współzawodnictwo pracy wielka co to znaczy

Współzawodnictwo Pracy, Wielka Emigracja, Wojny Polsko-Czeskie, Wysocki Józef, Warszawianka, Wojna

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na W

 • Definicja Trzynastoletnia Wojna Co to jest WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE co to jest.
 • Definicja Wołos Co to jest POGAŃSTWO definicja.
 • Definicja Wichman Co to jest zm. 967) - hrabia saski, spokrewniony z cesarzem Ottonem I; około 964 na czele Wieletów pokonał Mieszka I; zginął w momencie następnej wyprawy w 967 na Polan co znaczy.
 • Definicja Wysiedlenia Co to jest DEPORTACJE słownik.
 • Definicja Włóka Co to jest miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim znaczenie.
 • Definicja Win Co to jest zobacz WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ czym jest.
 • Definicja Wiec Co to jest W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w celu podjęcia najważniejszych decyzji; w okresie monarchii patrymonialnej zjazd kilku książąt albo co to jest.
 • Definicja Operacja Warszawska Co to jest WARSZAWA, BITWY definicja.
 • Definicja Kongres Wiedeński Co to jest WIEDEŃ, KONGRES co znaczy.
 • Definicja Wilno Co to jest układ INFLANTY słownik.
 • Definicja Władyka Co to jest biskup ordynariusz w Kościele prawosławnym ( cerkiew znaczenie.
 • Definicja Inflanckie Województwo Co to jest INFLANTY czym jest.
 • Definicja Rada Walna Co to jest KONFEDERACJA co to jest.
 • Definicja Wiedeń Co to jest spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ definicja.
 • Definicja Adolf Warski Co to jest zobacz WARSZAWSKI ADOLF co znaczy.
 • Definicja Proletariat Wielki Co to jest zobacz PROLETARIAT słownik.
 • Definicja Rosyjskie Polsko Wojny Co to jest klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny znaczenie.
 • Definicja Kobiet Służba Wojskowa Co to jest ARMIA KRAJOWA czym jest.
 • Definicja Tureckie Polsko Wojny Co to jest wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na co to jest.
 • Definicja Brudzewa Z Wojciech Co to jest astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był definicja.
 • Definicja Stanisław Wodzicki Co to jest 1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831 co znaczy.
 • Definicja Wici Co to jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ słownik.
 • Definicja Wettinowie Co to jest dynastia panująca kolejno w Miśni, Turyngii i Saksonii; jej założycielem był elektor saski Fryderyk I Kłótnik (1423-1428); Wettinowie z Saksonii uzyskali w XV w. prawo znaczenie.
 • Definicja Andrzej Wajda Co to jest reżyser filmowy i teatralny; najwybitniejszy przedstawiciel polskiej szkoły filmowej ; debiutował filmem Pokolenie (1955); reżyser 34 filmów fabularnych, między innymi czym jest.
 • Definicja Pomorski Wał Co to jest II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji co to jest.
 • Definicja Adolf Warszawski Co to jest 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 definicja.
 • Definicja Wenedowie Co to jest zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską co znaczy.
 • Definicja Litewskie Księstwo Wielkie Co to jest początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną słownik.
 • Definicja Tdp Manifest Wielki Co to jest uchwalony w 1836; był programem liberalnym, umiarkowanym i antyrewolucyjnym; walkę o niepodległość TDP opierało na własnych siłach narodu; przyszły ustrój miał być znaczenie.
 • Definicja Witold Co to jest Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i czym jest.
 • Definicja Wincenty Witos Co to jest polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL Piast ; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od co to jest.
 • Definicja Korybut Michał Wiśniowiecki Co to jest MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI definicja.
 • Definicja Laskonogi Iii Władysław Co to jest syn Mieszka III Starego; jako książę poznański i gnieźnieński od 1202 prowadził cały czas walkę z bratem Władysławem Odonicem; książę krakowski w 1202, usunięty poprzez co znaczy.
 • Definicja Jagiellończyk Władysław Co to jest Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490; w 1515 na zjeździe w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego i cesarza słownik.
 • Definicja Stanisław Wojciechowski Co to jest prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z znaczenie.
 • Definicja Inflanty O Wojna Co to jest 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej czym jest.
 • Definicja WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919 Co to jest Galicję Wschodnią, zapoczątkowany we Lwowie 1 XI 1918 zbrojnym wystąpieniem ukraińskiej organizacji spiskowej, której celem było utworzenie niepodległego państwa co to jest.
 • Definicja Gabriel Stanisław Worcell Co to jest działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem definicja.
 • Definicja Paweł Jan Woronicz Co to jest 1829) - pisarz, prymas; od 1806 we władzach Księstwa Warszawskiego, od 1808 członek Porady Stanu; od 1815 biskup krakowski i senator Królestwa Polskiego, od 1828 co znaczy.
 • Definicja Smoleńska Wojna Co to jest SMOLEŃSK słownik.
 • Definicja Polska Wszechnica Wolna Co to jest wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych znaczenie.
 • Definicja Wojski Co to jest początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy czym jest.
 • Definicja Szwedzkie Polsko Wojny Co to jest dążenie Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i starania Zygmunta III Wazy mające na celu odzyskanie utraconej w 1599 korony szwedzkiej doprowadziły do wojny w co to jest.
 • Definicja WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE Co to jest WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE definicja.
 • Definicja Wolni Co to jest kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku co znaczy.
 • Definicja Wron Co to jest zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO słownik.
 • Definicja Kraków Miasto Wolne Co to jest zobacz RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA znaczenie.
 • Definicja Wolnizna Co to jest moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy czym jest.
 • Definicja Ny Wo Co to jest SˇD ZIEMSKI co to jest.
 • Definicja Odzyskanych Ziem Wystawa Co to jest ZIEMIE ODZYSKANE definicja.
 • Definicja Wybraniec Co to jest PIECHOTA WYBRANIECKA co znaczy.
 • Definicja Łysobycka Wyprawa Co to jest gen. A. Jankowskiego w momencie stworzenia listopadowego; W VII 1831 30-tysięczna armia została wysłana w kierunku Lublina; po pierwszej nieudanej bitwie zatrzymała się słownik.
 • Definicja Wypiszczycy Co to jest KOZACY znaczenie.
 • Definicja Wyświecenie Co to jest BANICJA czym jest.
 • Definicja Wywołanie Co to jest INFAMIA co to jest.
 • Definicja WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1831 Co to jest Stworzenie LISTOPADOWE definicja.
 • Definicja Zygmunt Wojciechowski Co to jest historyk; od 1929 prof. uniwersytetu w Poznaniu; od 1945 członek PAU; od 1952 członek PAN; w momencie okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnym uniwersytecie; redaktor co znaczy.
 • Definicja Woj Co to jest w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski słownik.
 • Definicja Wiedrosza Co to jest 1500 nad rzeką Wiedroszą (dopływ Dniepru) w momencie wojny polsko-rosyjskiej między wojskami litewskimi i wojskami Księstwa Moskiewskiego znajdującego się wówczas pod znaczenie.
 • Definicja Elekcja Wolna Co to jest ELEKCJA VIRITIM czym jest.
 • Definicja Brandenburskie Polsko Wojny Co to jest Brandenburgii z Janem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim i próby ekspansji na Pomorzu Zachodnim, której celem było odcięcie tej dzielnicy od Polski ( Nowa Marchia co to jest.
 • Definicja Worskla Co to jest 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany definicja.
 • Definicja Wolin Co to jest największych ośrodków miejskich i handlowych na pd. wybrzeżu Bałtyku, położony na wyspie Wolin; kluczowy ośrodek polityczny i kultowy (świątynia Trzygłowa) plemienia co znaczy.
 • Definicja Florenty Zygmunt Wróblewski Co to jest uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia słownik.
 • Definicja Stefan Wyszyński Co to jest arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem znaczenie.
 • Definicja Wersal Co to jest 1919 - najważniejszy z zawartych w l. 1919-1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919 poprzez zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy czym jest.
 • Definicja Kadłubkiem Zwany Wincenty Co to jest biskup krakowski 1207-1218; kronikarz, autor kroniki przedstawiającej dzieje Polski od czasów najdawniejszych po lata panowania →Kazimierza Sprawiedliwego, jednego z co to jest.
 • Definicja Włościan Towarzystwo Wielkopolskie Co to jest POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST definicja.
 • Definicja Poznańskie Księstwo Wielkie Co to jest państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca co znaczy.
 • Definicja WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON) Co to jest organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność słownik.
 • Definicja Warszawa Co to jest wojnie polsko-radzieckiej 13-25 VIII 1920; skończyła się zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami radzieckimi M. Tuchaczewskiego; jest uważana za jedną z znaczenie.
 • Definicja Tadeusz Ludwik Waryński Co to jest działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację czym jest.
 • Definicja Jagiełło Ii Władysław Co to jest syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu Giedyminowiczów; Współrządy na Litwie wraz ze stryjem Kiejstutem objął w 1377, od 1382 jedynowładca na Litwie; wobec zagrożenia co to jest.
 • Definicja WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA Co to jest wybitny prawnik, rektor Akademii Krakowskiej. Reprezentował Polskę w sporach z Zakonem Krzyżackim, w procesie w Budzie (1413) i na soborze w Konstancji (11415), gdzie definicja.
 • Definicja Aleksander Waszkowski Co to jest działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i co znaczy.
 • Definicja Ignacy Stanisław Witkiewicz Co to jest 1885-1939) - dramatopisarz, prozaik, filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki; studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; podróżował do Niemiec, Włoch, Francji słownik.
 • Definicja Wawer Co to jest rozegrana 19-20 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi poprzez gen. F. Żymirskiego a korpusem rosyjskim gen. P. Pahlena znaczenie.
 • Definicja Historyczna Szkoła Warszawska Co to jest jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego czym jest.
 • Definicja Operacja Magnuszewska Warecko Co to jest pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na co to jest.
 • Definicja Warna Co to jest się 10 XI 1444 pomiędzy wojskami węgierskimi a tureckimi, zakończona pogromem wojsk węgierskich, gdzie zginął władca Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk definicja.
 • Definicja I Warcisław Co to jest Pomorza Zachodniego; W 1122 uznał się lennikiem Bolesława Krzywoustego, w zamian otrzymując pomoc polską w zjednoczeniu Pomorza; w 1127 próbował bez powodzenia zrzucić co znaczy.
 • Definicja Waady Co to jest ŻYDZI słownik.
 • Definicja Hipolit Wawelberg Co to jest 1843-1901) - bankier warszawski, działacz socjalny; założyciel zawodowej szkoły technicznej i Szkoły Inżynierskiej (1895 znaczenie.
 • Definicja Bernard Wapowski Co to jest historyk, kartograf; historiograf Zygmunta I Starego; autor zachowanej we fragmentach kroniki doprowadzonej do 1535; znany jako twórca mapy Sarmacji i pierwszej mapy czym jest.
 • Definicja Wołyń Co to jest pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne co to jest.
 • Definicja WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920 Co to jest o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on definicja.
 • Definicja Wilkierz Co to jest ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim co znaczy.
 • Definicja Niepodległość Równość Wolność Co to jest POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA słownik.
 • Definicja Waza Iv Władysław Co to jest 1632-1648 władca Polski; syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki; jeszcze przed objęciem tronu wykazywał wybitne talenty polityczne; jako kilkunastoletni chłopiec znaczenie.
 • Definicja Września Co to jest bunt dzieci przeciwko wprowadzeniu j. niemieckiego w nauczaniu religii w V 1901; dzieci ukarano chłostą; protestujących rodziców uwięziono czym jest.
 • Definicja Gospodarczy Kryzys Wielki Co to jest gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło co to jest.
 • Definicja WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ Co to jest 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do definicja.
 • Definicja Weryfikacja Co to jest po II wojnie światowej obywatelstwa polskiego tak zwany ludności autochtonicznej (szacowano ją na około 1,2 mln), przede wszystkim osobom należącym do mniejszości co znaczy.
 • Definicja Północne Wojny Co to jest WOJNA O INFLANTY; WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE; WOJNA PÓŁNOCNA (III słownik.
 • Definicja Wygnaniec Ii Władysław Co to jest najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską znaczenie.
 • Definicja WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH Co to jest i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów czym jest.
 • Definicja Wilhelm Willisen Co to jest generał pruski, liberalny polityk; Walczył w wojnach napoleońskich; od 24 III 1848 komisarz królewski w Ogromnym Księstwie Poznańskim; doprowadził do ugody w Jarosławcu co to jest.
 • Definicja Wschowa Co to jest pograniczu wielkopolsko-śląskim, przechodzące w XI-XIV w. z jednej dzielnicy do drugiej; na trwale połączona z Wielkopol ską poprzez Kazimierza Wielkiego w 1343 definicja.
 • Definicja Unia Radomska Wileńsko Co to jest UNIE POLSKO-LITEWSKIE co znaczy.
 • Definicja Węglarstwo Co to jest rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi słownik.
 • Definicja Aleksander Walewski Co to jest dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem znaczenie.
 • Definicja Bolesław Wysłouch Co to jest chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu czym jest.
 • Definicja Henryk Wieniawski Co to jest z najwybitniejszych skrzypków polskich XIX w., kompozytor; prof. konserwatoriów w Petersburgu i Brukseli; skomponował: 2 koncerty skrzypcowe, polonezy, etiudy-kaprysy co to jest.
 • Definicja Bydgoskie Wydarzenia Co to jest przeciwko NSZZ Solidarność ; 19 III 1981 na posiedzenie Wojewódzkiej Porady Narodowej w Bydgoszczy zaproszono 25 działaczy związku, do udziału w dyskusji o kwestiach definicja.
 • Definicja Melchior Wańkowicz Co to jest dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent co znaczy.
 • Definicja Piotr Wawrzyniak Co to jest ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał słownik.
 • Definicja Maurycego Św Włócznia Co to jest ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi znaczenie.
 • Definicja Kwarciane Wojsko Co to jest Stefana Batorego uchwalono organizację stałego wojska zaciężnego opłacanego z dochodu osiąganego z królewszczyzn (tak zwany kwarta); liczba wojska, raczej jazda czym jest.
 • Definicja Herman I Władysław Co to jest syn Kazimierza Odnowiciela, młodszy brat Bolesława Śmiałego; przed 1079 miał we władaniu Mazowsze; został powołany na tron po obaleniu poprzez panów małopolskich co to jest.
 • Definicja Ludów Wędrówki Co to jest ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W definicja.
 • Definicja Nowenna Wielka Co to jest poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w czasie uroczystości Bożego Ciała w 1957; zakładał odnowę wartości religijnych, moralnych i narodowych dla uczczenia Milenium chrztu co znaczy.
 • Definicja Iii Północna Wojna Co to jest 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu słownik.
 • Definicja Wanda Wasilewska Co to jest nauczycielka, poetka, publicystka, redaktorka pism Płomyk i Płomyczek , działaczka ruchu robotniczego; od 1923 w ZNMS i TUR; w l. 1935-1937 w Radzie Naczelnej PPS znaczenie.
 • Definicja Krzyżackie Polsko Wojny Co to jest Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze czym jest.
 • Definicja Rudolf Weigel Co to jest zoolog i bakteriolog; od 1930 członek PAU; w l. 1920-1939 prof. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie, 1945-1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1948-1957 co to jest.
