orzechowski stanław obrzˇdek co to znaczy

Orzechowski Stanisław, Obrzˇdek Grzebalny, Oziewicz Ignacy, Oczynszowanie, Obóz Wielkiej Polski

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na O

 • Definicja Osada Co to jest OPOLE co to jest.
 • Definicja Olędrzy Co to jest CHŁOPI definicja.
 • Definicja Ozn Co to jest zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co znaczy.
 • Definicja Oun Co to jest zobacz ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW słownik.
 • Definicja Abc Onr Co to jest zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY znaczenie.
 • Definicja Onr Co to jest zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY czym jest.
 • Definicja OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH Co to jest CENTRALNA Porada ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH co to jest.
 • Definicja Potoczna Obrona Co to jest liczebnie oddziały wojskowe utrzymywane w XVI w. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła około 1500-3000 żołnierzy (weszła w skład wojsk definicja.
 • Definicja OCHOTNICZA REZERWA MILICJI OBYWATELSKIEJ Co to jest MILICJA OBYWATELSKA co znaczy.
 • Definicja Orawa Co to jest SPISZ słownik.
 • Definicja Polska Organizacja Co to jest PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE znaczenie.
 • Definicja Nie Organizacja Co to jest zobacz NIE czym jest.
 • Definicja Ormo Co to jest MILICJA OBYWATELSKA co to jest.
 • Definicja Oświecenie Co to jest Aufklärung - oświecenie) - moment w historii kultury polskiej od poł. XVIII w. do początku XIX w.; nazwa została upowszechniona poprzez Immanuela Kanta; w Polsce z definicja.
 • Definicja Konstanty Ostrogski Co to jest 1460-1530) - książę, od 1497 hetman ogromny litewski; zwycięzca w bitwie pod Orszą w 1514 co znaczy.
 • Definicja Brama Ostra Co to jest PLAN BURZA słownik.
 • Definicja Owp Co to jest zobacz OBÓZ WIELKIEJ POLSKI znaczenie.
 • Definicja Renesans Odrodzenie Co to jest odrodzenia zainteresowania kulturą antyczną; Moment w historii kultury w Polsce datowany na XV-XVI w.; w ślad za koncepcjami renesansu włoskiego uczyniono człowieka czym jest.
 • Definicja Opolanie Co to jest ŚLˇSK co to jest.
 • Definicja A Organizacja Co to jest KONWENT A definicja.
 • Definicja Targowa Osada Co to jest MIASTO co znaczy.
 • Definicja Nysa I Odra Co to jest niemiecka po zakończeniu wojny; koncepcję jej wysunął J. Stalin na konferencji w Teheranie w 1943, ziemie zachodnie miała gdyż dostać Polska jako rekompensatę za słownik.
 • Definicja Walczymy Co O Co to jest programowe PPR: 1) tak zwany mała z III 1943, opracowana poprzez P. Findera zawierała ocenę historii Polski z punktu widzenia komunistów i ogólnikowe założenia znaczenie.
 • Definicja Łukasz Opaliński Co to jest marszałek nadworny koronny, od 1653 wojewoda rawski; brat Krzysztofa Opalińskiego; w 1652 przewodniczył sądowi marszałkowskiemu nad Hieronimem Radziejowskim; zachował czym jest.
 • Definicja OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO (OZN) Co to jest polityczna utworzona 21 II 1937; druga po BBWR próba zjednoczenia zwolenników sanacji; głosił hasła skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka E. Rydza-Śmigłego co to jest.
 • Definicja OBYWATELSKIE KOMITETY ODRODZENIA NARODOWEGO Co to jest PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO definicja.
 • Definicja Wieczysta Ofiara Co to jest OFIARA DZIESIˇTEGO GROSZA co znaczy.
 • Definicja Ohp Co to jest zobacz OCHOTNICZE HUFCE PRACY słownik.
 • Definicja Edward Ochab Co to jest działacz ruchu robotniczego, polityk, ekonomista; Od 1929 członek KPP, wielokrotnie więziony; w 1941 wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej, potem współorganizował ZPP i znaczenie.
 • Definicja Stefan Olszowski Co to jest działacz partyjny i państwowy; działacz organizacji młodzieżowych: ZMP i ZMS; jako członek PZPR od 1952 pełnił sporo funkcji partyjnych, między innymi: sekretarz KC PZPR czym jest.
 • Definicja Falanga Onr Co to jest zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co to jest.
 • Definicja Olgierd Co to jest ogromny książę litewski od 1345, współrządzący z bratem Kiejstutem; prowadził z sukcesami politykę wschodnią Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyłączając wielkie obszary definicja.
 • Definicja Tur Om Co to jest zobacz ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO co znaczy.
 • Definicja Siedemdziesiˇtych Lat Opozycja Co to jest stłumieniu manifestacji robotniczych w VI 1976 w Radomiu; w V 1976 zawiązano Polskie Porozumienie Niepodległościowe kierowane poprzez Z. Najdera, a 23 IX 1976 powstał słownik.
 • Definicja Ormianie Co to jest osiedlający się od XII w. na Rusi; po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej mieszkańcami; trudnili się raczej handlem ze wschodem, a ich kluczowym znaczenie.
 • Definicja Olbora Co to jest podatek w wysokości zwykle 1/10 dochodów, płacony poprzez górników (gwarków) dysponentowi regale górniczego, raczej królowi albo księciu, lecz także biskupom czym jest.
 • Definicja Ozon Co to jest zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co to jest.
 • Definicja OTTO Z BAMBERGU ŚW. Co to jest duchowny na dworze Władysława Hermana, kanclerz cesarski, od 1102 biskup Bambergu, mediator w sporze papieża z cesarzem; Od 1123 na zaproszenie Bolesława Krzywoustego definicja.
 • Definicja Zagłady Masowej Obozy Co to jest OBOZY HITLEROWSKIE co znaczy.
 • Definicja Ludwik Oborski Co to jest pułkownik, działacz niepodległościowy; brał udział w walkach w czasie stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Młodej Polski i słownik.
 • Definicja Grosza Dziesiˇtego Ofiara Co to jest ofiarą wieczystą; uchwalony w momencie obrad Sejmu Wielkiego podatek bezpośredni na wojsko w wysokości 10% z dóbr szlacheckich i 20% z dóbr duchownych; miało to znaczenie.
 • Definicja Olkienniki Co to jest 1700 w momencie wojny północnej (III); szlachta litewska zjednoczona z innymi fakcjami magnackimi pokonała wszechwładnych na Litwie Sapiehów; Sapiehowie zaś nakłonili czym jest.
 • Definicja Konstanty Julian Ordon Co to jest oficer; walczył w stworzeniu listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię w co to jest.
 • Definicja ODDZIAŁY WOJSKOWE POGOTOWIA POWSTAŃCZEGO SOCJALIST Co to jest GWARDIA LUDOWA WRN definicja.
 • Definicja Ostrołęka Co to jest V 1831 w czasie stworzenia listopadowego; decydująca o losach stworzenia klęska wojsk polskich pod dowództwem gen. J. Skrzyneckiego; 32-tys. armia polska uległa 40-tys co znaczy.
 • Definicja Lednicki Ostrów Co to jest STOLICE słownik.
 • Definicja Jan Ostroróg Co to jest poeta polityczny, podskarbi koronny; ur. w Ostrorogu; poseł do Rzymu w momencie wojny trzynastoletniej; autor memoriału postulującego reformę ustrojową Rzeczypospolitej znaczenie.
 • Definicja Orsza Co to jest nieroztrzygnięta bitwa wojsk litewsko-polskich pod dowództwem Zygmunta I Starego z armią moskiewską w momencie wojny polsko-rosyjskiej; 2) świetne zwycięstwo wojsk czym jest.
 • Definicja Ochmatów Co to jest 1644 wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego z Tatarami dowodzonymi poprzez Tuhaj-Beja (w czasie nieudanych prób podporządkowania Krymu za co to jest.
 • Definicja Edward Morawski Osóbka Co to jest polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich definicja.
 • Definicja Obertyn Co to jest VIII 1531 poprzez wojska polskie w momencie walk o Mołdawię; niewielkie siły polskie (6 tys.) pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego rozbiły 17-tys. wojska mołdawskie co znaczy.
 • Definicja Pracy Sztandaru Order Co to jest ustanowiony w 1949 i nadawany za wybitne zasługi dla budowy socjalizmu w PRL. Ma dwie klasy, mógł być nadawany wielokrotnie zarówno osobom prywatnym, jak instytucjom słownik.
 • Definicja Niemiecka Okupacja Co to jest wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska niemieckie, zostały podzielone na dwie części: ziemie znaczenie.
 • Definicja Zbigniew Oleśnicki Co to jest biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449, sekretarz królewski; Ocalił życie Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, później jeden z jego najbliższych czym jest.
 • Definicja Leopold Okulicki Co to jest Niedźwiadek, Termit (1898-1946) - generał; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i POW; w okresie międzywojennym na różnych stanowiskach dowódczych w WP; w kampanii co to jest.
 • Definicja Nacjonalistów Ukraińskich Organizacja Co to jest Ukrajinśkych Nacionalistiw) - ukraińska partia nacjonalistyczna; po porozumieniu w 1927 ukraińskich nacjonalistów i utworzeniu Związku Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 definicja.
 • Definicja ORGANIZACJA WOJSKOWA ZWIˇZEK JASZCZURCZY Co to jest NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co znaczy.
 • Definicja OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945 Co to jest hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu słownik.
 • Definicja ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROB Co to jest założona w II 1926 poprzez PPS; Organizowała życie kulturalne i sportowe starszej młodzieży robotniczej ( ruch młodzieżowy) i dla dzieci i młodzieży do lat 16 w ramach znaczenie.
 • Definicja Juliusz Osterwa Co to jest Andrzej Maluszek (1885-1947) - aktor, reżyser; twórca studia Reduta; od 1905 był aktorem Teatru Miejskiego w Krakowie; związany z cyganerią artystyczną, występował w czym jest.
 • Definicja Hitlerowskie Obozy Co to jest poprzez Trzecią Rzeszę ośrodki więzienia, pracy niewolniczej i eksterminacji; powstały na mocy rozporządzenia prezydenta Niemiec, P. Hindenburga o ochronie narodu i co to jest.
 • Definicja Stefan Okrzeja Co to jest działacz ruchu robotniczego; Od 1904 członek PPS; w 1905 założył jeden z pierwszych dwóch oddziałów Organizacji Bojowej PPS; w momencie zamachu na kancelarię komisariatu definicja.
 • Definicja Krzysztof Opaliński Co to jest dyplomata, poeta, od 1636 wojewoda poznański; w poselstwie do Paryża w 1645 zaślubił Ludwikę Marię Gonzagę w imieniu Władysława IV Wazy; w 1655 poddał - pod Ujściem co znaczy.
 • Definicja Koncentracyjne Obozy Co to jest OBOZY HITLEROWSKIE słownik.
 • Definicja OGÓLNOŻYDOWSKI ZWIˇZEK ROBOTNICZY NA LITWIE, W POL Co to jest zobacz BUND znaczenie.
 • Definicja Polski Odrodzenia Order Co to jest ustanowiony w 1921 za wybitne zasługi w zakresie oświaty, edukacji, kultury i sztuki, gospodarki, działalności socjalnej, obronności; dzieli się na 5 klas - Krzyże czym jest.
 • Definicja ORGANIZACJA SYNDYKALISTYCZNA WALKA LUDU Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co to jest.
 • Definicja Magnacka Oligarchia Co to jest oligarchia - rządy nielicznych) - forma ustrojowa charakterystyczna dla Rzeczypospolitej szlacheckiej od poł. XVIII w. do lat sześćdziesiątych XVIII w.; cechowała się definicja.
 • Definicja Grunwaldu Krzyża Order Co to jest dowództwo GL w 1943, a zatwierdzony poprzez KRN 20 II 1944. Było to odznaczenie wojenne nadawane zarówno za zasługi na polu walki, jak i rozwój sił zbrojnych PRL co znaczy.
 • Definicja ODRODZENIE NARODOWE NA ŚLˇSKU Co to jest kulturalny i narodowy; rozpoczął się od Wiosny Ludów; dążył do aktywizacji społeczeństwa; walczył o swobody narodowe i o wykorzystywanie języka polskiego w szkołach i słownik.
 • Definicja Wasyl Konstanty Ostrogski Co to jest książę, od 1559 wojewoda kijowski, dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim; jeden z największych magnatów litewskich; zwolennik unii lubelskiej i przyłączenia znaczenie.
 • Definicja Józef Orłowski Co to jest 1742-1808) - generał; absolwent Szkoły Rycerskiej; dowodził obroną Warszawy w momencie stworzenia kościuszkowskiego czym jest.
 • Definicja Narodowa Obrona Co to jest paramilitarna utworzona w 1937 dla szkolenia wojskowego rezerwistów; w jej skład weszła w 1938 Legia Akademicka, a w l. 1938-1939 68 Batalionów Obrony Narodowej mających co to jest.
 • Definicja Kazimierz Michał Ogiński Co to jest wojewoda wileński, od 1768 hetman ogromny litewski, pisarz, muzyk; nietrafiony polityk i wojskowy; uczestnik konfederacji barskiej; finansował budowę kanału Niemen definicja.
 • Definicja Białego Orła Order Co to jest poprzez Augusta III Wettina; w II Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski; miał jedną klasę i był co znaczy.
 • Definicja Opole Co to jest łaciny: vicinia) - wspólnota terytorialna wyższego szczebla ukształtowana w 2 poł. I tysiąclecia, której punktem krystalizacyjnym z reguły był gród, składająca się z słownik.
 • Definicja Radzieckie Obozy Co to jest łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy znaczenie.
 • Definicja Radziecka Okupacja Co to jest wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska radzieckie, dostały nazwę Zachodniej Ukrainy i czym jest.
