grabski stanław główny zarzˇd co to znaczy

Grabski Stanisław, Główny Zarzˇd Informacji Wojska Polskiego, Gwardia Ludowa Wrn (Gl-Wrn), Getto

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na G

 • Definicja Humań Gromada Co to jest LUD POLSKI co to jest.
 • Definicja Jakub Gieysztor Co to jest księgarz, prawnik; działacz Białych; po wybuchu stworzenia styczniowego stał na czele Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy w Wilnie; zesłany na Syberię; wrócił w definicja.
 • Definicja Gaudenty Co to jest Radzim) (około 960-po 1011) - przyrodni brat św. Wojciecha, uczestnik jego wyprawy misyjnej do Prus; pierwszy arcybiskup gnieźnieński od 1000 co znaczy.
 • Definicja Agaton Giller Co to jest publicysta, działacz polityczny; od 1861 związany z millenerami, a następnie z Czerwonymi; w momencie stworzenia styczniowego członek Rządu Narodowego; autor Historii słownik.
 • Definicja Hipolit Gliwic Co to jest polityk, ekonomista; w l. 1905-1907 członek PPS, w 1926 minister przemysłu i handlu; zwolennik J. Piłsudskiego; od 1928 członek BBWR; w l. 1928-1930 wicemarszałek senatu znaczenie.
 • Definicja Generalność Co to jest KONFEDERACJA czym jest.
 • Definicja Gołota Co to jest SZLACHTA co to jest.
 • Definicja Walery Goetel Co to jest 1889-1972) - geolog; znany jako badacz Tatr i jeden z twórców ruchu obrony przyrody; współzałożyciel parków narodowych w Tatrach, Pieninach i wokół Babiej Góry definicja.
 • Definicja Golęszyce Co to jest ŚLˇSK co znaczy.
 • Definicja Gildie Co to jest miejskie organizacje o charakterze obronnym, religijnym i zawodowym; w najwyższym stopniu dostępne były gildie kupieckie słownik.
 • Definicja Żołnierza Nieznanego Grób Co to jest na placu Saskim w Warszawie; w środkowych arkadach Pałacu Saskiego złożono zwłoki nieznanego żołnierza, prawdopodobnie młodego chłopca poległego w walkach o Lwów, a w znaczenie.
 • Definicja Aleksander Gierymski Co to jest 1850-1901) - malarz; przedstawiciel realizmu; malował pejzaże, obrazy rodzajowe, między innymi Piaskarze , Trumna chłopska czym jest.
 • Definicja Maksymilian Gierymski Co to jest malarz; walczył w stworzeniu styczniowym; studiował malarstwo w Warszawie i Monachium; malował sceny z stworzenia styczniowego ( Patrol powstańczy ), pejzaże ( Droga w co to jest.
 • Definicja Gubernator Generał Co to jest administracją i wojskiem na określonym terenie w Rosji; wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1813 (do 1815); w Królestwie Polskim wprowadzony po upadku stworzenia definicja.
 • Definicja Wrn Gl Co to jest zobacz GWARDIA LUDOWA WRN co znaczy.
 • Definicja Ludwik Gorzkowski Co to jest działacz polityczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; w momencie stworzenia krakowskiego 1846 członek Rządu słownik.
 • Definicja Gubernatorstwo Generalne Co to jest Generalgouvernement - twór administracyjno-polityczny ustanowiony poprzez niemieckie władze okupacyjne 26 X 1939 na części ziem II RP nie włączonych do III Rzeszy: woj znaczenie.
 • Definicja Bronisław Geremek Co to jest historyk, działacz polityczny; od 1955 pracownik naukowy Instytutu Historii PAN; w l. 1962-1965 dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu; w l. 1950-1968 członek PZPR czym jest.
 • Definicja Gliwice Co to jest została przygotowana na rozkaz Reinharda Heydricha poprzez siły bezpieczeństwa III Rzeszy; przeprowadzona w nocy 31 VIII 1939 pod dowództwem Alfreda Helmuta Naujocksa co to jest.
 • Definicja GŁÓWNA KOMISJA DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEDSIĘBIO Co to jest NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU definicja.
 • Definicja Żarowa Gospodarka Co to jest wypaleniskowa) - mechanizm uprawy roli opierający na karczunku i wypalaniu terytoriów zalesionych, służący w okresie pierwotnym i wczesnośredniowiecznym co znaczy.
