chrzanowski wiesław co to znaczy

Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz Adam, Cyrankiewicz Józef, Cech

Definicje historyczne na C

 • Co znaczy CHRZEŚCIJAŃSKO NARODOWE STRONNICTWO PRACY - CHRZEŚ Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co to jest.
 • Co znaczy CENTRALA ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSK Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Co znaczy Śląsk Cieszyński Definicja ŚLĄSK; ZAOLZIE co znaczy.
 • Co znaczy Polska Caritas Definicja CARITAS słownik.
 • Co znaczy Academica Caritas Definicja CARITAS znaczenie.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJ Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 czym jest.
 • Co znaczy CHŁOPSKA ORGANIZACJA WOLNOŚCI RACŁAWICE Definicja BATALIONY CHŁOPSKIE co to jest.
 • Co znaczy Chłostra Straż Chłopska Definicja BATALIONY CHŁOPSKIE definicja.
 • Co znaczy CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIĄZEK JEDNOŚCI NARODOWEJ Definicja CHJENO-PIAST; CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA; NARODOWA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Co znaczy CHRZEŚCIJAŃSKIE NARODOWE STRONNICTWO ROBOTNICZE Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA słownik.
 • Co znaczy Lwowska Centralizacja Definicja organizacja niepodległościowa po III rozbiorze Polski; powstała w I 1796, na czele z W. Dzieduszyckim; przygotowywała stworzenie licząc na pomoc Francji; kontakty znaczenie.
 • Co znaczy Radiofonii Urząd Centralny Definicja POLSKIE RADIO czym jest.
 • Co znaczy Czerwińsk Definicja PRZYWILEJE SZLACHECKIE co to jest.
 • Co znaczy Litwy Chrystianizacja Definicja próbę podjął Mendog w 1250; przeprowadzona jednak dopiero za pośrednictwem polskim na mocy umowy zawartej w Krewie w 1385; w zamian za rękę Jadwigi Jagiełło zobowiązał definicja.
 • Co znaczy Aleksander August Czartoryski Definicja książę, wojewoda ruski od 1731; jeden z największych magnatów polskich w XVIII w.; po śmierci ojca księcia Kazimierza Czartoryskiego na czele Familii w Polsce; twórca co znaczy.
 • Co znaczy Kazimierz Czartoryski Definicja 1674-1741) - książę, kasztelan wileński od 1724; założyciel najpotężniejszej w XVIII w. fakcji magnackiej Familii słownik.
 • Co znaczy Fryderyk Michał Czartoryski Definicja 1696-1782) - książę, kanclerz ogromny litewski od 1752; po śmierci ojca Kazimierza Czartoryskiego stał na czele Familii w Ogromnym Księstwie Litewskim znaczenie.
 • Co znaczy Maria Skłodowska Curie Definicja matematyk, pionier edukacji o promieniotwórczości; razem z mężem Piotrem Curie wyodrębniła rad i polon (1898); w 1903 dostała Nagrodę Nobla w zakresie fizyki, a w 1912 czym jest.
 • Co znaczy Władysław Czartoryski Definicja książę, polityk konserwatywny; był synem A. J. Czartoryskiego; w 1856 przejął kierownictwo konserwatywnego ugrupowania Hotel Lambert; pod wpływem rządu francuskiego co to jest.
 • Co znaczy Ochotnicza Brygada Czechosłowacka Definicja LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE definicja.
 • Co znaczy Czeladź Definicja zależnej zatrudnionej na dworze feudała, osadzonej także na ziemi; do XIII w. rekrutowała się raczej z niewolnych albo osobiście wolnych, ale pozbawionych środków co znaczy.
 • Co znaczy Czeladnik Definicja pracujący pod kierunkiem mistrza; niepełnoprawny członek cechu rzemieślniczego; własny warsztat i prawo posiadania uczniów uzyskiwał po odbyciu praktyki u mistrza i słownik.
 • Co znaczy Warszawska Cytadela Definicja zwana także Aleksandrowską; zbudowana w l. 1832-1834; była obiektem wojskowym i więzieniem dla więźniów sądów wojskowych i politycznych (X Pawilon znaczenie.
 • Co znaczy Cudnów Definicja 1660 w momencie wojny polsko-rosyjskiej; na Wołyniu hetman polny koronny Jerzy Lubomirski na czele armii polsko-tatarskiej osaczył w obozie warownym Rosjan dowodzonych czym jest.
