zwiˇzek młodzieży polskiej co to znaczy

Zwiˇzek Młodzieży Polskiej (Zmp), Zwiˇzek Polaków W Niemczech, Zwiˇzek Niezależnej Młodzieży

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na Z

 • Definicja Polskie Zawodowe Zjednoczenie Co to jest RUCH ZWIˇZKOWY co to jest.
 • Definicja Sˇdowych Praw Zbiór Co to jest KODEKS ZAMOYSKIEGO definicja.
 • Definicja Zukunft Co to jest zobacz BUND co znaczy.
 • Definicja Ludu Zemsta Co to jest sekretna organizacja emigracyjna; Związana z węglarstwem; powstała 28 XII 1832; kierowała przygotowaniami do partyzantki Zaliwskiego słownik.
 • Definicja Większy Zbór Co to jest KALWINIZM znaczenie.
 • Definicja Strzelecki Zwiˇzek Co to jest zobacz STRZELEC czym jest.
 • Definicja Trojnicki Zwiˇzek Co to jest sekretna organizacja młodzieżowa; działała na Uniwersytecie Kijowskim w l. 1857-1861; wielu członków walczyło potem w stworzeniu styczniowym co to jest.
 • Definicja Chłopski Zwiˇzek Co to jest POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE ; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICA definicja.
 • Definicja Radosław Zgrupowanie Co to jest MAZURKIEWICZ JAN co znaczy.
 • Definicja Wiedniu W Zjazd Co to jest zobacz WIEDEŃ, zjazd słownik.
 • Definicja Zbowid Co to jest zobacz ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ znaczenie.
 • Definicja Zet Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET czym jest.
 • Definicja Zmw Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Definicja Zsmp Co to jest zobacz ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ definicja.
 • Definicja Zmp Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ co znaczy.
 • Definicja Żydzi Co to jest etniczno-kulturowa, której przedstawiciele pojawili się na ziemiach polskich już w X/XI w. ( Ibrahim Ibn Jakub); ich masowy napływ nastąpił w XIV w.; w okresie słownik.
 • Definicja Inflancki Zakon Co to jest INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH znaczenie.
 • Definicja Zasp Co to jest zobacz ZWIˇZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH czym jest.
 • Definicja Mniejszy Zbór Co to jest BRACIA POLSCY co to jest.
 • Definicja Znp Co to jest zobacz ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO definicja.
 • Definicja Zln Co to jest zobacz ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY co znaczy.
 • Definicja Polskiego Nauczycielstwa Zwiˇzek Co to jest Sekretne NAUCZANIE słownik.
 • Definicja Zagrodnicy Co to jest od XIII w. we wsiach lokowanych na prawie niemieckim; Zagrodnik miał dom i niewielki kawałek ziemi (do 1/4 łanu) z nadziału pana albo sołtysa, za co był zobowiązany do znaczenie.
 • Definicja Austriacki Zabór Co to jest zobacz GALICJA czym jest.
 • Definicja Zakupieńcy Co to jest LUDNOŚĆ NIEWOLNA co to jest.
 • Definicja Krzyżacki Zakon Co to jest Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie; Założony w 1190, od 1198 zakon rycerski, biorący udział w walkach o utrzymanie Królestwa definicja.
 • Definicja Nieński Gnie Zjazd Co to jest zobacz GNIEZNO, zjazd co znaczy.
 • Definicja Bojowy Zwiˇzek Co to jest NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY słownik.
 • Definicja Polski Młodej Zwiˇzek Co to jest OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO znaczenie.
 • Definicja ZWIˇZEK OBRONY PRAWA I WOLNOŚCI LUDU Co to jest zobacz CENTROLEW czym jest.
 • Definicja Odwetu Zwiˇzek Co to jest ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Definicja ZWIˇZEK PRACY DLA PAŃSTWA Co to jest zobacz LEGION MŁODYCH definicja.
 • Definicja Narodowy Komitet Żydowski Co to jest Porada POMOCY ŻYDOM co znaczy.
 • Definicja Ludowe Zjednoczenie Co to jest POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE- PIAST ; RUCH LUDOWY słownik.
 • Definicja Zrp Co to jest zobacz ZWIˇZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH znaczenie.
 • Definicja Zpp Co to jest zobacz ZWIˇZEK PATRIOTÓW POLSKICH czym jest.
 • Definicja Chłopskiej Samopomocy Zwiˇzek Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 co to jest.
 • Definicja ZWIˇZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC) Co to jest organizacja wojskowa; powstała w VI 1908 we Lwowie; inicjatorem była Organizacja Bojowa PPS; jej zdaniem było szkolenie i przygotowanie kadry wojskowej do przyszłej definicja.
 • Definicja Stanisław Andrzej Załuski Co to jest biskup krakowski, kanclerz ogromny koronny od 1746; fundator wspólnie z bratem Józefem Andrzejem Załuskim Biblioteki Załuskich; rzecznik reform w okresie stanisławowskim co znaczy.
 • Definicja Andrzej Józef Załuski Co to jest mecenas edukacji i literatury, biskup kijowski; w czasach saskich przebywał za granicą jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego; w 1767 wywieziony do Kaługi, skąd słownik.
 • Definicja Nacjonalistów Ukraińskich Zwiˇzek Co to jest ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW znaczenie.
 • Definicja Wolność Złota Co to jest popularna w XVI-XVIII w. nazwa określająca nienaruszalność przywilejów szlacheckich, będących ostoją ustroju Rzeczypospolitej jako demokracji szlacheckiej czym jest.
 • Definicja Franciszek Zabłocki Co to jest komediopisarz, pisarz; sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; w czasach stanisławowskich zaangażowany w budowę sceny narodowej; w okresie Sejmu Wielkiego wspierał co to jest.
 • Definicja Górnoślˇskie Zagłębie Co to jest ŚLˇSK definicja.
 • Definicja Józef Zajˇczek Co to jest generał, namiestnik Królestwa Polskiego; w czasie obrad Sejmu Wielkiego był członkiem stronnictwa patriotycznego i współuczestniczył w uchwalaniu Konstytucji 3 Maja co znaczy.
 • Definicja Katolików Zrzeszenie Co to jest CARITAS słownik.
 • Definicja Aleksander Zawadzki Co to jest polityk, działacz ruchu robotniczego; od 1922 w KZMP, a od 1923 w KPP, gdzie był między innymi kierownikiem wydziału wojskowego; sporo lat przesiedział w więzieniu w znaczenie.
 • Definicja Zms Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ czym jest.
 • Definicja Znms Co to jest zobacz ZWIˇZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ co to jest.
 • Definicja Zabrane Ziemie Co to jest ustalenie stosowane na ustalenie terenów zaboru rosyjskiego pomiędzy wschodnią granicą Królestwa Polskiego a granicami Rzeczypospolitej sprzed 1772 definicja.
 • Definicja Holszańska Sonka Zofia Co to jest około 1405-1461) - królowa Polski, ostatnia (od 1422) żona Władysława Jagiełły, matka Władysława III Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka co znaczy.
 • Definicja Polskiej Demokracji Zjednoczenie Co to jest zobacz ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ słownik.
 • Definicja Zsp Co to jest zobacz ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH znaczenie.
 • Definicja Jaszczurczy Zwiˇzek Co to jest zobacz NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY czym jest.
 • Definicja Walenty Zwierkowski Co to jest działacz polityczny, dziennikarz; walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1825 deputowany do sejmu Królestwa Polskiego; związany z kaliszanami; od 1828 członek co to jest.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY KOMUNISTYCZNEJ W POLSCE Co to jest KOMUNISTYCZNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKI definicja.
 • Definicja Demokratycznej Młodzieży Zwiˇzek Co to jest STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE co znaczy.
