pilecki witold polska co to znaczy

Pilecki Witold, Polska Akademia Umiejętności (Pau), Prusy Królewskie, Prawo Niemieckie, Popiel

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na P

 • Definicja Ziemski Przywilej Co to jest PRZYWILEJ STANOWY co to jest.
 • Definicja Plenipotent Co to jest KONSTYTUCJA 3 MAJA definicja.
 • Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE (PSZ) NA ZACHODZIE Co to jest organizowane od jesieni 1939 poza granicami państwie, na podstawie sojuszniczych umów zawartych z Francją i Ogromną Brytanią; dowodzone poprzez Naczelnego Wodza: IX 1939 co znaczy.
 • Definicja Promieniści Co to jest zobacz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POŻYTECZNEJ ZABAWY słownik.
 • Definicja Państwa Rady Przewodniczˇcy Co to jest Porada PAŃSTWA znaczenie.
 • Definicja Poczdam Co to jest Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI czym jest.
 • Definicja Parkany Co to jest WIEDEŃ co to jest.
 • Definicja Pijarzy Co to jest KOLEGIA PIJARSKIE; ZAKONY definicja.
 • Definicja Łanowa Piechota Co to jest PIECHOTA WYBRANIECKA co znaczy.
 • Definicja Pasywiści Co to jest ugrupowania polityczne, raczej SN-D i SPR; zakładali, iż rozwiązanie sprawy polskiej możliwe jest przy użyciu pomocy krajów Ententy; początkowo szukali poparcia w Rosji słownik.
 • Definicja PREZYDENCI NA UCHOD¬STWIE Co to jest 1945 TRJN, na emigracji w Wielkiej Brytanii funkcjonował urząd, który sprawowali: w l. 1945-1947 W. Raczkiewicz, 1947-1972 A. Zaleski, z tym, iż od 1954 po zerwaniu znaczenie.
 • Definicja Prebenda Co to jest KAPITUŁA czym jest.
 • Definicja Brukselski Program Co to jest polskich socjalistów; opracował go L. Waryński w 1878 w Warszawie; zapowiadał rewolucję socjalną, równość socjalną, uspołecznienie środków produkcji, podkreślał co to jest.
 • Definicja Jan Palacz Co to jest 1812-1891) - chłopski działacz polityczny; członek Związku Plebejuszy; brał udział w przygotowaniach do stworzenia 1846; członek Komitetu Narodowego w Poznaniu w 1848 definicja.
 • Definicja Andrzej Panufnik Co to jest kompozytor, dyrygent; w 1954 wyjechał na stałe do Anglii; jeden z najwybitniejszych powojennych muzyków polskich; twórca między innymi: kompozycji symfonicznych (Koncert co znaczy.
 • Definicja Rolne Gospodarstwa Państwowe Co to jest REFORMA ROLNA słownik.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO Co to jest Powstała w 1893; programowo zbliżona do PPS; do 1913 związana z socjaldemokracją niemiecką; jej sekretariat znajdował się w Katowicach, a organizacje poza Górnym znaczenie.
 • Definicja Klemens Józef Piłsudski Co to jest Ziuk (1867-1935) - mąż stanu, Naczelnik Państwa (1918-1922), pierwszy Marszałek Polski (1920); ur. w Zułowie na Wileńszczyźnie; w momencie studiów medycznych w Charkowie czym jest.
 • Definicja POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO (PKWN) Co to jest władzy wykonawczej utworzony 21 VII 1944 w Moskwie; działał pod zwierzchnictwem KRN na części terenów Rzeczypospolitej zajętej poprzez Armię Czerwoną w 1944; jego co to jest.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA (PPS) Co to jest Powstała na zjeździe paryskim 21 XI 1892 z udziałem przedstawicieli II Proletariatu, ZRP i polskich działaczy socjalistycznych na emigracji, którzy powołali Związek definicja.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLˇ Co to jest Powstała we Lwowie w 1892; do 1897 nosiła nazwę Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna; formalnie wchodziła w skład Socjaldemokratycznej Partii Austrii; organizacyjnie co znaczy.
 • Definicja Restituta Polonia Co to jest ORDER ODRODZENIA POLSKI słownik.
 • Definicja Plemię Co to jest przedpaństwowa forma organizacji politycznej; związek rodów na bazie wspólnych interesów obronnych i gospodarczych znaczenie.
 • Definicja Palatyn Co to jest WOJEWODA czym jest.
 • Definicja Grenadierów Dywizja Pierwsza Co to jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co to jest.
 • Definicja Pobór Co to jest SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Definicja Polonia Co to jest POLSKA co znaczy.
 • Definicja Pogromy Co to jest ŻYDZI słownik.
 • Definicja POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA (PZPR) Co to jest Powstała 15 XII 1948 z połączenia PPR i PPS; była klasyczną w państwach demokracji ludowej partią komunistyczną sprawującą funkcje kierownicze w kraju; władzę znaczenie.
 • Definicja Posłowie Co to jest SEJM czym jest.
 • Definicja Wielkopolskie Powstania Co to jest momencie stworzenia kościuszkowskiego w 1794 korpus wojsk pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego udanym rajdem zajął część Wielkopolski, docierając do Bydgoszczy co to jest.
 • Definicja Powzdanie Co to jest CHŁOPI definicja.
 • Definicja Wołoskie Prawo Co to jest CHŁOPI co znaczy.
 • Definicja Posługi Co to jest wymagania ciążące na ludności wolnej i poddanej na rzecz księcia: stacji (zapewnienia noclegu i wyżywienia), podwód (dostarczenia środków transportu), posług łowieckich słownik.
 • Definicja POLSKI PA¬DZIERNIK 1956 Co to jest kryzysu społeczno-politycznego w 1956; zmiany w ZSRR zapoczątkowane śmiercią J. Stalina nasiliły oczekiwania na rychłe zmiany socjalne i polityczne w Polsce i odwrót od znaczenie.
 • Definicja Pps Co to jest zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA czym jest.
 • Definicja Nowowschodnie Prusy Co to jest PROWINCJA (4 co to jest.
 • Definicja Pomezania Co to jest Prus, nad Wisłą i Nogatem, podbita 1223-1236 poprzez Zakon Krzyżacki; założono na jej terenie w 1274 stolicę Zakonu Malbork; po 1466 część północna z Malborkiem włączona definicja.
 • Definicja Pancerna Dywizja Pierwsza Co to jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co znaczy.
 • Definicja POLSKA LUDOWA AKCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH słownik.
 • Definicja Podstoli Co to jest pierwotnie odpowiedzialny za stół władcy jako zastępca stolnika, od XIV w. honorowy urząd ziemski znaczenie.
 • Definicja Polskie Prawo Co to jest wykształcone przed ekspansją prawa niemieckiego, oparte na rodzimych instytucjach i przepisach (na przykład w sprawie danin, powinności i służb); Posługiwała się nim czym jest.
 • Definicja Polityka Co to jest polityczny założony w 1957 zamiast zlikwidowanych czasopism zwyczajnie i Nowej Kultury ; uznawany za czasopismo reprezentujące poglądy liberalne wewnątrz PZPR co to jest.
 • Definicja Polanie Co to jest zachodniosłowiańskiej ekipy lechickiej, osadzone nad Wartą; w VIII/IX w. początki organizacji ponadplemiennej wokół Gniezna i Ostrowa Lednickiego i ekspansja pod definicja.
 • Definicja Marcin Odlanicki Poczobutt Co to jest astronom, prof. i rektor od 1780 Akademii Wileńskiej; w okresie działalności Komisji Nauki Narodowej przeprowadził reformę Akademii Wileńskiej jako jednej z dwóch szkół co znaczy.
