony poprzez władze pruskie o powiązania słownik.
 • Definicja Namiestnik Co to jest państwie albo prowincji, zwierzchnik administracji; 1) Królestwa Polskiego - jego pozycję określała konstytucja Królestwa Polskiego; funkcję tę pełnili: 1815-1826 gen znaczenie.
 • Definicja Robotnicza Partia Narodowa Co to jest odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstała w 1920 z połączenia działającego w zaborze rosyjskim Narodowego Związku Robotniczego i czym jest.
 • Definicja Marceli Nowotko Co to jest Stary, Hiszpan (1893-1942) - działacz ruchu robotniczego; z wykształcenia ślusarz; członek SDKPiL (od 1916) i KPRP (od 1918); w czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 co to jest.
 • Definicja Zofia Nałkowska Co to jest poetka; w okresie międzywojennym związana z ruchem socjalistycznym, protestowała przeciwko represjom władz sanacyjnych; od 1933 członkini Polskiej Akademii Literatury; w definicja.
 • Definicja Narwa Co to jest polsko-rosyjski zawarty w 1704 w momencie wojny północnej (III), gdzie szlachta zgromadzona w konfederacji sandomierskiej zobowiązywała się do wspólnej walki ze Szwedami co znaczy.
 • Definicja Józef Niećko Co to jest Zgrzebniok (1891-1953) - działacz ruchu ludowego, dziennikarz; ideolog agraryzmu; od 1919 w Centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej; współzałożyciel Związku Młodzieży słownik.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli, Narodowa Partia Robotnicza, Namiestnik, Norwid Cyprian Kamil, Nowa Marchia, Noc Listopadowa, Narodowy biografia.

Co to jest Niećko Józef, Narwa, Nałkowska Zofia, Nowotko Marceli słownik.