leszek biały londzin józef co to znaczy

Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na L

 • Definicja LEGION MŁODYCH Co to jest Frakcja LEGION MŁODYCH
 • Definicja LIGA MORSKA I RZECZNA Co to jest LIGA MORSKA I KOLONIALNA
 • Definicja LUCICE Co to jest WIELECI
 • Definicja ŁANOWE Co to jest SKARB KRÓLEWSKI
 • Definicja LEGIONY DˇBROWSKIEGO Co to jest LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH
 • Definicja LEGIA AKADEMICKA Co to jest kilkakrotnie powoływana i rozwiązywana; reaktywowana w 1937, rok potem weszła w skład batalionów
 • Definicja ŁOWCZY Co to jest urzędnik odpowiedzialny za organizację polowań władcy; od XIV w. urząd honorowy
 • Definicja LENNO PRUSKIE Co to jest PRUSY KSIˇŻĘCE
 • Definicja LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA Co to jest LIGA OBRONY Państwie
 • Definicja LEGAT Co to jest przedstawiciel do pełnienia określonej funkcji
 • Definicja LOK Co to jest zobacz LIGA OBRONY Państwie
 • Definicja ŁAGRY Co to jest OBOZY RADZIECKIE
 • Definicja ŁOTWA Co to jest INFLANTY
 • Definicja LICEUM WOŁYŃSKIE Co to jest LICEUM KRZEMIENIECKIE
 • Definicja LESZCZYŃSKI STANISŁAW Co to jest STANISŁAW LESZCZYŃSKI
 • Definicja LESZEK Co to jest przełomie IX/X w. przypadała ekspansja Polan
 • Definicja LEGIA NADWIŚLAŃSKA Co to jest walczyły w Hiszpanii, między innymi bitwa w wąwozie Somosierra 1808; w 1812 weszły w skład Legii
 • Definicja LEGION MŁODYCH Co to jest orientacji prorządowej ( sanacja) działająca w l. 1930-1939; w 1936 wskutek rozłamu powstał
 • Definicja LESZCZYŃSKI RAFAŁ Co to jest w czasie studiów nawiązał kontakty z różnymi wybitnymi uczonymi (między innymi w Padwie z
 • Definicja LITWA Co to jest Ogromne KSIĘSTWO LITEWSKIE
 • Definicja LISTY PRZEPOWIEDNIE Co to jest FLOTA KAPERSKA WOJSKO KWARCIANE
 • Definicja LIST 34 Co to jest pierwszy zbiorowy protest przeciwko polityce kulturalnej władz PRL; zwracał uwagę na zaostrzenie
 • Definicja LOKACJA WSI Co to jest panem feudalnym i na podstawie prawa niemieckiego; zakładane były nowe osady wiejskie (wsie na
 • Definicja ŁAPANKI Co to jest światowej w Generalnym Gubernatorstwie, których celem było wyłapywanie ludności polskiej na
 • Definicja LUDZIE LU¬NI Co to jest osobistej od feudała; zaliczano do tej kategorii między innymi żebraków, prostytutki ( chłopi
 • Definicja ŁAWA MIEJSKA Co to jest obradujący pod przewodnictwem wójta; po wykupie wójtostw poprzez samorządy funkcję przewodniczącego
 • Definicja ŁASKI JAN Co to jest ruchem reformacyjnym w 1556 starał się zjednoczyć kościoły protestanckie w jeden kościół narodowy
 • Definicja LISTA KRAJOWA Co to jest wyborczymi; znalazło się na niej 50 działaczy politycznych z PZPR i ugrupowań sojuszniczych; w I
 • Definicja LIGA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI Co to jest piłsudczykowskiego ; w jej skład wchodzili między innymi M., Grażyński, J. Jędrzejewicz, M
 • Definicja LEDÓCHOWSKI MIECZYSŁAW Co to jest Kulturkampfu więziony w l. 1874-1875, a w 1876 wydalony z Niemiec
 • Definicja LEGION MŁODZIEŻY POLSKIEJ Co to jest LEGION MŁODYCH
 • Definicja LEGION POLSKI NA WĘGRZECH Co to jest Wysocki; ochotnicy z Galicji i Królestwa Polskiego walczyli pod Koszycami, Miszkolcem, Turą z armią
 • Definicja LANDRAT Co to jest administracyjną i policyjną; od 1872 stał na czele Wydziału Powiatowego, organu wykonawczego
 • Definicja LIPSKI JAN JÓZEF Co to jest 1959 prezes Klubu Krzywego Koła; w 1964 współinicjator Listu 34; w 1976 współzałożyciel KOR; w 1980