 • Definicja Grzymułtowskiego Pokój Co to jest MOSKWA, POKÓJ słownik.
 • Definicja Robotnicza Partia Polska Co to jest komunistyczna; założona 5 I 1942 poprzez członków Ekipy Inicjatywnej przerzuconej pod Warszawę z ZSRR (do tak zwany Trójki Kierowniczej należeli: M. Nowotko, P. Finder i znaczenie.
 • Definicja Andrzej Potiebnia Co to jest oficer rosyjski; członek rosyjskich organizacji spiskowych; współpracował z Czerwonymi; 27 VI 1862 dokonał nieudanego zamachu na generała A. Lüdersa; w momencie czym jest.
 • Definicja Polanów Co to jest Polanówka), pokój - pokój wieczysty zawarty 14 VI 1634 w momencie wojen polsko-rosyjskich; Po sukcesie Władysława IV Wazy w czasie oblężenia Smoleńska pokój zatwierdzał co to jest.
 • Definicja Plebs Co to jest najniższa, pozbawiona praw miejskich warstwa socjalna, składająca się z czeladników, wyrobników, drobnych handlarzy definicja.
 • Definicja Pau Co to jest zobacz POLSKA AKADEMIA Zdolności co znaczy.
 • Definicja Paulini Co to jest JASNA GÓRA; ZAKONY słownik.
 • Definicja PIERWSZA DYWIZJA PIECHOTY IM. T. KOŚCIUSZKI Co to jest ARMIA POLSKA W ZSRR (2 znaczenie.
 • Definicja Pisarz Co to jest SˇDY czym jest.
 • Definicja Scipione Piattoli Co to jest ksiądz, działacz polityczny w okresie Sejmu Wielkiego; Włoch przebywający w Polsce od 1783; początkowo jako członek loży masońskiej i sekretarz Ignacego Potockiego co to jest.
 • Definicja Pikinierzy Co to jest piechota cudzoziemskiego autoramentu złożona w 1/3 z pikinierów (uzbrojeni w długie piki, potem berdysze i rapiery) chroniących 2/3 muszkieterów (uzbrojeni w muszkiety definicja.
 • Definicja Roman Polański Co to jest reżyser filmowy; Po sukcesie międzynarodowym odniesionym debiutanckim filmem zrealizowanym w Polsce (Nóż w wodzie), wyjechał na stałe najpierw do USA, a później osiedlił co znaczy.
 • Definicja Postępowa Partia Polska Co to jest STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE słownik.
 • Definicja Socjaliści Polscy Co to jest ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW, PPS znaczenie.
 • Definicja Pogłówne Co to jest podatek pobierany od XIV w. od osoby ( od głowy ), którego płatnikami byli między innymi Żydzi, szlachta bez majątku ( gołota ), a od końca XVI w. także chłopi czym jest.
 • Definicja POLACY W WOJNACH NAPOLEOŃSKICH Co to jest stworzenia listopadowego radykalni działacze zgrupowani w Paryżu wokół Deputacji uzyskali zgodę na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, które powstały po podpisaniu co to jest.
 • Definicja Nauk Akademia Polska Co to jest instytucja naukowa, skupiająca uczonych polskich; Powstała w 1952 w trakcie centralizacji wszystkich dziedzin życia społecznego, w tym życia naukowego, w okresie definicja.
 • Definicja POLSKI KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA Co to jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co znaczy.
 • Definicja Pow Co to jest zobacz POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA słownik.
 • Definicja Szczęsny Stanisław Potocki Co to jest wojewoda ruski, marszałek konfederacji targowickiej; w momencie obrad Sejmu Wielkiego stał na czele opozycji magnackiej sprzeciwiającej się reformom w Rzeczypospolitej znaczenie.
 • Definicja POLSKI RUCH WOLNOŚCIOWY NIEPODLEGŁOŚĆ I DEMOKRACJ Co to jest opozycyjna po II wojnie światowej; Powstała w 1945 z połączenia ugrupowań utworzonych poprzez młodych działaczy regularnie o proweniencji demokratycznej, w tym wielu czym jest.
 • Definicja Jerzy Popiełuszko Co to jest ksiądz; związany był z opozycją demokratyczną; w l. 1981-1984 wygłaszał kazania i prowadził działalność charytatywną, przede wszystkim w kościele na Żoliborzu w co to jest.
 • Definicja Demokratyczne Stronnictwo Polskie Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH definicja.
 • Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) Co to jest ruchu ludowego utworzona pod nazwą SL w 1895 w Rzeszowie; od 1903 zaczęła korzystać nowej nazwy - Polskie Stronnictwo Ludowe; aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym co znaczy.
 • Definicja POLSKIE STRONNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DEMOKRACJI Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA słownik.
 • Definicja Ppr Co to jest zobacz POLSKA PARTIA ROBOTNICZA znaczenie.
 • Definicja POLSKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJA¬NI, POMOCY WZAJEMN Co to jest poprzez Rząd Tymczasowy i rząd ZSRR w Moskwie 21 IV 1945; zobowiązał obie strony do kontynuowania walki z Niemcami i wzajemnej pomocy wojskowej i współpracy gospodarczej czym jest.
 • Definicja Wschodnie Pomorze Co to jest POMORZE GDAŃSKIE co to jest.
 • Definicja Demokratyczne Towarzystwo Polskie Co to jest STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE definicja.
 • Definicja Ppsd Co to jest zobacz POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLˇSKA CIESZYŃSKIEGO co znaczy.
 • Definicja Jan Potocki Co to jest historyk, podróżnik, poeta; Pisał wyłącznie po francusku; autor licznych opisów i studiów będących plonem jego podróży do Turcji, Egiptu, na Kaukaz, do Mongolii i Chin słownik.
 • Definicja Krakowskie Powstanie Co to jest krakowską; wybuchło 20/21 II 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej; miało być częścią stworzenia trójzaborowego przygotowywanego poprzez TDP; po aresztowania głównych znaczenie.
 • Definicja Średzkie Prawo Co to jest odmiana lokalna prawa magdeburskiego, wykształcona w Środzie Śląskiej, lokowanej przed 1223; stosowane w lokacjach raczej na Śląsku i w Wielkopolsce i Małopolsce czym jest.
 • Definicja Zabajkalskie Powstanie Co to jest zesłańców obok Irkucka nad jeziorem Bajkał; wybuchło 7 VII 1866 pośród zesłanych na Syberię polskich uczestników stworzenia styczniowego; po rozbrojeniu straży co to jest.
 • Definicja Ksiˇżęce Prawo Co to jest ducale - prawo książęce) - zastrzeżone poprzez władcę daniny i posługi, prawa regalne i zwierzchność sądowa przy udzielaniu zwolnień immunitetowych; było słowem definicja.
 • Definicja Organiczna Praca Co to jest na rzecz rozwoju gospodarczego ziem polskich, podniesienia poziomu kulturalnego i oświaty; negowała walkę niepodległościową; ruch zapoczątkowany w latach trzydziestych co znaczy.
 • Definicja Warszawskie Powstanie Co to jest stworzenie w momencie II wojny światowej, zorganizowane poprzez armię podziemną; wybuchło 1 VIII 1944 na rozkaz komendanta głównego AK, T. Bora-Komorowskiego uzgodniony słownik.
 • Definicja Wschodnie Prusy Co to jest PROWINCJA (4 znaczenie.
 • Definicja Zachodnie Prusy Co to jest PROWINCJA (4 czym jest.