 • Co znaczy CENTRALNE BIURO KOMUNISTÓW POLSKICH W ZSRR (CBKP) Definicja organizacja komunistów w ZSRR, powołana w I-II 1944; kierowała obsadą stanowisk w ZPP i Armii Polskiej w ZSRR (2); powołała Polski Sztab Partyzancki; między Biurem a co to jest.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Co znaczy Spółdzielni Związek Centralny Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 co znaczy.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKAN Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 słownik.
 • Co znaczy Rzemiosła Związek Centralny Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 znaczenie.
 • Co znaczy CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA (CUP) Definicja celu opracowania ogólnonarodowych, okresowych planów gospodarczych i koordynacji ich wykonania; w 1949 przekształcony w Państwową Komisję Planowania Gospodarczego; na czym jest.
 • Co znaczy CENTRALNA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA PARTII I STRONNI Definicja FRONT JEDNOŚCI NARODU co to jest.
 • Co znaczy Cop Definicja zobacz CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY definicja.
 • Co znaczy Dezydery Chłapowski Definicja generał i działacz gospodarczy w Wielkopolsce; walczył w kampaniach napoleońskich i w stworzeniu listopadowym; wiedzę ze studiów agronomicznych w Anglii wykorzystał do co znaczy.
 • Co znaczy Crzz Definicja zobacz CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH słownik.
 • Co znaczy Cerekwica Definicja czasie koncentracji pospolitego ruszenia Wielkopolski w 1454 za udział w wojnie z Zakonem Krzyżackim szlachta uzyskała od Kazimierza Jagiellończyka liczne przywileje znaczenie.
 • Co znaczy Chadecja Definicja zob CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA czym jest.
 • Co znaczy Chłopska Samopomoc Crsr Definicja zobacz CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH SAMOPOMOC CHŁOPSKA co to jest.
 • Co znaczy Cerkiew Definicja obrządku prawosławnego i greckokatolickiego, architektonicznie wywodząca się ze świątyń bizantyjskich; 2). organizacja religijna Kościoła prawosławnego w definicja.
 • Co znaczy Chmielnik Definicja bitwa - w 1241 rycerstwa sandomierskiego i krakowskiego z wojskami tatarskimi, zakończona klęską rycerstwa małopolskiego ( mongolskie najazdy co znaczy.
 • Co znaczy Chojnice Definicja 18 IX 1454 z udziałem pospolitego ruszenia szlachty polskiej z wojskami Zakonu Krzyżackiego, zakończona klęską wojsk polskich ( wojny polsko-krzyżackie słownik.
 • Co znaczy Radykalne Stronnictwo Chłopskie Definicja PSL - LEWICA znaczenie.
 • Co znaczy Zenobi Bohdan Chmielnicki Definicja lider stworzenia Kozaków w 1648 ( stworzenie Chmielnickiego), hetman kozacki od 1649; poeta wojska zaporoskiego, który wykorzystał rozczarowanie Kozaków niespełnieniem czym jest.
 • Co znaczy Cyganie Definicja ekipa etniczna, której przodkowie wywodzili się z Indii; od około 1000 rozprzestrzenili się po całej Europie, prowadząc koczowniczy tryb życia; w Polsce od XV w co to jest.
 • Co znaczy Zbigniew Cybulski Definicja najwybitniejszy polski aktor lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, uosabiający bunt powojennego pokolenia; znany przede wszystkim z ról dramatycznych w filmach definicja.
 • Co znaczy Ckn Definicja zobacz CENTRALNY KOMITET NARODOWY co znaczy.
 • Co znaczy Wojciech Chrzanowski Definicja generał; walczył w stworzeniu listopadowym; związany z Hotelem Lambert; dowódca wojsk piemonckich w momencie Wiosny Ludów; po klęsce pod Novarą (23 III 1849) podał się słownik.
 • Co znaczy Procesja Czarna Definicja deputowanych miast królewskich 2 XII 1789 w Warszawie w czasie Sejmu Wielkiego zorganizowana poprzez Hugona Kołłątaja i Jana Dekerta; ubrani na czarno mieszczanie znaczenie.