 • Definicja LUDWIK JAGIELLOŃCZYK Co to jest 1516; rządy za małoletniego Ludwika II sprawowali zwalczający się wzajemnie możnowładcy; zginął w
 • Definicja LÜDERS ALEKSANDER Co to jest przeciwnik polityki A. Wielopolskiego, zwolennik ostrego kursu wobec Polaków; nieudanego zamachu
 • Definicja LWOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA Co to jest szkoła liberalna; jej twórcami byli O. Balzer, K. Liske
 • Definicja ŁOMNICKI TADEUSZ Co to jest 1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na Woli 1975
 • Definicja ŁAWA WIEJSKA Co to jest pod przewodnictwem sołtysa; od XV w., w związku z wykupem sołtysów i rozwojem folwarku, zanika, a
 • Definicja ŁEMKOWIE Co to jest w.; w okresie międzywojennym żyło ich około 150 tys., zajmowali się raczej pasterstwem, zachowując
 • Definicja LEGNICA Co to jest Tatarami zakończona klęską Polaków i śmiercią Henryka Pobożnego ( mongolskie najazdy
 • Definicja LENGNICH GOTFRYD Co to jest Societas Litteraria; znany z prawniczego opracowania ustroju Rzeczypospolitej: Ius publicum Regni
 • Definicja ŁASKI JAN Co to jest i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra Jagiellończyka; stanął na czele tak zwany młodego
 • Definicja LITWA ŚRODKOWA Co to jest Wileńszczyzny wskutek akcji ( buntu ) oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J
 • Definicja LUTOSŁAWSKI WITOLD Co to jest XX w.; autor utworów symfonicznych (między innymi Gry weneckie, II symfonia, Livre pour orchestre
 • Definicja LEO JULIUSZ FRANCISZEK Co to jest został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1904 został prezydentem Krakowa i przed wybuchem
 • Definicja ŁAWNIK Co to jest mianowanie na ławnika na wsi pozostawało w gestii pana feudalnego, a w mieście był wybierany
 • Definicja LEGION PUŁAWSKI Co to jest około 900 osób; w X 1915 został wcielony do Brygady Strzelców Polskich
 • Definicja LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH Co to jest razem z Agencją Polską podpisał umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o utworzeniu wojska polskiego
 • Definicja LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE Co to jest walczyć z Niemcami; na jego bazie 3 IX 1939 utworzono Czechosłowacką Brygadę Ochotniczą pod
 • Definicja LENINO Co to jest Armia Polska w ZSRR) pod dowództwem gen. Z. Berlinga; dywizja z racji na słabość wspierających ją
 • Definicja LENNO MOŁDAWSKIE Co to jest MOŁDAWIA; WOJNY POLSKO-TURECKIE
 • Definicja LECHICI Co to jest Polaków, tej nazwy używał Wincenty Kadłubek
 • Definicja LIMANOWSKI BOLESŁAW Co to jest polskiego; w 1880 utworzył w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski, organizację
 • Definicja LIBELT KAROL Co to jest walczył w stworzeniu listopadowym, współzałożyciel Towarzystwa Naukowej Pomocy 1841: członek
 • Definicja LOMPA JÓZEF Co to jest autor podręczników szkolnych i popularnej historii Śląska Krótkie wyobrażenie historii Szląska dla
 • Definicja LIGA MORSKA Co to jest zobacz LIGA MORSKA I KOLONIALNA
 • Definicja LESZEK CZARNY Co to jest Łokietka; z woli Bolesława Wstydliwego książę krakowski od 1279; starał się kontynuować dzięki
 • Definicja ŁAN Co to jest na prawie niemieckim; regionalnie stosowany był na północy łan mniejszy (chełmiński) = około 16,7
 • Definicja ŁUKASIŃSKI WALERIAN Co to jest Narodowe, w 1821 Towarzystwo Patriotyczne; po aresztowaniu w 1822 przebywał w więzieniu w Zamościu
