rada państwa rowecki stefan co to znaczy

Rada Państwa, Rowecki Stefan, Radziwiłłówna Barbara, Rapacki Adam, Rataj Maciej, Rydz-Śmigły Edward

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na R

 • Definicja Rota Co to jest zobacz CHORˇGIEW co to jest.
 • Definicja Robotniczy Ruch Co to jest polityczny, który narodził się po stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie za cel reprezentowanie interesów robotniczych; zaczął się rozwijać po definicja.
 • Definicja Rusnakowie Co to jest ŁEMKOWIE co znaczy.
 • Definicja Rękodajny Co to jest KLIENTELA słownik.
 • Definicja Rajca Co to jest również radca, radny; wybierany członek miejskiej porady ( porada miejska znaczenie.
 • Definicja Królewska Rada Co to jest książęca) - organ doradczy władcy złożony z najwyższych dostojników państwa; pod koniec XV w. przekształciła się w senat i weszła w skład parlamentu ( sejm walny czym jest.
 • Definicja Radzim Co to jest GAUDENTY co to jest.
 • Definicja Renesans Co to jest ODRODZENIE definicja.
 • Definicja Krakowska Rewolucja Co to jest Stworzenie KRAKOWSKIE co znaczy.
 • Definicja Romowie Co to jest CYGANIE słownik.
 • Definicja Pokojowy Traktat Ryski Co to jest RYGA znaczenie.
 • Definicja Kozacki Rejestr Co to jest KOZACY czym jest.
 • Definicja Odrobkowa Renta Co to jest PAŃSZCZYZNA co to jest.
 • Definicja Rodło Co to jest symbol Związku Polaków w Niemczech: na czerwonym tle biały graficzny symbol Wisły z Krakowem; wprowadzony w 1933 jako przeciwstawienie swastyki hitlerowskiej definicja.
 • Definicja Narodowy Ruch Co to jest Demokracja, endecja) - nacjonalistyczny kierunek ideowo-polityczny realizujący od końca XIX w. swój program dzięki różnorodnych organizacji politycznych, socjalnych co znaczy.
 • Definicja Różnowiercy Co to jest DYSYDENCI słownik.
 • Definicja Rycheza Co to jest Ryksa) zm. 1063 - siostrzenica cesarza Ottona III, od 1023 żona Mieszka II, od 1025 królowa Polski; matka Kazimierza Odnowiciela znaczenie.
 • Definicja Raszyn Co to jest bitwa - rozegrana 18 IV 1809; nierozstrzygnięte starcie wojsk polskich księcia J. Poniatowskiego z armią austriacką arcyksięcia Ferdynanda d´Este czym jest.
 • Definicja Regimentarz Co to jest KONFEDERACJA co to jest.
 • Definicja Cyryl Ratajski Co to jest działacz polityczny w czasie okupacji niemieckiej; przed II wojną światową minister spraw wewnętrznych (1924-1925) i prezydent Poznania; od 1937 w SP; od 1940 Delegat definicja.
 • Definicja Narodowa Najwyższa Rada Co to jest władzy ustawodawczej i wykonawczej w momencie stworzenia kościuszkowskiego; została powołana do życia w V 1794; składała się z 8 radców i 32 zastępców i Naczelnika Siły co znaczy.
 • Definicja Nieustajˇca Rada Co to jest wykonawczej powołany poprzez sejm rozbiorowy w 1775; obradowała pod przewodnictwem króla i składała się z 18 posłów, 18 senatorów i ministrów kierujących 5 słownik.
 • Definicja Racławice Co to jest IV 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; w drodze z Krakowa do Warszawy, próbując obejść rosyjski korpus Denisowa, Tadeusz Kościuszko dysponując 4 tys. żołnierzy znaczenie.
 • Definicja Polityczna Rada Co to jest polityczne emigracji londyńskiej skupiające partie polityczne będące w opozycji do obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; powstała w 1949; tworzyły ją w zasadzie partie czym jest.
 • Definicja Henryk Antoni Radziwiłł Co to jest 1775-1833) - książę, mecenas sztuki; w l. 1815-1831 namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego; rzecznik porozumienia polskiej szlachty z rządem pruskim co to jest.