 • Definicja Anonim Gall Co to jest najprawdopodobniej francuski benedyktyn; autor najstarszej kroniki polskiej w języku łacińskim sporządzonej w l. 1113-1116 na dworze Bolesława Krzywoustego; podstawowe słownik.
 • Definicja Józef Glemp Co to jest Polski; pracował w sekretariacie prymasa Polski w l. 1967-1979; w l. 1979-1981 był biskupem warmińskim; od 1981 arcybiskup warszawski i przewodniczący Konferencji znaczenie.
 • Definicja Gl Co to jest zobacz GWARDIA LUDOWA czym jest.
 • Definicja Wschodnia Galicja Co to jest MAŁOPOLSKA WSCHODNIA co to jest.
 • Definicja Giedymin Co to jest ogromny książę litewski od 1316; twórca potęgi państwa litewskiego wskutek podboju ziem ruskich; walczył z naporem Zakonu Krzyżackiego, co było podstawą sojuszu z definicja.
 • Definicja Antoni Giełgud Co to jest generał; walczył w kampanii napoleońskiej 1812 ( Polacy w wojnach napoleońskich); w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwach pod Grochowem i Ostrołęką co znaczy.
 • Definicja Wojciech Gerson Co to jest malarz; studiował w Warszawie i Petersburgu; w jego pracowni malarskiej w Warszawie uczyli się J. Chełmoński i L. Wyczółkowski; współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk słownik.
 • Definicja GŁÓWNY URZˇD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK Co to jest I 1945 powstało Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka); jego funkcje przejął dopiero Urząd utworzony dekretem z 5 VII znaczenie.
 • Definicja Szaniec Grupa Co to jest NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY czym jest.
 • Definicja Goplanie Co to jest plemię zamieszkujące okolice jeziora Gopło na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim, wymienione w Geografie Bawarskim pod nazwą Goeplanie co to jest.
 • Definicja Witold Gombrowicz Co to jest debiutował w latach trzydziestych XX w.; w VIII 1939 wyjechał do Argentyny, a w latach sześćdziesiątych, już jako znany autor, powrócił do Europy (Berlin Zachodni definicja.
 • Definicja Grodno Co to jest litewska w 1432; 2) konfederacja zawiązana w 1793 po przystąpieniu do konfederacji targowickiej Stanisława Augusta Poniatowskiego dla przeprowadzenia na sejmie w Grodnie co znaczy.
 • Definicja Londyn Rewolucyjna Gromada Co to jest Polskiego; emigracyjna organizacja działająca w Anglii 1856-1861; próbowała zorganizować sieć konspiracyjną w Wielkopolsce; czołowi działacze: L. Oborski, Z słownik.
 • Definicja Grochów Co to jest 25 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego; siły polskie pod faktycznym dowództwem gen. J. Chłopickiego obroniły Warszawę przed wojskami rosyjskimi dowodzonymi poprzez znaczenie.
 • Definicja Grody Co to jest administracji terytorialnej, na czele stał komes grodowy ( kasztelan), zarządzający także terenem otaczającym gród, zwanym podgrodziem; istniały również grody o czym jest.
 • Definicja Gubernia Co to jest jednostka administracyjna; została wprowadzona poprzez cara w Królestwie Polskim zamiast województw (1837); obejmowała do kilkunastu powiatów co to jest.
 • Definicja Joanna Grudzińska Co to jest 1799-1831) - księżna łowicka, od 1820 żona wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza definicja.
 • Definicja Grotniki Co to jest w 1439 pomiędzy wojskami husyckimi Spytka z Melsztyna a wojskami królewskim dowodzonymi poprzez Hinczę z Rogowa i Dobiesława ze Szczekocin, zakończona klęską obozu co znaczy.
 • Definicja Andrzej Gwiazda Co to jest działacz związkowy; współzałożyciel wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu (1978); w VIII 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku; od słownik.
 • Definicja Aleksander Grzegorzewski Co to jest ziemianin; w okresie stworzenia krakowskiego w 1846 wszedł w skład Rządu Narodowego jako reprezentant Królestwa Polskiego; aresztowany poprzez władze rosyjskie, skazany znaczenie.
 • Definicja Moraczewskiego Gabinet Co to jest do 16 I 1919; sformowany poprzez działacza socjalistycznego, Ű J. Moraczewskiego, blisko związanego z J. Piłsudskim; nakreślił program szerokich reform: socjalnych czym jest.