 • Definicja ŁUKASIEWICZ IGNACY Co to jest w 1852 przeprowadził destylację nafty; w 1853 skonstruował lampę naftową; w 1854 zbudował
 • Definicja ŁUBIEŃSKI FELIKS Co to jest sprawiedliwości; był inicjatorem dekretu grudniowego; wprowadził Kodeks Napoleona w 1808
 • Definicja LEGION MICKIEWICZA Co to jest zasady programowe Skład zasad; walczył u boku armii piemonckiej z Austriakami; w V i VI 1849
 • Definicja LĘDZIANIE Co to jest Sandomierskiem albo na Lubelszczyźnie; od nich nazwy Polski w języku węgierskim (Lengyel) i ruskim
 • Definicja ŁUŻYCE Co to jest zachodniosłowiańskie plemiona Serbów łużyckich; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich
 • Definicja LIBERUM CONSPIRO Co to jest rozważeniu w momencie obecnej; przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej uważali, iż tak jak
 • Definicja LIGA KOBIET Co to jest Kobiet; od 1948 do 1981 jako Liga Kobiet; w 1981 zmieniono nazwę na Ligę Kobiet Polskich; walczyła
 • Definicja LILPOP STANISŁAW Co to jest Królestwie Polskim; współzałożyciel w 1854 spółki Evans, Lilpop et Comp. ; naczelny dyrektor
 • Definicja LUBIENIECKI ANDRZEJ Co to jest Batorego; od 1577 minister braci polskich kolejno w: Śmiglu, Lublinie i Hoszczy; znany z
 • Definicja LIBERUM VETO Co to jest sejmowej; nie było w praktyce stosowane do poł. XVII w.; w 1652 poseł upicki Władysław Siciński nie
 • Definicja LISOWCZYCY Co to jest pierwszego dowódcy - Aleksandra Lisowskiego; wsławili się skutecznością w działaniach w pierwszej
 • Definicja LUKSEMBURGOWIE Co to jest piastująca godność cesarską z przerwami w l. 1312-1437; jej przedstawiciele: władca Czech Jan
 • Definicja LAMPE ALFRED Co to jest członek Poalej Syjon; od 1921 w KPP, gdzie w l. 1929-1932 był członkiem Biura Politycznego KC KPP
 • Definicja ŁUKASIEWICZ JULIUSZ Co to jest dyrektor departamentu konsularnego MSZ, 1931-32 poseł w Wiedniu, 1933-1936 ambasador w Moskwie
 • Definicja LUDWIKA MARIA GONZAGA Co to jest IV Wazy (1645) i jego przyrodniego brata Jana Kazimierza Wazy (1649), od 1646 królowa Polski
 • Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA Co to jest Żeglugi Bandera Polska , od 1919 Towarzystwo Liga Żeglugi Polskiej , w l. 1924-1930 Liga Morska i
 • Definicja LELEWEL JOACHIM Co to jest Uniwersytetu Warszawskiego; w 1824 usunięty za kontakty z Towarzystwem Filomatów; w momencie
 • Definicja LICEUM KRZEMIENIECKIE Co to jest 1819 jako Gimnazjum Wołyńskie; w 1819 uzyskało prawo nadawania niższych stopni naukowych; było
 • Definicja LOCARNO Co to jest Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch i podpisane 1 XII 1925 w
 • Definicja LIGA OBRONY KRAJU (LOK) Co to jest Żołnierza, 1950-1962 p. n. Liga Przyjaciół Żołnierza; jest ogniwem w systemie obrony cywilnej
 • Definicja LUKSEMBURG RÓŻA Co to jest współtwórca SDKPiL; uczestniczyła w rewolucji 1905-1907; reprezentowała lewe skrzydło niemieckiej
 • Definicja LIGA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co to jest występowała w obronie więźniów politycznych; decydujące wpływy miały na nią KPP i PPS; rozwiązana
 • Definicja LIGA POLSKA Co to jest z inicjatywy A. Cieszkowskiego; popierała działalność oświatową i gospodarczą społeczeństwa
 • Definicja LATYFUNDIUM MAGNACKIE Co to jest magnackie ( królewięta), raczej na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej; organizowane jako
 • Definicja ŁĘCZYCA Co to jest zwołany w 1180 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego w celu uznania jego władzy pryncypackiej; dla
