chrzanowski wiesław co to znaczy

Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz Adam, Cyrankiewicz Józef, Cech

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na C

 • Definicja CHRZEŚCIJAŃSKO NARODOWE STRONNICTWO PRACY - CHRZEŚ Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co to jest.
 • Definicja CENTRALA ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSK Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Definicja Ślˇsk Cieszyński Co to jest ŚLˇSK; ZAOLZIE co znaczy.
 • Definicja Polska Caritas Co to jest CARITAS słownik.
 • Definicja Academica Caritas Co to jest CARITAS znaczenie.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJ Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 czym jest.
 • Definicja CHŁOPSKA ORGANIZACJA WOLNOŚCI RACŁAWICE Co to jest BATALIONY CHŁOPSKIE co to jest.
 • Definicja Chłostra Straż Chłopska Co to jest BATALIONY CHŁOPSKIE definicja.
 • Definicja CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIˇZEK JEDNOŚCI NARODOWEJ Co to jest CHJENO-PIAST; CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA; NARODOWA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Definicja CHRZEŚCIJAŃSKIE NARODOWE STRONNICTWO ROBOTNICZE Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA słownik.
 • Definicja Lwowska Centralizacja Co to jest organizacja niepodległościowa po III rozbiorze Polski; powstała w I 1796, na czele z W. Dzieduszyckim; przygotowywała stworzenie licząc na pomoc Francji; kontakty znaczenie.
 • Definicja Radiofonii Urzˇd Centralny Co to jest POLSKIE RADIO czym jest.
 • Definicja Czerwińsk Co to jest PRZYWILEJE SZLACHECKIE co to jest.
 • Definicja Litwy Chrystianizacja Co to jest próbę podjął Mendog w 1250; przeprowadzona jednak dopiero za pośrednictwem polskim na mocy umowy zawartej w Krewie w 1385; w zamian za rękę Jadwigi Jagiełło zobowiązał definicja.
 • Definicja Aleksander August Czartoryski Co to jest książę, wojewoda ruski od 1731; jeden z największych magnatów polskich w XVIII w.; po śmierci ojca księcia Kazimierza Czartoryskiego na czele Familii w Polsce; twórca co znaczy.
 • Definicja Kazimierz Czartoryski Co to jest 1674-1741) - książę, kasztelan wileński od 1724; założyciel najpotężniejszej w XVIII w. fakcji magnackiej Familii słownik.
 • Definicja Fryderyk Michał Czartoryski Co to jest 1696-1782) - książę, kanclerz ogromny litewski od 1752; po śmierci ojca Kazimierza Czartoryskiego stał na czele Familii w Ogromnym Księstwie Litewskim znaczenie.
 • Definicja Maria Skłodowska Curie Co to jest matematyk, pionier edukacji o promieniotwórczości; razem z mężem Piotrem Curie wyodrębniła rad i polon (1898); w 1903 dostała Nagrodę Nobla w zakresie fizyki, a w 1912 czym jest.
 • Definicja Władysław Czartoryski Co to jest książę, polityk konserwatywny; był synem A. J. Czartoryskiego; w 1856 przejął kierownictwo konserwatywnego ugrupowania Hotel Lambert; pod wpływem rządu francuskiego co to jest.
 • Definicja Ochotnicza Brygada Czechosłowacka Co to jest LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE definicja.
 • Definicja Czelad Co to jest zależnej zatrudnionej na dworze feudała, osadzonej także na ziemi; do XIII w. rekrutowała się raczej z niewolnych albo osobiście wolnych, ale pozbawionych środków co znaczy.
 • Definicja Czeladnik Co to jest pracujący pod kierunkiem mistrza; niepełnoprawny członek cechu rzemieślniczego; własny warsztat i prawo posiadania uczniów uzyskiwał po odbyciu praktyki u mistrza i słownik.
 • Definicja Warszawska Cytadela Co to jest zwana także Aleksandrowską; zbudowana w l. 1832-1834; była obiektem wojskowym i więzieniem dla więźniów sądów wojskowych i politycznych (X Pawilon znaczenie.
 • Definicja Cudnów Co to jest 1660 w momencie wojny polsko-rosyjskiej; na Wołyniu hetman polny koronny Jerzy Lubomirski na czele armii polsko-tatarskiej osaczył w obozie warownym Rosjan dowodzonych czym jest.