 • Definicja Jerzy Ossoliński Co to jest dyplomata, od 1643 kanclerz koronny; doradca Władysława IV Wazy; starał się utworzyć stronnictwo magnackie u boku króla (bractwo orderowe); atakowany za próby umocnienia co to jest.
 • Definicja Hanka Ordonówna Co to jest Pietruszyńskich Tyszkiewiczowa (1902-1950) - piosenkarka, tancerka, aktorka, jedna z najsłynniejszych gwiazd polskiego kabaretu, pracowała w Teatrze Ogromnym; w l. 1923 definicja.
 • Definicja Czwartkowe Obiady Co to jest spotkania na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywające się od 1770 do poł. lat osiemdziesiątych XVIII w. na Zamku Królewskim i w Łazienkach; uczestniczyli co znaczy.
 • Definicja Stół Okrˇgły Co to jest prowadzone między stroną rządową a opozycją solidarnościową w okresie 6 II - 5 IV 1989; w obradach uczestniczyło 57 osób; przewodniczącymi byli W. Findeisen i A słownik.
 • Definicja ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE PO 1945 Co to jest spółdzielcze wywodzące się z ruchu spółdzielczego tworzącego się na przełomie XIX i XX w., raczej w zaborze pruskim ( Związek Spółek Zarobkowych i Spółdzielczych) i znaczenie.
 • Definicja Odrodzenie Co to jest literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z Kuźnicą przekształciło się w Nową Kulturę ; pierwsze czym jest.
 • Definicja Oliwa Co to jest rozegrana 28 XI 1627 w czasie wojny polsko-szwedzkiej, gdzie 10 okrętów polskich pod dowództwem admirała A. Dickmanna pokonało flotyllę 6 okrętów szwedzkich dowodzonych co to jest.
 • Definicja Ordynacja Co to jest w. jako majątki rodowe, dziedziczone wg zasady majoratu (starszeństwa) w linii męskiej bez prawa podziału i zbywania, w celu zapobieżenia rozdrabniania latyfundiów definicja.
 • Definicja Ostaszków Co to jest leżącej na pn.-zach. od Tweru (Rosja); przeznaczony dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich i policjantów; założony w co znaczy.
 • Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY (ONR) Co to jest faszyzujące ugrupowanie polityczne, utworzone 14 V 1934 wskutek kryzysu w ruchu narodowym, który doprowadził do rozłamu w Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, za słownik.
 • Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚL Co to jest samorządowe zakładane poprzez władze komunistyczne na bazie istniejących od przełomu XIX i XX w. organizacji zawodowych (kółka rolnicze, korporacje zawodowe) i znaczenie.
 • Definicja Pracy Hufce Ochotnicze Co to jest inicjatywy ZG ZMS kontynuowały tradycję Batalionów Odbudowy Stolicy ZWM, Ekip Parcelacyjnych ZMW Wici i Powszechnej Organizacji Służba Polsce ZMP, a od 1976 kierowane czym jest.
 • Definicja ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Co to jest powstała w V 1904; jej członkowie dokonywali zamachów na urzędy i urzędników rosyjskich, napadów na kasy skarbowe i pociągi przewożące kapitał rządowe; po rozłamie w PPS co to jest.
 • Definicja OBÓZ WIELKIEJ POLSKI (OWP) Co to jest polityczna ruchu narodowego powołana z inicjatywy R. Dmowskiego po zamachu majowym 4 XII 1926; był próbą utworzenia masowej organizacji ponadpartyjnej, o charakterze definicja.
 • Definicja Oczynszowanie Co to jest świadczenia pieniężne dla właściciela dóbr zamiast dotychczasowej pańszczyzny; dotyczyło wszystkich rodzajów dóbr: królewskich, szlacheckich i duchownych co znaczy.
 • Definicja Ignacy Oziewicz Co to jest 1887-1966) - żołnierz ruchu oporu w czasie I wojny światowej; przedwojenny oficer WP; uczestnik kampanii wrześniowej; po internowaniu na Litwie powrócił do państwie słownik.
 • Definicja Grzebalny Obrzˇdek Co to jest metodą na ziemiach polskich były pochówki szkieletowe (na przykład mezolityczny grób w Janisławicach) służące w okresie mezolitu, neolitu i w epoce brązu; Około 1300 p.n znaczenie.
 • Definicja Stanisław Orzechowski Co to jest polityczny, historyk; należał do ugrupowania egzekucjonistów atakując Zygmunta II Augusta na sejmie piotrkowskim w 1543; związany z kręgiem erazmian; autor polemicznych czym jest.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Orzechowski Stanisław, Obrzˇdek Grzebalny, Oziewicz Ignacy, Oczynszowanie, Obóz Wielkiej Polski (Owp), Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej biografia.

Co to jest Orzechowski Stanisław, Obrzˇdek Grzebalny, Oziewicz Ignacy słownik.