leśmian bolesław właśc lesman co to znaczy

Co znaczy Leśmian Bolesław, właśc. Lesman, pseud. Felicjan Kostrzycki, Jerzy Ziembłowski słownik

Co znaczy Leśmian bolesław, właśc. Lesman, pseud. Felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski

Definicja LEŚMIAN BOLESŁAW, WŁAŚC. LESMAN, PSEUD. FELICJAN KOSTRZYCKI, JERZY ZIEMBŁOWSKI: pisarz, prozaik, eseista, tłumacz. Studiował prawo w Kijowie. W 1901 r. zamieszkał w Warszawie. W 1903 r. wyruszył w podróż po Europie, we Francji przebywał w l. 1903-06 i 1912-14. W 1911 kierował Teatrem Artystycznym w Warszawie. W okresie I wojny mieszkał w Łodzi - był kierownikiem lit. Teatru Polskiego. W 1918 r. objął posadę notariusza w Hrubieszowie, później w Zamościu. Nie brał udziału w życiu lit., nie związał się z żadną ekipą poet. (koleżeńskie kontakty z Czartakiem). Początkowo przemilczany poprzez prasę lit., od 1897 r. publikował wiersze w czasopismach: w momencie Młodej Polski raczej w "Chimerze", po wojnie w "Czartaku" i "Ponowie". Doceniony pod koniec życia: w 1933 r. został członkiem PAL. Dziś jeden z najpopularniejszych poetów. Debiutował wierszem Sekstyny w "Wędrowcu" (1895). I tomik, Sad rozstajny wyd. w 1912 r. Był przeciwny związkowi literaturze z aktualnością. Odwrócony od współczesności (cykl Oddaleńcy), kreował świat własnej wyobraźni. Twierdził, iż zadaniem poety jest pozostawanie w kręgu spraw uniwersalnych (wzór: C. Norwid). Wpływ na jego poglądy wywarła filozofia Bergsona (między innymi myśl o ciągłym stawaniu się wszechświata, poddanego działaniu antagonistycznych sił, a z powodu o jego niepoznawalności). Treści filoz. wyrażał L. językiem obrazów znak. i konkretnych zarazem. Można w nich odnaleźć sensualną urodę świata ( W malinowym chruśniaku), zwł. natury - żywej, będącej w stanie ciągłej transformacji. Otacza ona człowieka, przekształca, kreuje na nowo ( Łąka). W wierszach L. jest również inna forma istnienia: niepokojąco żywa, rozrastająca się w otchłań, Nicość, mieszcząca się w szczelinie pomiędzy życiem a zgonem (Metafizyka). Człowiek znajduje się na pograniczu: boi się, lecz jest ciekaw tego, co po drugiej stronie. Jego życie to ciągłe poszukiwanie, wędrówka. W dążeniu jest sedno ludzkiego życia - choćby na końcu była pustka ( Dziewczyna). Zdaniem poety cywilizacja oddaliła człowieka od metafizycznych aspektów istnienia, stąd w wierszach L. mit natury i człowieka pierwotnego, a w rezultacie zwrot ku ludowości (ballady). Motywy lud. pisarz przeobraża, tworzy swoje obrazy o funkcji alegor.- znak. ( Dusiołek). W świecie L. Bóg jest uwikłany w ontologiczne problemy świata. Jest Stwórcą, lecz mocą kreowania własnej rzeczywistości obdarzony został również pisarz. Jego utwory mają swoje intensywne życie ( Pan Błyszczyński), lecz są krótkotrwałe - trwają, póki trwa pragnienie (źródło Leśmianowskiej obsesji śmierci - Pieśni kalekujące). O powołanym do życia poprzez siebie świecie mówi pisarz oryginalnym, właściwym tylko sobie językiem ( leśmianizmy). Wiersze L. zostały zgromadzone w t. Sad rozstajny, Łąka (1920), Napój cienisty (1936) i wyd. pośmiertnie Dziejba leśna (1938). Ich wersyfikacja pozostała tradycyjna (regularny rytm, wiersz sylabotoniczny). L. był również autorem Klechd polskich (1913), Klechd sezamowych (1913; baśnie ludów Wschodu) i Przygód Sindbada Żeglarza (1913) i studiów filoz. i lit., na przykład Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego i Rytm jako światopogląd.

Słownik Lemański Jan, Krypt. J. Lem, J. Leman:
Co znaczy tłumacz. Studiował prawo na UW. Był związany z Chimerą . Po I wojnie śwatowej pracował w MSW jako cenzor filmowy. Autor wierszy lir. i satyr., nowel, powieści. W dziejach lit. zapisał się jako leśmian bolesław, właśc. lesman, pseud. felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski.
Słownik Łempicki Stanisław:
Co znaczy oświaty i kultury. Studiował na Uniw. Lwowskim, później pracował jako nauczyciel gimnazjalny. Od 1924 r. prof. Uniw. Lwowskiego (w okresie II wojny Uniwersytetu im. I. Franki) - wykładał lit leśmian bolesław, właśc. lesman, pseud. felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski.
Słownik Łoziński Walery:
Co znaczy dziennikarz, red. lwowskich Rozmaitości . Pisał powiastki, na przykład Ludzie spod słomianej strzechy (1861), i komedie, jednak miejsce w historii lit. zapewniły mu powieści pisane w duchu gawędy leśmian bolesław, właśc. lesman, pseud. felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski.
Słownik Łoziński Józef:
Co znaczy zainteresowany śledzeniem awansu społ. wieśniaków, bohater jego powieści to regularnie nieokrzesany wychodźca ze wsi, który w mieście szuka łatwego życia. Takie nastawienie do świata wiodło do upadku leśmian bolesław, właśc. lesman, pseud. felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski.
Słownik Ludomania, Chłopomania:
Co znaczy obyczajowości sfer artystycznych przełomu XIX i XX w. objawiające się szczególnym zainteresowaniem wsią i jej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami i strojami stworzyło leśmian bolesław, właśc. lesman, pseud. felicjan kostrzycki, jerzy ziembłowski.

Co to jest Leśmian Bolesław, właśc. Lesman, pseud. Felicjan Kostrzycki, Jerzy Ziembłowski w Słownik definicji L .

  • Dodano:
  • Autor: