pozytywizm co to znaczy

Co znaczy Pozytywizm słownik. Co to jest Kierunek filoz. określony jako mechanizm w pracach A

Co znaczy Pozytywizm

Definicja POZYTYWIZM: 1. Kierunek filoz. określony jako mechanizm w pracach A. Comte'a, kontynuowany w doktrynach J. S. Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata przyrody i świata człowieka (monizm przyrodniczy), potrzebę uznania edukacji za jedyne źródło wiedzy (scjentyzm), praktycyzm w działaniu. 2. Moment w lit. pol. obejmujący czas od upadku stworzenia styczniowego 1864 do lat 1890-95. Za najwcześniejszego propagatora "filozofii pozytywnej" uważany jest ksiądz F. Krupiński, który w rozprawie Szkoła pozytywna (1868) dowodził, że edukacja nie musi stanowić opozycji wobec religii. Entuzjastą wiedzy pozwalającej tłumaczyć tajemnice był J. Ochorowicz, manifestem pokolenia pozytywist. stał się artykuł My i wy ogłoszony poprzez A. Świętochowskiego na łamach "Przeglądu Tygodniowego" (1871). Ważną częścią składową programów p. były robota u podstaw i robota organiczna, istotną rolę w kształceniu elity intelektualnej odegrała Szkoła Kluczowa, poezji wyznaczano początkowo zadania publicyst., miała służyć sprawom narod. i społ., rolę wychowawczą miały grać utwory tendencyjne, szczególnie powieść z tezą, do takiego pisarstwa zachęcał między innymi P. Chmielowski w artykule Utylitaryzm w poezji (1872). W momencie p. nastąpił w Polsce dynamiczny postęp prasy, od 83 tytułów w 1864 r. do 355 w 1896 r., popularność zyskały nowe gat. publicyst. - kronika i felieton, wśród tytułów popularyzujących nowy sposób myślenia znaczne miejsce zajmowały "Przegląd Tygodniowy", "Ateneum", "Prawda", "Dziennik Literacki", z kolei konserwatywne poglądy publikowane były na łamach "Gazety Narodowej", "Czasu", "Przeglądu Polskiego". Nareszcie lat 70. pojawiły się głosy postulujące ograniczanie tendencji w lit. na rzecz bezstronnego obrazowania, na przykład studium E. Orzeszkowej O powieściach T. T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle i artykuł P. Chmielowskiego Młode siły, co oznaczało docenienie realizmu mistrzowsko stosowanego już poprzez Ch. Dickensa, lecz przedtem poprzez H. Balzaka i Stendhala. Wskaźnikiem nowej szkoły lit. stał się jednak naturalizm, określony i zastosowany w powieściach E. Zoli, w Polsce jego obrońcą był A. Sygietyński, a reprezentantem w twórczości A. Dygasiński. W systemie gat. lit. nadrzędne miejsce zajmowała powieść, szczególnie współczesna, popularność zdobyła nowela, uprawiano także obrazek, na przykład B. Prus, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, M. Konopnicka. Prócz gat. prozatorskich sięgano po epikę wierszowaną: gawędę, powieść poet., poemat dygresyjny, na przykład T. Lenartowicz, W. Gomulicki, lecz także i M. Konopnicka. Dramat p. nie pozostawił utworów wielkiej miary, popularność pewną zyskały komedie z życia świata ziemiańskiego J. Blizińskiego i mieszczańskie komedie M. Bałuckiego. Największą indywidualnością poet. inicjalnych debiutów był F. Faleński, wśród poetów popowstaniowych znaczne miejsce zajęli A. Asnyk i M. Konopnicka. Ostatnie dziesięciolecie mieści dojrzałą twórczość wielu pozytywistów, lecz przynosi także utwory autorów nowej generacji.

Słownik Prowidencjalizm:
Co znaczy historiozoficzny, wedle którym dziejami świata, narodów i poszczególnych ludzi kieruje Opatrzność, nawet jeżeli wybrane wydarzenia wydają się niesprawiedliwe czy absurdalne. Każda epoka hist. to pozytywizm.
Słownik Postylla Pańska:
Co znaczy Reja, które miały szerzyć ideę kalwinizmu docierając bez pośrednictwa kaznodziei do szerszego odbiorcy. Nazwa postylla przyjęta w Polsce od XVI w. dla zbiorów, gdzie wykład komentujący następuje po pozytywizm.
Słownik Pamiętniki:
Co znaczy u schyłku życia w l. 1690-95 (wyd. 1836), podzielone są na wyraźne 2 części: pierwsza obejmuje l. 1656-66 i opis wojennych przygód autora, druga dotyczy l. 1667-88 i jest zapisem ziemiańskiego życia pozytywizm.
Słownik Potop:
Co znaczy Sienkiewicza, II część Trylogii, druk. na początku w odcinkach w Słowie , Czasie i Dzienniku Poznańskim . Entuzjastyczne przyjęcie pierwszej części utwierdziło autora w celowości kontynuowania XVII pozytywizm.
Słownik Ptasi Gościniec:
Co znaczy Auderskiej, której bohaterem i narratorem jest chłop poleski Szymon Drozda z Moroczy, po kampanii wrześniowej deportowany na Syberię, wracający do Polski jako żołnierz I Armii WP. Zdarzenia pozytywizm.

Co to jest Pozytywizm w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: