leszek biały londzin józef co to znaczy

Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na L

 • Definicja Młodych Legion Co to jest Frakcja LEGION MŁODYCH co to jest.
 • Definicja LIGA MORSKA I RZECZNA Co to jest LIGA MORSKA I KOLONIALNA definicja.
 • Definicja Lucice Co to jest WIELECI co znaczy.
 • Definicja Łanowe Co to jest SKARB KRÓLEWSKI słownik.
 • Definicja Dˇbrowskiego Legiony Co to jest LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH znaczenie.
 • Definicja Akademicka Legia Co to jest jako organizacja przysposobienia wojskowego studentów; kilkakrotnie powoływana i rozwiązywana; reaktywowana w 1937, rok potem weszła w skład batalionów Obrony Narodowej czym jest.
 • Definicja Łowczy Co to jest urzędnik odpowiedzialny za organizację polowań władcy; od XIV w. urząd honorowy co to jest.
 • Definicja Pruskie Lenno Co to jest PRUSY KSIˇŻĘCE definicja.
 • Definicja Żołnierza Przyjaciół Liga Co to jest LIGA OBRONY Państwie co znaczy.
 • Definicja Legat Co to jest w Kościele katolickim duchowny występujący w imieniu papieża, wysłany jako jego przedstawiciel do pełnienia określonej funkcji słownik.
 • Definicja Lok Co to jest zobacz LIGA OBRONY Państwie znaczenie.
 • Definicja Łagry Co to jest OBOZY RADZIECKIE czym jest.
 • Definicja Łotwa Co to jest INFLANTY co to jest.
 • Definicja Wołyńskie Liceum Co to jest LICEUM KRZEMIENIECKIE definicja.
 • Definicja Stanisław Leszczyński Co to jest STANISŁAW LESZCZYŃSKI co znaczy.
 • Definicja Leszek Co to jest domniemany, legendarny król Polan, tata Siemomysła; na jego panowanie na przełomie IX/X w. przypadała ekspansja Polan słownik.
 • Definicja Nadwiślańska Legia Co to jest utworzone w 1808 w Księstwie Warszawskim; w l. 1808-1811 walczyły w Hiszpanii, między innymi bitwa w wąwozie Somosierra 1808; w 1812 weszły w skład Legii Księstwa znaczenie.
 • Definicja Młodych Legion Co to jest Pracy dla Państwa Legion Młodych - organizacja młodzieżowa o orientacji prorządowej ( sanacja) działająca w l. 1930-1939; w 1936 wskutek rozłamu powstał lewicowy Legion czym jest.
 • Definicja Rafał Leszczyński Co to jest mecenas sztuki, kasztelan wiślicki, wojewoda bełski, reformator; w czasie studiów nawiązał kontakty z różnymi wybitnymi uczonymi (między innymi w Padwie z Galileuszem co to jest.
 • Definicja Litwa Co to jest Ogromne KSIĘSTWO LITEWSKIE definicja.
 • Definicja Przepowiednie Listy Co to jest FLOTA KAPERSKA WOJSKO KWARCIANE co znaczy.
 • Definicja 34 List Co to jest 1964 poprzez intelektualistów do premiera J. Cyrankiewicza; pierwszy zbiorowy protest przeciwko polityce kulturalnej władz PRL; zwracał uwagę na zaostrzenie cenzury słownik.
 • Definicja Wsi Lokacja Co to jest organizowania poprzez zasadźcę ( sołtys) wsi na podstawie umowy z panem feudalnym i na podstawie prawa niemieckiego; zakładane były nowe osady wiejskie (wsie na surowym znaczenie.
 • Definicja Łapanki Co to jest akcji niemieckiej policji i SS służących w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie, których celem było wyłapywanie ludności polskiej na przymusowe roboty czym jest.
 • Definicja Ni Lu Ludzie Co to jest zajęcia i zamieszkania, nie będąca w stosunku zależności osobistej od feudała; zaliczano do tej kategorii między innymi żebraków, prostytutki ( chłopi co to jest.
 • Definicja Miejska Ława Co to jest lokowanych na prawie niemieckim; złożony z 7-12 ławników i obradujący pod przewodnictwem wójta; po wykupie wójtostw poprzez samorządy funkcję przewodniczącego sprawował definicja.
 • Definicja Jan Łaski Co to jest humanista, reformator, synowiec prymasa Jana Łaskiego; związany z ruchem reformacyjnym w 1556 starał się zjednoczyć kościoły protestanckie w jeden kościół narodowy co znaczy.
 • Definicja Krajowa Lista Co to jest wyborach do sejmu 4 VI 1989; ułatwiała wybór poza okręgami wyborczymi; znalazło się na niej 50 działaczy politycznych z PZPR i ugrupowań sojuszniczych; w I turze wyborów słownik.
 • Definicja Polski Niepodległości Liga Co to jest emigracyjna powstała w 1947; grupowała spory odłam obozu piłsudczykowskiego ; w jej skład wchodzili między innymi M., Grażyński, J. Jędrzejewicz, M. Karaszewicz znaczenie.
 • Definicja Mieczysław Ledóchowski Co to jest 1822-1902) - kardynał; od 1865 arcybiskup poznański i gnieźnieński; w okresie Kulturkampfu więziony w l. 1874-1875, a w 1876 wydalony z Niemiec czym jest.
 • Definicja Polskiej Młodzieży Legion Co to jest LEGION MŁODYCH co to jest.
 • Definicja LEGION POLSKI NA WĘGRZECH Co to jest za zgodą powstańczego rządu węgierskiego; dowodził gen. J. Wysocki; ochotnicy z Galicji i Królestwa Polskiego walczyli pod Koszycami, Miszkolcem, Turą z armią austriacką definicja.
 • Definicja Landrat Co to jest państwowy kierujący administracją powiatu; sprawował władzę administracyjną i policyjną; od 1872 stał na czele Wydziału Powiatowego, organu wykonawczego sejmiku co znaczy.
 • Definicja Józef Jan Lipski Co to jest polityk, krytyk i historyk literatury, dziennikarz; w l. 1957-1959 prezes Klubu Krzywego Koła; w 1964 współinicjator Listu 34; w 1976 współzałożyciel KOR; w 1980-1981 słownik.
 • Definicja Jagiellończyk Ludwik Co to jest Władysława II Jagiellończyka, władca węgierski i czeski od 1516; rządy za małoletniego Ludwika II sprawowali zwalczający się wzajemnie możnowładcy; zginął w 1526 w znaczenie.
 • Definicja Aleksander Lüders Co to jest generał; namiestnik Królestwa Polskiego 9 XI 1861-28 VI 1862; przeciwnik polityki A. Wielopolskiego, zwolennik ostrego kursu wobec Polaków; nieudanego zamachu dokonał na czym jest.
 • Definicja Historyczna Szkoła Lwowska Co to jest szkoła liberalna; jej twórcami byli O. Balzer, K. Liske co to jest.
 • Definicja Tadeusz Łomnicki Co to jest wybitny aktor i reżyser; prof. i rektor PWST w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na Woli 1975-1981 definicja.
 • Definicja Wiejska Ława Co to jest lokowanych na prawie niemieckim, złożony z ławników i obradujący pod przewodnictwem sołtysa; od XV w., w związku z wykupem sołtysów i rozwojem folwarku, zanika, a jej co znaczy.
 • Definicja Łemkowie Co to jest Rusnakami; potomowie rusińskich osadników w Beskidach z XIV-XVII w.; w okresie międzywojennym żyło ich około 150 tys., zajmowali się raczej pasterstwem, zachowując słownik.
 • Definicja Legnica Co to jest bitwa - rozegrana 9 IV 1241 między rycerstwem śląskim i wielkopolskim, a Tatarami zakończona klęską Polaków i śmiercią Henryka Pobożnego ( mongolskie najazdy znaczenie.
 • Definicja Gotfryd Lengnich Co to jest prawnik, historyk; założył w Gdańsku pierwsze towarzystwo naukowe Societas Litteraria; znany z prawniczego opracowania ustroju Rzeczypospolitej: Ius publicum Regni czym jest.
