abramowski edward józef co to znaczy

Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły Henrykowskie, Autonomia Galicji, Asnyk

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na A

 • Definicja Asesor Co to jest SˇDY co to jest.
 • Definicja Arsenałem Pod Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Definicja Al Co to jest zobacz ARMIA LUDOWA co znaczy.
 • Definicja Anna Aldona Co to jest około 1309-1339) - córka wielkiego księcia Giedymina, w 1325 poślubiła królewicza Kazimierza, co potwierdzało sojusz polsko-litewski słownik.
 • Definicja Allodium Co to jest ziemia stanowiąca pełną własność dziedziczną rycerza, szlachcica, nie nadana w formie lenna, wolna od świadczeń na rzecz seniora; popularnie także folwark znaczenie.
 • Definicja Annaty Co to jest annatae - [stawki] roczne) - [[stawki składane poprzez duchowieństwo do Rzymu od pierwszorocznych dochodów nadanego poprzez kurię rzymską beneficjum konsystorialnego czym jest.
 • Definicja Berlinga Armia Co to jest ARMIA POLSKA W ZSRR (2 co to jest.
 • Definicja V Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Definicja Antyk Co to jest ARMIA KRAJOWA co znaczy.
 • Definicja Archibiskupstwo Co to jest ARCHIDIECEZJA słownik.
 • Definicja Arendarz Co to jest ARENDA znaczenie.
 • Definicja Hetmańskie Artykuły Co to jest HETMAN czym jest.
 • Definicja Autokefalia Co to jest CERKIEW co to jest.
 • Definicja Miast Agraryzacja Co to jest z z łaciny: agrarius - rolny) - w XVII w. mechanizm wzrostu funkcji rolniczych miast kosztem produkcji rzemieślniczej i przemysłowej definicja.
 • Definicja Wileńska Akademia Co to jest UNIWERSYTET WILEŃSKI co znaczy.
 • Definicja Abc Co to jest OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY słownik.
 • Definicja Apostazja Co to jest KONTRREFORMACJA znaczenie.
 • Definicja Chirurgiczna Medyko Akademia Co to jest powstała w 1857; kształciła lekarzy i farmaceutów; jej studenci brali udział w konspiracji antyrosyjskiej; przekształcona w 1862 w Wydział Lekarski Szkoły Głównej czym jest.
 • Definicja Dominium Absolutum Co to jest nieograniczona władza) - w XVI-XVIII w. szlachta polska posługując się tym definicją krytykowała dążenia królów do wzmocnienia ich władzy kosztem osłabienia demokracji co to jest.
 • Definicja Erwin Axer Co to jest reżyser teatralny, prof. PWST w Warszawie; pracę reżyserską rozpoczął w Teatrze Polskim we Lwowie w 1939; w 1941 przeniósł się do Warszawy; brał udział w stworzeniu definicja.
 • Definicja ALGEMEINER JIDISZER ARBETER BUND Co to jest BUND co znaczy.
 • Definicja Brama Ostra Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA słownik.
 • Definicja Altranstädt Co to jest 1706 poprzez Augusta II Sasa z królem Szwecji Karolem XII w momencie wojny północnej; po utracie Inflant i wycofaniu się z Rzeczypospolitej August II Sas zrzekł się znaczenie.
 • Definicja Romanow Ii Aleksander Co to jest Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1855; w ramach odwilży posewastopolskiej przeprowadził sporo liberalnych reform w Królestwie Polskim; stłumił stworzenie styczniowe czym jest.
 • Definicja Andruszów Co to jest I 1667 po wojnach polsko-rosyjskich w XVII w.; Polska oddawała Rosji terytoria zdobyte po rozejmie w Dywilinie (Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę) i co to jest.
 • Definicja Mordechaj Anielewicz Co to jest Malachi (1919-1943) - działacz i żołnierz, przed 1939 aktywista syjonistycznego ruchu skautowego; w 1942 w getcie warszawskim współzałożyciel Bloku Antyfaszystowskiego i definicja.
 • Definicja Angers Co to jest miasto w zachodniej Francji, gdzie w l. 1939-1940 znajdowała się siedziba rządu RP na uchodźstwie co znaczy.
 • Definicja Antytrynitarze Co to jest BRACIA POLSCY słownik.
 • Definicja Arenda Co to jest arendare - wydzierżawić) - 1) dzierżawa nieruchomości (na przykład karczmy młyna, sadu); 2) prawo do pobierania szczególnych opłat albo podatków; 3) zapłata za dzierżawę znaczenie.