 • Definicja Wiślanie Co to jest zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach definicja.
 • Definicja Jeremi Wiśniowiecki Co to jest książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu co znaczy.
 • Definicja Gdańsk Miasto Wolne Co to jest konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi słownik.
 • Definicja WOJSKO POLSKIE 1944-1945 Co to jest dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez połączenie Armii Polskiej w ZSRR (2) z AL; W jego skład wchodziły: 1 Armia (powstała z przekształcenia Armii Polskiej w ZSRR znaczenie.
 • Definicja Westerplatte Co to jest czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o tej samej nazwie znajdującym się u ujścia Martwej Wisły w Gdańsku; W okresie międzywojennym na tym umocnionym czym jest.
 • Definicja WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Co to jest gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem co to jest.
 • Definicja Leon Wasilewski Co to jest Płochocki (1870-1936) - działacz i teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W. Wasilewskiej; w l. 1893-1994 w Lidze Narodowej; od 1896 w PPS jako jeden z definicja.
 • Definicja Św Wojciech Co to jest czeskiego rodu książęcego Sławnikowiców, biskup praski od 982, wypędzony z Czech w 995 poprzez Przemyślidów; Nareszcie 996 przybył na dwór Bolesława Chrobrego, który co znaczy.
 • Definicja WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN) Co to jest konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano słownik.
 • Definicja Jan Wyhowski Co to jest 1664) - hetman kozacki od 1657; W momencie stworzenia Chmielnickiego poeta wojska zaporoskiego i bliski współpracownik Bohdana Chmielnickiego, który powierzył mu opiekę znaczenie.
 • Definicja Wieleci Co to jest słowiańskie zamieszkujące pomiędzy dolną Odrą a Łabą; W VIII-IX w. stawiali opór ekspansji monarchii Karola Wielkiego; w IX/X w. 4 kluczowe plemiona utworzyły Związek czym jest.
 • Definicja Wielkopolska Co to jest dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych co to jest.
 • Definicja Stanisław Wyspiański Co to jest malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w okolicy polskich romantyków twórca dramatyczny; był pionierem nowoczesnych form teatralnych; autor między innymi dramatów definicja.
 • Definicja Antoni Walery Wróblewski Co to jest generał, działacz niepodległościowy i rewolucyjny; należał do obozu Czerwonych; w momencie stworzenia styczniowego był naczelnikiem wojennym w woj. grodzieńskim; od poł co znaczy.
 • Definicja Tomasz Wawrzecki Co to jest naczelnik stworzenia kościuszkowskiego po dostaniu się do niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami; po nieudanej próbie obrony Warszawy ( rzeź Pragi słownik.
 • Definicja Łokietek I Władysław Co to jest syn Kazimierza I kujawskiego, brat Leszka Czarnego; książę brzesko-kujawski (od 1267), sieradzki (od 1288), łęczycki (od 1294), władca Polski od 1320; po śmierci Leszka znaczenie.
 • Definicja Kokosza Wojna Co to jest odrzucanie poprzez króla Zygmunta I Starego postulatów szlacheckich dotyczących sądownictwa kościelnego i uleganie wpływom magnatów doprowadziło do rokoszu w 1537 po czym jest.
 • Definicja Józef Wybicki Co to jest działacz polityczny, dziennikarz, pisarz; poseł na sejm delegacyjny w 1768 (współautor protestu po porwaniu senatorów); uczestnik konfederacji barskiej; w czasach co to jest.
 • Definicja Warneńczyk Iii Władysław Co to jest Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak faktyczna władza była w rękach Zbigniewa Oleśnickiego; w 1439 po śmierci definicja.
 • Definicja WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919 Co to jest Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał co znaczy.
 • Definicja Wyszehrad Co to jest 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich słownik.