 • Definicja ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN) Co to jest ruchu narodowego przeznaczona do działalności parlamentarnej; utworzona w X 1919; program ZLN oparty był na ideologii narodowej, opowiadał się między innymi za słownik.
 • Definicja ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) Co to jest młodzieżowa powołana w 1976 wskutek połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ( ZMW) i Socjalistycznej Młodzieży znaczenie.
 • Definicja Polskiego Rzemiosła Zwiˇzek Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 czym jest.
 • Definicja Zawodowych Stowarzyszeń Zwiˇzek Co to jest RUCH ZWIˇZKOWY co to jest.
 • Definicja Zawodowych Zwiˇzków Zwiˇzek Co to jest RUCH ZWIˇZKOWY definicja.
 • Definicja Wileńskie Żubry Co to jest MACKIEWICZ STANISŁAW co znaczy.
 • Definicja Żob Co to jest zobacz ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA słownik.
 • Definicja Waza Iii Zygmunt Co to jest władca Polski w l. 1587-1632, władca Szwecji 1592-1599 (potem do śmierci używał tego tytułu); syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki; urodzony w znaczenie.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK Co to jest Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici - organizacja młodzieżowa utworzona w 1928 poprzez działaczy CZMW przeciwnych podporządkowaniu się sanacji; od 1931 czym jest.
 • Definicja ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) Co to jest młodzieżowa, której początki sięgają 1910, kiedy to powstały pierwsze drużyny skautowe w Galicji w ramach Towarzystw Gimnastycznych Sokół ; w 1911 powołano Naczelną co to jest.
 • Definicja Zawichost Co to jest 1205 pomiędzy wojskami Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego, a armią księcia Rusi Halicko-Włodzimierskiej Romana, zakończona klęską wojsk ruskich i śmiercią Romana definicja.
 • Definicja Znak Co to jest katolickich w Sejmie PRL; powstało w 1957; składało się z intelektualistów skupionych wokół pism Tygodnik Powszechny , Więź i symbol ; ich wystąpienia cechował krytyczny co znaczy.
 • Definicja Mikołaj Zebrzydowski Co to jest wojewoda krakowski od 1601; przeciwnik Zygmunta III Wazy i lider rokoszu sandomierskiego, który doprowadził do wojny domowej pod hasłem obrony katolicyzmu i złotej słownik.
 • Definicja Ca Zasad Co to jest na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na prawie niemieckim; Zasadźca zwykle zostawał sołtysem na wsi albo znaczenie.
 • Definicja Jaszczurowy Zwiˇzek Co to jest Jaszczurcze) - sekretny związek szlachty chełmińskiej utworzony w 1397, skierowany przeciw uciskom Zakonu Krzyżackiego; rozszerzył wkrótce działania na pozostałe ziemie czym jest.
 • Definicja Pruski Zwiˇzek Co to jest STANY PRUSKIE; ZWIˇZEK JASZCZUROWY co to jest.
 • Definicja Polskich Syndykalistów Zwiˇzek Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH definicja.
 • Definicja ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Co to jest ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co znaczy.
 • Definicja ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP) Co to jest organizacja niepodległościowa; działała na terenie Królestwa Polskiego; powstała w 1839 z inicjatywy W. Mazurkiewicza; programowo związana z TDP; opowiadała się za słownik.
 • Definicja Maszkowic Z Zyndram Co to jest zm. 1413) - od 1404 miecznik krakowski; dowodził rycerstwem polskim w bitwie pod Grunwaldem znaczenie.
 • Definicja Zwz Co to jest zobacz ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ czym jest.
 • Definicja Stary I Zygmunt Co to jest władca Polski w l. 1506-1548; najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki (Matki Królów); poprzez swego najstarszego brata, króla Czech i Węgier co to jest.
 • Definicja Zomo Co to jest zobacz ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ definicja.
 • Definicja Zbaraż Co to jest tygodniowa obrona twierdzy w VII/VIII 1649 poprzez wojska polskie pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego, które broniły Wołynia przed kilkakrotnie liczniejszymi co znaczy.