 • Definicja Jan Łaski Co to jest 1503 kanclerz ogromny koronny, od 1510 arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra Jagiellończyka; stanął na czele tak zwany młodego co to jest.
 • Definicja Środkowa Litwa Co to jest niezależny twór państwowy utworzony 12 X 1920 na obszarze Wileńszczyzny wskutek akcji ( buntu ) oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J. Piłsudskiego definicja.
 • Definicja Witold Lutosławski Co to jest kompozytor, dyrygent; jeden z najwybitniejszych muzyków polskich XX w.; autor utworów symfonicznych (między innymi Gry weneckie, II symfonia, Livre pour orchestre co znaczy.
 • Definicja Franciszek Juliusz Leo Co to jest polityk, prezydent Krakowa; po studiach i praktyce adwokackiej został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1904 został prezydentem Krakowa i przed wybuchem I wojny słownik.
 • Definicja Ławnik Co to jest miejskiej albo wiejskiej rozpatrujący sprawy karne i cywilne; mianowanie na ławnika na wsi pozostawało w gestii pana feudalnego, a w mieście był wybierany spośród znaczenie.
 • Definicja Puławski Legion Co to jest ochotniczy oddział wojskowy powstał pod koniec 1914 z inicjatywy KNP; Liczył około 900 osób; w X 1915 został wcielony do Brygady Strzelców Polskich czym jest.
 • Definicja LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH Co to jest Dąbrowskiego) - powstały z inicjatywy gen. J. H. Dąbrowskiego, który razem z Agencją Polską podpisał umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o utworzeniu wojska polskiego co to jest.
 • Definicja LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE Co to jest utworzona w 1939 z uchodźców z Czechosłowacji pragnących walczyć z Niemcami; na jego bazie 3 IX 1939 utworzono Czechosłowacką Brygadę Ochotniczą pod dowództwem Ludvika definicja.
 • Definicja Lenino Co to jest 12-13 X 1943 poprzez I Dywizję Piechoty im. T. Kościuszki ( Armia Polska w ZSRR) pod dowództwem gen. Z. Berlinga; dywizja z racji na słabość wspierających ją oddziałów co znaczy.
 • Definicja Mołdawskie Lenno Co to jest MOŁDAWIA; WOJNY POLSKO-TURECKIE słownik.
 • Definicja Lechici Co to jest potomkowie legendarnego założyciela państwa polskiego Lecha, protoplaści Polaków, tej nazwy używał Wincenty Kadłubek znaczenie.
 • Definicja Bolesław Limanowski Co to jest historyk, socjolog, dziennikarz; zwany nestorem socjalizmu polskiego; w 1880 utworzył w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski, organizację socjalistyczną czym jest.
 • Definicja Karol Libelt Co to jest filozof, dziennikarz, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; walczył w stworzeniu listopadowym, współzałożyciel Towarzystwa Naukowej Pomocy 1841: członek Centralizacji co to jest.
 • Definicja Józef Lompa Co to jest nauczyciel we wsi Lubsza; działacz narodowy na Górnym Śląsku; autor podręczników szkolnych i popularnej historii Śląska Krótkie wyobrażenie historii Szląska dla szkół definicja.
 • Definicja Morska Liga Co to jest zobacz LIGA MORSKA I KOLONIALNA co znaczy.
 • Definicja Czarny Leszek Co to jest książę łęczycki i sieradzki od 1260, brat Władysława Łokietka; z woli Bolesława Wstydliwego książę krakowski od 1279; starał się kontynuować dzięki mieszczaństwa słownik.
 • Definicja Łan Co to jest powierzchni, podstawa uposażenia chłopa osadzonego we wsi lokowanej na prawie niemieckim; regionalnie stosowany był na północy łan mniejszy (chełmiński) = około 16,7-17 znaczenie.
 • Definicja Walerian Łukasiński Co to jest działacz niepodległościowy; założył w 1819 Wolnomularstwo Narodowe, w 1821 Towarzystwo Patriotyczne; po aresztowaniu w 1822 przebywał w więzieniu w Zamościu i czym jest.