 • Definicja Propinacja Co to jest monopol pana feudalnego na produkcję i wyszynk wyrobów alkoholowych w obrębie jego dóbr; zniesiony w zaborze pruskim w 1845, austriackim w 1889, rosyjskim 1898 co to jest.
 • Definicja Prowincja Co to jest Rzeczypospolitej część państwa pozostająca pod władzą monarszego namiestnika ( Prusy Królewskie); 2) w organizacji kościelnej biskupstwa podległe metropolii ( prymasowi definicja.
 • Definicja Południowe Prusy Co to jest PROWINCJA (4 co znaczy.
 • Definicja Bolesław Prus Co to jest Głowacki (1847-1912) - poeta, dziennikarz; walczył w stworzeniu styczniowym; w 1872 rozpoczął druk Listów ze starego obozu pod nazwiskiem B. Prus; od 1875 autor stałych słownik.
 • Definicja Generalny Przywilej Co to jest PRZYWILEJ STANOWY znaczenie.
 • Definicja Piast Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIAST czym jest.
 • Definicja Wyzwolenie Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYZWOLENIE co to jest.
 • Definicja Budzie W Przywilej Co to jest BUDA, UGODA definicja.
 • Definicja Lewica Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE-LEWICA co znaczy.
 • Definicja Drożny Przymus Co to jest PRAWO SKŁADU słownik.
 • Definicja Wyzwolenie Nowe Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE znaczenie.
 • Definicja Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE czym jest.
 • Definicja Pzpr Co to jest zobacz POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA co to jest.
 • Definicja Stanowy Przywilej Co to jest adresowany do części, całego, albo kilku stanów, gdzie monarcha jednostronnie zwalniał adresatów od niektórych obowiązków wobec państwa, czy także nadawał im szczególne definicja.
 • Definicja Rycerskie Prawo Co to jest uzyskanych od władców polskich w XII-XIV w., w tym: prawo do immunizowanych posiadłości, podległość sądownictwu władcy, wyższa główszczyzna, swobodna dziesięcina co znaczy.
 • Definicja Pracy Przodownicy Co to jest WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY słownik.
 • Definicja Chochołowskie Powstanie Co to jest górali w Chochołowie 21-23 II 1846 przeciwko Austriakom; na jego czele stali J. K. Andrusikiewicz i L. J. Kmietowicz; stłumione poprzez wojska austriackie i chłopów z znaczenie.
 • Definicja Ludowa Armia Polska Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH czym jest.
 • Definicja Prasłowianie Co to jest do opisania przodków Słowian przed ich udziałem w wędrówkach ludów i wynikającego stąd ich rozbicia kulturowo-językowego; wcześniej identyfikowano P. z kulturą łużycką co to jest.
 • Definicja Nadworny Podskarbi Co to jest PODSKARBI definicja.
 • Definicja PLEBISCYTY NA ZIEMIACH POLSKICH 1920-1921 Co to jest na podstawie postanowień traktatu pokojowego w Wersalu na terenach spornych pomiędzy Polską a Niemcami; 1) Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu; akcją wyborczą od XII co znaczy.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-OPOZYCJA Co to jest partia robotnicza; założona w XII 1912 poprzez grupę socjalistów, którzy wystąpili z PPS; sprzeciwiali się odejściu PPS od pracy pośród robotników, uważając, iż należy słownik.
 • Definicja Zbrojna Siła Polska Co to jest Wehrmacht - oddziały wojskowe podległe w l. 1917-1918 władzom niemieckim; Podstawą miały się stać Legiony Polskie, jednak wskutek kryzysu przysięgowego liczebność znaczenie.
 • Definicja POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL) Co to jest nazwa państwa polskiego stosowana od uchwalenia konstytucji PRL 22 VII 1952; istniała do 29 XII 1989, kiedy sejm podjął uchwałę o zmianie nazwy na Rzeczpospolita Polska czym jest.
 • Definicja Postylla Co to jest kazań, szczególnie rozpowszechnionych w okresie reformacji pośród duchownych luterańskich i kalwińskich (między innymi Mikołaja Reja); w najwyższym stopniu znane co to jest.
 • Definicja Wybraniecka Piechota Co to jest piechotą łanową; utworzona za panowania Stefana Batorego na wzór piechoty węgierskiej z chłopów pochodzących z królewszczyzn (z 20 łanów królewszczyzn jeden wybraniec definicja.
 • Definicja Ludowa Armia Polska Co to jest organizacja wojskowa powołana z inicjatywy RPPS po jej II zjeździe w IV 1943; stała się organizacją wojskową Centralizacji Stronnictw Demokratycznych i co znaczy.
 • Definicja Proletariat Co to jest 1) I Proletariat - właśc. Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat ; zwana także Ogromny Proletariat; powstał w 1882 w Warszawie; P. działał na terenie słownik.
 • Definicja Taterników Proces Co to jest przełomie 1969/1970) osób oskarżonych o przemycanie do Polski, poprzez Tatry, publikacji wydawanych poprzez paryską Kulturę ; na kilka lat więzienia skazano: J znaczenie.
 • Definicja Premonstratensi Co to jest ZAKONY czym jest.
 • Definicja Prałat Co to jest KAPITUŁA co to jest.
 • Definicja Repatriacyjny Urzˇd Państwowy Co to jest PKWN dla zorganizowania repatriacji ludności polskiej z obszarów polskich na wschodzie; akcja repatriacyjna trwała do 1947 po podpisaniu umów o przesiedleniu ludności definicja.
 • Definicja Ignacy Paderewski Co to jest pianista, kompozytor, działacz polityczny; jego wirtuozeria gry pozwoliła mu nawiązać liczne kontakty dyplomatyczne, które wykorzystywał dla popularyzacji idei co znaczy.
 • Definicja Magnacka Partia Co to jest FAKCJA MAGNACKA słownik.
 • Definicja Pańszczyzna Co to jest zobowiązanie chłopa do pracy na rzecz właściciela wsi za użytkowanie ziemi; najpierw w XIII-XV w., było to kilka-kilkanaście dni w roku z gospodarstwa 1-łanowego znaczenie.
 • Definicja PARLAMENT W II RP Co to jest Pierwsze wybory przeprowadzono 26 I 1919, wskutek których wyłoniony został 1-izbowy Sejm Ustawodawczy (1919-1922), a jego kluczowym dziełem była Konstytucja marcowa czym jest.
 • Definicja Czary O Procesy Co to jest Polsce od początku XVII w.; rozpoczynały się od oskarżenia prywatnego albo powołania osoby już oskarżonej i poddanej pławieniu (puszczanie spętanej osoby na wody) albo co to jest.
 • Definicja PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Co to jest sejmową 10 II 1949 kierowała gospodarką po rozwiązaniu CUP; do jej zadań należało: opracowywanie planów gospodarczych i nadzór nad ich realizacją i sterowanie polityką definicja.
 • Definicja Patrycjat Co to jest górna warstwa socjalna w miastach, składająca się raczej z kupców i posiadaczy nieruchomości; kształtowała się od XIII w., monopolizując władze miejskie; rywalizowało z co znaczy.
 • Definicja POLSKIE ORGANIZACJE WOJSKOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWE 190 Co to jest Galicji organizacje paramilitarne, tworzone w celu przygotowania kadry na wypadek stworzenia narodowego; w 1908 utworzono Związek Walki Czynnej, który w 1910 powołał słownik.
 • Definicja Koina Panta Co to jest wszystko wspólne) - sekretna organizacja studencka w Królestwie Polskim w Warszawie, znana jako Związek Przyjaciół; Powstała w 1817 z inicjatywy L. Mauersbergera znaczenie.