 • Definicja LEGIA NADDUNAJSKA Co to jest Kniaziewicz; były na żołdzie francuskim; brały udział w bitwie pod Hohenlinden (3 XII 1800); po
 • Definicja LUBOMIRSKI JERZY SEBASTIAN Co to jest mówca; wsławił się jako wybitny wódz w walkach w czasie potopu szwedzkiego (w 1657 został hetmanem
 • Definicja LEHR-SPŁAWIŃSKI TADEUSZ Co to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1928 członek PAU, od 1952 członek PAN, członek wielu towarzystw
 • Definicja LEGIONY POLSKIE Co to jest inicjatorem był NKN; początkowo istniał Legion Wschodni i Zachodni powstały na bazie Drużyn
 • Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA Co to jest pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych, przestępców, niewypłacalnych dłużników (zakupieńcy
 • Definicja LANCKOROŃSKI PAKT Co to jest określone zostały zasady przeprowadzenia reformy rolnej uwzględniające interesy ziemiaństwa; stał
 • Definicja LIGA NARODOWA Co to jest wszystkich zaborach; program ideowy sformułował R. Dmowski w broszurze Nasz patriotyzm; kluczowe
 • Definicja LANGE OSKAR Co to jest wojny światowej wykładowca ekonomii na uniwersytecie w Chicago; zaakceptował nowe władze po 1945 i
 • Definicja LUSTRACJA Co to jest sejmów egzekucyjnych; w 3-osobowej komisji lustracyjnej znajdowali się przedstawiciele króla
 • Definicja LENNO Co to jest nadawał swojemu wasalowi określone terytorium i uprawnienia do władania nim, w zamian za wymóg
 • Definicja ŁUBIEŃSKI TOMASZ Co to jest od 1806; był posłem do sejmu Królestwa Polskiego w 1820, a w 1829 senatorem; w stworzeniu
 • Definicja LECHOŃ JAN Co to jest ekipy Skamander; w 1930 wyjechał na placówkę dyplomatyczną do Paryża, a w momencie II wojny
 • Definicja ŁAMBINOWICE Co to jest woj. opolskim; utworzony po wojnie francusko-pruskiej 1870-1871 dla około 3 tys. jeńców francuskich
 • Definicja LIEBERMAN HERMAN Co to jest PPS; poseł do parlamentu wiedeńskiego 1907-1918 i Sejmu RP 1919-1933; w momencie I wojny światowej
 • Definicja LUD POLSKI Co to jest Brytanii w 1835; składała się z byłych powstańców listopadowych, raczej chłopów, i byłych działaczy
 • Definicja LUDWIK WĘGIERSKI Co to jest 1342 władca Węgier (Ludwik Ogromny); od 1370 władca polski; na mocy układów w 1339 w Wyszehradzie i
 • Definicja LINDE SAMUEL BOGUMIŁ Co to jest polskiego na uniwersytecie w Lipsku; w momencie stworzenia kościuszkowskiego związany z polskimi
 • Definicja LOKACJA MIAST Co to jest panem (feudałem - miasta prywatne, księciem albo królem - miasta królewskie) na podstawie
 • Definicja LANGIEWICZ MARIAN Co to jest wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię 1860; w 1862 wykładał w polskiej szkole wojskowej w Cuneo; w
 • Definicja LESZCZYŃSKI JULIAN Co to jest SDKPiL; w l. 1917-1919 kierował Komisariatem Polskim Ludowego Komisariatu ds. Narodowości w
 • Definicja LUTERANIZM Co to jest popularność raczej pośród zamożnego mieszczaństwa w Prusach Królewskich i Prusach Zakonnych i w
 • Definicja LONDZIN JÓZEF Co to jest po otrzymaniu święceń w 1899 pracował w Cieszynie, gdzie zajmował się redagowaniem Gwiazdki
 • Definicja LESZEK BIAŁY Co to jest krakowski; jako małoletni objął tron krakowski w 1294, z którego został usunięty w 1198 poprzez

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian, Langiewicz Marian, Lokacja Miast, Linde Samuel Bogumił, Ludwik Węgierski, Lud Polski, Lieberman biografia.

Co to jest Leszek Biały, Londzin Józef, Luteranizm, Leszczyński Julian słownik.