 • Definicja Ignacy Łukasiewicz Co to jest aptekarz; przyczynił się do rozwoju polskiego przemysłu naftowego; w 1852 przeprowadził destylację nafty; w 1853 skonstruował lampę naftową; w 1854 zbudował pierwszy na co to jest.
 • Definicja Feliks Łubieński Co to jest hrabia; poseł do sejmu od 1778; w Księstwie Warszawskim minister sprawiedliwości; był inicjatorem dekretu grudniowego; wprowadził Kodeks Napoleona w 1808; zorganizował definicja.
 • Definicja Mickiewicza Legion Co to jest powstała 28 III 1848 w Rzymie; A. Mickiewicz napisał dla L. zasady programowe Skład zasad; walczył u boku armii piemonckiej z Austriakami; w V i VI 1849 walczył w co znaczy.
 • Definicja Lędzianie Co to jest zamieszkujące ziemie polskie w poł. IX w., różnie sytuowane, raczej w Sandomierskiem albo na Lubelszczyźnie; od nich nazwy Polski w języku węgierskim (Lengyel) i ruskim słownik.
 • Definicja Łużyce Co to jest pomiędzy Nysą Łużycką a Łabą, zamieszkałe poprzez zachodniosłowiańskie plemiona Serbów łużyckich; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich przynależność do monarchii znaczenie.
 • Definicja Conspiro Liberum Co to jest poprzez J. Szujskiego w pracy Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w momencie obecnej; przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej uważali, iż tak jak czym jest.
 • Definicja Kobiet Liga Co to jest socjalna w Polsce; powstała w 1945 jako Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet; od 1948 do 1981 jako Liga Kobiet; w 1981 zmieniono nazwę na Ligę Kobiet Polskich; walczyła o co to jest.
 • Definicja Stanisław Lilpop Co to jest przemysłowiec, konstruktor; jeden z pionierów industrializacji w Królestwie Polskim; współzałożyciel w 1854 spółki Evans, Lilpop et Comp. ; naczelny dyrektor Fabryki definicja.
 • Definicja Andrzej Lubieniecki Co to jest poeta i historyk ariański; służył na dworze Stefana Batorego; od 1577 minister braci polskich kolejno w: Śmiglu, Lublinie i Hoszczy; znany z rękopiśmiennej historii co znaczy.
 • Definicja Veto Liberum Co to jest pozwalam ) - zasada jednomyślności przy podejmowaniu decyzji sejmowej; nie było w praktyce stosowane do poł. XVII w.; w 1652 poseł upicki Władysław Siciński nie pozwolił słownik.
 • Definicja Lisowczycy Co to jest polskiej, której nazwa pochodzi od nazwiska ich twórcy i pierwszego dowódcy - Aleksandra Lisowskiego; wsławili się skutecznością w działaniach w pierwszej poł. XVII znaczenie.
 • Definicja Luksemburgowie Co to jest hrabstwie Luksemburg, Czechach, Brandenburgii i na Węgrzech, piastująca godność cesarską z przerwami w l. 1312-1437; jej przedstawiciele: władca Czech Jan Luksemburczyk czym jest.
 • Definicja Alfred Lampe Co to jest 1900-1943) - działacz ruchu komunistycznego; w l. 1918-1921 członek Poalej Syjon; od 1921 w KPP, gdzie w l. 1929-1932 był członkiem Biura Politycznego KC KPP, należał do co to jest.
 • Definicja Juliusz Łukasiewicz Co to jest polityk, dyplomata; w l. 1926-1929 poseł w Rydze, 1929-1931 dyrektor departamentu konsularnego MSZ, 1931-32 poseł w Wiedniu, 1933-1936 ambasador w Moskwie, 1936-1939 definicja.
 • Definicja Gonzaga Maria Ludwika Co to jest 1667) - francuska księżniczka z rodu Gonzagów, żona Władysława IV Wazy (1645) i jego przyrodniego brata Jana Kazimierza Wazy (1649), od 1646 królowa Polski; stojąc na co znaczy.
 • Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA Co to jest założona w 1918 jako Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi Bandera Polska , od 1919 Towarzystwo Liga Żeglugi Polskiej , w l. 1924-1930 Liga Morska i Rzeczna słownik.