 • Definicja Conventa Pacta Co to jest publiczno-prawnym układana poprzez sejm elekcyjny między szlachtą i nowym królem określająca osobiste zobowiązania elekta (z reguły zobowiązania finansowe i dotyczące czym jest.
 • Definicja Pal Co to jest zobacz POLSKA AKADEMIA LITERATURY co to jest.
 • Definicja Pan Co to jest zobacz POLSKA AKADEMIA NAUK definicja.
 • Definicja Ksawery Pruszyński Co to jest dziennikarz; korespondent w czasie wojny domowej w Hiszpanii w 1936; w l. 1939-1945 walczył w PSZ na Zachodzie, prowadził działalność dyplomatyczną w okresie co znaczy.
 • Definicja Zaliwskiego Partyzantka Co to jest wzniecenia stworzenia zbrojnego w Królestwie Polskim po klęsce stworzenia listopadowego; inicjatorami była Zemsta Ludu i J. Lelewel; 19 III 1833 oddział pod dowództwem J słownik.
 • Definicja Partyzanci Co to jest partyjnych skupiona wokół M. Moczara; Powstała w latach sześćdziesiątych; w trakcie wydarzeń marca 1968 pragnęła przejąć władzę w PZPR i aparacie rządowym znaczenie.
 • Definicja Pedecja Co to jest STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE czym jest.
 • Definicja Perun Co to jest POGAŃSTWO co to jest.
 • Definicja Pck Co to jest zobacz POLSKI CZERWONY KRZYŻ definicja.
 • Definicja Chryzostom Jan Pasek Co to jest pamiętnikarz; uczestnik wojen ze Szwecją i Rosją w poł. XVII w. pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i wojny z Turcją w 1672; awanturnik, wielokrotnie skazywany w co znaczy.
 • Definicja Pomocy Komitet Prymasowski Co to jest poprzez J. Glempa 17 XII 1981; Prowadził akcję niesienia pomocy dla osób poszkodowanych (i ich rodzin) wskutek wprowadzenia stanu wojennego; na czele stał bp C. Domin słownik.
 • Definicja Magdeburskie Prawo Co to jest prawnych miasta Magdeburga, najszerzej służących z praw niemieckich w Polsce; jego lokalną odmianą było prawo średzkie; w poł. XIII w. prawo magdeburskie uzyskały między znaczenie.
 • Definicja Zygmunt Padlewski Co to jest generał; członek oficerskich kół spiskowych w Petersburgu; wykładowca polskiej szkoły wojskowej w Genui i Cuneo 1861; działacz Czerwonych; w momencie stworzenia czym jest.
 • Definicja Kadrowa Kompania Pierwsza Co to jest Związek Walki Czynnej, Związki Strzeleckie); wyruszyła 6 VIII 1914 pod dowództwem J. Piłsudskiego z Krakowa do Królestwa Polskiego; pomimo zdobycia Kielc 12 VIII 1914 co to jest.
 • Definicja Ludowców Zwiˇzek Polski Co to jest POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICA definicja.
 • Definicja POLSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W LONDYNIE Co to jest INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO co znaczy.
 • Definicja Demokratyczne Stronnictwo Polskie Co to jest PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE słownik.
 • Definicja Wolności Zwiˇzek Polski Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH znaczenie.
 • Definicja Połonka Co to jest 1660 w czasie wojny polsko-rosyjskiej; na Litwie Stefan Czarniecki na czele armii, której trzon stanowiła jego dywizja, pokonał armię Iwana Chowańskiego i zmusił go do czym jest.
 • Definicja Szwedzki Potop Co to jest popularna nazwa etapu wojen polsko-szwedzkich z lat 1655-1660, spopularyzowana dzięki powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop co to jest.
 • Definicja POLSKO-RADZIECKI PAKT O NIEAGRESJI Co to jest podpisany w Moskwie 25 VII 1932; zobowiązywał obie strony do wstrzymania się od agresji i nie uczestniczenia w porozumieniach skierowanych przeciwko jednej ze stron definicja.
 • Definicja August Stanisław Poniatowski Co to jest STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI co znaczy.
 • Definicja PPS DAWNA FRAKCJA REWOLUCYJNA Co to jest PPS słownik.
 • Definicja Stanisław Poniatowski Co to jest wojewoda mazowiecki i od 1752 kasztelan krakowski, tata Stanisława Augusta Poniatowskiego; był twórcą wielkiej kariery politycznej swego rodu po małżeństwie z siostrą znaczenie.
 • Definicja Pps Co to jest Frakcja Rewolucyjna - zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA czym jest.
 • Definicja Trumienny Portret Co to jest BAROK POLSKI co to jest.
 • Definicja Łódzkie Powstanie Co to jest rewolucji 1905-1907; w dniach 21-5 VI 1905 doszło do spontanicznego wystąpienia robotników i ustawienia na ulicach miasta barykad po zastrzeleniu poprzez policję carską definicja.
 • Definicja Ziemskie Prawo Co to jest PRAWO POLSKIE co znaczy.
 • Definicja Lewica Pps Co to jest zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-LEWICA słownik.
 • Definicja Ludowe Powstanie Co to jest terenie Wielkopolski i najprawdopodobniej Śląska; skierowane było przeciw nadmiernym obciążeniom nakładanym w okresie ekspansjonistycznej polityki Bolesława Chrobrego i znaczenie.
 • Definicja Wyzwolenie Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE czym jest.
 • Definicja Pzl Co to jest zobacz POLSKI ZWIˇZEK LUDOWY co to jest.
 • Definicja Piast Psl Co to jest zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST definicja.
 • Definicja Piast Co to jest założyciel dynastii Piastów; wg legendy był kmieciem, bartnikiem albo kołodziejem, człowiekiem wielce prawym, któremu lud powierzył władzę po obaleniu złego i okrutnego co znaczy.
 • Definicja Pogoń Co to jest herb Wielkiego Księstwa Litewskiego (rycerz z tarczą na koniu); Po 1569 wszedł do herbu Rzeczypospolitej. Aktualnie herb Republiki Litewskiej słownik.
 • Definicja POLSKO-NIEMIECKA DEKLARACJA O NIESTOSOWANIU PRZEMO Co to jest podpisana na 10 lat 26 I 1934 w Berlinie; Przewidywała rozwiązywanie zagadnień spornych środkami pokojowymi; wypowiedziana poprzez Niemcy 28 IV 1939 znaczenie.
 • Definicja Józef Poniatowski Co to jest książę, bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, dowódca wojskowy; Po służbie w armii austriackiej od 1789 w wojsku polskim; w momencie wojny polsko-rosyjskiej 1792 czym jest.
 • Definicja Toruński Proces Co to jest funkcjonariuszy SB oskarżonych o zamordowanie ks. J. Popiełuszki (19 X 1984); 7 II 1985 skazano W. Chmielewskiego, L. Pękalę, G. Piotrowskiego na kary od 14 do 25 lat co to jest.
 • Definicja Pawiak Co to jest Warszawie; zbudowane po upadku stworzenia listopadowego w l. 1830-1835; początkowo przeznaczone dla więźniów kryminalnych, od stworzenia styczniowego stało się miejscem definicja.
 • Definicja Stanisław Popławski Co to jest Fiodorowicz Gorochow (1902-1973) - generał; od 1920 w Armii Czerwonej; od 1944 w WP, dowódca: 2 Armii (1944), 1 Armii (1944-1945), wojsk lądowych WP (1947-1950); w l co znaczy.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA Co to jest Powstała wskutek rozłamu w PPS na IX Zjeździe w Wiedniu (XI 1906); od 1909 nosiła nazwę PPS; inicjatorami jej stworzenia byli starzy skupieni wokół J. Piłsudskiego słownik.
