tymczasowy rzˇd jedności co to znaczy

Tymczasowy Rzˇd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (Tur

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na T

 • Definicja Rzˇdzˇca Komisja Tymczasowa Co to jest POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA co to jest.
 • Definicja Krakowski Traktat Co to jest KRAKÓW definicja.
 • Definicja Trypla Co to jest SKARB KRÓLEWSKI co znaczy.
 • Definicja Ludów Trybuna Co to jest Peuples ) - dziennik polityczny; był wydawany w Paryżu III - XI 1849 z przerwą 14 VI - 31 VIII w j. francuskim; założycielem i kluczowym redaktorem był A. Mickiewicz słownik.
 • Definicja Tcl Co to jest TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH znaczenie.
 • Definicja Templariusze Co to jest ZAKONY czym jest.
 • Definicja Jaszczurcze Towarzystwo Co to jest ZWIˇZEK JASZCZUROWY co to jest.
 • Definicja Trjn Co to jest zobacz TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ definicja.
 • Definicja Nauczycielska Organizacja Tajna Co to jest Sekretne NAUCZANIE co znaczy.
 • Definicja Tkn Co to jest TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH słownik.
 • Definicja TOWARZYSTWO LIGA ŻEGLUGI POLSKIEJ Co to jest LIGA MORSKA I KOLONIALNA znaczenie.
 • Definicja TRZYNASTY PUNKT ORĘDZIA WILSONA Co to jest orędzie prezydenta USA T. W. Wilsona z 8 I 1918; postulował utworzenie niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza czym jest.
 • Definicja Murarskie Trójki Co to jest WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY co to jest.
 • Definicja Thietmar Co to jest 975-1018) - biskup Merseburga, autor pisanej od 1012 kroniki, gdzie zawarte są podstawowe informacje o kraju polskim w okresie panowania Bolesława Chrobrego definicja.
 • Definicja TOWARZYSTWA BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW Co to jest BRATNIA POMOC co znaczy.
 • Definicja Wojskowa Organizacja Tajna Co to jest ARMIA KRAJOWA słownik.
 • Definicja Bydgoskie Welawsko Traktaty Co to jest celu pozyskania Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna porozumieniach w końcowym etapie potopu szwedzkiego Jan Kazimierz Waza zgodził się w traktacie w Welawie podpisanym 19 znaczenie.
 • Definicja Tdp Co to jest TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE czym jest.
 • Definicja Tkz Co to jest TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE co to jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POŻYTECZNEJ ZABAWY PROMIEN Co to jest legalna organizacja studencka; powstała w Wilnie w 1820 z inicjatywy filomatów; rozwiązana poprzez N. Nowosilcowa w 1823 definicja.
 • Definicja Tatarzy Co to jest jednego z plemion mongolskich; po najazdach w XIII w. część z nich znalazła się w granicach Polski; od XVI w. byli wiernymi poddanymi wielonarodowościowej co znaczy.
 • Definicja TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE (TKZ) Co to jest kredytowe; powstawały z inicjatywy ziemian celem zapewnienia kredytów na dogodnych warunkach; po 1871 kredyty mogli otrzymywać także bogaci chłopi; w Królestwie Polskim słownik.
 • Definicja Strzelec Towarzystwo Co to jest STRZELEC znaczenie.
 • Definicja Pruski Polsko Traktat Co to jest podpisany w 1790 poprzez Polskę z Prusami w momencie obrad Sejmu Wielkiego, z którego Prusy wycofały się jeszcze w tym samym roku akceptując plany rozbiorowe Rosji czym jest.
 • Definicja Narodowej Oświaty Towarzystwo Co to jest Sekretne NAUCZANIE co to jest.
 • Definicja Tppr Co to jest zobacz TOWARZYSTWO PRZYJA¬NI POLSKO-RADZIECKIEJ definicja.
 • Definicja Polskich Republikanów Towarzystwo Co to jest organizacja; powstała 1 X 1798 w porozumieniu z Deputacją Polską; działała raczej w zaborze pruskim i Krakowie; program przedstawiono w Ustawie przedspołecznej; liczyła co znaczy.
 • Definicja Antoni Trębicki Co to jest 1834) - dziennikarz, pamiętnikarz; czynny w momencie Sejmu Wielkiego i w Kuźnicy Kołłątajowskiej; znany jako autor nie ukończonych pamiętników z Sejmu w Grodnie i z słownik.
 • Definicja Tyszowce Co to jest zawiązana w 1655 w momencie potopu szwedzkiego u boku Jana Kazimierza Wazy przeciwko królowi Szwecji Karolowi X Gustawowi; na czele konfederacji stanęli po oblężeniu znaczenie.
 • Definicja Tylża Co to jest VI 1807 poprzez cara Aleksandra I i cesarza Napoleona I; Prusy utraciły między innymi ziemie II i III zaboru, z których powstało Księstwo Warszawskie; Gdańsk pozostał czym jest.
 • Definicja Wersalski Traktat Co to jest zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 co to jest.
 • Definicja Nauczanie Tajne Co to jest w. w warunkach utraty niepodległości; 1) w momencie rozbiorów, raczej w zaborze rosyjskim i pruskim po upadku stworzenia styczniowego; polegało na organizowaniu różnych definicja.
 • Definicja Żołnierza Przyjaciół Towarzystwo Co to jest LIGA OBRONY Państwie co znaczy.
 • Definicja Teheran Co to jest Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI słownik.
 • Definicja Tol Co to jest TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ znaczenie.
 • Definicja Tnp Co to jest TOWARZYSTWO NAUKOWEJ POMOCY czym jest.
 • Definicja Wielki Teatr Co to jest wzniesiony w l. 1825-1833 wg projektu A. Corazziego; wystawiał w nim sztuki Teatr Narodowy zorganizowany poprzez władze zaborcze; w momencie II wojny światowej uległ co to jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) Co to jest działająca w zaborze pruskim; powstała w 1872 z inicjatywy działaczy związanych z Dziennikiem Poznańskim ; celem było propagowanie oświaty dzięki bibliotek, czytelni definicja.
 • Definicja Rolnicze Towarzystwo Co to jest ziemiańska; powstała w Królestwie Polskim w 1857; opowiadała się za robota organiczną; popularyzowała nowoczesne sposoby gospodarowania; popierała oczynszowanie chłopów co znaczy.
 • Definicja Tur Co to jest zobacz TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO słownik.
 • Definicja Stanu Rada Tymczasowa Co to jest namiastka władzy polskiej powołana po akcie 5 listopada; istniała od 6 XII 1916 do 25 VIII 1917; rozwiązana poprzez władze niemieckie po kryzysie przysięgowym znaczenie.
 • Definicja Tsl Co to jest zobacz TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ czym jest.
 • Definicja Trójlojalizm Co to jest społeczeństwa polskiego po 1864; zakładała rezygnację z powstań narodowych; prowadzenie lojalnej polityki wobec zaborców celem uniknięcia ich represji; popularna pośród co to jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN) Co to jest powstało w Warszawie w 1800; wspierało rozwój edukacji i literatury; broniło kultury narodowej; przyczyniło się do rozwoju przemysłu w zaborze rosyjskim; gromadziło definicja.
 • Definicja Stanisław Tarnowski Co to jest hrabia, galicyjski polityk konserwatywny, historyk literatury; od 1871 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek i prezes Polskiej Akademii Zdolności (od 1891); poseł co znaczy.
 • Definicja Trybut Co to jest poprzez władzę innemu władcy, jako forma uznania jego zwierzchności terytorialnej, senioralnej. poprzez władców polskich trybut był płacony cesarstwu poprzez Mieszka I słownik.
 • Definicja TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE Co to jest reprezentacja ugrupowań niepodległościowych; powstała w Wiedniu 10 XI 1912 na zjeździe przedstawicieli między innymi PPS-Frakcji Rewolucyjnej, PPSD, PSP, NZR, NZCH; w znaczenie.
 • Definicja Tarnogród Co to jest zawiązana w 1715 przeciwko Augustowi II Wettinowi, który wprowadził w granice Rzeczypospolitej w momencie wojny północnej (III) wojska saskie i próbował zastosować je do czym jest.
 • Definicja Targowica Co to jest zawiązana 14 V 1792 u boku Rosji poprzez przeciwników Konstytucji 3 Maja; jej akt przygotowali w porozumieniu z carycą rosyjską Katarzyną II przebywający w Petersburgu co to jest.
 • Definicja Stanisław Thugutt Co to jest działacz ruchu ludowego; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; w l. 1917-1924 i 1928-1931 w PSL Wyzwolenie (1922-23 prezes); w l. 1925-1926 w Klubie Pracy; w l definicja.
 • Definicja Powszechnej Wiedzy Towarzystwo Co to jest rozwijające działalność oświatową i kulturalną pośród dorosłych, raczej dzięki uniwersytetów powszechnych, odczytów, wystaw, klubów; utworzone w 1950 zamiast co znaczy.
 • Definicja TOWARZYSTWO PRZYJA¬NI POLSKO-RADZIECKIEJ (TPPR) Co to jest socjalna; powstała w 1944; prowadziła działalność kulturalno-oświatową, między innymi Dni Książki Radzieckiej, Dni Filmu Radzieckiego, festiwal piosenki radzieckiej w słownik.
 • Definicja Litewski Trybunał Co to jest analogiczny do Trybunału Koronnego najwyższy stanowy sąd szlachecki powołany w 1581 dla Wielkiego Księstwa Litewskiego znaczenie.
 • Definicja Pozwolski Traktat Co to jest zakonu inflanckiego Wilhelm Fürstenberg w 1557 zawarł sojusz przeciwko Moskwie otwierając drogę do zbliżenia z Polską i utworzenia lenna kurlandzkiego ( układ wileński czym jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (TDP) Co to jest Wielkiej Emigracji; założona poprzez radykalnych działaczy, którzy odłączyli się od Komitetu Narodowego Polskiego; powstała w Paryżu w 1832; na czele stała Centralizacja co to jest.
 • Definicja Krzywoustego Bolesława Testament Co to jest na mocy którego książę Bolesław Krzywousty ustanowił: 1) zasadę pryncypatu; 2) podział państwa na: dzielnicę senioralną (najprawdopodobniej ziemia krakowska z Krakowem definicja.
 • Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY DEMOKRATYCZNEJ NOWE TORY Co to jest 1939 pracowników oświaty i nauczycieli o poglądach lewicowych i występowało przeciwko ówczesnej polityce oświatowej rządów sanacyjnych; działali tam między innymi S co znaczy.
 • Definicja Filadelfijskie Towarzystwo Co to jest TOWARZYSTWO FILOMATÓW słownik.
 • Definicja Henryk Tomaszewski Co to jest reżyser; założyciel, kierownik artystyczny i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy (1956); reżyser przedstawień Gilgamesz, Odejście Fausta, Przyjeżdżam jutro, Spór znaczenie.
 • Definicja Tpn Co to jest zobacz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK czym jest.
 • Definicja Trzciana Co to jest 1629 w czasie wojny polsko-szwedzkiej; Stanisław Koniecpolski w momencie działań na Pomorzu Gdańskim przeciwko Szwedom dowodzonym poprzez króla Gustawa Adolfa zadał co to jest.
 • Definicja Władysław Tatarkiewicz Co to jest historyk filozofii zajmujący się etyką i estetyką; w l. 1919-1921 prof. Uniwersytetu Wileńskiego, 1921-1923 Uniwersytetu w Poznaniu, 1923-1961 Uniwersytetu Warszawskiego definicja.
 • Definicja Löwenwolda Traktat Co to jest TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW co znaczy.
 • Definicja Mniejszościowy Traktat Co to jest zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 słownik.
 • Definicja Andrzej Towiański Co to jest prawnik, filozof; od 1841 na emigracji; po założeniu sekty religijnej Koło Sprawy Bożej w 1842 został wydalony z Francji; zapowiadał szybkie odrodzenie się państwa znaczenie.
 • Definicja Trembowla Co to jest 1675 w czasie wojny polsko-tureckiej; po odzyskaniu Bracławszczyzny poprzez Jana III Sobieskiego w 1674 królowi powiodło się powstrzymać zmierzającą na Lwów nawałę czym jest.
 • Definicja Religijna Tolerancja Co to jest prawa do przyjmowania i wyznawania różnych religii, przyjęta jako obowiązująca dla wyznań chrześcijańskich w Polsce w XVI w. ( konfederacja warszawska) i zapobiegająca co to jest.
 • Definicja Narodowy Teatr Co to jest kierunkiem Wojciecha Bogusławskiego dzięki mecenatowi Stanisława Augusta Poniatowskiego; stał się sceną rozbudzającą uczucia patriotyczne w okresie oświecenia definicja.
 • Definicja Trójpolówka Co to jest polegająca na zmiennopłodzie 3 części pola (niwy), przeznaczanych kolejno na zboża ozime, jare i ugór; wprowadzona na ziemiach polskich poprzez kolonistów ( lokacja na co znaczy.
 • Definicja Hrubieszowskie Rolnicze Towarzystwo Co to jest społeczno-gospodarcza; założona poprzez S. Staszica w jego dobrach po uwłaszczeniu chłopów w 1816; przyczyniła się do rozwoju lokalnego przemysłu; od 1918 jako słownik.
 • Definicja Stańczyka Teka Co to jest fikcyjne listy polityczne Stańczyka publikowane w Przeglądzie Polskim w 1869; autorzy - S. Koźmian, J. Szujski, S. Tarnowski potępili walki niepodległościowe znaczenie.
 • Definicja Trializm Co to jest plany polityczne przed I wojną światową zmierzające do przekształcenia dualistycznej monarchii Austro-Węgierskiej w kraj trójczłonowe, w skład którego wejść miały czym jest.
 • Definicja Piotr Tomicki Co to jest biskup krakowski, od 1515 podkanclerzy ogromny koronny; sekretarz i doradca Zygmunta I Starego; wielokrotny poseł króla; na jego polecenie zgromadzono Acta Tomiciana co to jest.
 • Definicja Tkssn Co to jest TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH definicja.
 • Definicja TYMCZASOWY RZˇD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Co to jest I. Daszyńskiego; powstał 6/7 XI 1918 w Lublinie; w jego skład weszli przedstawiciele: PPS, PPSD, POW, PSL-Wyzwolenie; premierem był I. Daszyński; władzę nad wojskiem co znaczy.
 • Definicja Jan Tyssowski Co to jest prawnik, działacz konspiracyjny; brał udział w walkach stworzenia listopadowego; uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia w 1846; w momencie stworzenia krakowskiego słownik.
 • Definicja TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL) Co to jest oświatowa; powstała w Galicji w 1891; inicjatorem był A. Asnyk; siedziba znajdowała się w Krakowie; rozbudowywała sieć szkół ludowych; wspierała także szkoły zawodowe i znaczenie.
 • Definicja Jerzy Turowicz Co to jest publicysta, dziennikarz; w okresie międzywojennym był członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej; w l. 1945-1953, 1956-1999 redaktor naczelny Tygodnika czym jest.
 • Definicja Polska Telewizja Co to jest państwowa w l. 1956-1994; do 1960 podlegała Komitetowi ds. Radiofonii Polskie Radio , od 2 XII 1960 Komitetowi ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja ; od 1994 co to jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR) Co to jest w 1882 na bazie Towarzystwa Ludowego Oświaty i Pracy (założone poprzez S. Stojałowskiego w 1879); skupiało kółka rolnicze utworzone poprzez chłopów; popierało rozwój definicja.
 • Definicja Wojciech Trˇmpczyński Co to jest polityk, prawnik, dziennikarz; czołowy działacz ND w zaborze pruskim; w l. 1910-1918 poseł na sejm pruski i 1912-1918 do parlamentu niemieckiego, wiceprezes Koła co znaczy.
 • Definicja Walczˇcej Polski Testament Co to jest która rozwiązała się 1 VII 1945; w dokumencie podkreślano, iż mimo wieloletniej walki z faszyzmem Polska nie odzyskała pełnej niepodległości; oskarżano Związek słownik.
 • Definicja Stanu Trybunał Co to jest ustawą z 26 III 1982; orzeka o odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw; wg konstytucji RP z 2 IV 1997 złożona znaczenie.
 • Definicja Filomatów Towarzystwo Co to jest organizacja studencka; powstała w Wilnie w 1817; początkowo prowadziła działalność samokształceniową w dwóch wydziałach: literackim i matematyczno-fizycznym; od 1820 czym jest.
 • Definicja Tobruk Co to jest wojskami niemieckimi poprzez wojska angielskie w kampanii egipsko-libijskiej w 1941; w ich składzie znajdowały się oddziały Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich co to jest.
 • Definicja Romuald Traugutt Co to jest generał; walczył w armii rosyjskiej w momencie interwencji na Węgrzech 1849 i wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z armii; po wybuchu stworzenia styczniowego dowodził definicja.
 • Definicja Amor Jan Tarnowski Co to jest wojewoda ruski, kasztelan krakowski, hetman ogromny koronny od 1527; syn kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego Młodszego i Barbary z Rożnowa (wnuczki Zawiszy co znaczy.
 • Definicja Powszechny Tygodnik Co to jest czasopismo społeczno-kulturalne; wydawane poprzez krakowską Kurię Biskupią 1945-1953, 1956-1960 (w l. 1953-1956 poprzez PAX), a następnie poprzez Instytut Wydawniczy słownik.