 • Definicja Styl Gotycki Co to jest architekturze i sztukach plastycznych; na ziemiach polskich od XIII w. do XV w.; cechami charakterystycznymi w architekturze była konstrukcja, gdzie nie ściany były co to jest.
 • Definicja Guzów Co to jest w 1607 w momencie rokoszu sandomierskiego; regaliści uzyskując poparcie wojska kwarcianego na czele z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim i Janem Karolem Chodkiewiczem definicja.
 • Definicja Aleksander Gieysztor Co to jest historyk średniowiecza; w momencie II wojny światowej pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK; od 1980 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; w l co znaczy.
 • Definicja Cyprian Godebski Co to jest żołnierz Legionów Polskich we Włoszech, pisarz; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 i stworzenia kościuszkowskiego; po upadku insurekcji uciekł najpierw do Paryża słownik.
 • Definicja Rozjemczy Trybunał Górnoślˇski Co to jest podstawie polsko-niemieckiej konwencji genewskiej z 15 V 1922 dotyczącej podziału Górnego Śląska; istniał do 1937, a jego siedzibą był Bytom; celem tej międzynarodowej znaczenie.
 • Definicja Gustaw Gizewiusz Co to jest pastor, etnograf, działacz mazurski; walczył o prawa i kulturę ludności mazurskiej; w 1843 uzyskał zgodę władz pruskich na powiększenie liczby obowiązkowych godz. języka czym jest.
 • Definicja 1970 Kryzys Grudniowy Co to jest podwyżką cen mięsa przed świętami Bożego Narodzenia, co doprowadziło w dniach od 14 do 18 XII 1970 do fali strajków, które ogarnęły Gdańsk, Gdynię, Elbląg i Szczecin co to jest.
 • Definicja Gniezno Co to jest w 1000 w Gnieźnie z udziałem Bolesława Krzywoustego i cesarza Ottona III, który przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha; cesarz powziął decyzję o utworzeniu definicja.
 • Definicja Gˇsawa Co to jest inicjatywy Władysława Odonica doszło do zjazdu książąt: Leszka Białego i Henryka Brodatego, celem zjazdu w G. było rozstrzygnięcie sporu między Władysławem Laskonogim, a co znaczy.
 • Definicja Agenor Gołuchowski Co to jest 1921) - hrabia; syn Agenora starszego, polityk i dyplomata austriacki; w l. 1895-1906 minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, doprowadził między innymi do odprężenia słownik.
 • Definicja Goci Co to jest lud pochodzenia germańskiego, w I w. zasiedlił część Wielkopolski, Kujaw i zach. Mazowsze; w poł. II w. przemieścili się nad Morze Czarne znaczenie.
 • Definicja Seweryn Goszczyński Co to jest działacz niepodległościowy, pisarz; członek Związku Wolnych Polaków i Sprzysiężenia Podchorążych; walczył w stworzeniu listopadowym; twórca i lider Stowarzyszenia Ludu czym jest.
 • Definicja Władysław Gomułka Co to jest 1905-1982) - działacz ruchu komunistycznego, polityk; od 1926 w KPP; w l. 1932-1934 i 1936-1939 więziony za działalność komunistyczną; od 1942 w PPR: członek KC, potem co to jest.
 • Definicja Głogów Co to jest momencie najazdu Henryka V w VIII-IX 1109 zasłynął z bohaterskiej obrony ( wojny polsko-niemieckie) przeprawy na Odrze, co zahamowało postępy wojsk cesarskich definicja.
 • Definicja Gdynia Co to jest od 1922 rozpoczęto budowę portu; w 1926 dostała prawa miejskie; największy port i baza marynarki wojennej do 1939; w 1939 bohatersko broniona w czasie kampanii co znaczy.
 • Definicja Al Ghazala Co to jest w czasie kampanii egipsko-libijskiej jesienią 1941 w obronie Tobruku poprzez wojska angielskie; w ich składzie walczyła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ( PSZ na słownik.
 • Definicja Wyborcza Gazeta Co to jest dziennik ogólnopolski; ukazuje się od 8 V 1989; początkowo organ całej opozycji solidarnościowej; redaktor naczelny A. Michnik znaczenie.
 • Definicja Gołˇb Co to jest zawiązana w 1672 u boku Michała Korybuta Wiśniowieckiego przeciwko stronnictwu profrancuskiemu na czele z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem Janem Sobieskim czym jest.