 • Definicja Radnot Co to jest rozbiorowy podpisany 1657 między królem Szwecji Karolem X Gustawem (zastrzegł dla siebie Prusy Królewskie, Kujawy, pn. Mazowsze, Żmudź i Inflanty z Kurlandią), księciem definicja.
 • Definicja Krzysztof Mikołaj Radziwiłł Co to jest pamiętnikarz, podróżnik, marszałek ogromny litewski; z kalwinizmu pod wpływem Piotra Skargi przeszedł na katolicyzm pozostając jednak protektorem protestantyzmu; w co znaczy.
 • Definicja Reduta Co to jest studio teatralne, założone poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego w 1919 w Warszawie, początkowo jako filia Teatru Rozmaitości, od 1923 samodzielne; uformował styl słownik.
 • Definicja Regaliści Co to jest tak w okresie panowania królów elekcyjnych nazywano zwolenników króla znaczenie.
 • Definicja Regale Co to jest przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce), między innymi: bicie monety, budowanie grodów, wyłączność na wydobywanie określonych minerałów (sól, srebro, złoto czym jest.
 • Definicja Tadeusz Rechniewski Co to jest działacz robotniczy; od 1882 członek I Proletariatu; redaktor pisma Proletariat ; po procesie proletariatczyków zesłany na Syberię; po powrocie w 1906 wstąpił do PPS; po co to jest.
 • Definicja Referendarz Co to jest zaniku sędziego nadwornego na początku XVI w.; początkowo przesłuchiwał strony i referował sprawy w sądzie asesorskim, pod koniec XVI w. był już samodzielnym sędzią definicja.
 • Definicja Reformacja Co to jest XVI w. zapoczątkowany w Europie wystąpieniem Marcina Lutra w 1517, dążący do reformy Kościoła katolickiego i ograniczenia władzy papieża; w Polsce pojawił się najpierw co znaczy.
 • Definicja Feudalna Renta Co to jest drodze przymusu pozaekonomicznego poprzez feudałów od chłopów w zamian za użytkowanie poprzez nich ziemi; istniały jej trzy formy (występujące zwykle łącznie słownik.
 • Definicja RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO) Co to jest opozycyjna; powstała 25 III 1977; skupiała środowisko piłsudczykowskie L. Moczulskiego, chrześcijańsko-klerykalne braci Czumów, chrześcijańsko-socjalne S. Kaczorowskiego znaczenie.
 • Definicja Pragi Rze Co to jest Stworzenie KOŚCIUSZKOWSKIE czym jest.
 • Definicja Rzeczpospolita Co to jest publica - republika) - nazwa suwerennego państwa polskiego; potocznie przyjęło się określać nazwą I Rzeczpospolitej kraj polskie do 1795, II Rzeczpospolitej lata 1918 co to jest.
 • Definicja Humaniu W Rze Co to jest kilkunastu tys. Polaków i Żydów, którzy schronili się w czasie stworzenia chłopskiego ( koliwszczyzny) w Humaniu; bestialski mord spowodował użycie do tłumienia buntu definicja.
 • Definicja Zebrzydowskiego Rokosz Co to jest ROKOSZ SANDOMIERSKI co znaczy.
 • Definicja Ropcio Co to jest zobacz RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA słownik.
 • Definicja Artur Rubinstein Co to jest światowej sławy pianista; debiutował w 1900 grając koncerty Fryderyka Chopina i Wolfganga A. Mozarta; koncertował w Ameryce, Europie Zachodniej i Rosji; w 1946 przyjął znaczenie.
 • Definicja Pokoju Obrońców Ruch Co to jest Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w VIII 1948 we Wrocławiu; jako ruch na skalę światową ukształtował się na I Kongresie Obrońców Pokoju w 1949 w czym jest.
 • Definicja Zwiˇzkowy Ruch Co to jest przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja robotnicza w zaborze austriackim i pruskim dla walki o poprawę warunków pracy i życia robotników; najsilniejszą centralą co to jest.
 • Definicja Radykalny Narodowo Ruch Co to jest OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY definicja.
 • Definicja Daszyńskiego Rzˇd Co to jest TYMCZASOWY RZˇD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ co znaczy.
 • Definicja Polska Rzeczpospolita Co to jest państwa polskiego od czasu uchwalenia poprzez Sejm Ustawodawczy tak zwany małej konstytucji w 1919 i obwiązująca do wprowadzenia konstytucji z 1952; przywrócenie nazwy słownik.
 • Definicja Szlachecka Rzeczpospolita Co to jest RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW znaczenie.
 • Definicja Rzepicha Co to jest Rzepka) - legendarna żona Piasta, matka Siemowita czym jest.
 • Definicja Egzekucyjny Ruch Co to jest szlachty w drugiej poł. XVI w. zmierzający do ograniczenia roli magnaterii i centralizacji państwa; na jego czele stanęli Hieronim Ossoliński, Rafał Leszczyński i co to jest.
 • Definicja Michał Radziwiłł Co to jest generał; walczył w kampaniach napoleońskich; służył w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego naczelny wódz 25 I - 26 II definicja.
 • Definicja Halicka Ruś Co to jest RUŚ CZERWONA co znaczy.
 • Definicja Trzech Rada Co to jest kolegialnej głowy państwa na wychodźstwie; powołana poprzez siły polityczne wywodzące się z Porady Politycznej po nieudanej próbie połączenia z obozem prezydenckim A słownik.
 • Definicja RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Co to jest rządowy Księstwa Warszawskiego; działała na podstawie konstytucji Księstwa Warszawskiego; po 1810 jej rola zmalała, pełniła zadania sądownicze; prezesi: S. Małachowski znaczenie.
 • Definicja Miejska Rada Co to jest miasta lokowanego na prawie niemieckim, mająca władzę ustawodawczą, kontrolną (raczej nad finansami miasta) i częściowo sądowniczą; składała się z wybieranych czym jest.
 • Definicja Pruskie Rugi Co to jest Polaków nie posiadających obywatelstwa pruskiego raczej z terenów Poznańskiego i Śląska w 1885; dotyczyło około 30 tys. robotników rolnych i przemysłowych z Królestwa co to jest.
 • Definicja Lubelski Rzˇd Co to jest TYMCZASOWY RZˇD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ; POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO definicja.
 • Definicja Rycerstwo Co to jest kształtująca się do czasów Kazimierza Wielkiego, która w zamian za nadania ziemskie, początkowo dożywotnie, potem i dziedziczne, zobowiązana była do konnej służby co znaczy.
 • Definicja Krajowa Szkolna Rada Co to jest szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w ramach autonomii Galicji; powstała z inicjatywy A. Gołuchowskiego; wprowadziła język polski i j. ukraiński w Galicji słownik.
 • Definicja REWOLUCJA 1905-1907 NA ZIEMIACH POLSKICH Co to jest rewolucji w Rosji; Rozpoczęła się od I 1905 strajkami w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Zagłębiu Dąbrowskim; następna fala strajków powszechnych odbyła się w V - VI znaczenie.
 • Definicja Stanisław Radkiewicz Co to jest działacz ruchu komunistycznego; od 1925 członek KPP; w czasie II wojny światowej w ZSRR, gdzie został członkiem CBKP i ZPP; po powrocie do państwie członek PPR, a czym jest.
 • Definicja Rusyfikacja Co to jest carskich dążąca do rusyfikacji ziem Królestwa Polskiego; zaostrzenie nastąpiło po upadku stworzenia listopadowego w momencie rządów namiestnika I. Paskiewicza; całkowitą co to jest.
 • Definicja Dzielnicowe Rozbicie Co to jest Polski zapoczątkowany testamentem Bolesława Krzywoustego w 1138, zakończony na początku XIV w. - formalnie koronacją Władysława Łokietka w 1320; zasady testamentu definicja.
 • Definicja Ludowy Ruch Co to jest polityczny, który powstał u schyłku XIX w. w Galicji w celu reprezentowania interesów chłopskich; za jego początek uważane jest zjazd delegatów chłopskich w 1895 w co znaczy.