 • Definicja Joachim Lelewel Co to jest historyk, działacz polityczny; prof. Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; w 1824 usunięty za kontakty z Towarzystwem Filomatów; w momencie stworzenia znaczenie.
 • Definicja Krzemienieckie Liceum Co to jest Wołyńskie - szkoła powstała w 1805 z inicjatywy T. Czackiego; do 1819 jako Gimnazjum Wołyńskie; w 1819 uzyskało prawo nadawania niższych stopni naukowych; było ośrodkiem czym jest.
 • Definicja Locarno Co to jest parafowane 16 X 1925 na konferencji z udziałem Belgii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch i podpisane 1 XII 1925 w Londynie; obejmowały co to jest.
 • Definicja LIGA OBRONY KRAJU (LOK) Co to jest utworzona w 1945; w l. 1945-1950 jako Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, 1950-1962 p. n. Liga Przyjaciół Żołnierza; jest ogniwem w systemie obrony cywilnej państwie definicja.
 • Definicja Róża Luksemburg Co to jest działaczka i ideolog polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego; współtwórca SDKPiL; uczestniczyła w rewolucji 1905-1907; reprezentowała lewe skrzydło niemieckiej co znaczy.
 • Definicja LIGA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co to jest występująca w l. 1921-1937 w obronie swobód demokratycznych; występowała w obronie więźniów politycznych; decydujące wpływy miały na nią KPP i PPS; rozwiązana poprzez słownik.
 • Definicja Polska Liga Co to jest działająca w zaborze pruskim w l. 1848-1850; powstała w Berlinie z inicjatywy A. Cieszkowskiego; popierała działalność oświatową i gospodarczą społeczeństwa polskiego znaczenie.
 • Definicja Magnackie Latyfundium Co to jest latifundium - ogromna własność ziemska) - ogromne posiadłości magnackie ( królewięta), raczej na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej; organizowane jako samodzielne i czym jest.
 • Definicja Łęczyca Co to jest książąt piastowskich, możnych świeckich i duchownych, i rycerstwa zwołany w 1180 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego w celu uznania jego władzy pryncypackiej; dla co to jest.
 • Definicja Naddunajska Legia Co to jest utworzone we IX 1799 w Republice Batawskiej; twórcą był gen. K. Kniaziewicz; były na żołdzie francuskim; brały udział w bitwie pod Hohenlinden (3 XII 1800); po pokoju w definicja.
 • Definicja Sebastian Jerzy Lubomirski Co to jest marszałek ogromny koronny, od 1657 hetman polny koronny, polityk, mówca; wsławił się jako wybitny wódz w walkach w czasie potopu szwedzkiego (w 1657 został hetmanem co znaczy.
 • Definicja Tadeusz Spławiński Lehr Co to jest językoznawca, slawista; prof. uniwersytetów we Lwowie, Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1928 członek PAU, od 1952 członek PAN, członek wielu towarzystw słownik.
 • Definicja Polskie Legiony Co to jest wojskowe powstałe przy armii austriackiej w 1914; inicjatorem był NKN; początkowo istniał Legion Wschodni i Zachodni powstały na bazie Drużyn Strzeleckich i oddziałów znaczenie.
 • Definicja Niewolna Ludność Co to jest własność pana albo panującego, bez prawa zmiany miejsca pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych, przestępców, niewypłacalnych dłużników (zakupieńcy); zatrudniana czym jest.
 • Definicja Pakt Lanckoroński Co to jest 1923 w Warszawie pomiędzy ZL-N, Chadecją i PSL Piast , gdzie określone zostały zasady przeprowadzenia reformy rolnej uwzględniające interesy ziemiaństwa; stał się co to jest.
 • Definicja Narodowa Liga Co to jest organizacja polityczna; powstała w 1893 z Ligi Polskiej; działała we wszystkich zaborach; program ideowy sformułował R. Dmowski w broszurze Nasz patriotyzm; kluczowe definicja.