 • Co znaczy Michał Czajkowski Definicja działacz polityczny, powieściopisarz; walczył w stworzeniu listopadowym; na emigracji członek TDP, od 1836 Konfederacji Narodu Polskiego, od 1841 współpracował z Hotelem czym jest.
 • Co znaczy Siew Czmw Definicja zobacz CENTRALNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Co znaczy Czynsz Definicja feudalnej - stałe świadczenie pieniężne i w naturze składane poprzez chłopów za użytkowanie ziemi właścicielowi, upowszechnione od XIII w. wspólnie z osadnictwem na definicja.
 • Co znaczy Cup Definicja zobacz CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA co znaczy.
 • Co znaczy Primum Cum Definicja encyklika papieża Grzegorza XVI z 1832 wydana pod presją krajów zaborczych, gdzie papież ostro potępił stworzenie listopadowe słownik.
 • Co znaczy CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE RZECZYPOSPOL Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA znaczenie.
 • Co znaczy Mieczysława Ćwiklińska Definicja aktorka; występowała w teatrach warszawskich w rolach komediowych, raczej w sztukach A. Fredry i G. Zapolskiej; i dramatycznych, na przykład Drzewa umierają stojąc czym jest.
 • Co znaczy Joseph Conrad Definicja Konrad Korzeniowski (1857-1924) - poeta; Polak, służył jako kapitan marynarki angielskiej; zasłynął prozatorskimi utworami marynistycznymi pisanymi w j. angielskim co to jest.
 • Co znaczy Obywatelski Komitet Centralny Definicja socjalna; powstała we IX 1914 z inicjatywy kół prorosyjskich; prowadziła akcję charytatywną i gospodarczą; CKO podlegały terenowe komitety obywatelskie; rozwiązany 12 IX definicja.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK POLSKIEGO PRZEMYSŁU, GÓRNICTWA, Definicja naczelna organizacja związków i zrzeszeń branżowych wielkiego kapitału; w okresie międzywojennym skupiał największych polskich przemysłowców, którzy wywierali poprzez co znaczy.
 • Co znaczy Chłopi Definicja zajmująca się uprawą roli i hodowlą zwierząt; samodzielność chłopów ograniczano poprzez różnego rodzaju powinności początkowo wobec plemienia, potem wobec pana słownik.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ SIEW Definicja młodzieżowa ruchu ludowego; utworzona w 1928 wskutek rozłamu w Centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej; politycznie związany z obozem sanacyjnym; w 1934 wszedł w skład znaczenie.
 • Co znaczy Józef Chełmoński Definicja malarz; najwybitniejszy przedstawiciel realizmu w malarstwie polskim XIX w., któremu nadał specyficzny polski słowo, urzekający swym dynamizmem i symboliką odwołującą czym jest.
 • Co znaczy Piast Chjeno Definicja koalicji PSL Piast i bloku stronnictw tworzących Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Chjena): Chrześcijańska Demokracja i Związek Ludowo-Narodowy, sygnatariuszy w co to jest.
 • Co znaczy Poloniae Regni Corona Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO definicja.
 • Co znaczy Chd Definicja zob CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Co znaczy Caritas Definicja katolicka zał. w 1922 dla koordynowania działalności charytatywnej; w czasie okupacji niemieckiej udzielała pomocy represjonowanym Polakom; w VI 1945 Konferencja słownik.
 • Co znaczy CZERWONA POMOC W POLSCE Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI znaczenie.
 • Co znaczy Cedynia Definicja 24 VI 972 poprzez wojska Mieszka I i jego brata Czcibora z oddziałami saskimi dowodzonymi poprzez margrabiego Marchii Wschodniej Hodona, zakończona zwycięstwem oddziałów czym jest.
 • Co znaczy Canaletto Definicja BERNARDO BELOTTO co to jest.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Co znaczy Leon Chajn Definicja prawnik, polityk, historyk; od czasów studenckich związany z ruchem socjalistycznym i komunistycznym; po 1939 w ZSRR, gdzie wszedł do władz ZPP (1943); oficer co znaczy.
 • Co znaczy Antoni Chruściel Definicja Nurt (1895-1960) - żołnierz polskiego ruchu oporu; oficer w II RP, uczestnik kampanii wrześniowej; w momencie stworzenia warszawskiego dowódca 30-tys. warszawskiego słownik.