 • Definicja Krakowska Rzeczpospolita Co to jest powstała na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; pozostawała pod kontrolą tak zwany rezydentów reprezentujących Rosję, Austrię i Prusy; powierzchnia 1164 km2 słownik.
 • Definicja Janusz Radziwiłł Co to jest książę, wojewoda wileński, od 1654 ogromny hetman litewski; jeden z największych magnatów litewskich; początkowo w opozycji do Władysława IV Wazy, ostatecznie po znaczenie.
 • Definicja Ryga Co to jest 1921 - został podpisany 18 III 1921 poprzez Polskę, sowiecką Rosję i sowiecką Ukrainę; kończył wojnę polsko-radziecką 1919-1920; uregulował podstawowe kwestie: sprawę czym jest.
 • Definicja RESORT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PKWN Co to jest BEZPIEKA co to jest.
 • Definicja Rajtaria Co to jest średniozbrojna jazda cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w półzbroje płytowe, rapiery, krótkie muszkiety i pistolety definicja.
 • Definicja Józef Rokicki Co to jest żołnierz ruchu oporu; w okresie międzywojennym oficer WP; twórca i komendant NOW; po wcieleniu do AK inspektor okręgu Kraków; w stworzeniu warszawskim dowodził obroną co znaczy.
 • Definicja Tarnobrzeska Republika Co to jest Radykalni chłopi pod przywództwem T. Dąbala i E. Okonia przejęli władzę z rąk austriackich; przeprowadzili parcelację majątków szlacheckich; stłumiona w XII 1918 słownik.
 • Definicja Administracyjna Rada Co to jest rządowy Królestwa Polskiego; zasady jego działalności określała konstytucja Królestwa Polskiego; 4 XII 1830 przekształcona w Rząd Tymczasowy; na mocy statutu znaczenie.
 • Definicja Londyński Rzˇd Co to jest RZˇD RP NA UCHOD¬STWIE czym jest.
 • Definicja Stanisław Karol Radziwiłł Co to jest 1734-1790); książę, wojewoda wileński; przeciwnik Familii i Stanisława Augusta Poniatowskiego na Litwie; w momencie konfederacji radomskiej został jej marszałkiem co to jest.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest mechanizm przywracania obywatelstwa Polakom, którzy w okresie II wojny światowej przyjęli volkslistę definicja.
 • Definicja Rokosz Co to jest zawiązywanej przeciwko królowi ( wojna kokosza, rokosz Lubomirskiego, rokosz sandomierski); szlachcie przysługiwało wedle postanowieniami konfederacji warszawskiej i co znaczy.
 • Definicja Rarańcza Co to jest II 1918; zbuntowane oddziały polskie (była II Brygada Legionów) armii austriackiej pod dowództwem J. Hallera przedarły się na Ukrainę; połączyły się z II Korpusem słownik.
 • Definicja RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Co to jest Królestwie Polskim 1815-1830, 1832-1841; działała na podstawie konstytucji Królestwa Polskiego; przywrócona w 1861 jako organ doradczy w kwestiach ustawodawczych znaczenie.
 • Definicja Rejencja Co to jest regencją z niemieckiego Regierungsbezirk) - pruska jednostka administracyjna od 1815; była ogniwem pośrednim pomiędzy powiatem a prowincją; w Ogromnym Księstwie czym jest.
 • Definicja Maciej Rybiński Co to jest generał; uczestniczył w wojnie 1809 i kampanii napoleońskiej 1812 (odznaczony Legią Honorową); służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego co to jest.
 • Definicja Franciszek Mieczysław Rakowski Co to jest publicysta, dziennikarz, działacz polityczny; od 1946 członek PPR, a następnie PZPR; od 1958 do 1982 redaktor naczelny Polityki ; w l. 1958-1961 przewodniczący Zarządu definicja.
 • Definicja Lubomirskiego Rokosz Co to jest Jana Kazimierza Wazy przeprowadzenia elekcji vivente rege Jerzy Lubomirski wszczął rokosz w 1665 przeciwko władcy, wspierany poprzez część wojska koronnego i szlachtę co znaczy.
