maksymilian habsburg miarka co to znaczy

Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena, Mieszko Ii, Mazurkiewicz Jan, Mniejszości

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na M

 • Definicja Metropolia Co to jest ARCHIDIECEZJA; ARCYBISKUP co to jest.
 • Definicja Masław Co to jest MIECŁAW definicja.
 • Definicja Konstytucja Mała Co to jest zobacz KONSTYTUCJA MAŁA co znaczy.
 • Definicja Brandenburska Marchia Co to jest BRANDENBURGIA słownik.
 • Definicja Mściwój Co to jest MSZCZUJ znaczenie.
 • Definicja Helena Marusarzówna Co to jest narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich; kurierka ruchu oporu zamordowana poprzez hitlerowców; dla uczczenia jej pamięci odbywają się coroczne czym jest.
 • Definicja Nowa Magnateria Co to jest koncentracji własności ziemskiej na przełomie XVI/XVII w. upadło sporo rodów możnowładczych, a do kształtującej się ekipy magnackiej dołączyła ekipa nowych rodów co to jest.
 • Definicja MACIERZ SZKOLNA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co to jest POLSKA MACIERZ SZKOLNA definicja.
 • Definicja Wewnętrznych Spraw Ministerstwo Co to jest BEZPIEKA co znaczy.
 • Definicja Mistrz Co to jest wysokich kwalifikacjach mający dyplom uprawniający do samodzielnego wykonywania zawodu i prowadzenia warsztatu rzemieślniczego; 2) przełożony zakonu rycerskiego słownik.
 • Definicja Makaronizm Co to jest obcy (w szczególności łaciński) słowo wpleciony do zdań w języku polskim; zdarzenie szczególnie powszechne w okresie sarmatyzmu znaczenie.
 • Definicja Józef Ignacy Massalski Co to jest biskup wileński; działacz Komisji Nauki Narodowej; w momencie konfederacji targowickiej jeden z jej głównych organizatorów, a później popierający interesy rosyjskie na czym jest.
 • Definicja Dominik Merlini Co to jest nadworny włoski architekt i dekorator wnętrz w okresie klasycyzmu stanisławowskiego; do Polski przybył około 1750; autor, wspólnie z Janem Kamsetzerem, wnętrz Zamku co to jest.
 • Definicja Halicka Kijowsko Metropolia Co to jest CERKIEW definicja.
 • Definicja Maksymilian Malinowski Co to jest działacz ruchu ludowego; redaktor i wydawca pism ludowych: Zorzy (1887-1906) i Zarania (1907-1915), skupiającego działaczy ludowych z Królestwa Polskiego; jeden z co znaczy.
 • Definicja Magnateria Co to jest magnatus - możnowładca) - ekipa najbogatszej szlachty wywodząca się z możnowładztwa, która od XVII w. zaczęła odgrywać decydującą rolę w życiu politycznym słownik.
 • Definicja MANIFEST WIELKIEGO KSIĘCIA MIKOŁAJA MIKOŁAJEWICZA Co to jest naczelnego wodza armii rosyjskiej 14 VIII 1914; wzywał społeczeństwo polskie do wspólnej walki z Niemcami; zapowiadał zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara; brak znaczenie.
 • Definicja MANIFESTACJA KU CZCI DEKABRYSTÓW Co to jest i uroczystości żałobne zorganizowane w Warszawie 25 I 1831 poprzez członków Towarzystwa Patriotycznego; pod wpływem haseł antycarskich Sejm Królestwa Polskiego podjął czym jest.
 • Definicja Manufaktura Co to jest manufactura - rękodzieło) - forma produkcji wczesnokapitalistycznej oparta na rękodziele, lecz przy użyciu podziału pracy skoncentrowanego w jednym warsztacie; w Polsce co to jest.
 • Definicja Kazimierz Michałowski Co to jest archeolog; prace wykopaliskowe w Egipcie rozpoczął wspólnie z badaczami francuskimi jeszcze w okresie międzywojennym; twórca polskiej szkoły archeologii definicja.
 • Definicja Karol Marcinkowski Co to jest doktor, działacz narodowy w Wielkopolsce; walczył w stworzeniu listopadowym; emisariusz Hotelu Lambert; rzecznik pracy organicznej w Wielkopolsce; inicjator utworzenia co znaczy.
 • Definicja Dˇbrowskiego Mazurek Co to jest Polskich we Włoszech; ułożona w Reggio w 1797 poprzez J. Wybickiego do melodii nieznanego autora; przeznaczona była dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech słownik.
 • Definicja Tadeusz Mazowiecki Co to jest dziennikarz, polityk, działacz polityczny; w latach pięćdziesiątych redaktor naczelny Wrocławskiego Tygodnika Katolików ; od 1955 związany z Paxem, a od 1956 najpierw znaczenie.
 • Definicja Melno Co to jest IX 1422 pomiędzy Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Żmudź przynależała wieczyście do Wielkiego Księstwa Litewskiego ( wojny polsko-krzyżackie czym jest.
 • Definicja Stanisław Mendelsohn Mendelson Co to jest Aleksander Messin (1857-1913) - działacz socjalistyczny, dziennikarz; członek kółek socjalistycznych w Warszawie; od 1878 na emigracji w Genewie, gdzie był kolejno co to jest.
 • Definicja Adam Mickiewicz Co to jest najwybitniejszy pisarz polski okresu romantyzmu, działacz niepodległościowy; ur. w Zaosiu pod Nowogródkiem; w czasie studiów na wydziale literatury Uniwersytetu definicja.
 • Definicja Adam Michnik Co to jest działacz polityczny, dziennikarz; współtwórca Klubu Krzywego Koła; po 1964 związany z komandosami ; w marcu 1968 relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego; czołowy co znaczy.
 • Definicja Mezolit Co to jest kamienna w Europie i na ziemiach polskich (10000-4000 p.n.e.); charakteryzowała się wyspecjalizowanym myślistwem i zbieractwem i początkami życia osiadłego i hodowli, u słownik.
 • Definicja Stanisław Mikołajczyk Co to jest polityk, działacz ruchu ludowego; powstaniec wielkopolski; działacz utworzonego w 1928 Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici (prezes oddziału znaczenie.
 • Definicja MILICJA LUDOWA ROBOTNICZEJ PARTII POLSKICH SOCJALI Co to jest organizacja wojskowa polskich socjalistów związanych z RPPS, działająca w l. 1943-1944; na jej czele stał J. Mulak (pseudonim Franciszek ); po rozłamie część weszła do czym jest.
 • Definicja Millenerzy Co to jest tys.) - członkowie kółek inteligenckich działających w Królestwie Polskim w l. 1858-1863; głosili hasła pracy organicznej, ograniczonej autonomii, uwłaszczenia chłopów co to jest.
 • Definicja Zygmunt Miłkowski Co to jest Teodor Jeż (1824-1915) - działacz polityczny, dziennikarz, poeta; w momencie Wiosny Ludów walczył w Legionach Polskich na Węgrzech; emisariusz TDP w Turcji i na definicja.
 • Definicja Miłosław Co to jest IV 1848 w czasie Wiosny Ludów w zaborze pruskim; dowodzone poprzez L. Mierosławskiego skoncentrowane oddziały strzelców i kosynierów odparły natarcie oddziałów pruskich co znaczy.
 • Definicja Maurycy Mochnacki Co to jest dziennikarz, działacz polityczny; członek Związku Wolnych Polaków; od 1829 członek Sprzysiężenia Podchorążych; w momencie stworzenia listopadowego, jako jeden z słownik.
 • Definicja Mo Co to jest zobacz MILICJA OBYWATELSKA znaczenie.
 • Definicja Najazdy Mongolskie Co to jest organizowane poprzez wnuka Dżingis-chana - Batu-chana, władcę zachodniej części Imperium Mongolskiego (potem tak zwany Złota Orda), z terenu podbitej Rusi; w najwyższym czym jest.
 • Definicja MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU Co to jest 1870; organizatorem i pierwszym kierownikiem był W. E. Plater; wspólnie z biblioteką gromadziło zbiory dotyczące emigracji popowstaniowej; w 1927 zbiory zostały co to jest.
 • Definicja Muszkieterzy Co to jest PIKINIERZY definicja.
 • Definicja Myto Co to jest stawka za pozwolenie na skorzystanie z brodu, grobli, mostu albo wjazd do miasta, pobierana od jednostki transportowej bez względu na przewożony towar ( skarb królewski co znaczy.
 • Definicja Ordynaryjny Polski Merkuriusz Co to jest najstarsza polska gazeta w języku polskim; wydawana w 1661 w Krakowie pod redakcją Hieronima Pinocciego, sekretarza Jana Kazimierza Wazy słownik.
 • Definicja Mieszczaństwo Co to jest socjalnych obejmujący mieszkańców miast królewskich i miast prywatnych; wykształcił się od XIII w. w związku z lokowaniem miast na prawie niemieckim; prawa mieszczańskie znaczenie.
 • Definicja Jan Matejko Co to jest najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX w.; od 1873 dyrektor Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie; kluczowe dzieła: Poczet królów i czym jest.
 • Definicja Wersalski Traktat Mały Co to jest zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 co to jest.
 • Definicja Poselskiej Izby Marszałek Co to jest SEJM WALNY definicja.
 • Definicja Miecznik Co to jest urzędnik dworski sprawujący pieczę nad zbrojownią księcia i noszący przed nim miecz na uroczystościach; od XIV w. urząd honorowy co znaczy.
 • Definicja Piotr Michałowski Co to jest malarz; najwybitniejszy przedstawiciel malarstwa romantycznego; malował sceny z wojen napoleońskich, na przykład Samosierra, portrety, na przykład Portret chłopa w słownik.
 • Definicja Konfederacji Marszałek Co to jest KONFEDERACJA znaczenie.
 • Definicja Marszałek Co to jest pojawił się nareszcie XIII w. na dworach książęcych i przejął część kompetencji urzędu wojewody; od I poł. XIV w. na dworze królewskim urzędnik zarządzający dworem i czym jest.
 • Definicja Wiśniowiecki Korybut Michał Co to jest 1669 władca Polski; syn Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy z Zamoyskich; wybrany na wolnej elekcji w 1669 dzięki poparciu na polu elekcyjnym dla króla Piasta ; uważany co to jest.
 • Definicja Moderowanie Co to jest PREROGATYWY KRÓLEWSKIE; SEJM WALNY definicja.
 • Definicja Jerzy Mniszech Co to jest wojewoda sandomierski; kluczowy inicjator dymitriady; za obietnicę uzyskania ogromnych sum pieniędzy i dóbr w Rosji zgodził się oddać rękę swej córki, Maryny, Dymitrowi co znaczy.
 • Definicja Stanowa Monarchia Co to jest król dzieli się władzą (o charakterze publicznoprawnym) z reprezentacją stanów socjalnych w formie zjazdów, sejmików, sejmu; kształtowała się od XIII w. wskutek słownik.
 • Definicja Możnowładztwo Co to jest socjalna w ustroju feudalnym, piastująca wyższe urzędy i posiadająca rozległe dobra ziemskie; w Polsce jej pochodzenie jest przedmiotem dyskusji, znaczna część znaczenie.
 • Definicja Mykwa Co to jest zobacz GETTO czym jest.
 • Definicja Mˇtwy Co to jest 1666 w momencie rokoszu Lubomirskiego; regaliści zostali rozbici mimo przewagi liczebnej w bitwie pod Mątwami; idealne oddziały wierne Janowi Kazimierzowi Wazie i co to jest.
 • Definicja Andrzej Munk Co to jest reżyser filmowy; współtwórca polskiej szkoły filmowej ; współpracował z Polską Kroniką Filmową; reżyser filmów: Eroica (1958), Zezowate szczęście (1960), Człowiek na definicja.
 • Definicja Zbigniew Messner Co to jest polityk, naukowiec, prof.; rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1975-82); w l. 1982-83 I sekretarz KW PZPR w Katowicach; od XI 1983 wicepremier, a w l. 1985-88 co znaczy.
 • Definicja Jacek Małachowski Co to jest 1786 kanclerz ogromny koronny; stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie Sejmu Wielkiego; zwolennik porozumienia z Rosją, po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 słownik.
 • Definicja Mazowsze Co to jest dolinie Wisły, Wkry, Narwi i Bzury, z historycznym centrum w Płocku; w ramach monarchii piastowskiej już za panowania Mieszka I; w latach trzydziestych XI w. Masław znaczenie.
 • Definicja Pkwn Manifest Co to jest Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; opracowany i wydrukowany w Moskwie, a ogłoszony 22 VII 1944 w Chełmie, a później w Lublinie; składał się z 14 części czym jest.
 • Definicja Krystian Minkus Co to jest górnośląski z okolic Olesna; uczestnik wystąpień chłopskich Wiosny Ludów na Śląsku; poseł do Parlamentu Frankfurckiego opowiadający się za radykalnymi reformami co to jest.
 • Definicja Julian Marchlewski Co to jest Kujawiak (1866-1925) - działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, dziennikarz; współtwórca, ideolog i lider ZRP, SDKPiL; od 1893 na emigracji; od 1916 w definicja.
 • Definicja 1968 Wydarzenia Marcowe Co to jest wywołany walką o władzę w łonie PZPR, która toczyła się od poł. lat sześćdziesiątych, w okresie narastającego kryzysu politycznego i społecznego; 30 I 1968 rząd co znaczy.
 • Definicja Królewskie Miasta Co to jest część domeny królewskiej, gdzie przypadek mieszczan była lepsza niż w miastach prywatnych (mieli między innymi prawo własności gruntów miejskich na terenie miasta); 6 słownik.
 • Definicja Mieczysław Moczar Co to jest 1913-1989) - działacz partyjny, generał; od 1937 członek KPP; założyciel Frontu Walki za Naszą i Waszą Wolność w 1941; od 1942 członek PPR i GL, jako dowódca obwodów znaczenie.
 • Definicja Konstanty Karol Majewski Co to jest działacz niepodległościowy; twórca sekretnych kółek studenckich w Akademii Medyko-Chirurgicznej; współpracował z millenerami; od 1862 członek Dyrekcji Białych; od VI do czym jest.
 • Definicja Prywatne Miasta Co to jest na pocz. XVI w. przewarzająca część stanowiły miasta prywatne, gdzie prawa mieszczan były znacznie ograniczone (nie posiadali w przeciwieństwie od miast królewskich co to jest.
 • Definicja Stanisław Maczek Co to jest dowódca wojska polskiego; służbę rozpoczął jako oficer rezerwy armii austriackiej; od 1918 w WP na różnych stanowiskach dowódczych, w tym zmotoryzowanej 10 Brygady definicja.
 • Definicja Hilary Minc Co to jest 1905-1974) - działacz ruchu komunistycznego, ekonomista; po studiach ekonomicznych w Polsce i we Francji, skąd został wydalony, został na krótko pracownikiem co znaczy.
 • Definicja Obywatelska Milicja Co to jest mocy Manifestu PKWN i dekretu KRN z 7 X 1944 do ochrony porządku i bezpieczeństwa i ochrony władzy ludowej; wraz z UB i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego brała słownik.
 • Definicja Józef Antoni Madaliński Co to jest dowódca wojsk polskich w czasie stworzenia kościuszkowskiego, generał; po odmowie podporządkowania się rozkazowi o zmniejszeniu liczby wojska w jego brygadzie kawalerii znaczenie.
 • Definicja Majdanek Co to jest gdzie w momencie II wojny światowej znajdował się hitlerowski obóz koncentracyjny, a później obóz masowej zagłady z 7 podobozami; zginęło w nim około 360 tys. więźniów czym jest.
 • Definicja Ignacy Mościcki Co to jest naukowiec, polityk; pracował na uczelniach wyższych w Szwajcarii, a potem w l. 1912-1922 prof. Politechniki Lwowskiej, a od 1928 członek PAU; po zamachu majowym w 1926 co to jest.
 • Definicja Celestyn Krzysztof Mrongowiusz Co to jest pastor, nauczyciel, poeta; uczył języka polskiego w szkole katedralnej w Królewcu i gimnazjum w Gdańsku; publikował popularne książki dla polskich włościan; badał definicja.
 • Definicja Poiterski Manifest Co to jest Ogromny MANIFEST TDP co znaczy.
 • Definicja Mielnik Co to jest UNIE POLSKO-LITEWSKIE słownik.
 • Definicja Plˇtonogi Mieszko Co to jest Władysława II Wygnańca; od 1163 wspólnie z braćmi Bolesławem Wysokim i Konradem odzyskał Śląsk; po bratobójczej wojnie z Bolesławem Wysokim w 1172 udzielny książę znaczenie.
 • Definicja Münchegrätz Co to jest Hradi�tě), umowa - zawarta 19 IX 1833 poprzez Rosję i Austrię; przyłączyły się do niej Prusy; przewidywała współpracę w walce z polskim ruchem niepodległościowym i czym jest.
 • Definicja I Mieszko Co to jest syn Ziemomysła; pierwszy historyczny król Polski, twórca państwowości polskiej; od ((około 960 książę monarchii obejmującej Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze i zwierzchność co to jest.
 • Definicja Miednoje Co to jest niedaleko Tweru, gdzie pogrzebano w 1940 zamordowanych poprzez NKWD na rozkaz J. Stalina polskich jeńców wojennych internowanych po kampanii wrześniowej w obozie w definicja.
 • Definicja Marchie Co to jest pograniczne wydzielone spod zwykłego zarządu terytorialnego, kierowane poprzez margrabiego o szerokich kompetencjach administracyjno-wojskowych; ich zadaniem była obrona co znaczy.
 • Definicja Milsko Co to jest górną Sprewą zamieszkałe poprzez zachodniosłowiańskie plemię Milczan z kluczowym grodem w Budziszynie; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich przynależność do monarchii słownik.
 • Definicja MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC Co to jest doktor, dziennikarz, drukarz; znany z działalności edytorskiej w okresie oświecenia; wydawca pierwszych polskich czasopism uczonych ( Warschauer Bibliothek , Acta znaczenie.
 • Definicja Nadworny Marszałek Co to jest który pojawił się w 1409, jako zastępca marszałka wielkiego; jako jeden z ministrów należał do senatu; analogiczny urząd istniał w Ogromnym Księstwie Litewskim czym jest.
 • Definicja Michaił Murawiow Co to jest hrabia, generał; od V 1863 do IV 1865 gubernator wojenny guberni litewskiej; bezwzględnie i krwawo stłumił stworzenie styczniowe na Litwie i Białorusi, stąd zwany był co to jest.
 • Definicja Mitawa Co to jest 1622 po wojnie polsko szwedzkiej; ustalał granicę na Dźwinie pozostawiając w rękach szwedzkich prawie całe Inflanty, a przy Polsce Kurlandię i niewielką część pd.-wsch definicja.
 • Definicja Moderanci Co to jest działaczy przed powstaniem kościuszkowskim dążąca do przywrócenia Konstytucji 3 Maja przy zastosowaniu regularnych wojsk, w przeciwieństwie od jakobinów polskich co znaczy.
 • Definicja Miniatura Co to jest obraz, zwykle portret o bardzo małym formacie wykonany drobiazgową techniką na pergaminie albo kości słoniowej słownik.
 • Definicja Mszczuj Co to jest 1294) - od 1266 książę Pomorza Gdańskiego, walcząc o panowanie nad całym Pomorzem z braćmi Warcisławem i Samborem II złożył hołd lenny Brandenburgii, która zajęła Gdańsk znaczenie.
 • Definicja Stanisław Moniuszko Co to jest kompozytor; od 1840 organista w Wilnie; od 1858 dyrektor opery w Teatrze Ogromnym; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; kompozytor: oper (Halka, Straszny czym jest.
 • Definicja Koronna Metryka Co to jest aktów wydawanych poprzez kancelarię królewską; wpisywano do nich przywileje i nadania, mandaty, uniwersały królewskie, konstytucje sejmowe; prowadził ją kanclerz i co to jest.
 • Definicja Maciejowice Co to jest X 1794 w czasie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko starając się powstrzymać koncentrację wojsk rosyjskich (armii Aleksandra Suworowa i korpusu Iwana definicja.
 • Definicja Roman Malinowski Co to jest działacz ruchu ludowego i ruchu spółdzielczego; od 1956 w ZSL; we władzach naczelnych partii od 1969: zastępca członka i członek Naczelnego Komitetu; w l. 1981-1989 co znaczy.
 • Definicja Małopolska Co to jest plemienia Wiślan, opanowane w IX w. poprzez Kraj Wielkomorawskie, a w 1 poł. X w. poprzez Czechy; włączone do monarchii piastowskiej około 990; rola tej dzielnicy słownik.
 • Definicja Sławomir Mrożek Co to jest dramatopisarz, prozaik, satyryk; współpracował z teatrem studenckim Bim-Bom ; prowadził parodystyczną rubrykę Postępowiec w pismach Od A do Z (1956), Dziennik Polski znaczenie.
 • Definicja Wielki Marszałek Co to jest który pojawił się za panowania Kazimierza Wielkiego; M. zarządzał dworem i był mistrzem ceremonii, ustanawiał również ceny żywności i był wykonawcą sądownictwa karnego czym jest.
 • Definicja Możni Co to jest ukształtowana na szczeblu ustroju plemiennego: naczelnicy rodów, starszyzna w otoczeniu księcia albo króla, członkowie porady i dworu książęcego; wskutek feudalizacji co to jest.
 • Definicja Misje Co to jest mające na celu nawracanie pogan, regularnie zmierzające do politycznego i organizacyjno-kościelnego podporządkowania ludności niechrześcijańskiej; Polska wysyłała misje definicja.
 • Definicja Ludowa Partia Mazurska Co to jest polityczna działająca w środowisku wiejskim na Mazurach; powstała w 1896 w Ełku; prowadziła akcje oświatowe; występowała w obronie praw obywatelskich; organizowała akcje co znaczy.
 • Definicja Gustaw Morcinek Co to jest górnik, prozaik, w l. 1920-1936 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Skoczowie; działacz akcji plebiscytowej na rzecz przynależności Śląska do Polski; członek słownik.
 • Definicja Romanow I Mikołaj Co to jest Aleksandra I Romanowa, cesarz rosyjski (1825-1855), władca polski (1825-1831); na króla Polski koronował się w Warszawie w 1829; zwalczał ruchy postępowe i znaczenie.
 • Definicja Mohacz Co to jest 1526 między 28-tys. armią węgierską Ludwika Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, a 70-tys. armią turecką dowodzoną poprzez sułtana Sulejmana II; zakończona klęską wojsk czym jest.
 • Definicja Status Materie Co to jest prawa państwowe nie objęte ustalonymi na sejmie delegacyjnym prawami kardynalnymi; Mogły być zmieniane decyzjami sejmu (między innymi: aukcja, zwiększanie podatków co to jest.
 • Definicja Mołdawia Co to jest na północ od Morza Czarnego; Pomiędzy Dniestrem a Karpatami, od Pokucia na północy do ujścia Dunaju na południu; w l. 1387-1497 lenno królów Polski; w celu jego definicja.
 • Definicja Wschodnia Małopolska Co to jest część Małopolski leżąca na wschód od Bugu (między innymi z miastami: Lwów, Stanisławów), która po rozbiorach weszła w skład zaboru austriackiego; po 1918, mimo co znaczy.
 • Definicja Miecław Co to jest cześnik Mieszka II, możnowładca i namiestnik Mazowsza; wykorzystując upadek monarchii pierwszych Piastów ogłosił się suwerennym księciem i nie podporządkował się słownik.
 • Definicja Bolesław Mołojec Co to jest działacz ruchu robotniczego; członek KPP; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii ( dąbrowszczacy); zrzucony w składzie Ekipy Inicjatywnej należał do pierwszej trójki znaczenie.
 • Definicja Ludwik Mierosławski Co to jest generał, działacz polityczny, historyk; walczył w stworzeniu listopadowym (uczestniczył w zdobyciu Arsenału); na emigracji związany z Młodą Polską i TDP; za czym jest.
 • Definicja Andrzej Jan Morsztyn Co to jest pisarz, podskarbi koronny; dworzanin Jerzego Lubomirskiego i Jana Kazimierza Wazy; zwolennik stronnictwa profrancuskiego; w 1683 uciekł z Polski do Francji po zawarciu co to jest.
 • Definicja Stanisław Mackiewicz Co to jest polityk, dziennikarz, poeta; w l. 1916-17 członek POW; działacz wileńskich konserwatystów tak zwany żubrów; założyciel i redaktor naczelny wychodzącego w l. 1922-39 w definicja.
 • Definicja Moskwa Co to jest wieczysty zawarty 1 V 1686 po wojnach polsko-rosyjskich; zwany również pokojem Grzymułtowskiego od nazwiska polskiego posła w Moskwie Krzysztofa Grzymułtowskiego; układ co znaczy.
 • Definicja MIĘDZYSOJUSZNICZA KOMISJA RZˇDZˇCA I PLEBISCYTOWA Co to jest powołana poprzez Radę Najwyższą Sojuszniczą dla przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku; sprawowała władzę polityczną i administracyjną na terenach spornych na słownik.
 • Definicja Kazimiera Maria Co to jest Marysieńka 1641-1716); żona wojewody lubelskiego Jana Zamoyskiego i od 1665 hetmana Jana Sobieskiego, od 1674 królowa Polski; córka zubożałego francuskiego arystokraty znaczenie.
 • Definicja Ludwik Mauersberger Co to jest 1796-1823) - doktor, działacz niepodległościowy; założył w Warszawie sekretną organizację studencką Panta Koina; prowadził także działalność spiskową w Berlinie czym jest.
 • Definicja Andrzej Małkowski Co to jest kluczowy twórca harcerstwa ( ZHP); kierownik pierwszego kursu skautowskiego w 1911 we Lwowie), pierwszy redaktor Skauta ; przetłumaczył na język polski i zaadaptował co to jest.
 • Definicja Polska Młoda Co to jest organizacja Wielkiej Emigracji; powstała 12 V 1834 w Bernie; wzory czerpała z Młodych Włoch; weszła w skład Młodej Europy; głosiła hasła walki o niepodległość Polski i definicja.
 • Definicja Polski Marszałek Co to jest pierwszym mianowanym na ten stopień w Odrodzonej Polsce w 1920 był J. Piłsudski; w 1920 ponadto honorowo stopień ten dostał Ferdinand Foch (francuski marszałek, naczelny co znaczy.
 • Definicja Zygmunt Modzelewski Co to jest działacz ruchu komunistycznego, polityk, historyk; członek SDKPiL od 1917 i KPRP od jej założenia; w l. 1923-1937 we Francji, gdzie był sekretarzem sekcji polskiej słownik.
 • Definicja Patrymonialna Monarchia Co to jest traktowanego jako dziedziczna własność dynastii panującej; w związku z tym obowiązywały w niej zasady dziedziczenia podobne jak w stosunkach prywatnoprawnych znaczenie.
 • Definicja Ministrowie Co to jest Rzeczypospolitej szlacheckiej nazwa urzędników centralnych wchodzących do senatu: marszałek ogromny, marszałek nadworny, kanclerz, podkanclerzy, podskarbi (i analogiczne czym jest.
 • Definicja Miechowa Z Maciej Co to jest Karpiga, Miechowita ) (1457-1523) - doktor, astronom, historyk, geograf, rektor Akademii Krakowskiej; znany jako autor podręcznika historii Polski Chronica Polonorum co to jest.
 • Definicja Cassino Monte Co to jest miejscem wielomiesięcznych zmagań wojsk alianckich z niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa nie dały efektów; w definicja.
 • Definicja Ignacy Matuszewski Co to jest polityk, pułkownik WP, dziennikarz, piłsudczyk; najpierw w armii rosyjskiej, później żołnierz POW (1917-1918); brał udział w wojnie polsko-radzieckiej 1920 i w co znaczy.
 • Definicja Stary Iii Mieszko Co to jest Bolesława Krzywoustego, od 1138 książę wielkopolski; w l. 1173-1177 książę krakowski; prowadząc politykę wzmocnienia władzy princepsa wywołał bunt możnowładców, wskutek słownik.
 • Definicja Czesław Miłosz Co to jest pisarz, tłumacz, historyk literatury; laureat Nagrody Nobla w zakresie literatury (1980); współzałożyciel ekipy poetyckiej Żagary (1929-1934); w l. 1945-1951 pracował znaczenie.
 • Definicja Monitor Co to jest czasopismo społeczno-polityczne polskiego oświecenia (wzorowany na angielskim czasopiśmie Spectator ) - ukazywał się w l. 1765-1785 z inspiracji Stanisława Augusta czym jest.
 • Definicja Zbigniew Morsztyn Co to jest 1628-1689) - pisarz, arianin; dworzanin Janusza i Bogusława Radziwiłłów; uczestnik wojen polsko-rosyjskich jako rezydent Radziwiłłów; w momencie potopu szwedzkiego po co to jest.
 • Definicja Stanisław Małachowski Co to jest referendarz koronny, marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja; zwolennik reform już na sejmie konwokacyjnym 1764; jako marszałek Sejmu Wielkiego definicja.
 • Definicja MANIFESTACJE PATRIOTYCZNE 1860-1861 Co to jest zapoczątkowane 1 VI przy okazji pogrzebu generałowej K. Sowińskiej (wdowie po bohaterze stworzenia listopadowego gen. J. Sowińskiego); w 1860 demonstracje młodzieży co znaczy.
 • Definicja Jędrzej Moraczewski Co to jest działacz ruchu socjalistycznego, inż.; od 1894 w PPSD (od 1907 członek Zarządu); w l. 1907-1918 poseł do austriackiej Porady Państwa; w l. 1914-17 w Legionach Polskich słownik.
 • Definicja Merserburg Co to jest pomiędzy Bolesławem Chrobrym a cesarzem Henrykiem II, gdzie zawarto pokój kończący wojnę w l. 1007-1013 ( wojny polsko-niemieckie), na mocy którego sporne ziemie znaczenie.
 • Definicja MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP Co to jest polskie było krajem wielonarodowościowym; wg danych ze spisu powszechnego z 1931 stanowiły 31% ogółu ludności, w tym: Ukraińcy - 4,8 mln, Żydzi 2,7 mln, Białorusini - 1 czym jest.
 • Definicja Jan Mazurkiewicz Co to jest 1896-1988) - generał, działacz ruchu oporu; we wrześniu 1939 oficer Sztabu Głównego Naczelnego Wodza; od 1939 w konspiracji początkowo jako organizator i komendant co to jest.
 • Definicja Ii Mieszko Co to jest młodszy syn Bolesława Chrobrego, wybrany poprzez ojca na dziedzica; w 1013 poślubił Rychezę; w 1025 po śmierci ojca koronował się na króla i próbował prowadzić politykę definicja.
 • Definicja Helena Modrzejewska Co to jest Helena Misel (1840-1909) - aktorka; zdobyła międzynarodową sławę dzięki rolą dramatycznym; występowała w Krakowie, a od 1876 raczej w stanach zjednoczonych ameryki co znaczy.
 • Definicja Karol Miarka Co to jest nauczyciel, dziennikarz, poeta, działacz narodowy na Śląsku; od 1861 współpracował z Gwiazdką Cieszyńską ; w l. 1869-1881 właściciel i redaktor pisma Katolik wydawanego słownik.
 • Definicja Habsburg Maksymilian Co to jest arcyksiążę austriacki, syn cesarza Maksymiliana II Habsburga, wybrany na króla Polski w 1587; w czasie wolnej elekcji w 1587 koło szlacheckie na czele z rodziną znaczenie.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena, Mieszko Ii, Mazurkiewicz Jan, Mniejszości Narodowe W Ii Rp, Merserburg, Moraczewski Jędrzej biografia.

Co to jest Maksymilian Habsburg, Miarka Karol, Modrzejewska Helena słownik.