 • Co znaczy Chorąży Definicja pierwotnie rycerz noszący chorągiew państwa albo ziemi, potem niższy urzędnik ziemski odpowiedzialny za pospolite ruszenie i zobowiązany do udziału w sądzie wiecowym znaczenie.
 • Co znaczy Czopowe Definicja SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Co znaczy Cbkp Definicja zobacz CENTRALNE BIURO KOMUNISTÓW POLSKICH co to jest.
 • Co znaczy Adam Chmielowski Definicja 1845-1916) - zakonnik, malarz; walczył w stworzeniu styczniowym; w l. 1869-1874 uczył się malarstwa w Warszawie i Monachium; malował obrazy realistyczne, na przykład definicja.
 • Co znaczy CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (CRZZ) Definicja ruch związkowy) założona na II Kongresie Związków Zawodowych w miejsce Komisji Centralnej Związków Zawodowych (utworzonej pod kuratelą PPR w 1944); Kompletnie co znaczy.
 • Co znaczy Chasydzi Definicja zwolennikami kabalistycznego, antyracjonalistycznego ruchu religijnego zrodzonego w XVIII w. na Podolu; twórcą ruchu był Baal Szem Tow (właśc. Israel ben Eliezer słownik.
 • Co znaczy CZERWONE HARCERSTWO TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOT Definicja zwany młodszej młodzieży (8-16 lat) utworzona w 1926 z inicjatywy OM TUR, związana z PPS; do 1930 było autonomiczną częścią OM TUR; w pracy wychowawczej stosowało znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Car Definicja prawnik, polityk sanacyjny; w l. 1918-1922 szef Kancelarii Naczelnika Państwa; od 1926 doradca prawny J. Piłsudskiego i szef Kancelarii Cywilnej prezydenta I czym jest.
 • Co znaczy Chocim Definicja wojny polsko-tureckiej w 1621, gdzie 55 tys. wojsk polsko-kozackich pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza (a po jego śmierci dowodzonych poprzez regimentarza co to jest.
 • Co znaczy Florian Ceynowa Definicja doktor, poeta i działacz kaszubski; w momencie stworzenia 1846 zorganizował atak na Starogard (22 II); skazany na śmierć, w momencie Wiosny Ludów uwolniony; zwolennik definicja.
 • Co znaczy Józef Rafał Czerwiakowski Definicja doktor, zwany ojcem polskiej chirurgii; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i nadworny medyk Stanisława Augusta Poniatowskiego; starał się wprowadzić fachową polską co znaczy.
 • Co znaczy Calisia Definicja znany ze źródeł rzymskich z II w., najstarszy ośrodek handlowy (pramiejski) na ziemiach polskich, położony na bursztynowym szlaku; identyfikowany z miastem Kaliszem słownik.
 • Co znaczy Cystersi Definicja ZAKON BRACI DOBRZYŃSKICH; ZAKONY znaczenie.
 • Co znaczy Czerwoni Definicja demokratyczny; dążył do stworzenia narodowego; po manifestacjach w 1861 powstał Komitet Miejski (X) przekształcony w V 1862 w Komitet Centralny Narodowy; nakazał on czym jest.
 • Co znaczy Czajka Definicja łódź kozacka wykorzystywana do żeglugi na Dnieprze, używana również w czasie wypraw łupieskich przeciwko Turkom na wybrzeżach Morza Czarnego co to jest.
 • Co znaczy Polski Chrzest Definicja ziem polskich rozpoczęta w 966 chrztem Mieszka I i jego dworu, po zawarciu małżeństwa z księżniczką czeską Dobrawą; budowa organizacji kościelnej (biskupstwo misyjne definicja.
 • Co znaczy Cześnik Definicja zarządzający piwnicą władcy, z czasem stał się jednym z honorowych urzędów ziemskich; najstarszym znanym imiennie cześnikiem był Miecław, urzędnik Mieszka II co znaczy.
 • Co znaczy Cyrkuł Definicja administracyjnego istniejąca do 1846 w Galicji (było ich 19); w 1846 wprowadzono nowy podział na powiaty w liczbie 74, a od 1908-79 (w tym dwa powiaty miejskie: Lwów i słownik.
 • Co znaczy Walerian Czuma Definicja generał; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich; w l. 1918-1920 dowódca polskich oddziałów na Syberii; 1920-1922 więziony poprzez władze sowieckie; od 1922 w WP, gdzie był znaczenie.