 • Definicja Narodów Obojga Rzeczpospolita Co to jest oznaczenie państwa polsko-litewskiego po unii lubelskiej ( unie polsko-litewskie), do 1795 oznaczała wspólnotę Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa słownik.
 • Definicja Demokraci Rewolucyjni Co to jest obozu rewolucyjnego w l. około 1830-1870; jego działacze dążyli do połączenia walki o niepodległość z radykalnymi hasłami likwidacji mechanizmu feudalnego - uwłaszczenia znaczenie.
 • Definicja RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG) Co to jest w Moskwie z inicjatywy przywódców ZSRR w celu współpracy gospodarczej krajów demokracji ludowej, w tym Polski; integracja gospodarcza napotykała jednak duże trudności na czym jest.
 • Definicja Juliusz Rómmel Co to jest generał; w l. 1903-1917 oficer armii rosyjskiej; od 1918 w WP, między innymi: w l. 1924-26 dowódca 1 dywizji kawalerii, 1926-1939 gen. i inspektor armii w Generalnym co to jest.
 • Definicja Krzysztof Radziwiłł Co to jest 1603); książę, wojewoda wileński, od 1589 hetman ogromny litewski; syn Mikołaja Radziwiłła ( Rudego ); jako hetman polny litewski brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej definicja.
 • Definicja Radom Co to jest zawiązana 23 VI 1767 w wyniku intrygi posła rosyjskiego w Polsce, Mikołaja Repnina, do obrony katolicyzmu w Rzeczypospolitej, a w rzeczywistości dla obrony wolności co znaczy.
 • Definicja Jan Rzepecki Co to jest żołnierz polskiego ruchu oporu; w okresie międzywojennym oficer WP; w czasie II wojny światowej kierował Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK; po upadku słownik.
 • Definicja Władysław Raczkiewicz Co to jest polityk sanacyjny; w 1917 współtwórca i prezes Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego; minister spraw wewnętrznych w l. 1921, 1925-1926 i 1936; marszałek senatu w l znaczenie.
 • Definicja Rozbiory Co to jest Rzeczypospolitej w wyniku porozumienia mocarstw ościennych: Rosji, Prus i Austrii (nie uczestniczyła w II rozbiorze); pierwsze dwa zostały potwierdzone pod przymusem czym jest.
 • Definicja Opiekuńcza Główna Rada Co to jest organizacja pomocy socjalnej w Królestwie Polskim; powstała za zgodą władz niemieckich; prowadziła schroniska, żłobki, wydawała zasiłki, odzież i żywność; prezesem co to jest.
 • Definicja Konstanty Rokossowski Co to jest marszałek ZSRR (1944), marszałek Polski (1949); w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; uwięziony w momencie wielkiej czystki i torturowany w śledztwie; . zrehabilitowany definicja.
 • Definicja Stanisław Władysław Reymont Co to jest właśc. Stanisław Władysław Rejment (1867-1925) - poeta; laureat Nagrody Nobla w zakresie literatury (1924); autor między innymi Ziemi obiecanej, Chłopów co znaczy.
 • Definicja REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC Co to jest Rożek; 1505-1569) - poeta, działacz reformacyjny; po roku pobytu w Akademii Krakowskiej oddany na dwór Tęczyńskich, potem osiadł w swoich dobrach, prowadząc życie słownik.
 • Definicja Regencyjna Rada Co to jest tymczasowa powołana zarządzeniem cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego 12 IX 1917; nadzór nad Poradą sprawował niemiecki generał-gubernator; członkami byli: A znaczenie.
 • Definicja Narodowa Rada Co to jest rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej; powołana do życia poprzez Prezydenta RP w 1939 we Francji; jej pierwsze posiedzenie odbyło się 23 I 1940; składała czym jest.
 • Definicja Rurykowicze Co to jest ruskich i carów moskiewskich, wywodząca się od wodza normańskiego Ruryka; panowała od 822 w Kijowie, a następnie licznie rozrodzona w księstwach ruskich w okresie co to jest.
 • Definicja RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co to jest władzy; powstała 19 X 1918; 30 X przejęła władzę na Śląsku Cieszyńskim; 5 XI podpisała porozumienie z czeskim Zemským Národnim Výborem pro Slezko o tymczasowym definicja.
 • Definicja Manifestacje Radomskie Co to jest spowodowane ogłoszoną poprzez władze podwyżką cen żywności, między innymi mięsa średnio o 69%, słoniny, smalcu i masła o 50%, a cukru o 100%; największe manifestacje i co znaczy.
 • Definicja Narodowe Rady Co to jest władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 słownik.
 • Definicja Tadeusz Reytan Co to jest na sejm rozbiorowy 1773 z Nowogródka; wsławił się oporem przeciwko usiłowaniom marszałka sejmu Adama Ponińskiego przyjęcia konwencji rozbiorowych, zasłaniając własnym znaczenie.
 • Definicja ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS) Co to jest wywodząca się z ruchu socjalistycznego; 1 IX 1941 część lewicowych działaczy PPS-WRN utworzyła partię pod nazwą Polscy Socjaliści (Z. Szymanowski, A. Próchnik, N czym jest.
 • Definicja RZˇD RP NA UCHOD¬STWIE Co to jest został utworzony 30 IX 1939 we Francji po internowaniu w Rumunii władz II RP; premierem rządu i równocześnie Wodzem Naczelnym został gen. W. E. Sikorski; siedzibą rządu co to jest.
 • Definicja Hieronim Radziejowski Co to jest 1651 podkanclerzy koronny; w tym samym roku skazany poprzez sąd marszałkowski na infamię i banicję za zakłócenie spokoju rezydencji królewskiej; uciekł do Szwecji, gdzie definicja.
 • Definicja Edward Raczyński Co to jest działacz socjalny i polityczny; służył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1829 ufundował bibliotekę publiczną w Poznaniu; mecenas pisarzy i uczonych, między innymi A co znaczy.
 • Definicja Mikołaj Radziwiłł Co to jest książę, wojewoda wileński, od 1566 kanclerz ogromny litewski; brat stryjeczny Mikołaja Radziwiłła Czarnego i brat Barbary Radziwiłłówny, czemu zawdzięczał błyskotliwą słownik.
 • Definicja Pułkowników Rzˇdy Co to jest nadana powołanemu w IV 1929 rządowi pod prezesurą K. Świtalskiego, złożonego w większości z reprezentantów tak zwany ekipy pułkowników w sanacji; jej członkowie, którzy znaczenie.
 • Definicja Władysław Raginis Co to jest żołnierz kampanii wrześniowej; w okresie międzywojennym oficer WP; we wrześniu 1939 jako dowódca batalionu liczącego około 700 żołnierzy dowodził obroną odcinka Wizna w czym jest.
 • Definicja Kraju Obrony Rada Co to jest rządowo-parlamentarny powołany poprzez Sejm Ustawodawczy 1 VII 1920 w okresie największego zagrożenia dla bytu państwa w momencie wojny polsko-bolszewickiej; w jej skład co to jest.
 • Definicja Galicyjska Rabacja Co to jest antyszlacheckie wystąpienie chłopów w zaborze austriackim w II i III 1846; największe rozmiary przybrało w Tarnowskiem i Sądeckiem; władze austriackie wykorzystały definicja.
 • Definicja Sandomierski Rokosz Co to jest rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej co znaczy.
 • Definicja Robotniczych Delegatów Rady Co to jest powstał z inicjatywy PPS, PPS-Lewicy i SDKPiL; pierwsza porada powstała w Lublinie 5 XI 1918, kolejne w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie i Łodzi; w sumie powstało ich słownik.
 • Definicja Rolna Reforma Co to jest mocy dekretu PKWN z 6 IX 1944; na rzecz reformy przeznaczono ziemię należącą: do skarbu państwa, będącą własnością obywateli niemieckich i osób kolaborujących z Niemcami znaczenie.
 • Definicja Narodowy Rzˇd Co to jest działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J czym jest.
 • Definicja Styl Romański Co to jest architekturze i sztukach plastycznych; na ziemiach polskich od początków XI do poł. XIII w.; cechami charakterystycznymi w architekturze (raczej kościoły i klasztory co to jest.