 • Definicja TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH (TCL) Co to jest zaborze pruskim; powstała w 1880 jako kontynuacja działalności Towarzystwa Oświaty Ludowej; siedzibą był Poznań; walczyło z germanizacją; prowadziło działalność znaczenie.
 • Definicja TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ MICHAŁ TADEUSZ Co to jest żołnierz ruchu oporu; legionista, w okresie dwudziestolecia międzywojennego oficer WP; w momencie kampanii wrześniowej dowodził przejściowo Armią Pomorze , a później czym jest.
 • Definicja TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW Co to jest nazwiska rosyjskiego ministra traktatem Löwenwolda; porozumienie pomiędzy Prusami, Rosją i Austrią podpisane w 1732 w trakcie przygotowań do sukcesji w Polsce po śmierci co to jest.
 • Definicja TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI Co to jest utworzony poprzez polskich komunistów w momencie wojny polsko-bolszewickiej; powstał na podstawie decyzji Biura Polskiego KC WKP (b) z 23 VII 1920, komunikat o przejęciu definicja.
 • Definicja Toruń Co to jest II 1411 pomiędzy Polską, Litwą a →Zakonem Krzyżackim, kończył tak zwany ogromną wojnę z zakonem 1409-1411 (→wojny polsko-krzyżackie) - Zakon rezygnował z Żmudzi na co znaczy.
 • Definicja TOWARZYSTWO DO KSIˇG ELEMENTARNYCH Co to jest Komisję Nauki Narodowej w 1775 dla opracowania nowych podręczników (ukazało się 27), raczej dla szkół średnich, chociaż powstał również Elementarz dla szkół parafialnych słownik.
 • Definicja Patriotyczne Towarzystwo Co to jest powstał w 1821 po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działał na terenie wszystkich zaborów; skupiał kilkuset oficerów; postulował zjednoczenie wszystkich ziem znaczenie.
 • Definicja Lubelski Tomaszów Co to jest poprzez wojska polskie w momencie kampanii wrześniowej w dniach 17-26 IX 1939; była drugą co do wielkości, po bitwie nad Bzurą, w kampanii wrześniowej; w pierwszej fazie czym jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH (TKN) Co to jest uczelnia; powstała w Warszawie w 1905; zalegalizowana w 1906; inicjatorami byli: L. Kronenberg, H. Sienkiewicz, T. Korzon; kontynuowała działalność Uniwersytetu co to jest.
 • Definicja TOWARZYSTWO NAUKOWEJ POMOCY (TNP) Co to jest oświatowe; powstało w Ogromnym Księstwie Poznańskim w 1841; inicjatorami byli: K. Libelt i K. Marcinkowski; organizowało fundusze pieniężne; wspierało niezamożną definicja.
 • Definicja Stanisław Trembecki Co to jest pisarz; po awanturniczej młodości i roztrwonieniu większości majątku, dzięki protekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego trafił do zaufanego kręgu uczestników obiadów co znaczy.
 • Definicja Koronny Trybunał Co to jest 1578; najwyższy stanowy sąd szlachecki, na rzecz którego władca zrzekł się uprawnień sądowniczych (zbierał się dla Małopolski w Lublinie, a dla Wielkopolski w słownik.
 • Definicja Studenckie Teatry Co to jest w rozwoju życia kulturalnego; wpłynęły na przemiany społeczno-polityczne społeczeństwa polskiego; pierwsze teatry powstały w 1954; w Warszawie powstał Studencki Teatr znaczenie.
 • Definicja TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR) Co to jest kulturalno-oświatowa PPS założona w 1923; rozwijało działalność wydawniczą, odczytową w związkach zawodowych, współtworzyło instytucje kulturalne, między innymi Teatr czym jest.
 • Definicja Julian Tuwim Co to jest pisarz; członek ekipy poetyckiej Skamander; od 1924 stały współpracownik tygodnika informacje Literackie ; redaktor pism satyrycznych: Cyrulik Warszawski 1926-1933 co to jest.
 • Definicja TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN) Co to jest poprzez prezydenta KRN B. Bieruta 28 VI 1945; premierem był E. Osóbka-Morawski (PPS), a wicepremierami: W. Gomułka (PPR) i S. Mikołajczyk (PSL); powstał wskutek definicja.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Tymczasowy Rzˇd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (Tur), Teatry Studenckie, Trybunał Koronny, Trembecki Stanisław biografia.

Co to jest Tymczasowy Rzˇd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian słownik.