 • Definicja Narodowe Wolnomularstwo Co to jest organizacja patriotyczna; powstała w Warszawie w 1819; na czele W. Łukasiński; skupiała kilkudziesięciu oficerów z Królestwa Polskiego i szlachtę z Wielkopolski i Litwy znaczenie.
 • Definicja Wójt Co to jest Voigt) - osoba stojąca na czele miasta lokowanego na prawie niemieckim, jako lennik pana miasta, stąd między innymi był zobowiązany do konnej służby wojskowej; urząd ten czym jest.
 • Definicja Piotr Wysocki Co to jest podpułkownik, działacz niepodległościowy; jako instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie założył sekretny związek zwany Sprzysiężeniem Wysockiego co to jest.
 • Definicja Wazowie Co to jest szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy definicja.
 • Definicja Niemieckie Polsko Wojny Co to jest z cesarstwem o utrzymanie suwerenności Piastów i z marchiami wschodnimi, o podłożu sporów terytorialnych; 1) za panowania Mieszka I doszło do wojen tak z Marchią co znaczy.
 • Definicja Ii Wacław Co to jest dynastii Przemyślidów; władca Czech od 1278, władca Węgier od 1301; w 1288 przystąpił do rywalizacji o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, której fazami było słownik.
 • Definicja Lech Wałęsa Co to jest działacz związkowy, polityk; od 1967 pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej; w grudniu 1970 był członkiem Komitetu Strajkowego; w sierpniu 1980 przewodził strajkowi znaczenie.
 • Definicja Warszawa Co to jest konfederacja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej (III) pod naciskiem króla Szwecji Karola XII przeciwko Augustowi II Wettinowi; po detronizacji króla niewielka czym jest.
 • Definicja Warmia Co to jest Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie poprzez pruskie plemię Warmów; podbita poprzez Zakon Krzyżacki w XIII w.; w 1243 utworzono diecezję warmińską w co to jest.
 • Definicja Ruskie Polsko Wojny Co to jest XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez definicja.
 • Definicja Aleksander Wielopolski Co to jest hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował co znaczy.
 • Definicja Opolczyk Władysław Co to jest książę opolski od 1356, wieluński od 1370 i dobrzyński od 1378; zrobił karierę na dworze polskim za panowania Ludwika Węgierskiego: od 1372 zarządca Rusi Czerwonej słownik.
 • Definicja Jakub Wujek Co to jest jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego znaczenie.
 • Definicja Ślˇskie Wojny Co to jest kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co czym jest.
 • Definicja Województwo Co to jest jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw co to jest.
 • Definicja Czesław Wycech Co to jest nauczyciel, działacz ruchu ludowego; W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej Organizacji definicja.
 • Definicja Wojewoda Co to jest pierwotnie najwyższy urząd wojskowo-dworski; dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w. przekształca się w najwyższego urzędnika ziemskiego na co znaczy.
 • Definicja WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809 Co to jest ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J słownik.
 • Definicja Warszawianka Co to jest patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś znaczenie.
 • Definicja Józef Wysocki Co to jest generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie czym jest.
 • Definicja Czeskie Polsko Wojny Co to jest zarówno kwestie dynastyczne, jak i przede wszystkim spór o przynależność Śląska; 1) około 990 - po zerwaniu poprzez Mieszka I sojuszu z Czechami, którego gwarantem była co to jest.
 • Definicja Emigracja Wielka Co to jest polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu definicja.
 • Definicja Pracy Współzawodnictwo Co to jest lat czterdziestych ruch tak zwany przodowników pracy, wzorowany na podobnym systemie radzieckim z lat stalinowskiej industrializacji w latach trzydziestych ( tak zwany co znaczy.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Współzawodnictwo Pracy, Wielka Emigracja, Wojny Polsko-Czeskie, Wysocki Józef, Warszawianka, Wojna Austriacko-Polska 1809, Wojewoda, Wycech Czesław biografia.

Co to jest Współzawodnictwo Pracy, Wielka Emigracja, Wojny Polsko słownik.