 • Definicja Arcybiskup Co to jest kluczowy i episkopos - opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej metropolią; w Polsce od 1000 roku czym jest.
 • Definicja Auksztota Co to jest terytorium nad średnim biegiem Niemna i Willi, z kluczowym ośrodkiem Wilnem; kolebka państwowości litewskiej; plemiona litewskie Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i co to jest.
 • Definicja Kozacki Ataman Co to jest dowódca stojący na czele Kozaków; w Siczy Zaporoskiej zwany także hetmanem wojska zaporoskiego i podporządkowany (do stworzenia kozackiego 1648) staroście czerkaskiemu definicja.
 • Definicja Awangarda Co to jest XX w. wyrażający się: antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji realizmu i naturalizmu, poszukiwaniem nowych środków artystycznego przekazu; zalicza się do niego co znaczy.
 • Definicja Aktywiści Co to jest szukający rozwiązania sprawy polskiej w momencie I wojny światowej we współpracy krajów centralnych; działali aktywnie w organach samorządowych, przy organizowaniu słownik.
 • Definicja Albert Co to jest wójt krakowski w l. 1290-1312; w 1311/12 na czele niemieckiego mieszczaństwa Krakowa, przy poparciu biskupa Jana Muskaty, wywołał niecelny bunt przeciw Władysławowi znaczenie.
 • Definicja Scaleniowa Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA czym jest.
 • Definicja Wieniec Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Definicja Wachlarz Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Definicja Baptysta Jan Alcyato Co to jest dziennikarz, działacz polityczny; uczestnik stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, emisariusz TDP w Wielkopolsce i Galicji; brał udział co znaczy.
 • Definicja Narodowy Autorament Co to jest zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: ciężkozbrojna jazda husaria, średniozbrojna kozacka jazda pancerna i jazda petyhorska i lekka słownik.
 • Definicja Aszkenazyjczycy Co to jest ŻYDZI znaczenie.
 • Definicja Cudzoziemski Autorament Co to jest typ wojsk zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: rajtaria, dragonia, piechota węgierska, pikinierzy czym jest.
 • Definicja Autochtoni Co to jest danego terytorium; w Polsce od 1945 ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych, zarówno o polskiej, jak i labilnej świadomości narodowej; termin odbierany pośród co to jest.
 • Definicja Władysław Anders Co to jest generał i polityk; w l. 1914-1917 oficer kawalerii w armii rosyjskiej; od 1917 w I Korpusie Polskim w Rosji; od 1918 w WP, uczestnik wojny polsko-radzieckiej w 1920; w definicja.
 • Definicja Podziemna Armia Co to jest KURCYUSZ TADEUSZ co znaczy.
 • Definicja Ak Krajowa Armia Co to jest organizacja konspiracji wojskowej w czasie II wojny światowej; już nareszcie kampanii wrześniowej utworzono 27 IX 1939 organizację konspiracyjną pod nazwą Służba słownik.
 • Definicja Krakowska Akademia Co to jest UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI znaczenie.
 • Definicja Umiejętności Akademia Co to jest powstała w Krakowie w 1871 (działalność od 1873) z przekształcenia utworzonego w 1816 Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; skupiała polskich uczonych z trzech zaborów czym jest.
 • Definicja Góral Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Definicja Lubrańskiego Akademia Co to jest Posnaniensis, Collegium Posnaniensis) - najwybitniejsza szkoła humanistyczna w Polsce; zał. w 1519 na mocy edyktu króla Zygmunta Starego poprzez biskupa poznańskiego definicja.
 • Definicja Akcyza Co to jest SKARB KRÓLEWSKI co znaczy.
 • Definicja Ablegaci Co to jest MIASTA KRÓLEWSKIE słownik.
 • Definicja Andersa Armia Co to jest ARMIA POLSKA W ZSRR (1 znaczenie.
 • Definicja Arianie Co to jest BRACIA POLSCY czym jest.
 • Definicja Arkona Co to jest gród słowiański na Rugii, kluczowy ośrodek kultu Światowita ( pogaństwo) plemion połabskich w XI-XII w.; zniszczona poprzez Duńczyków w 1168 co to jest.
 • Definicja Szymon Askenazy Co to jest historyk, od 1902 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; badacz historii politycznej XVIII i XIX w.; w l. 1920-1923 delegat polski w Lidze Narodów; kluczowe dzieła: Książę Józef definicja.
 • Definicja Ab Akcja Co to jest poprzez hitlerowców w Generalnym Gubernatorstwie wiosną i latem 1940; miała na celu likwidację grup przywódczych, przede wszystkim inteligencji; masowe aresztowania co znaczy.