 • Definicja CENTRALNE BIURO KOMUNISTÓW POLSKICH W ZSRR (CBKP) Co to jest organizacja komunistów w ZSRR, powołana w I-II 1944; kierowała obsadą stanowisk w ZPP i Armii Polskiej w ZSRR (2); powołała Polski Sztab Partyzancki; między Biurem a co to jest.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK KÓŁEK ROLNICZYCH Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Definicja Spółdzielni Zwiˇzek Centralny Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 co znaczy.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKAN Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 słownik.
 • Definicja Rzemiosła Zwiˇzek Centralny Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 znaczenie.
 • Definicja CENTRALNY URZˇD PLANOWANIA (CUP) Co to jest celu opracowania ogólnonarodowych, okresowych planów gospodarczych i koordynacji ich wykonania; w 1949 przekształcony w Państwową Komisję Planowania Gospodarczego; na czym jest.
 • Definicja CENTRALNA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA PARTII I STRONNI Co to jest FRONT JEDNOŚCI NARODU co to jest.
 • Definicja Cop Co to jest zobacz CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY definicja.
 • Definicja Dezydery Chłapowski Co to jest generał i działacz gospodarczy w Wielkopolsce; walczył w kampaniach napoleońskich i w stworzeniu listopadowym; wiedzę ze studiów agronomicznych w Anglii wykorzystał do co znaczy.
 • Definicja Crzz Co to jest zobacz CENTRALNA Porada ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH słownik.
 • Definicja Cerekwica Co to jest czasie koncentracji pospolitego ruszenia Wielkopolski w 1454 za udział w wojnie z Zakonem Krzyżackim szlachta uzyskała od Kazimierza Jagiellończyka liczne przywileje znaczenie.
 • Definicja Chadecja Co to jest zob CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA czym jest.
 • Definicja Chłopska Samopomoc Crsr Co to jest zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH SAMOPOMOC CHŁOPSKA co to jest.
 • Definicja Cerkiew Co to jest obrządku prawosławnego i greckokatolickiego, architektonicznie wywodząca się ze świątyń bizantyjskich; 2). organizacja religijna Kościoła prawosławnego w definicja.
 • Definicja Chmielnik Co to jest bitwa - w 1241 rycerstwa sandomierskiego i krakowskiego z wojskami tatarskimi, zakończona klęską rycerstwa małopolskiego ( mongolskie najazdy co znaczy.
 • Definicja Chojnice Co to jest 18 IX 1454 z udziałem pospolitego ruszenia szlachty polskiej z wojskami Zakonu Krzyżackiego, zakończona klęską wojsk polskich ( wojny polsko-krzyżackie słownik.
 • Definicja Radykalne Stronnictwo Chłopskie Co to jest PSL - LEWICA znaczenie.
 • Definicja Zenobi Bohdan Chmielnicki Co to jest lider stworzenia Kozaków w 1648 ( stworzenie Chmielnickiego), hetman kozacki od 1649; poeta wojska zaporoskiego, który wykorzystał rozczarowanie Kozaków niespełnieniem czym jest.
 • Definicja Cyganie Co to jest ekipa etniczna, której przodkowie wywodzili się z Indii; od około 1000 rozprzestrzenili się po całej Europie, prowadząc koczowniczy tryb życia; w Polsce od XV w co to jest.
 • Definicja Zbigniew Cybulski Co to jest najwybitniejszy polski aktor lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, uosabiający bunt powojennego pokolenia; znany przede wszystkim z ról dramatycznych w filmach definicja.
 • Definicja Ckn Co to jest zobacz CENTRALNY KOMITET NARODOWY co znaczy.
 • Definicja Wojciech Chrzanowski Co to jest generał; walczył w stworzeniu listopadowym; związany z Hotelem Lambert; dowódca wojsk piemonckich w momencie Wiosny Ludów; po klęsce pod Novarą (23 III 1849) podał się słownik.
 • Definicja Procesja Czarna Co to jest deputowanych miast królewskich 2 XII 1789 w Warszawie w czasie Sejmu Wielkiego zorganizowana poprzez Hugona Kołłątaja i Jana Dekerta; ubrani na czarno mieszczanie znaczenie.