 • Definicja Podskarbi Co to jest wywodzący się z utworzonego w 1 poł. XIV w. urzędu podskarbiego krakowskiego; zarządzał dochodami i wydatkami ze skarbu władcy i nadzorował mennicę; od poł. XV w znaczenie.
 • Definicja Wincenty Pstrowski Co to jest górnik; w l. 1937-45 pracował w Belgii; w momencie wojny był członkiem Komunistycznej Partii Belgii; po wojnie wrócił do państwie; pracował w kopalni Jadwiga w Zabrzu czym jest.
 • Definicja Radio Polskie Co to jest w 1924; regularne nadawanie programów radiowych rozpoczęło się w IV 1926 z Warszawy, a w 1931 powstała pod Warszawą w Raszynie radiostacja dużej mocy, której zasięg co to jest.
 • Definicja PRAWO O MIASTACH KRÓLEWSKICH Co to jest Wielkiego przyjęta 10 IV 1791 po tak zwany czarnej procesji w 1789, która potem włączona została do Konstytucji 3 Maja; w miastach królewskich (i w miastach prywatnych definicja.
 • Definicja Poczdam Co to jest porozumienie rosyjsko-pruskie w 1720 dotyczące przyszłej wolnej elekcji w Polsce po śmierci Augusta II Sasa; dotyczyło potwierdzenia nienaruszalności przywilejów co znaczy.
 • Definicja Podlasie Co to jest środkowym Bugiem, górną Narwią i Biebrzą; część pn. zasiedlona poprzez Jaćwingów, w XIV-XV w. częściowo opanowana poprzez książąt mazowieckich i skolonizowana poprzez słownik.
 • Definicja Podstarości Co to jest STAROSTA znaczenie.
 • Definicja Podgrodzie Co to jest osada wokół grodu zamieszkiwana poprzez kupców i rzemieślników świadczących usługi na rzecz grodu; teren organizowania targów; p. były zalążkami miast czym jest.
 • Definicja Burza Plan Co to jest podstawie instrukcji rządu RP na emigracji z X 1943 skierowanej do KG AK; łączył w sobie cechy akcji wojskowej i politycznej; w trakcie przesuwania się ofensywy co to jest.
 • Definicja Emilia Plater Co to jest walczyła w stworzeniu listopadowym na Żmudzi; stała na czele oddziału partyzanckiego; potem w oddziale D. Chłapowskiego i oddziale A. Giełguda; zginęła przy próbie definicja.
 • Definicja PIERWSZY KORPUS POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR Co to jest ARMIA POLSKA W ZSRR (2 co znaczy.
 • Definicja Węgierska Piechota Co to jest piechota strzelcza cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w rusznice albo muszkiety, szable i toporki słownik.
 • Definicja Podsędek Co to jest zastępca sędziego ziemskiego wchodzący w skład kompletu sądowego wraz z sędzią i poetą ziemskim ( sądy znaczenie.
 • Definicja Podkanclerzy Co to jest wywodzący się z urzędu podkanclerzego krakowskiego, który od 1320 zaczął korzystać tytułu podkanclerzego koronnego; dysponując pieczęcią mniejszą dzielił własne czym jest.
 • Definicja Podkomorzy Co to jest nadworny, zawiadujący dworem w zastępstwie marszałka; od XIII w. przekształcił się w urząd ziemski, do którego od XIV w. należało rozstrzyganie sporów granicznych co to jest.
 • Definicja Podwody Co to jest POSŁUGI definicja.
 • Definicja Wielki Podskarbi Co to jest PODSKARBI co znaczy.
 • Definicja Prl Co to jest zobacz POLSKA RZECZYPOSPOLITA LUDOWA słownik.
 • Definicja Lubeckie Prawo Co to jest prawnych miasta Lubeki, używanych przy lokacji raczej w miastach nadmorskich związanych ze Związkiem Hanzeatyckim, na przykład Szczecin (formalna lokacja 1243 znaczenie.
 • Definicja Ślˇskie Powstania Co to jest stworzenia w l. 1919-1921 polskiej ludności Górnego Śląska, których celem było podłączenie tego obszaru do odradzającego się państwa polskiego; 1) rozczarowanie czym jest.
 • Definicja Płowce Co to jest IX 1331 pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a Zakonu Krzyżackiego, zakończona rozbiciem części krzyżackiej straży tylnej; jedyny poważniejszy efekt militarny do bitwy co to jest.
 • Definicja Filmowa Szkoła Polska Co to jest przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach polskiego filmu; w jej dziełach widoczne są wspólne przedmioty definicja.
 • Definicja Pax Co to jest zobacz STOWARZYSZENIE PAX co znaczy.
 • Definicja Tadeusz Peiper Co to jest pisarz, krytyk literacki; w okresie międzywojennym w Krakowie wydawał pismo Zwrotnica , a prezentowane i propagowane w nim poglądy odegrały ogromną rolę w ukształtowaniu słownik.
 • Definicja Tadeusz Pełczyński Co to jest Adam (1892-1985) - gen.; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920; w kampanii wrześniowej w 19 DP; w konspiracji Komendant znaczenie.
 • Definicja Podole Co to jest Ukrainie), w środkowej części dorzecza Dniestru i Bohu. Jej zach. część z Kamieńcem Podolskim (późniejsze woj. podolskie) została przyłączona do Polski poprzez czym jest.
 • Definicja Włast Piotr Co to jest możnowładca śląski z rodu Łabędziów; wojewoda Bolesława Krzywoustego i Władysława II Wygnańca, poprzez którego, jako groźny rywal polityczny, został 1145/46 oślepiony co to jest.
 • Definicja Podymne Co to jest SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Definicja Płodozmian Co to jest mechanizm gospodarki rolnej opierający na stałej rotacji uprawy roślin, w XVI/XVII w. zaczął etapowo wypierać trójpolówkę co znaczy.
 • Definicja Ruszenie Pospolite Co to jest od czasów Kazimierza Wielkiego; jego zwoływanie unormowały statuty wiślicko-piotrkowskie zobowiązując do służby wojskowej na każde wezwanie każdego posiadacza dóbr słownik.
 • Definicja Szlacheckie Przywileje Co to jest wydawane poprzez władców na rzecz całego rycerstwa (kształtującego się stanu szlacheckiego), zwalniające ten stan z niektórych obowiązków ogólnopaństwowych albo nadające znaczenie.
 • Definicja Opozycja Pps Co to jest zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-OPOZYCJA czym jest.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJAL-DEMOKRATYCZNA Co to jest PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE co to jest.
 • Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE W ZSRR Co to jest ARMIA POLSKA W ZSRR (1 definicja.
 • Definicja Styczniowe Powstanie Co to jest przeciwko Rosji; wybuchło 22 I 1863; wywołane było wzrostem nastrojów niepodległościowych ( manifestacje patriotyczne 1860-1861); bezpośrednią powodem była branka co znaczy.
 • Definicja Powiat Co to jest od wiec) - najmniejsza jednostka administracyjna, od początków XIV w., wchodząca w skład ziem i województwa słownik.
 • Definicja Pospólstwo Co to jest miastach, raczej rzemieślnicy; Posiadająca prawa miejskie, lecz nie dopuszczana do urzędów poprzez patrycjat, co było powodem wielowiekowej rywalizacji obu środowisk znaczenie.
 • Definicja Sierpniowe Porozumienia Co to jest rządem komunistycznym a strajkującymi robotnikami w 1980; w lipcu 1980 w państwie wybuchły pierwsze strajki w Świdniku pod Lublinem, które potem objęły cały państwo; 16 czym jest.