 • Definicja Seweryn Rzewuski Co to jest konfederacji targowickiej, od 1774 hetman polny koronny; porwany w 1768 na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina do Kaługi po protestach wraz z ekipą posłów definicja.
 • Definicja RADA JEDNOŚCI NARODOWEJ (RJN) Co to jest zamiast Krajowej Reprezentacji Politycznej, w odpowiedzi na uzurpacje poprzez KRN uprawnień przysługujących parlamentowi odrodzonej Polski; była przedstawicielstwem co znaczy.
 • Definicja Czerwona Ruś Co to jest w dorzeczu górnego Dniestru, Sanu i Bugu, region sporu terytorialnego pomiędzy monarchią piastowską a Rusią; w 981 najprawdopodobniej Mieszko I utracił władzę nad R. C słownik.
 • Definicja Mikołaj Radziwiłł Co to jest książę, wojewoda wileński, od 1551 kanclerz ogromny litewski; dzięki znajomości z Zygmuntem II Augustem uzyskał wpływ na młodego władcę wskutek małżeństwa króla z znaczenie.
 • Definicja REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946 Co to jest bloku demokratycznego ( PPR, PPS, SL, SD) zaproponowały przeprowadzenie przed wyborami referendum ludowego w momencie którego społeczeństwo miało odpowiedzieć na trzy czym jest.
 • Definicja Edward Raczyński Co to jest dyplomata; od 1918 w służbie dyplomatycznej, początkowo na placówce w Kopenhadze (1919-1922) i w Londynie (1922-1925); następnie pracował w Wydziale Wschodnim i Ustrojów co to jest.
 • Definicja Wacław Rzewuski Co to jest polityk, pisarz, hetman polny koronny; tata Seweryna Rzewuskiego; czynny politycznie w czasie bezkrólewia w 1733 jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego i w 1764 jako definicja.
 • Definicja 1987 Referendum Co to jest przeprowadzone 29 XI 1987 na wniosek PRON; społeczeństwo miało odpowiedzieć na pytania: 1) Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego co znaczy.
 • Definicja RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA Co to jest rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W. Krahelskiej-Filipowicz i Z. Kossak i organizowana poprzez Delegaturę Rządu na Państwo; włączyły się do niej konspiracyjne partie słownik.
 • Definicja Edward Śmigły Rydz Co to jest marszałek Polski, polityk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; należał do Związku Walki Czynnej (1908), Związku Strzeleckiego (1912), potem w Legionach znaczenie.
 • Definicja Maciej Rataj Co to jest działacz ruchu ludowego, dziennikarz, nauczyciel; w l. 1913-18 i 1919-31 członek PSL Piast , a poprzez rok PSL Wyzwolenie (1918-1919); poseł na Sejm RP (1919-1930 czym jest.
 • Definicja Adam Rapacki Co to jest działacz ruchu robotniczego, ekonomista; w l. 1930-1934 należał do ZNMS; walczył w kampanii wrześniowej; potem przebywał w obozach jenieckich; od 1945 należał do PPS co to jest.
 • Definicja Barbara Radziwiłłówna Co to jest królowa Polski od 1550; córka hetmana litewskiego Jerzego Radziwiłła; po śmierci pierwszego męża, wojewody nowogródzkiego Stanisława Gasztołda, poznała w Wilnie króla definicja.
 • Definicja Stefan Rowecki Co to jest 1895-1944) - generał; walczył w I Brygadzie Legionów Polskich (1914-1917); w II RP na stanowiskach dowódczych w WP, między innymi dowódca brygady KOP Podole (1935-1938 co znaczy.
 • Definicja Państwa Rada Co to jest małej konstytucji z 19 II 1947; była organem władzy wykonawczej; do jej kompetencji należało: zatwierdzanie dekretów z mocą ustaw, inicjatywa ustawodawcza, kontrola nad słownik.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Rada Państwa, Rowecki Stefan, Radziwiłłówna Barbara, Rapacki Adam, Rataj Maciej, Rydz-Śmigły Edward, Rada Pomocy Żydom Żegota , Referendum 1987, Rzewuski biografia.

Co to jest Rada Państwa, Rowecki Stefan, Radziwiłłówna Barbara słownik.