 • Definicja Michał Czajkowski Co to jest działacz polityczny, powieściopisarz; walczył w stworzeniu listopadowym; na emigracji członek TDP, od 1836 Konfederacji Narodu Polskiego, od 1841 współpracował z Hotelem czym jest.
 • Definicja Siew Czmw Co to jest zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Definicja Czynsz Co to jest feudalnej - stałe świadczenie pieniężne i w naturze składane poprzez chłopów za użytkowanie ziemi właścicielowi, upowszechnione od XIII w. wspólnie z osadnictwem na definicja.
 • Definicja Cup Co to jest zobacz CENTRALNY URZˇD PLANOWANIA co znaczy.
 • Definicja Primum Cum Co to jest encyklika papieża Grzegorza XVI z 1832 wydana pod presją krajów zaborczych, gdzie papież ostro potępił stworzenie listopadowe słownik.
 • Definicja CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE RZECZYPOSPOL Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA znaczenie.
 • Definicja Mieczysława Ćwiklińska Co to jest aktorka; występowała w teatrach warszawskich w rolach komediowych, raczej w sztukach A. Fredry i G. Zapolskiej; i dramatycznych, na przykład Drzewa umierają stojąc czym jest.
 • Definicja Joseph Conrad Co to jest Konrad Korzeniowski (1857-1924) - poeta; Polak, służył jako kapitan marynarki angielskiej; zasłynął prozatorskimi utworami marynistycznymi pisanymi w j. angielskim co to jest.
 • Definicja Obywatelski Komitet Centralny Co to jest socjalna; powstała we IX 1914 z inicjatywy kół prorosyjskich; prowadziła akcję charytatywną i gospodarczą; CKO podlegały terenowe komitety obywatelskie; rozwiązany 12 IX definicja.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK POLSKIEGO PRZEMYSŁU, GÓRNICTWA, Co to jest naczelna organizacja związków i zrzeszeń branżowych wielkiego kapitału; w okresie międzywojennym skupiał największych polskich przemysłowców, którzy wywierali poprzez co znaczy.
 • Definicja Chłopi Co to jest zajmująca się uprawą roli i hodowlą zwierząt; samodzielność chłopów ograniczano poprzez różnego rodzaju powinności początkowo wobec plemienia, potem wobec pana słownik.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ SIEW Co to jest młodzieżowa ruchu ludowego; utworzona w 1928 wskutek rozłamu w Centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej; politycznie związany z obozem sanacyjnym; w 1934 wszedł w skład znaczenie.
 • Definicja Józef Chełmoński Co to jest malarz; najwybitniejszy przedstawiciel realizmu w malarstwie polskim XIX w., któremu nadał specyficzny polski słowo, urzekający swym dynamizmem i symboliką odwołującą czym jest.
 • Definicja Piast Chjeno Co to jest koalicji PSL Piast i bloku stronnictw tworzących Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Chjena): Chrześcijańska Demokracja i Związek Ludowo-Narodowy, sygnatariuszy w co to jest.
 • Definicja Poloniae Regni Corona Co to jest KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO definicja.
 • Definicja Chd Co to jest zob CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Definicja Caritas Co to jest katolicka zał. w 1922 dla koordynowania działalności charytatywnej; w czasie okupacji niemieckiej udzielała pomocy represjonowanym Polakom; w VI 1945 Konferencja słownik.
 • Definicja CZERWONA POMOC W POLSCE Co to jest KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI znaczenie.
 • Definicja Cedynia Co to jest 24 VI 972 poprzez wojska Mieszka I i jego brata Czcibora z oddziałami saskimi dowodzonymi poprzez margrabiego Marchii Wschodniej Hodona, zakończona zwycięstwem oddziałów czym jest.
 • Definicja Canaletto Co to jest BERNARDO BELOTTO co to jest.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY Co to jest ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Definicja Leon Chajn Co to jest prawnik, polityk, historyk; od czasów studenckich związany z ruchem socjalistycznym i komunistycznym; po 1939 w ZSRR, gdzie wszedł do władz ZPP (1943); oficer co znaczy.
 • Definicja Antoni Chruściel Co to jest Nurt (1895-1960) - żołnierz polskiego ruchu oporu; oficer w II RP, uczestnik kampanii wrześniowej; w momencie stworzenia warszawskiego dowódca 30-tys. warszawskiego słownik.