 • Definicja Jagiellonów Dynastyczna Polityka Co to jest Jagiellonów do zachowania tronu w Polsce, jak najściślejszego związku polsko-litewskiego i opanowania tronów czeskiego i węgierskiego; Po nieudanych staraniach co to jest.
 • Definicja Chmielnickiego Powstanie Co to jest jako jedno z powstań Kozaków zaporoskich z powodu niedotrzymania zobowiązań związanych z rejestrem podjętych przed planowaną wyprawą turecką poprzez Władysława IV Wazę i definicja.
 • Definicja Literatury Akademia Polska Co to jest reprezentacja polskiego piśmiennictwa artystycznego działająca w l. 1933-1939; do jej zadań należały inicjatywy zmierzające do podniesienia literatury, opieka nad co znaczy.
 • Definicja Zachodzie Na Psz Co to jest zobacz POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE słownik.
 • Definicja Konrad Prószyński Co to jest Promyk (1851-1908) - działacz ludowy i oświatowy, prawnik; zwolennik pracy organicznej; autor elementarzy i czytanek; wydawał Gazetę Świąteczną 1881-1908 i Gościa znaczenie.
 • Definicja Pozytywizm Co to jest polskiej po stworzeniu styczniowym; głosił odwrót od romantyzmu zarówno w kulturze, sztuce, jak i w polityce; propagował hasła pracy organicznej i pracy u podstaw czym jest.
 • Definicja Proletariatczyków Proces Co to jest mechanizmów działaczy robotniczych na ziemiach polskich; odbył się 23 XI - 20 XII 1885 w Warszawie; spośród 29 oskarżonych czterech skazano na karę śmierci: P co to jest.
 • Definicja Rp Prezydenci Co to jest wprowadziła Konstytucja marcowa w 1921, która czyniąc go reprezentantem i Głową Państwa (w l. 1918-1922 Naczelnik Państwa), równocześnie nie wyposażyła P. w rzeczywistą definicja.
 • Definicja Popiel Co to jest Polan mający siedzibę w Kruszwicy ( Mysia wieża ) albo na Ostrowie Lednickim; okrutny i zbrodniczy, został obalony poprzez wolnych kmieci na czele z Piastem; legenda być co znaczy.
 • Definicja Podziemne Państwo Polskie Co to jest wojskowych i cywilnych organizacji konspiracyjnych działających w czasie II wojny światowej i podporządkowanych rządowi polskiemu na emigracji, tworzących strukturę słownik.
 • Definicja POLSKO-BRYTYJSKI UKŁAD O POMOCY WZAJEMNEJ Co to jest 1939 w Londynie; był rozwinięciem deklaracji rządu Wielkiej Brytanii z 31 III 1939 zapowiadającej pomoc zbrojną w sytuacji zagrożenia niepodległości Polski; nie znaczenie.
 • Definicja Termopile Polskie Co to jest RAGINIS WŁADYSŁAW czym jest.
 • Definicja Ludwik Jan Popławski Co to jest działacz polityczny, dziennikarz; w 1893 z R. Dmowskim i Z. Balickim dokonał przewrotu w Lidze Polskiej, tworząc Ligę Narodową; współorganizator SN-D; redaktor pism co to jest.
 • Definicja Ślˇska Górnego Pow Co to jest POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA definicja.
 • Definicja Demokratyczne Porozumienie Powstańcze Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co znaczy.
 • Definicja Podstaw U Praca Co to jest jako podstawy narodu; Podniesienie jego poziomu kulturalnego, walka z analfabetyzmem, edukacja nowych form gospodarowania; popularyzowana poprzez pisarzy i publicystów słownik.
 • Definicja Pole Psie Co to jest Wrocławia; wg Wincentego Kadłubka miejsce domniemanej bitwy w 1109 pomiędzy wojskami Bolesława Krzywoustego, a częścią wojsk cesarza Henryka V, zakończonej zwycięstwem znaczenie.
 • Definicja Chełmińskie Prawo Co to jest odmiana lokalna prawa magdeburskiego, wykształconego w Chełmnie na Pomorzu, lokowanym w 1233; stosowane przy lokacjach między innymi na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu czym jest.
 • Definicja Kardynalne Prawa Co to jest na Sejmie Delegacyjnym w 1768, pod naciskiem mocarstw ościennych i konserwatywnego stronnictwa magnackiego; Ponowione po I rozbiorze Polski; obejmowały: nietykalność co to jest.
 • Definicja Perejesław Co to jest I 1654 między Rosją a Kozakami w czasie stworzenia Chmielnickiego; porada kozacka zgodziła się przyjąć zwierzchnictwo cara Rosji Aleksego Michajłowicza Romanowa w zamian definicja.
 • Definicja Adam Pragier Co to jest polityk, dziennikarz; członek PPS od 1907; poseł na Sejm RP (1922-1930); działacz Centrolewu; skazany w procesie brzeskim; od 1939 na emigracji; był członkiem Porady co znaczy.
 • Definicja Likwidacyjna Komisja Polska Co to jest Krakowie utworzony poprzez polityków galicyjskich celem przejęcia władzy z rąk austriackich; Powstała 28 X 1918; jej władza sięgała od Sanu do Księstwa Cieszyńskiego słownik.
 • Definicja Poradlne Co to jest powszechny podatek państwowy, pobierany od XIII w. z łanu; od XIII/XIV w. z powodu upowszechniania się immunitetu był tylko podatkiem nadzwyczajnym; pierwotny zakres znaczenie.
 • Definicja Piastowie Co to jest Polsce do 1370; jej pierwszym historycznym władcą był Mieszko I, a ostatnim przedstawicielem na tronie królewskim Kazimierz Ogromny; dalej jej przedstawiciele panowali czym jest.
 • Definicja Maria Jasnorzewska Pawlikowska Co to jest poetka, córka W. Kossaka, siostra Magdaleny Samozwaniec; należała do artystycznej bohemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego; w 1935 laureatka Złotego Wawrzynu co to jest.
 • Definicja Feliks Perl Co to jest działacz ruchu robotniczego; członek II Proletariatu; współzałożyciel PPS; po 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; redaktor naczelny Robotnika (1901-1904, 1919-1926); poseł definicja.
 • Definicja Polska Co to jest plemienia Polan i początkowo była stosowana na ustalenie ich terytorium plemiennego; Po zjednoczeniu w IX-X w. poprzez Polan prawie całego dorzecza Odry i Wisły, nazwą co znaczy.
 • Definicja Składu Prawo Co to jest uzyskiwany poprzez wybrane miasta od XIII w. - pierwszy był Wrocław w 1274 - na mocy którego obcy kupcy musieli wystawiać własne towary w danym mieście na sprzedaż; było słownik.
 • Definicja Grzegorz Piramowicz Co to jest nauczyciel w kolegiach jezuickich, pedagog; współorganizator Komisji Nauki Narodowej; wizytator i sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; członek Towarzystwa znaczenie.
 • Definicja Krzysztof Penderecki Co to jest z najwybitniejszych kompozytorów XX w.; dyrygent; prof. i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie (1972-1987); autor oper Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna maska czym jest.
 • Definicja Poddaństwo Co to jest chłopa od pana, nasilająca się od XV w.: nie mógł opuścić wsi bez zgody pana, zawrzeć małżeństwa z poddaną (?nym) innego pana, podlegał sądownictwu patrymonialnemu co to jest.
 • Definicja Dyskusyjny Klub Polityczny Co to jest Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Zarządu Uczelnianego ZMS jesienią 1962; członkami byli młodzi asystenci i studenci UW; rozwiązany na przełomie 1963/1964 poprzez definicja.