 • Co znaczy Chss Definicja zobacz CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE Socjalne czym jest.
 • Co znaczy Jan Cybis Definicja malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekipy tak zwany kapistów, reprezentujących estetykę polskiego koloryzmu i szukających inspiracji w impresjonizmie i co to jest.
 • Co znaczy Stefan Czarniecki Definicja wybitny wódz, hetman polny koronny od 1665; karierę wojskową rozpoczął w czasie wyprawy chocimskiej w 1621; w momencie stworzenia Chmielnickiego jako oficer wojska definicja.
 • Co znaczy Chorągiew Definicja średniowieczu jednostka organizacyjno-taktyczna jazdy rycerskiej, której podstawą były poczty rycerstwa danego województwa albo ziemi; od XVI w. jednostka wszystkich co znaczy.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH SAMOPOMO Definicja Centrala Rolnicza Spółdzielni Samopomoc Chłopska ; obejmował przewarzająca część spółdzielni wiejskich zajmujących się zarówno uprawą, produkcją, jak i sprzedażą słownik.
 • Co znaczy Społeczne Stowarzyszenie Chrześcijańskie Definicja stowarzyszenie świeckich katolików utworzone poprzez grupę działaczy, którzy w 1957 wystąpili z PAX; było członkiem FJN; od 1989 przekształciło się w Unię Chrześcijańsko znaczenie.
 • Co znaczy Linia Curzona Definicja demarkacyjnej między wojskami polskimi a bolszewickimi przedstawiony w lipcu 1920 r. poprzez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Georga N. Curzona komisarzowi czym jest.
 • Co znaczy CENTRALNY KOMITET NARODOWY (CKN) Definicja powstała z inicjatywy J. Piłsudskiego 18 XII 1915 w Królestwie Polskim; w skład weszły: PPS, Narodowy Związek Robotniczy, PSL Wyzwolenie , stronnictwa dążące do odbudowy co to jest.
 • Co znaczy CENTRALNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Definicja młodzieżowa ruchu ludowego; utworzona w 1919 z Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej Centralnego Związku Kółek Rolniczych, których pozostał autonomiczną częścią; ściśle definicja.
 • Co znaczy Hipolit Cegielski Definicja nauczyciel, przemysłowiec, działacz społeczno-polityczny - zwolennik pracy organicznej w Wielkopolsce; poseł do sejmu pruskiego (1849); od 1846 właściciel co znaczy.
 • Co znaczy Erazm Ciołek Definicja 1522) - biskup płocki, mówca, dyplomata, mecenas kultury, humanista; po studiach na Akademii Krakowskiej prof. tej uczelni, potem pracował w kancelarii Aleksandra słownik.
 • Co znaczy Poznańska Centralizacja Definicja zorganizowany poprzez emisariuszy TDP w 1844 z Komitetu Poznańskiego; przygotowywał stworzenie trójzaborowe dziennie 22 II 1846; aresztowania poprzez władze pruskie znaczenie.
 • Co znaczy Franciszek Fryderyk Chopin Definicja pianista, najwybitniejszy polski romantyczny kompozytor fortepianowy; urodził się w Żelazowej Woli; od 1830 przebywał we Francji; w swojej muzyce łączył przedmioty czym jest.
 • Co znaczy CENTRALNE KIEROWNICTWO RUCHU LUDOWEGO Definicja ruchu ludowego w okresie okupacji; zostało powołane w II 1940 poprzez M. Rataja; koordynowało działania organizacji: SL Roch , BCh, Ludowego Związku Kobiet, Związku co to jest.
 • Co znaczy Karol Jan Chodkiewicz Definicja wybitny wódz, hetman ogromny litewski od 1605; pochodził z magnackiego rodu litewskiego; własną karierę wojskową zawdzięczał kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu; karierę definicja.
 • Co znaczy Józef Chłopicki Definicja generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; stworzeniu kościuszkowskim 1794; w l. 1797-1806 służył w Legionach Polskich; w l. 1808-1811 dowodził Legią co znaczy.
 • Co znaczy Celtowie Definicja indoeuropejskiego; pod koniec II tysiąclecia rozpoczęły migrację z pierwotnych siedzib na północ od Alp po całej Europie; w IV w. p.n.e. zasiedlali Śląsk, a w III w. p.n słownik.