 • Definicja Chorˇży Co to jest pierwotnie rycerz noszący chorągiew państwa albo ziemi, potem niższy urzędnik ziemski odpowiedzialny za pospolite ruszenie i zobowiązany do udziału w sądzie wiecowym znaczenie.
 • Definicja Czopowe Co to jest SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Definicja Cbkp Co to jest zobacz CENTRALNE BIURO KOMUNISTÓW POLSKICH co to jest.
 • Definicja Adam Chmielowski Co to jest 1845-1916) - zakonnik, malarz; walczył w stworzeniu styczniowym; w l. 1869-1874 uczył się malarstwa w Warszawie i Monachium; malował obrazy realistyczne, na przykład definicja.
 • Definicja CENTRALNA RADA ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH (CRZZ) Co to jest ruch związkowy) założona na II Kongresie Związków Zawodowych w miejsce Komisji Centralnej Związków Zawodowych (utworzonej pod kuratelą PPR w 1944); Kompletnie co znaczy.
 • Definicja Chasydzi Co to jest zwolennikami kabalistycznego, antyracjonalistycznego ruchu religijnego zrodzonego w XVIII w. na Podolu; twórcą ruchu był Baal Szem Tow (właśc. Israel ben Eliezer słownik.
 • Definicja CZERWONE HARCERSTWO TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOT Co to jest zwany młodszej młodzieży (8-16 lat) utworzona w 1926 z inicjatywy OM TUR, związana z PPS; do 1930 było autonomiczną częścią OM TUR; w pracy wychowawczej stosowało znaczenie.
 • Definicja Stanisław Car Co to jest prawnik, polityk sanacyjny; w l. 1918-1922 szef Kancelarii Naczelnika Państwa; od 1926 doradca prawny J. Piłsudskiego i szef Kancelarii Cywilnej prezydenta I czym jest.
 • Definicja Chocim Co to jest wojny polsko-tureckiej w 1621, gdzie 55 tys. wojsk polsko-kozackich pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza (a po jego śmierci dowodzonych poprzez regimentarza co to jest.
 • Definicja Florian Ceynowa Co to jest doktor, poeta i działacz kaszubski; w momencie stworzenia 1846 zorganizował atak na Starogard (22 II); skazany na śmierć, w momencie Wiosny Ludów uwolniony; zwolennik definicja.
 • Definicja Józef Rafał Czerwiakowski Co to jest doktor, zwany ojcem polskiej chirurgii; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i nadworny medyk Stanisława Augusta Poniatowskiego; starał się wprowadzić fachową polską co znaczy.
 • Definicja Calisia Co to jest znany ze źródeł rzymskich z II w., najstarszy ośrodek handlowy (pramiejski) na ziemiach polskich, położony na bursztynowym szlaku; identyfikowany z miastem Kaliszem słownik.
 • Definicja Cystersi Co to jest ZAKON BRACI DOBRZYŃSKICH; ZAKONY znaczenie.
 • Definicja Czerwoni Co to jest demokratyczny; dążył do stworzenia narodowego; po manifestacjach w 1861 powstał Komitet Miejski (X) przekształcony w V 1862 w Komitet Centralny Narodowy; nakazał on czym jest.
 • Definicja Czajka Co to jest łódź kozacka wykorzystywana do żeglugi na Dnieprze, używana również w czasie wypraw łupieskich przeciwko Turkom na wybrzeżach Morza Czarnego co to jest.
 • Definicja Polski Chrzest Co to jest ziem polskich rozpoczęta w 966 chrztem Mieszka I i jego dworu, po zawarciu małżeństwa z księżniczką czeską Dobrawą; budowa organizacji kościelnej (biskupstwo misyjne definicja.
 • Definicja Cześnik Co to jest zarządzający piwnicą władcy, z czasem stał się jednym z honorowych urzędów ziemskich; najstarszym znanym imiennie cześnikiem był Miecław, urzędnik Mieszka II co znaczy.
 • Definicja Cyrkuł Co to jest administracyjnego istniejąca do 1846 w Galicji (było ich 19); w 1846 wprowadzono nowy podział na powiaty w liczbie 74, a od 1908-79 (w tym dwa powiaty miejskie: Lwów i słownik.