 • Definicja Sanoka Z Grzegorz Co to jest arcybiskup lwowski, mówca, pisarz, humanista; na studiach zetknął się z renesansem włoskim i nowy styl życia szerzył potem na swoim dworze w Dunajewie pod Lwowem, gdzie co to jest.
 • Definicja Michaił Gorczakow Co to jest książę, generał; namiestnik Królestwa Polskiego 1855-1861; popierał rusyfikację szkolnictwa i politykę A. Wielopolskiego; wydał rozkaz stłumienia manifestacji w definicja.
 • Definicja Jerzy Grotowski Co to jest reżyser; twórca, kierownik artystyczny i dyrektor Teatru 13 Rzędów w Opolu (1959-1964), eksperymentalnego Teatru Laboratorium we Wrocławiu do 1984; autor manifestu Ku co znaczy.
 • Definicja Grudziˇż Gromada Co to jest LUD POLSKI słownik.
 • Definicja Ślˇsk Górny Co to jest ŚLˇSK znaczenie.
 • Definicja Pułkowników Grupa Co to jest RZˇDY PUŁKOWNIKÓW; SANACJA czym jest.
 • Definicja Pruskiego Zaboru Germanizacja Co to jest pruskiego po 1820; przejawiała się w zniemczaniu szkolnictwa, sądownictwa i administracji; w Ogromnym Księstwie Poznańskim po likwidacji stanowiska namiestnika i co to jest.
 • Definicja Galicja Co to jest Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim; oficjalna nazwa - Królestwo Galicji i Lodomerii; powierzchnia po kongresie wiedeńskim 78,5 tys. km2; Kraków wspólnie z okręgiem definicja.
 • Definicja Gl Ludowa Gwardia Co to jest wojskowa powołana poprzez PPR na początku 1942; funkcję dowództwa pełnił Sekretariat (Trójka Kierownicza) KC PPR, który kierował działalnością bojową poprzez jednego z co znaczy.
 • Definicja Główszczyzna Co to jest istniejąca w Polsce do XVIII w., płacona poprzez zabójcę rodzinie zamordowanego tytułem zadośćuczynienia, występowała niezależnie od kary stosowanej poprzez kraj słownik.
 • Definicja GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POL Co to jest Ministerstwie Sprawiedliwości w 1945 do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich ( Najwyższy Trybunał Narodowy); prowadziła zarówno działalność śledczą, jak i dokumentacyjną znaczenie.
 • Definicja Edward Gierek Co to jest działacz ruchu komunistycznego, polityk; w l. 1923-34 we Francji, gdzie od 1926 pracował w górnictwie; w l. 1931-1934 członek Francuskiej Partii Komunistycznej czym jest.
 • Definicja Ppr Inicjatywna Grupa Co to jest inicjatywy Międzynarodówki Komunistycznej dla założenia partii komunistycznej zamiast rozwiązanej KPP; po pierwszej nieudanej próbie drogą lotniczą z Moskwy w okolice co to jest.
 • Definicja Grunwald Co to jest 15 VII 1410 między 39 tys. wojsk Zakonu Krzyżackiego, dowodzonymi poprzez Ulricha von Jungingen, a sprzymierzonymi wojskami polskimi i litewskimi w sile 45 tys definicja.
 • Definicja Michał Grażyński Co to jest działacz polityczny, historyk; uczestnik III stworzenia śląskiego; w l. 1926-1939 wojewoda śląski; w 1926 współorganizator Związku Naprawy Rzeczypospolitej; w 1928 co znaczy.
 • Definicja Artur Grottger Co to jest rysownik i malarz romantyczny; studiował w Krakowie i Wiedniu; namalował cykl obrazów patriotycznych Warszawa I, Warszawa II, Lithuania, obrazy dotyczące stworzenia słownik.
 • Definicja Germanowie Co to jest zamieszkujący pierwotnie tereny Półwyspu Jutlandzkiego, pd. Skandynawii, wysp duńskich; na przełomie II i I tysiąclecia G. rozprzestrzenili się w całej Europie; pod znaczenie.
 • Definicja GENERALNY INSPEKTORAT SIŁ ZBROJNYCH Co to jest wojska polskiego w momencie pokoju powołany na mocy dekretu prezydenta RP z 6 VIII 1926 o organizacji najwyższych władz wojskowych, podporządkowany prezydentowi; na czym jest.
