berwiński ryszard co to znaczy

Co oznacza Ryszard Berwiński? Co to jest: pisarz, folklorysta, słowianofil. W l. 1836-40 ogłosił w

Co znaczy Berwiński ryszard

Definicja BERWIŃSKI RYSZARD: pisarz, folklorysta, słowianofil. W l. 1836-40 ogłosił w "Przyjacielu Ludu" zapisy folklorystyczne i Listy z narodowej pielgrzymki - stosunki z podróży po Wielkopolsce, słowo demokratycznej postawy poety. B. uważał, iż w ludzie skupiły się wszystkie istotne cechy narodu i iż tylko on jest siłą zdolną zbudować sprawiedliwy świat. Własne poglądy rozwinął w l. 1837-40 we Wrocławiu, gdzie zaczął studia filoz. Zbliżył się do Ziewonii - ekipy galicyjskich słowianofilów. Należał do Tow. Lit.-Słowiańskiego we Wrocławiu. W l. 1840-44 kontynuował studia w Berlinie. Przyjaźnił się z K. Libeltem i E. Dembowskim. W 1845 r. na terenie Galicji został aresztowany i skazany na 2 lata więzienia za działalność konspiracyjną na rzecz stworzenia i zniesienia pańszczyzny. Po odbyciu wyroku wstąpił do lewicowego Komitetu Narod. w Poznaniu i współpracował z tamtejszą "Gazetą Polską". W 1848 r. brał udział w walkach na terenie Krakowa. Kryzys ideowy i psychol. po Wiośnie Ludów próbował opanować angażując się w działalność polit.: w l. 1848-50 był członkiem Ligi Polskiej, w 1852-54 - posłem na sejm pruski. Na wieść o wojnie krymskiej wyjechał poprzez Paryż do Konstantynopola, gdzie walczył w oddziale kozaków sułtańskich M. Czajkowskiego (Sadyka Paszy). Do 1871 r. służył w II pułku dragonów otomańskich. Zmarł w nędzy i opuszczeniu. Należał do grona poetów, którzy przełamali dominację kresów i Litwy w romant. lit. pol. - odkryli dawność i tajemniczość Gopła i Kruszwicy. Słowem zainteresowań folklorystycznych B. była opowieść Bogunka na Gople wyd. wspólnie z O dwunastu rozbójnikach jako I t. Powieści wielkopolskich. Autor rekonstruował w niej rzekomo zaginioną lit. słowiańską. Utwór napisany trudnym - częściowo archaizowanym, częściowo sztucznie stworzonym - językiem współcześni cenili za ambitną próbę realizacji programu słowianofilskiego. Don Juan poznański - poemat dygresyjny w 2 pieśniach był oskarżeniem szlachty wielkopolskiej o zaprzepaszczenie wolności i zanik patriotyzmu (dygresje) i krytyką romant. bohatera epigońskiej literaturze miłosnej (fabuła). Przewarzająca część utworów lit. ujął B. w 2 cykle wyd. w Poezjach (1844). Pierwszy Księga światła i złudzeń zawierał wiersze miłosne, ukazujące różne odcienie - od marzenia o idealnej kochance po zmysłową namiętność. W drugim cyklu - Księdze życia i śmierci (liryka społ.) odrzucił wzorzec kochanka na rzecz rewolucjonisty miłującego lud i wolność. B. uznał, iż szlachta jest skazana na zagładę (Mogiła Kościuszki), opowiedział się po stronie ludu kroczącego ku szczęśliwej krainie wolności - choćby poprzez morze krwi (Marsz w przyszłość). Poezje były ostatnim znaczącym zbiorem utworów B. Zamykała je Ostatnia spowiedź w starym kościele - obraz rozczarowań pokolenia pogrobowców stworzenia listopadowego

Co to jest Ryszard Berwiński w Słownik definicji B .