 • Definicja Tomasz Zan Co to jest pisarz, działacz spiskowy; współzałożyciel i lider filomatów; przyjaciel A. Mickiewicza; członek Towarzystwa Patriotycznego; po aresztowaniu w 1823 zesłany na Syberię; w słownik.
 • Definicja ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ (ZOMO) Co to jest MO; istniała od XII 1956 do X 1989; była stosowana raczej do bezwzględnego rozpędzania uczestników manifestacji ulicznych sprzeciwiających się polityce władz PRL; jej znaczenie.
 • Definicja Kosynierów Zwiˇzek Co to jest organizacja niepodległościowa; powstał w 1820 wskutek rozłamu w Wolnomularstwie Narodowym w Wielkopolsce; w 1821 wszedł w skład Towarzystwa Patriotycznego; czołowi czym jest.
 • Definicja ZWIˇZEK AKADEMICKI MŁODZIEŻY POLSKIEJ Co to jest młodzieży akademickiej powołana w 1948 w chwili tak zwany zjednoczenia ruchu młodzieżowego jako jednostka autonomiczna ZMP; grupował studentów uczelni wyższych; istniał co to jest.
 • Definicja Żmudź Co to jest podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w. teren ekspansji Zakonu Krzyżackiego; w 1398 Witold odstąpił definicja.
 • Definicja Filaretów Zwiˇzek Co to jest przyjaciele cnoty) - sekretna organizacja studencka; powstała w 1820 w Wilnie z inicjatywy filomatów; po wydaniu ukazu carskiego z 1822 zakazującego działalności co znaczy.
 • Definicja Rzeczypospolitej Naprawy Zwiˇzek Co to jest polityczna założona w 1926 w ramach obozu sanacyjnego poprzez działaczy Związku Strzeleckiego, Związku Osadników Wojskowych i Związku Powstańców Śląskich; w 1928 wszedł słownik.
 • Definicja Żurawno Co to jest wojny polsko-tureckiej w 1678; w kampanii 1676 armia turecko-tatarska w sile 40 tys. żołnierzy obległa 21-tys. wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego znaczenie.
 • Definicja ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY Co to jest przyłączone do III Rzeszy na mocy dekretu A. Hitlera z 8 X 1939, obejmujące około poł. okupowanych poprzez Niemców terenów ( okupacja niemiecka); do Niemiec włączono czym jest.
 • Definicja Odzyskane Ziemie Co to jest obszarów przyznanych Polsce na zachodzie na mocy decyzji konferencji poczdamskiej ( kwestia polska w czasie konferencji Wielkiej Trójki); obejmowały one w 1945 4 obszary co to jest.
 • Definicja August Ii Zygmunt Co to jest władca Polski w l. 1529-1572, ogromny książę litewski od 1522; syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; został koronowany na mocy elekcji vivente rege już jako definicja.
 • Definicja Polskiego Ludu Zwiˇzek Co to jest POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE co znaczy.
 • Definicja Zakony Co to jest struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach religijnych, skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia religijnego wedle obowiązującą w danym zakonie słownik.
 • Definicja Zhp Co to jest zobacz ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO znaczenie.
 • Definicja Rp Zmw Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ czym jest.
 • Definicja Zaolzie Co to jest lat dwudziestych XX w. na ustalenie leżącej na zach. od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która znalazła się faktycznie w XI 1918, wskutek umowy pomiędzy polską Poradą co to jest.
 • Definicja Narodowej Jedności Zwiˇzek Co to jest organizacja Wielkiej Emigracji; Związana z Hotelem Lambert; powstała 21 I 1833 w Paryżu; wysyłała emisariuszy do państwie; kierowała działalnością organizacji naukowych definicja.
 • Definicja Hramota Złota Co to jest uwłaszczeniowy Rządu Narodowego wydrukowany po ukraińsku; rozpowszechniany poprzez demokratów kijowskich w okresie stworzenia styczniowego; spotkał się z nieufnością co znaczy.
 • Definicja Tadeusz Żeleński Co to jest 1941) - doktor, poeta, dziennikarz, tłumacz; studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim; w l. 1901-1906 i w czasie I wojny światowej pracował jako doktor słownik.
 • Definicja Narcyza Żmichowska Co to jest 1819-1876) - poetka, działaczka socjalna; walczyła o podniesienie pozycji kobiety w społeczeństwie; czołowa przedstawicielka entuzjastek; należała do millenerów znaczenie.
 • Definicja Dobrzyńskich Braci Zakon Co to jest cystersów w 1209 w celu podboju i chrystianizacji ziem pruskich, uposażony poprzez Konrada Mazowieckiego ziemią dobrzyńską; włączony w 1235 do Zakonu Krzyżackiego czym jest.
 • Definicja Grunwald Patriotyczne Zjednoczenie Co to jest skrajna organizacja; powstała w 1981; apelowała do władz o wprowadzenie rządów silnej ręki i rozprawę z NSZZ Solidarność co to jest.
 • Definicja Zaporoże Co to jest region nad Dolnym Dnieprem, poniżej tak zwany porohów, zamieszkały w XVI-XVII w. poprzez Kozaków, zwany również Dzikimi Polami definicja.
 • Definicja Chłopski Zwiˇzek Co to jest organizacja rewolucyjno-niepodległościowa; Założona około 1838 poprzez P. Ściegiennego; miała wpływy na terenie Kieleckiego, Radomskiego i Lubelskiego; przygotowywała w co znaczy.
 • Definicja Florian Ziemiałkowski Co to jest prawnik, polityk galicyjski; działacz spisków niepodległościowych w latach czterdziestych XIX w.; uczestnik Kongresu Słowiańskiego w Pradze 1848; od 1867 poseł do Sejmu słownik.
 • Definicja Ksiˇżeczka Złota Co to jest broszura napisana poprzez P. Ściegiennego około 1840 jako bulla papieża Grzegorza XVI do chłopów polskich; kolportowana poprzez członków Związku Chłopskiego znaczenie.
 • Definicja Ignacy Wyssogota Zakrzewski Co to jest na Sejm Ogromny; prezydent Warszawy po Janie Dekercie; w momencie stworzenia kościuszkowskiego organizator obrony stolicy jako członek Porady Najwyższej Narodowej czym jest.
 • Definicja Zaranie Co to jest było wydawane od XII 1907 do 1915 w Warszawie; skupiało działaczy ludowych tworzących tak zwany ruch zaraniarski i kontynuujących działalność Polskiego Związku Ludowego co to jest.
 • Definicja Ziemia Co to jest znaczeniu: we wczesnym średniowieczu część państwie z jakimś grodem centralnym (na przykład ziemia krakowska); w okresie rozbicia dzielnicowego terminem tym określano definicja.
 • Definicja Roman Zambrowski Co to jest nauczyciel, działacz komunistyczny; członek KPP od 1928, PPR od 1944, PZPR od 1948; wydalony z PZPR w 1968; członek Biura Politycznego KC PPR 1945-1948 i KC PZPR 1948 co znaczy.
 • Definicja Dˇbrowskie Zagłębie Co to jest na obszarze pow. będzińskiego, sosowieckiego i zawierciańskiego; nazwa urobiona od Dąbrowy Górniczej stosowana od 2 poł. XIX w.; skoncentrowano na tym obszarze: przemysł słownik.
 • Definicja Zieleńce Co to jest czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792; w momencie odwrotu dowodzący wojskami koronnymi bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, ks. J. Poniatowski na czele 15-tys znaczenie.
 • Definicja Polskich Patriotów Zwiˇzek Co to jest założona w III 1943 dla obrony interesów ludności polskiej w ZSRR; utworzona poprzez grupę komunistów skupionych wokół czasopisma Nowe Widnokręgi po pogorszeniu się czym jest.
 • Definicja Zygmunt Zaremba Co to jest działacz socjalistyczny; przewodniczący Centralnej Porady PPS, członek Porady Naczelnej i CKW PPS od 1918; poseł na Sejm RP (1922-1935); w czasie II wojny światowej we co to jest.
 • Definicja ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH Co to jest instytucja naukowa; powstała w 1817 we Lwowie z inicjatywy J. M. Ossolińskiego; gromadziła i udostępniała zbiory biblioteczne i muzealne; popierała badania naukowe i definicja.
 • Definicja Janusz Zabłocki Co to jest polityk katolicki; stając na czele secesjonistów z ekipy PAX założył w 1956 wspólnie z T. Mazowieckim pismo Więź , zostając równocześnie posłem na Sejm PRL i wchodząc do co znaczy.
 • Definicja Michał Żymierski Co to jest oficer WP; legionista, uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920, potem na różnych stanowiskach dowódczych w WP, do czasu skazania na 5 lat więzienia i wydalenia ze słownik.
 • Definicja ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID) Co to jest zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich; Zajmował się pomocą dla uczestników walk o niepodległość i ochroną pamiątek dotyczących walki z hitlerowcami, współpracował w znaczenie.
 • Definicja Aleksander Zelwerowicz Co to jest reżyser; Znany przede wszystkim z ról charakterystycznych w komediach Moliera i A. Fredry, lecz również dramatycznych granych na scenach Warszawy (Teatr Polski czym jest.
 • Definicja ZWIˇZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH Co to jest spółdzielcza; powstała w Poznaniu w 1871; zrzeszała polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, rolniczo-handlowe, banki ludowe; w 1885 utworzyła w Poznaniu Bank co to jest.
 • Definicja Dobrzyńska Ziemia Co to jest pograniczu Mazowsza i Kujaw; w 1329 zajęta poprzez Zakon Krzyżacki, który zwrócił ją w pokoju w Kaliszu w 1343; od 1370 lenno Kaźka Słupskiego, od 1379 Władysława definicja.
 • Definicja ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) Co to jest organizacja wojskowa; utworzona rozkazem gen. W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP; organizacja wiosną 1940 liczyła 81 tys. członków; po wybuchu wojny niemiecko co znaczy.
 • Definicja Jan Zamoyski Co to jest polityk, kanclerz ogromny koronny, hetman ogromny koronny od 1578; po studiach we Włoszech sekretarz na dworze Zygmunta Augusta; współautor koncepcji elekcji viritim; w słownik.
 • Definicja Chełmińska Ziemia Co to jest pograniczu Pomorza Gdańskiego, Prus i Mazowsza; nadana w 1226 Zakonowi Krzyżackiemu poprzez Konrada Mazowieckiego, który zachował jednak nad nią prawa zwierzchnie znaczenie.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (ZMW) Co to jest Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej - organizacja młodzieżowa utworzona w 1957 po rozpadzie ZMP; politycznie i programowo podporządkowany był ZSL; liczebność w 1970 czym jest.
 • Definicja Władysław Zamoyski Co to jest działacz polityczny; po upadku stworzenia listopadowego wyjechał na emigrację, gdzie został jednym z przywódców Hotel Lambert; w 1848 na zlecenie księcia A co to jest.
 • Definicja Witold Florian Znaniecki Co to jest socjolog; jeden z czołowych przedstawicieli tak zwany socjologii humanistycznej, integrującej w badaniach przedmioty psychologii socjalnej, socjologii i filozofii definicja.
 • Definicja Zbór Co to jest religijnej w kościele protestanckim ( reformacja); 2) nazwa świątyni w kościele protestanckim; 3) nazwa całego zgromadzenia w kościele kalwińskim ( kalwinizm co znaczy.
 • Definicja Plebejuszy Zwiˇzek Co to jest organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia słownik.
 • Definicja ZWIˇZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP) Co to jest powstała w Królestwie Polskim w 1889; propagowała hasła walki ekonomicznej robotników; organizowała kasy oporu, strajki, na przykład bunt łódzki 1892, działalność znaczenie.
 • Definicja ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH (ZSP) Co to jest studencka powołana w 1950 poprzez przekształcenie Federacji Polskich Organizacji Studenckich; w skład ZSP weszły między innymi Bratnie Pomoce i studenckie koła naukowe czym jest.
 • Definicja ZWIˇZEK WALKI MŁODYCH (ZWM) Co to jest młodzieżowa PPR założona w I 1943; jej zadaniem miała być walka z Niemcami (członkowie organizacji walczyli w ramach GL i AL); sławę zyskał sobie tak zwany Batalion co to jest.
 • Definicja Wody Żółte Co to jest 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; syn wielkiego hetmana koronnego Mikołaja Potockiego, Stefan, na czele 6 tys. wojsk koronnych poniósł klęskę w bitwie z 10-tys definicja.
 • Definicja Polskiej Emigracji Zjednoczenie Co to jest polityczna Wielkiej Emigracji; powstała w 1837; na czele J. Lelewel; głosiła hasła zjednoczenia ziem polskich i odzyskania niepodległości; w 1846 przewarzająca część co znaczy.
 • Definicja Zborów Co to jest kozacka ugoda w 1649 w momencie stworzenia Chmielnickiego; w czasie oblężenia Zbaraża spieszący z odsieczą Jan Kazimierz Waza zaskoczony został poprzez wojska kozacko słownik.
 • Definicja Józef Zaliwski Co to jest pułkownik, działacz niepodległościowy; członek Wolnomularstwa Narodowego i Sprzysiężenia Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym; w momencie Wielkiej Emigracji znaczenie.
 • Definicja ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA Co to jest znak rycerskich cnót późnego średniowiecza ( polegać jak na Zawiszy ); służył początkowo u Zygmunta Luksemburskiego, a następnie u Władysława Jagiełły; brał udział w czym jest.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET Co to jest organizacja młodzieżowa; Założona z inicjatywy Z. Miłkowskiego poprzez Z. Balickiego w I 1887; była pod wpływami Ligi Narodowej; w momencie rewolucji 1905-1907 jej co to jest.
 • Definicja Mieczowych Kawalerów Zakon Co to jest założony w 1202 poprzez biskupa ryskiego Alberta dla obrony i rozszerzenia posiadłości w Inflantach; podjął podobnie jak Zakon Krzyżacki próbę utworzenia własnego definicja.
 • Definicja ZWIˇZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH (ZASP) Co to jest zawodowa polskich aktorów; powstała w 1918; działała do 1950 (w l. 1939-1944 nielegalnie); w l. 1951-1981 jej zadania przejęło Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i co znaczy.
 • Definicja Zbigniew Co to jest 1112) - syn Władysława Hermana, przyrodni brat Bolesława Krzywoustego; oddany do klasztoru w Quedlinburgu powrócił do Polski i z bratem wystąpił w 1097 przeciw słownik.
 • Definicja Staropolskie Zagłębie Co to jest Okręg Przemysłowy; rozciągało się po obu stronach Gór Świętokrzyskich; najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy na ziemiach polskich (Krzemionki Opatowskie - w okresie znaczenie.
 • Definicja Rosyjski Zabór Co to jest II i III rozbioru Polski; Ziemie zajęte podzielono na gubernie, wprowadzono administrację rosyjską, utrzymano jednak sądy ziemskie, car Paweł I przywrócił samorządy czym jest.
 • Definicja Żegota Co to jest Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Państwo utworzył Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom; skupiał on przedstawicieli katolickich, demokratycznych i co to jest.
 • Definicja Pruski Zabór Co to jest Polski Prusy Królewskie stały się prowincją jako Prusy Zachodnie, Warmię włączono do prowincji Prus Wschodnich, z pn. części Wielkopolski utworzono okręg nadnotecki; po definicja.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS) Co to jest młodzieżowa utworzona w 1957 wskutek połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, stworzonych w okresie rozpadu ZMP; ideowo, politycznie i co znaczy.