 • Definicja Iwan Paskiewicz Co to jest feldmarszałek; Po śmierci I. Dybicza dowodził armią rosyjską w wojnie polsko-rosyjskiej 1831; za stłumienie stworzenia listopadowego dostał tytuł księcia warszawskiego co znaczy.
 • Definicja Jan Piekałkiewicz Co to jest Wernic (1892-1943) - polityk, ekonomista; w II Rzeczypospolitej prof. Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, członek komisji statystycznej Ligi Narodów i członek słownik.
 • Definicja Wacław Potocki Co to jest był szlachcicem-ziemianinem, a w życiu publicznym udzielał się tylko w pow. bieckim; arianin, w 1658 przeszedł na katolicyzm nie chcąc opuścić państwie; znany jako znaczenie.
 • Definicja Wojenna Marynarka Polska Co to jest w 1920; dowództwo mieściło się początkowo w Pucku, a później w Gdyni; od drugiej poł. lat dwudziestych nastąpił rozwój floty, a na jej budowę łożyło całe społeczeństwo w czym jest.
 • Definicja PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO (PRON) Co to jest komisję współdziałania PZPR, ZSL i SD w celu uzyskania poparcia dla polityki rządu W. Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny i zdelegalizował NSZZ Solidarność co to jest.
 • Definicja Posiłkowy Korpus Polski Co to jest utworzona 20 IX 1916 z 3 brygad Legionów Polskich w Galicji; w 1917 włączony do Polskiej Siły Zbrojnej; w momencie kryzysu przysięgowego odtworzony poprzez Austriaków z definicja.
 • Definicja Dynastyczna Polityka Co to jest podejmowanych poprzez daną dynastię, polegających na opanowaniu jak największej ilości ziemi na drodze sojuszów, małżeństw albo interwencji zbrojnych ( polityka co znaczy.
 • Definicja Jerzy Michał Poniatowski Co to jest książę, prymas od 1784, brat Stanisława Augusta Poniatowskiego; działacz Komisji Nauki Narodowej; w latach osiemdziesiątych XVIII w. przeszedł do ekipy przeciwników słownik.
 • Definicja Adam Poniński Co to jest 1773 podskarbi ogromny koronny; marszałek sejmu rozbiorowego w 1773 pobierający stałą pensję od obcych dworów; uczestniczył w konfederacji w Radomiu; skazany poprzez sąd znaczenie.
 • Definicja Kielecki Pogrom Co to jest 1946 42 osób pochodzenia żydowskiego; do dzisiaj nie wyjaśniono jego powody, ani nie ustalono sprawców mordu; wskazuje się zarówno na chęć ukrycia przed opinią publiczną czym jest.
 • Definicja Prymas Co to jest pierwszy) - pierwotnie tytuł biskupa ordynariusza; od XV w. arcybiskup będący zwierzchnikiem Kościoła w danym państwie; pierwszym prymasem był od 1417 arcybiskup co to jest.
 • Definicja Przemyślidzi Co to jest Czechach około 871-1306, a również na Węgrzech i w Polsce (1300-1306); spokrewniona z Piastami od czasów małżeństwa Mieszka I z Dobrawą; od 1289 władca Wacław II definicja.
 • Definicja POLSKO-FRANCUSKA UMOWA SOJUSZNICZA Co to jest 1921 w Paryżu; Przewidywała wspólne ustalenia w kwestii polityki zagranicznej i pomoc w sytuacji agresji na jedną ze stron; w tajnej konwencji wojskowej z 21 II 1921 co znaczy.
 • Definicja Wojskowa Organizacja Polska Co to jest organizacja bojowa; Powstała w VIII 1914 w Warszawie z inicjatywy J. Piłsudskiego; w kolejnych miesiącach rozwinęła działalność na pozostałe zabory; przygotowywała kadry słownik.
 • Definicja Podhajce Co to jest po rozejmie w Andruszowie; zredukowana poprzez Sejm 8-tys. armia polska pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego stawiła czoło połączonym siłom kozacko-tatarskim pod znaczenie.
 • Definicja Piławce Co to jest IX 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; Po wzięciu do niewoli hetmanów pod Korsuniem wojskami polskimi dowodzili nieudolni regimentarze; nowo zaciągnięte wojska czym jest.
 • Definicja Bolesław Piasecki Co to jest działacz ruchu nacjonalistycznego i katolickiego; w II Rzeczypospolitej działacz OWP, Sekcji Młodych SN; lider ONR Falanga ; w 1934 internowany w Berezie Kartuskiej; w co to jest.
 • Definicja Krzyż Czerwony Polski Co to jest część składowa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; odgrywał istotną rolę w niesieniu pomocy rannym żołnierzom i ludności cywilnej w czasie wojny polsko-radzieckiej i definicja.
 • Definicja Ii Przemysł Co to jest Przemysła I, księcia poznańskiego; książę poznański od około 1276, po zjednoczeniu Wielkopolski w 1279 książę wielkopolski; 1282 zawarł z Mszczujem II księciem gdańskim co znaczy.
 • Definicja Kościuszkowskie Powstanie Co to jest Polski na emigracji zwolennicy stronnictwa patriotycznego zawiązali w 1793 sprzysiężenie ( Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Tadeusz Kościuszko) mające przygotować słownik.
 • Definicja Kazimierz Pużak Co to jest 1883-1950) - polityk, działacz socjalistyczny; od 1904 był członkiem PPS, a od 1906 PPS-Frakcji Rewolucyjnej; więziony w Rosji w twierdzy szlisselburskiej w l. 1911-1917 znaczenie.
 • Definicja Ignacy Prˇdzyński Co to jest generał; służył w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; był członkiem Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego; w l. 1822-1824 opracował czym jest.
 • Definicja Paleolit Co to jest kamienna (580 000-10 000 p.n.e.), dzielona na okresy: starszy (580 000-80 000), gdzie podokresy: abewilski, aszelski, mustierski, i młodszy (80 000-10 000), gdzie co to jest.
 • Definicja Prusowie Co to jest ekipy językowej, osiedlone w czasach historycznych nad dolnym biegiem Wisły i Niemna; Próby ich podboju i chrystianizacje były podejmowane poprzez władców polskich od definicja.
 • Definicja Krzyżackie Polsko Procesy Co to jest królów polskich Zakonowi Krzyżackiemu, raczej dzięki arbitrażu papieskiego; były próbą pokojowego odzyskania Pomorza Gdańskiego i innych utraconych ziem; mechanizmy: w co znaczy.
 • Definicja Puławski Plan Co to jest inicjatywy A. J. Czartoryskiego; zakładał wspólny atak Rosji i Austrii na Prusy; z ziem zaboru pruskiego i ziem oddanych poprzez Austrię za inne nabytki terytorialne słownik.
 • Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) Co to jest polityczna ruchu ludowego; Powstała w XII 1913 w Galicji jako rezultat rozłamu w PSL, którego powodem były zarówno kwestie programowe, jak i finansowe; ekipa działaczy znaczenie.
 • Definicja Gdańskie Pomorze Co to jest historyczna dzielnica położona pomiędzy dolną Wisłą a Łebą, granicząca od południa z Wielkopolską; jej kluczowym ośrodkiem był Gdańsk; najprawdopodobniej już w 2 poł czym jest.
 • Definicja Kostka Stanisław Potocki Co to jest generał, polityk, poeta, poseł do Sejmu od 1778; walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; w Księstwie Warszawskim prezes Porady Stanu i Porady Ministrów; w Królestwie co to jest.