 • Definicja Tadeusz Gajcy Co to jest Topornicki, Roman Oścień (1922-1944) - poeta, żołnierz ruchu oporu; w momencie okupacji hitlerowskiej żołnierz AK i redaktor podziemnego czasopisma Sztuka i Naród co to jest.
 • Definicja Państwowe Godło Co to jest białego z głową zwróconą w prawo, z koroną, dziobem i złotymi szponami, w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku; jego pochodzenie jest definicja.
 • Definicja GRUPY ARTYSTYCZNE W 20-LECIU Co to jest Plastyków - awangardowa ekipa artystów działająca we Lwowie w l. 1929-1935, w sztuce reprezentowali luźne powiązania surrealizmu z konstruktywizmem; członkami ekipy co znaczy.
 • Definicja Julian Goslar Co to jest nauczyciel, działacz niepodległościowy; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; prowadził działalność agitacyjną na terenie Galicji; przygotowywał wybuch stworzenia w słownik.
 • Definicja Zygmunt Gloger Co to jest etnograf, historyk; po ukończeniu Szkoły Głównej i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął badania etnograficzne zostając członkiem Komisji Historycznej znaczenie.
 • Definicja Władysław Grabski Co to jest działacz ruchu narodowego, ekonomista i historyk; od 1905 członek Ligi Narodowej; w l. 1905-1912 poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej; w l. 1919-1920 i 1923-1925 minister czym jest.
 • Definicja Czerwieńskie Grody Co to jest czerwieńskiej, z kluczowym ośrodkiem Czerwieniem, na szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa; teren sporny między Polską a Rusią; w 981 zajęte poprzez Ruś Kijowską, w 1018 co to jest.
 • Definicja Giedroyc Co to jest 1906-2000) - wydawca, dziennikarz, prawnik; w l. 1929-1939 urzędnik ministerialny, równocześnie redaktor Buntu Młodych , od 1937 Polityki ; w l. 1939-1941 w służbie definicja.
 • Definicja Agenor Gołuchowski Co to jest hrabia, konserwatywny polityk galicyjski; w 1859 austriacki minister spraw wewnętrznych; w 1860 jako minister stanu zaproponował autonomię poszczególnych prowincji i co znaczy.
 • Definicja Ildefons Konstanty Gałczyński Co to jest pisarz; początkowo związany z ekipą Skamandra, od końca lat dwudziestych wypracował własny, żartobliwie-groteskowy styl twórczości; w momencie II wojny światowej w słownik.
 • Definicja Łukasz Górnicki Co to jest polityczny, pisarz, tłumacz; dworzanin Zygmunta II Augusta; znany jako autor Dworzanina polskiego (1566), gdzie przedstawił ideał renesansowego dworzanina, łączącego znaczenie.
 • Definicja Getto Co to jest część miasta zamieszkana poprzez mniejszość narodową albo religijną, najczęściej żydowską; w Polsce g. były tworzone dobrowolnie albo przymusowo od końca XV w. (na czym jest.
 • Definicja GWARDIA LUDOWA WRN (GL-WRN) Co to jest wojskowa powołana poprzez PPS-WRN w X 1939; od 1940 na zasadach autonomicznych w ZWZ, a potem w AK; ponadto KG PPS-WRN podlegała Milicja Robotnicza PPS; podzielona na 16 co to jest.
 • Definicja GŁÓWNY ZARZˇD INFORMACJI WOJSKA POLSKIEGO Co to jest wojskowy i organ do ścigania przestępstw w WP; powstał 30 IX 1944 jako Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego; 30 XI 1944 przemianowany na Kluczowy definicja.
 • Definicja Stanisław Grabski Co to jest ekonomista, ideolog ruchu narodowego; prof. uniwersytetów we Lwowie, Warszawie i Poznaniu; w l. 1892-1905 członek PPS; od 1906 członek Ligi Narodowej; od 1907 wiceprezes co znaczy.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Grabski Stanisław, Główny Zarzˇd Informacji Wojska Polskiego, Gwardia Ludowa Wrn (Gl-Wrn), Getto, Górnicki Łukasz, Gałczyński Konstanty Ildefons, Gołuchowski biografia.

Co to jest Grabski Stanisław, Główny Zarzˇd Informacji Wojska słownik.