 • Definicja Walerian Czuma Co to jest generał; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich; w l. 1918-1920 dowódca polskich oddziałów na Syberii; 1920-1922 więziony poprzez władze sowieckie; od 1922 w WP, gdzie był znaczenie.
 • Definicja Chss Co to jest zobacz CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE Socjalne czym jest.
 • Definicja Jan Cybis Co to jest malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekipy tak zwany kapistów, reprezentujących estetykę polskiego koloryzmu i szukających inspiracji w impresjonizmie i co to jest.
 • Definicja Stefan Czarniecki Co to jest wybitny wódz, hetman polny koronny od 1665; karierę wojskową rozpoczął w czasie wyprawy chocimskiej w 1621; w momencie stworzenia Chmielnickiego jako oficer wojska definicja.
 • Definicja Chorˇgiew Co to jest średniowieczu jednostka organizacyjno-taktyczna jazdy rycerskiej, której podstawą były poczty rycerstwa danego województwa albo ziemi; od XVI w. jednostka wszystkich co znaczy.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH SAMOPOMO Co to jest Centrala Rolnicza Spółdzielni Samopomoc Chłopska ; obejmował przewarzająca część spółdzielni wiejskich zajmujących się zarówno uprawą, produkcją, jak i sprzedażą słownik.
 • Definicja Społeczne Stowarzyszenie Chrześcijańskie Co to jest stowarzyszenie świeckich katolików utworzone poprzez grupę działaczy, którzy w 1957 wystąpili z PAX; było członkiem FJN; od 1989 przekształciło się w Unię Chrześcijańsko znaczenie.
 • Definicja Linia Curzona Co to jest demarkacyjnej między wojskami polskimi a bolszewickimi przedstawiony w lipcu 1920 r. poprzez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Georga N. Curzona komisarzowi czym jest.
 • Definicja CENTRALNY KOMITET NARODOWY (CKN) Co to jest powstała z inicjatywy J. Piłsudskiego 18 XII 1915 w Królestwie Polskim; w skład weszły: PPS, Narodowy Związek Robotniczy, PSL Wyzwolenie , stronnictwa dążące do odbudowy co to jest.
 • Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Co to jest młodzieżowa ruchu ludowego; utworzona w 1919 z Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej Centralnego Związku Kółek Rolniczych, których pozostał autonomiczną częścią; ściśle definicja.
 • Definicja Hipolit Cegielski Co to jest nauczyciel, przemysłowiec, działacz społeczno-polityczny - zwolennik pracy organicznej w Wielkopolsce; poseł do sejmu pruskiego (1849); od 1846 właściciel co znaczy.
 • Definicja Erazm Ciołek Co to jest 1522) - biskup płocki, mówca, dyplomata, mecenas kultury, humanista; po studiach na Akademii Krakowskiej prof. tej uczelni, potem pracował w kancelarii Aleksandra słownik.
 • Definicja Poznańska Centralizacja Co to jest zorganizowany poprzez emisariuszy TDP w 1844 z Komitetu Poznańskiego; przygotowywał stworzenie trójzaborowe dziennie 22 II 1846; aresztowania poprzez władze pruskie znaczenie.
 • Definicja Franciszek Fryderyk Chopin Co to jest pianista, najwybitniejszy polski romantyczny kompozytor fortepianowy; urodził się w Żelazowej Woli; od 1830 przebywał we Francji; w swojej muzyce łączył przedmioty czym jest.
 • Definicja CENTRALNE KIEROWNICTWO RUCHU LUDOWEGO Co to jest ruchu ludowego w okresie okupacji; zostało powołane w II 1940 poprzez M. Rataja; koordynowało działania organizacji: SL Roch , BCh, Ludowego Związku Kobiet, Związku co to jest.
 • Definicja Karol Jan Chodkiewicz Co to jest wybitny wódz, hetman ogromny litewski od 1605; pochodził z magnackiego rodu litewskiego; własną karierę wojskową zawdzięczał kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu; karierę definicja.
 • Definicja Józef Chłopicki Co to jest generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; stworzeniu kościuszkowskim 1794; w l. 1797-1806 służył w Legionach Polskich; w l. 1808-1811 dowodził Legią co znaczy.
 • Definicja Celtowie Co to jest indoeuropejskiego; pod koniec II tysiąclecia rozpoczęły migrację z pierwotnych siedzib na północ od Alp po całej Europie; w IV w. p.n.e. zasiedlali Śląsk, a w III w. p.n słownik.