 • Definicja Oskar Lange Co to jest ekonomista; w okresie międzywojennym członek PPS; w okresie II wojny światowej wykładowca ekonomii na uniwersytecie w Chicago; zaakceptował nowe władze po 1945 i został co znaczy.
 • Definicja Lustracja Co to jest królewszczyzn i poziomu osiąganych w nich dochodów wprowadzona decyzją sejmów egzekucyjnych; w 3-osobowej komisji lustracyjnej znajdowali się przedstawiciele króla słownik.
 • Definicja Lenno Co to jest Lehen - feudum) - nazwa stosunku, na mocy którego senior nadawał swojemu wasalowi określone terytorium i uprawnienia do władania nim, w zamian za wymóg wierności i znaczenie.
 • Definicja Tomasz Łubieński Co to jest hrabia, generał; finansista; walczył w kampaniach napoleońskich od 1806; był posłem do sejmu Królestwa Polskiego w 1820, a w 1829 senatorem; w stworzeniu listopadowym czym jest.
 • Definicja Jan Lechoń Co to jest Serafinowicz (1899-1956) - pisarz; jeden ze współzałożycieli ekipy Skamander; w 1930 wyjechał na placówkę dyplomatyczną do Paryża, a w momencie II wojny światowej osiadł co to jest.
 • Definicja Łambinowice Co to jest największych obozów jenieckich na ziemiach polskich znajdujący się w woj. opolskim; utworzony po wojnie francusko-pruskiej 1870-1871 dla około 3 tys. jeńców francuskich definicja.
 • Definicja Herman Lieberman Co to jest adwokat, działacz socjalistyczny; członek PPSD Galicji i Śląska i PPS; poseł do parlamentu wiedeńskiego 1907-1918 i Sejmu RP 1919-1933; w momencie I wojny światowej co znaczy.
 • Definicja Polski Lud Co to jest radykalno-demokratyczna Wielkiej Emigracji; powstała w Wielkiej Brytanii w 1835; składała się z byłych powstańców listopadowych, raczej chłopów, i byłych działaczy TDP słownik.
 • Definicja Węgierski Ludwik Co to jest Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny; od 1342 władca Węgier (Ludwik Ogromny); od 1370 władca polski; na mocy układów w 1339 w Wyszehradzie i w 1355 w znaczenie.
 • Definicja Bogumił Samuel Linde Co to jest bibliotekarz, leksykograf, pedagog; od 1792 był lektorem języka polskiego na uniwersytecie w Lipsku; w momencie stworzenia kościuszkowskiego związany z polskimi czym jest.
 • Definicja Miast Lokacja Co to jest organizowania poprzez zasadźcę ( wójt) miast na podstawie umowy z panem (feudałem - miasta prywatne, księciem albo królem - miasta królewskie) na podstawie przywileju co to jest.
 • Definicja Marian Langiewicz Co to jest generał; walczył w stworzeniu wielkopolskim 1848; brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię 1860; w 1862 wykładał w polskiej szkole wojskowej w Cuneo; w momencie definicja.
 • Definicja Julian Leszczyński Co to jest 1889-1937) - działacz ruchu komunistycznego; od 1905 członek SDKPiL; w l. 1917-1919 kierował Komisariatem Polskim Ludowego Komisariatu ds. Narodowości w sowieckiej Rosji co znaczy.
 • Definicja Luteranizm Co to jest kościoła reformowanego; edukacji Marcina Lutra zaczęły zyskiwać popularność raczej pośród zamożnego mieszczaństwa w Prusach Królewskich i Prusach Zakonnych i w słownik.
 • Definicja Józef Londzin Co to jest ksiądz, lider polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim; po otrzymaniu święceń w 1899 pracował w Cieszynie, gdzie zajmował się redagowaniem Gwiazdki Cieszyńskiej znaczenie.
 • Definicja Biały Leszek Co to jest 1227) - syn Kazimierza Sprawiedliwego, książę sandomierski i krakowski; jako małoletni objął tron krakowski w 1294, z którego został usunięty w 1198 poprzez Mieszka III czym jest.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast, Linde Samuel Bogumił, Ludwik Węgierski, Lud Polski, Lieberman biografia.

Co to jest Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian słownik.