 • Definicja Kiejstutowicz Zygmunt Co to jest Witolda; ogromny książę litewski 1432-1440; zwolennik związków z Polską, w 1432 przy poparciu panów polskich obalił antypolskiego Świdrygiełłę i objął rządy na Litwie słownik.
 • Definicja 1926 Majowy Zamach Co to jest stanu dokonany 12-14 V 1926 poprzez J. Piłsudskiego, który wykorzystał pogarszającą się sytuację polityczną i gospodarczą państwie i pod hasłami sanacji moralnej znaczenie.
 • Definicja ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL) Co to jest powstała 27-29 XI 1949 z połączenia Stronnictwa Ludowego i - Polskiego Stronnictwa Ludowego; uznała kierowniczą rolę PZPR i wnosiła swój wkład w budowanie ustroju czym jest.
 • Definicja Polaków Wolnych Zwiˇzek Co to jest organizacja niepodległościowa; powstała w 1820 w Warszawie; działała raczej pośród młodzieży studenckiej; posiadała kontakty z niemieckimi i włoskimi ruchami studenckimi co to jest.
 • Definicja Włodzimierz Zagórski Co to jest generał brygady; do 1914 w armii austriackiej; od 1914 w Legionach Polskich, w l. 1914-1916 szef sztabu komendy Legionów; od 1916 dowódca Trzeciego Pułku Piechoty II definicja.
 • Definicja Stanisław Żółkiewski Co to jest hetman ogromny koronny od 1618; jeden z najwybitniejszych dowódców polskich w XVII w.; po gruntownym wykształceniu odebranym na uniwersytetach zagranicznych był jednym co znaczy.
 • Definicja Andrzej Zamoyski Co to jest hrabia, działacz socjalny i gospodarczy w Królestwie Polskim; w momencie stworzenia listopadowego jako wysłannik Rządu Narodowego zabiegał o poparcie Austrii; w swoim słownik.
 • Definicja Jaszczurczy Zwiˇzek Co to jest organizacja wojskowa; Założona poprzez działaczy ONR zgrupowanych wokół podziemnego pisma Szaniec (ekipa Szańca); powstała w X 1939 organizacja liczyła w 1942 około 60 znaczenie.
 • Definicja Lucjan Żeligowski Co to jest generał; od 1885 oficer w armii rosyjskiej; w czasie I wojny światowej między innymi w I Korpusie Polskim w Rosji; w l. 1918-1919 dowódca sformowanej na Kubaniu tak czym jest.
 • Definicja Bojowa Organizacja Żydowska Co to jest organizacja wojskowa, która powstała w getcie warszawskim 2 XII 1942; w wyniku rozwarstwienia podziemia żydowskiego dopiero w III 1943 powstał jednak jednolity tak zwany co to jest.
 • Definicja ZWIˇZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZNM Co to jest młodzieży akademickiej utworzona w 1917; kontynuował działalność Unii Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej; w 1922 samodzielne koła na uczelniach definicja.
 • Definicja ZWIˇZEK POLAKÓW W NIEMCZECH Co to jest ludności polskiej w Niemczech; utworzona 3 XII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków obywateli niemieckich i ich stowarzyszeń; obejmowała 5 tak co znaczy.
 • Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP) Co to jest młodzieżowa; powstała z połączenia OM TUR, ZMW RP Wici , ZWM i ZMD 22 VII 1948; prowadziła indoktrynację komunistyczną; propagowała pośród młodzieży ideę słownik.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Zwiˇzek Młodzieży Polskiej (Zmp), Zwiˇzek Polaków W Niemczech, Zwiˇzek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (Znm, Żydowska Organizacja Bojowa, Żeligowski biografia.

Co to jest Zwiˇzek Młodzieży Polskiej (Zmp), Zwiˇzek Polaków W słownik.