 • Definicja Kazimierz Adam Czartoryski Co to jest książę, generał ziem podolskich, mecenas sztuki, działacz kulturalny, komediopisarz; syn Augusta Czartoryskiego; wysuwany na następcę Augusta III Wettina ustąpił znaczenie.
 • Definicja Cecora Co to jest 1595 w ufortyfikowanym obozie wojsk polskich pod dowództwem Jana Zamoyskiego z wojskami turecko-tatarskimi w czasie obsadzania na tronie hospodarów Mołdawii przychylnego czym jest.
 • Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH, SOCJALIS Co to jest 1944 poprzez RPPS, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Polską Ludową Akcję Niepodległościową, Związek Syndykalistów Polskich, Stronnictwo Polskiej Demokracji, Socjalistów co to jest.
 • Definicja Nobilium Collegium Co to jest założony w Warszawie poprzez pijarów w 1740; jego twórca, Szymon Konarski, zamierzał kształcić w swej szkole elitę intelektualną przygotowującą reformę Rzeczypospolitej definicja.
 • Definicja CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COP) Co to jest rozpoczęto w 1936 z inicjatywy wicepremiera E. Kwiatkowskiego w tak zwany trójkącie bezpieczeństwa (widły Wisły, Dunajca i Sanu), jest to w bezpiecznej odległości od co znaczy.
 • Definicja Tadeusz Czacki Co to jest historyk, działacz gospodarczo-oświatowy; prowadził działalność gospodarczą w Komisji Kruszcowej (1784-1786) i Komisji Skarbu Koronnego (1786-1792); był słownik.
 • Definicja Centrolew Co to jest opozycyjnych wobec sanacji 6 stronnictw centrum i lewicy: ChD, NPR, PSL Piast , PPS, PSL Wyzwolenie , Stronnictwo Chłopskie; zawarte jesienią 1929; 29 VI 1930 znaczenie.
 • Definicja Cła Co to jest nakładanego od XI w. poprzez władcę na podstawie prawa zwierzchności mytniczej i celnej na towary przywożone do miast; związana z przymusem drogowym w określonych czym jest.
 • Definicja Demokracja Chrześcijańska Co to jest ruch ideowy i społeczno-polityczny wywodzący swój program z zasad etycznych chrześcijaństwa i socjalnej edukacji Kościoła; podstawę stanowiły socjalne encykliki co to jest.
 • Definicja Jerzy Adam Czartoryski Co to jest książę, działacz polityczny, pisarz; syn A. K. Czartoryskiego; walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; od 1801 współpracował z Aleksandrem I, uczestniczył w opracowaniu definicja.
 • Definicja Cech Co to jest organizacja powstała w XIII w., zrzeszająca osobiście wolnych rzemieślników z jednej albo kilku pokrewnych specjalności zawodowych, tworzona w celu zapewnienia co znaczy.
 • Definicja Józef Cyrankiewicz Co to jest działacz ruchu socjalistycznego i polityk komunistyczny; przed wojną znany działacz PPS w Krakowie, a po 1939 w PPS-WRN; w 1941 aresztowany i zesłany do obozu słownik.
 • Definicja Adam Ciołkosz Co to jest działacz ruchu socjalistycznego i dziennikarz; od 1911 w harcerstwie (założyciel Wolnego Harcerstwa); od 1921 w PPS (1931-1939 członek Porady Naczelnej i Centralnego znaczenie.
 • Definicja Elżbieta Izabela Czartoryska Co to jest inspiratorka życia kulturalnego w okresie Oświecenia; żona Adama Kazimierza Czartoryskiego, matka Adama Jerzego Czartoryskiego; wraz z mężem stworzyli oparty na wzorcach czym jest.
 • Definicja Wiesław Chrzanowski Co to jest działacz polityczny, prof. prawa KUL; w momencie II wojny światowej należał do młodzieżówki SN i AK; walczył w stworzeniu warszawskim; po wojnie był przewodniczącym co to jest.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz Adam, Cyrankiewicz Józef, Cech, Czartoryski Adam Jerzy, Chrześcijańska Demokracja, Cła, Centrolew biografia.

Co to jest Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz słownik.