 • Definicja Zamoyska Akademia Co to jest w 1594 poprzez Jana Zamoyskiego; szkołę organizował Szymon Szymonowic, a studenci wywodzili się z Polski i Litwy; zaczęła podupadać ze względów finansowych już w słownik.
 • Definicja Anjou Andegawenowie Co to jest wywodząca się z dynastii Kapetyngów; zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola; Andegawenowie panowali na Sycylii 1266-1282, w Neapolu do 1435, na Węgrzech znaczenie.
 • Definicja Arnhem Co to jest 26 IX 1944 w momencie operacji wojsk alianckich Market-Garden z udziałem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej poprzez płk S. Sosabowskiego; zakończona czym jest.
 • Definicja Jerzy Andrzejewski Co to jest dziennikarz; w latach trzydziestych publikował w dzienniku ABC i tygodniku Prosto z mostu ; w momencie okupacji brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym; w l co to jest.
 • Definicja Hohenzollern Albrecht Co to jest ostatni ogromny mistrz Zakonu Krzyżackiego od 1511; syn Fryderyka V margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki; po nieudanych próbach uniezależnienia od Polski definicja.
 • Definicja Kazimierz Ajdukiewicz Co to jest z czołowych współczesnych logików i filozofów, prof. uniwersytetów we Lwowie, Poznaniu i Warszawie, lekarz honoris causa w Poznaniu i w Clermont-Ferrand, członek co znaczy.
 • Definicja Kanty Jan Andrusikiewicz Co to jest nauczyciel parafialny i organista; Agitował chłopów do stworzenia antyaustriackiego; w 1846 lider stworzenia w Chochołowie; więziony w Spielbergu w l. 1846-1848 słownik.
 • Definicja Katolicka Akcja Co to jest katolików świeckich formalnie zapoczątkowana encykliką Piusa X Il fermo proposito (1905); kluczowym jej celem było przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji i znaczenie.
 • Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR Co to jest zwana również Armią Andersa; właśc. Polskie Siły Zbrojne; została utworzona na mocy układu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 i umowy wojskowej z 14 VIII 1941 zawartej czym jest.
 • Definicja Romanow I Aleksander Co to jest Pawła I, brat Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1801, władca Polski od 1815; doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego, któremu nadał konstytucję KP; po okresie rządów co to jest.
 • Definicja Ak Co to jest zobacz ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Definicja Wettin Iii August Co to jest 1696-1763) - elektor saski i władca Polski w l. 1733-1763; syn Augusta II Mocnego i Eberhardyny, margrabianki bawarskiej; początkowo bez szans na sięgnięcie po tron co znaczy.
 • Definicja ARMIA POLSKA NA WSCHODZIE 1942-1944 Co to jest PSZ na Zachodzie, składający się z: a) Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie formowanego z ewakuowanej do pn.-wsch. Iraku Armii Polskiej w ZSRR; do jego głównych zadań słownik.
 • Definicja Kutschera Akcja Co to jest ARMIA KRAJOWA znaczenie.
 • Definicja Archidiakonat Co to jest administracyjna i sądownicza na czele z archidiakonem, obejmująca kilkanaście parafii, uformowana w XII/XIII w.; od XIV w. dzielony na dekanaty, które przejęły czym jest.
 • Definicja Al Ludowa Armia Co to jest formacja zbrojna PPR; utworzona na mocy dekretu KRN z 1 I 1944 poprzez przemianowanie GL; w jej skład weszło ponadto część oddziałów BCh i Gwardii Ludowej WRN; jej co to jest.
 • Definicja Stanisław Adamski Co to jest biskup, działacz narodowy po święceniach kapłańskich zaangażowany w działalność socjalną w Wielkopolsce: przed I wojną światową sekretarz Związku Robotników Katolickich definicja.
 • Definicja Aukcja Co to jest przede wszystkim w XVIII w.; pierwszą nieudaną planowano w 1667 (zwiększenie armii do 100 tys.; faktycznie wystawiono niespełna 30 tys.); po nieudanych projektach w XVII co znaczy.
 • Definicja Ankona Co to jest bitwa - stoczona w 1944 w czasie walk na froncie włoskim; oddziały 2 Korpusu Polskiego ( PSZ) w operacji zaczepnej rozpoczętej 15 VI zdobyły miasto 24 VII 1944 słownik.
 • Definicja Agraryzm Co to jest polityczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr materialnych jest rolnik, kluczową zaś warstwą narodu są chłopi ( chłop znaczenie.
 • Definicja AGENCJA POLSKA W LOZANNIE Co to jest Szwajcarii; powstała w 1915; informowała opinię publiczną i rządy krajów zachodnich o sytuacji ziem polskich i o walce Polaków o niepodległość; była pod wpływami czym jest.
 • Definicja Rakowska Akademia Co to jest w 1602 na mocy uchwały (1601) synodu braci polskich i fundowana poprzez Jakuba Sienieńskiego; mimo braku uprawnień akademickich ze względu wysokiego poziomu nauczania co to jest.
 • Definicja Kultury Archeologiczne Co to jest pozwalających powiązać w jedną grupę różne zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego okresu i występujące na określonym terytorium; nazwa nadawana od cech definicja.
 • Definicja Jagiellonka Anna Co to jest ostatnia z rodu Jagiellonów, od 1576 królowa Polski; córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; po śmierci swego brata, Zygmunta II Augusta, została kandydatką na żonę co znaczy.
 • Definicja Archidiecezja Co to jest metropolia) - kościelna jednostka administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na diecezje; pierwsze arcybiskupstwo powstało w 1000 w Gnieźnie, składało się z słownik.
 • Definicja Tomasz Arciszewski Co to jest Siłacz (1877-1955) - działacz ruchu socjalistycznego; od 1896 w PPS, członek Organizacji Bojowej i organizator zamachów na carskich urzędników; od 1906 w PPS-Frakcji znaczenie.
 • Definicja Krzysztof Arciszewski Co to jest generał artylerii, poeta; wyznawca arianizmu (syn jednego z przywódców braci polskich - Eliasza Arciszewskiego); w l. 1621-1622 służył pod dowództwem Krzysztofa czym jest.
 • Definicja Wettin Ii August Co to jest Silny; 1670-1733) - elektor saski od 1694, władca Polski w l. 1697-1733; syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina; po burzliwej elekcji w 1697 wybrany na króla co to jest.
 • Definicja Hallera Armia Co to jest Błękitną Armią; wojsko polskie we Francji utworzone dekretem prezydenta Francji 4 VI 1917; składała się z ochotników polskich z Europy Zachodniej, USA, Kanady i jeńców definicja.
 • Definicja Agencja Co to jest emigracyjna; powstała we Francji w 1794; grupowała umiarkowanych i prawicowych działaczy insurekcyjnych; szukała pomocy Francji w walce o niepodległość Polski; razem z co znaczy.
 • Definicja Wisła Akcja Co to jest przeprowadzona w IV-VII 1947 na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPR poprzez oddziały wojskowe i siły bezpieczeństwa ( KBW, WOP, MO) pod dowództwem gen. S słownik.
 • Definicja N Akcja Co to jest propagandowa prowadzona w l. 1940-1944 poprzez referat, później podwydział N Biura Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej na czele z Tadeuszem Żenczykowskim, pośród znaczenie.
 • Definicja Listopada 5 Akt Co to jest manifesty ogłoszone w 1916 poprzez generał-gubernatorów - niemieckiego H. von Beselera (w Warszawie) i austro-węgierskiego - Karla von Kuka (w Lublinie) w imieniu czym jest.
 • Definicja Adam Asnyk Co to jest Stożek (1838-1897) - pisarz, publicysta, działacz socjalny; za udział w ruchu spiskowym więziony w Cytadeli (1860); w momencie stworzenia styczniowego związany z co to jest.
 • Definicja Galicji Autonomia Co to jest ograniczonego samorządu krajowego w Galicji; walka o zakres samodzielności politycznej, narodowej i samorządowej rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych; w 1861 definicja.
 • Definicja Henrykowskie Artykuły Co to jest czasie pierwszej wolnej elekcji podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej (traktowane jako prawa fundamentalne) zaprzysięgane każdorazowo poprzez obieranego władcę co znaczy.
 • Definicja Jagiellończyk Aleksander Co to jest Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; tron książęcy na Litwie objął w 1492, co oznaczało formalne zerwanie unii polsko-litewskiej; od 1501 władca polski; by słownik.
 • Definicja Józef Edward Abramowski Co to jest działacz polityczny, psycholog, socjolog członek II Proletariatu; uczestnik zjazdu paryskiego w 1892; był twórcą polskiego syndykalizmu; po powrocie do Królestwa znaczenie.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły Henrykowskie, Autonomia Galicji, Asnyk Adam, Akt 5 Listopada, Akcja N , Akcja Wisła , Agencja biografia.

Co to jest Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły słownik.