 • Definicja 1956 Czerwiec Poznański Co to jest robotnicza przeciwko władzom komunistycznym; 28 VI robotnicy Poznania proklamowali strajk w Zakładach Cegielskiego i zorganizowali pokojową demonstrację na ulicach definicja.
 • Definicja Błażej Aleksander Prystor Co to jest polityk; Przed 1914 członek Organizacji Bojowej PPS i PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1912-1917 więziony poprzez władze rosyjskie; od 1922 na różnych stanowiskach co znaczy.
 • Definicja Ignacy Potocki Co to jest działacz polityczny i oświatowy, dziennikarz, od 1791 marszałek ogromny litewski; współtwórca Komisji Nauki Narodowej; przewodniczący Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych słownik.
 • Definicja Ślˇskich Tkaczy Powstanie Co to jest dzieżoniowskim (Bielawa, Pieszyce) 3-5 VI 1844; żądali pomniejszenia bezrobocia, podwyżki płac i poprawy sytuacji bytowej; krwawo stłumiony poprzez wojska pruskie znaczenie.
 • Definicja Piastów Pierwszych Państwo Co to jest opisanie dziejów Polski w okresie panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II, gdzie nastąpiło ukształtowanie się od strony terytorialnej, ustrojowej i czym jest.
 • Definicja Józef Pułaski Co to jest marszałek konfederacji barskiej; Pochodzący ze zubożałej szlachty dorobił się dużego majątku i związał z Familią; po sejmie konwokacyjnym przeszedł do obozu przeciwników co to jest.
 • Definicja POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Co to jest 1943 poprzez liczącą około 600 osób Żydowską Organizację Bojową na czele z M. Anielewiczem; w odpowiedzi na akcję likwidacji pozostałej przy życiu ludności getta ( około definicja.
 • Definicja Pogaństwo Co to jest przedchrześcijańskich kultów religijnych; na ziemiach polskich dominował kult sił przyrody i oddawanie czci tworom przyrody (święte gaje); do głównych bóstw plemion co znaczy.
 • Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-LEWICA Co to jest partia robotnicza; Powstała wskutek rozłamu w PPS na IX Zjeździe w Wiedniu (XI 1906); opowiadała się za walką z caratem razem z socjaldemokratami rosyjskimi słownik.
 • Definicja Mołotow Ribbentrop Pakt Co to jest radziecki, którego nazwa pochodzi od nazwisk ministra spraw zagranicznych Niemiec i komisarza spraw zagranicznych ZSRR; zawarty w Moskwie 23 VIII 1939; oficjalnie znaczenie.
 • Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL)-WYZWOLENIE Co to jest ruchu ludowego; Powstała 5 XII 1915 w Warszawie z połączenia Związku Chłopskiego, Związku Ludu Polskiego i działaczy skupionych wokół pisma Zaranie ; nazwę przyjęto od czym jest.
 • Definicja Szkolna Macierz Polska Co to jest oświatowa w Królestwie Polskim; Powstała 15 V 1905 z inicjatywy H. Sienkiewicza, A. Osuchowskiego i I. Chrzanowskiego; zalegalizowana w 1906; związana z Ligą Narodową co to jest.
 • Definicja Pryncypat Co to jest principatus - pierwszeństwo) - forma władzy monarszej wprowadzona testamentem Bolesława Krzywoustego, wg którego najstarszy książę dzielnicowy ( princeps) miał sprawować definicja.
 • Definicja Zachodnie Pomorze Co to jest dzielnica rozciągająca się na wschodzie od Pomorza Gdańskiego, na zachodzie po Meklemburgię, na południu granicząca z Wielkopolską i Brandenburgią; historyczną stolicą co znaczy.
 • Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) - PIAST Co to jest ruchu ludowego; Powstała wskutek rozłamu w PSL w 1913; przeciwnicy polityki J. Stapińskiego połączyli się z tak zwany frondą lwowską 1 II 1914 tworząc nową organizację słownik.
 • Definicja Ludowy Zwiˇzek Polski Co to jest chłopskie; Powstało w Królestwie Polskim w XI 1904; dążyło do spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa; w momencie rewolucji 1905-1907 współpracowało z PPS znaczenie.
 • Definicja Ksiˇżęce Prusy Co to jest mocy pokoju w Toruniu w 1466 i podziału ziem Zakonu Krzyżackiego; Początkowo na mocy woli stanów pruskich władca Polski utrzymywał zwierzchność nad tak zwany Prusami czym jest.
 • Definicja Kazimierz Pułaski Co to jest dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; syn Józefa Pułaskiego; w momencie konfederacji barskiej uznawany za najzdolniejszego dowódcę co to jest.
 • Definicja Porozumiewawczy Komitet Polityczny Co to jest polityczna działających w konspiracji w czasie II wojny światowej polskich partii politycznych; Początkowo utworzony 28 II 1940 jako instytucja działająca u boku Komendy definicja.
 • Definicja Królewskie Prerogatywy Co to jest okresie panowania królów elekcyjnych; obejmowały: 1) w dziedzinie władzy ustawodawczej: prawo inicjatywy ustawodawczej, sankcję uchwał sejmu i moderowanie konstytucji co znaczy.
 • Definicja Szesnastu Proces Co to jest przywódców podziemia londyńskiego podstępnie aresztowanych poprzez NKWD w Pruszkowie 28 III 1945; toczył się przed radzieckim sądem wojskowym w Moskwie w dniach 18-21 słownik.
 • Definicja Listopadowe Powstanie Co to jest narodowe przeciwko Rosji; wybuchło 29 XI 1830; wywołane był łamaniem konstytucji Królestwa Polskiego poprzez cara, represjami przeciwko jawnej i tajnej opozycji znaczenie.
 • Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE Co to jest organizacje polityczne i zbrojne, które nadal uznawały rząd RP na emigracji i nie pogodziły się z zależnością od ZSRR; istniały cztery zasadnicze nurty: 1) poakowski czym jest.
 • Definicja Princeps Co to jest testamentu Bolesława Krzywoustego najstarszy książę dzielnicowy, który sprawował władzę nad dzielnicą senioralną ze stolicą w Krakowie i miał być zwierzchnikiem co to jest.
 • Definicja Karol Popiel Co to jest prawnik, polityk, dziennikarz, działacz ruchu chrześcijańsko-demokratycznego; w okresie międzywojennym współzałożyciel i prezes (1929-1937) NPR, a później urzędujący definicja.
 • Definicja Niemieckie Prawo Co to jest prawnych (w tym prawo karne i cywilne) i zwyczajowych, na podstawie których dokonywano lokacji miast i wsi w XIII i XIV w.; Początkowo były to oryginalne przepisy co znaczy.
 • Definicja Królewskie Prusy Co to jest Zakonu Krzyżackiego przyłączona do Polski na mocy 2 pokoju toruńskiego w 1466; prowincja składająca się z 3 województw: chełmińskiego ( ziemia chełmińska), pomorskiego słownik.
 • Definicja POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU) Co to jest Zdolności; naczelna instytucja edukacji mająca status towarzystwa naukowego ogólnego; reprezentowała naukę polską za granicą, również interesy środowiska naukowego w znaczenie.
 • Definicja Witold Pilecki Co to jest harcerz, obrońca Wilna w 1919, potem ochotnik w wojnie polsko-radzieckiej 1920; żołnierz kampanii wrześniowej, potem w Warszawie współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej; w czym jest.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Pilecki Witold, Polska Akademia Umiejętności (Pau), Prusy Królewskie, Prawo Niemieckie, Popiel Karol, Princeps, Podziemie Niepodległościowe W Polsce, Powstanie biografia.

Co to jest Pilecki Witold, Polska Akademia Umiejętności (Pau), Prusy słownik.