 • Co znaczy Kazimierz Adam Czartoryski Definicja książę, generał ziem podolskich, mecenas sztuki, działacz kulturalny, komediopisarz; syn Augusta Czartoryskiego; wysuwany na następcę Augusta III Wettina ustąpił znaczenie.
 • Co znaczy Cecora Definicja 1595 w ufortyfikowanym obozie wojsk polskich pod dowództwem Jana Zamoyskiego z wojskami turecko-tatarskimi w czasie obsadzania na tronie hospodarów Mołdawii przychylnego czym jest.
 • Co znaczy CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH, SOCJALIS Definicja 1944 poprzez RPPS, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Polską Ludową Akcję Niepodległościową, Związek Syndykalistów Polskich, Stronnictwo Polskiej Demokracji, Socjalistów co to jest.
 • Co znaczy Nobilium Collegium Definicja założony w Warszawie poprzez pijarów w 1740; jego twórca, Szymon Konarski, zamierzał kształcić w swej szkole elitę intelektualną przygotowującą reformę Rzeczypospolitej definicja.
 • Co znaczy CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COP) Definicja rozpoczęto w 1936 z inicjatywy wicepremiera E. Kwiatkowskiego w tak zwany trójkącie bezpieczeństwa (widły Wisły, Dunajca i Sanu), jest to w bezpiecznej odległości od co znaczy.
 • Co znaczy Tadeusz Czacki Definicja historyk, działacz gospodarczo-oświatowy; prowadził działalność gospodarczą w Komisji Kruszcowej (1784-1786) i Komisji Skarbu Koronnego (1786-1792); był słownik.
 • Co znaczy Centrolew Definicja opozycyjnych wobec sanacji 6 stronnictw centrum i lewicy: ChD, NPR, PSL Piast , PPS, PSL Wyzwolenie , Stronnictwo Chłopskie; zawarte jesienią 1929; 29 VI 1930 znaczenie.
 • Co znaczy Cła Definicja nakładanego od XI w. poprzez władcę na podstawie prawa zwierzchności mytniczej i celnej na towary przywożone do miast; związana z przymusem drogowym w określonych czym jest.
 • Co znaczy Demokracja Chrześcijańska Definicja ruch ideowy i społeczno-polityczny wywodzący swój program z zasad etycznych chrześcijaństwa i socjalnej edukacji Kościoła; podstawę stanowiły socjalne encykliki co to jest.
 • Co znaczy Jerzy Adam Czartoryski Definicja książę, działacz polityczny, pisarz; syn A. K. Czartoryskiego; walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; od 1801 współpracował z Aleksandrem I, uczestniczył w opracowaniu definicja.
 • Co znaczy Cech Definicja organizacja powstała w XIII w., zrzeszająca osobiście wolnych rzemieślników z jednej albo kilku pokrewnych specjalności zawodowych, tworzona w celu zapewnienia co znaczy.
 • Co znaczy Józef Cyrankiewicz Definicja działacz ruchu socjalistycznego i polityk komunistyczny; przed wojną znany działacz PPS w Krakowie, a po 1939 w PPS-WRN; w 1941 aresztowany i zesłany do obozu słownik.
 • Co znaczy Adam Ciołkosz Definicja działacz ruchu socjalistycznego i dziennikarz; od 1911 w harcerstwie (założyciel Wolnego Harcerstwa); od 1921 w PPS (1931-1939 członek Porady Naczelnej i Centralnego znaczenie.
 • Co znaczy Elżbieta Izabela Czartoryska Definicja inspiratorka życia kulturalnego w okresie Oświecenia; żona Adama Kazimierza Czartoryskiego, matka Adama Jerzego Czartoryskiego; wraz z mężem stworzyli oparty na wzorcach czym jest.
 • Co znaczy Wiesław Chrzanowski Definicja działacz polityczny, prof. prawa KUL; w momencie II wojny światowej należał do młodzieżówki SN i AK; walczył w stworzeniu warszawskim; po wojnie był przewodniczącym co to jest.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz Adam, Cyrankiewicz Józef, Cech, Czartoryski Adam Jerzy, Chrześcijańska Demokracja, Cła, Centrolew znaczenie.

Co to jest Chrzanowski Wiesław, Czartoryska Izabela Elżbieta, Ciołkosz wyjaśnienie.