wojna trzynastoletnia wołos co znaczy

WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY co znaczy WIELKA EMIGRACJA krzyżówka WOJNY POLSKO-CZESKIE co to jest WYSOCKI krzyżówka

Definicje historyczne na W

 • Co znaczy Trzynastoletnia Wojna Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE co znaczy.
 • Co znaczy Wołos Definicja POGAŃSTWO krzyżówka.
 • Co znaczy Wichman Definicja zm. 967) - hrabia saski, spokrewniony z cesarzem Ottonem I; około 964 na czele Wieletów pokonał Mieszka I; zginął w momencie następnej wyprawy w 967 na Polan co to jest.
 • Co znaczy Wysiedlenia Definicja DEPORTACJE słownik.
 • Co znaczy Włóka Definicja miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim czym jest.
 • Co znaczy Win Definicja zobacz WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ co oznacza.
 • Co znaczy Wiec Definicja W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w celu podjęcia najważniejszych decyzji; w okresie monarchii patrymonialnej zjazd kilku książąt albo tłumaczenie.
 • Co znaczy Operacja Warszawska Definicja WARSZAWA, BITWY przykłady.
 • Co znaczy Kongres Wiedeński Definicja WIEDEŃ, KONGRES definicja.
 • Co znaczy Wilno Definicja układ INFLANTY encyklopedia.
 • Co znaczy Władyka Definicja biskup ordynariusz w Kościele prawosławnym ( cerkiew jak działa.
 • Co znaczy Inflanckie Województwo Definicja INFLANTY czy jest.
 • Co znaczy Rada Walna Definicja KONFEDERACJA pojęcie.
 • Co znaczy Wiedeń Definicja spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ wyjaśnienie.
 • Co znaczy Adolf Warski Definicja zobacz WARSZAWSKI ADOLF opis.
 • Co znaczy Proletariat Wielki Definicja zobacz PROLETARIAT informacje.
 • Co znaczy Rosyjskie Polsko Wojny Definicja klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny znaczenie.
 • Co znaczy Kobiet Służba Wojskowa Definicja ARMIA KRAJOWA co znaczy.
 • Co znaczy Tureckie Polsko Wojny Definicja wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na krzyżówka.
 • Co znaczy Brudzewa Z Wojciech Definicja astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był co to jest.
 • Co znaczy Stanisław Wodzicki Definicja 1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831 słownik.
 • Co znaczy Wici Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ czym jest.
 • Co znaczy Wettinowie Definicja dynastia panująca kolejno w Miśni, Turyngii i Saksonii; jej założycielem był elektor saski Fryderyk I Kłótnik (1423-1428); Wettinowie z Saksonii uzyskali w XV w. prawo co oznacza.
 • Co znaczy Andrzej Wajda Definicja reżyser filmowy i teatralny; najwybitniejszy przedstawiciel polskiej szkoły filmowej ; debiutował filmem Pokolenie (1955); reżyser 34 filmów fabularnych, między innymi tłumaczenie.
 • Co znaczy Pomorski Wał Definicja II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji przykłady.
 • Co znaczy Adolf Warszawski Definicja 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 definicja.
 • Co znaczy Wenedowie Definicja zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską encyklopedia.
 • Co znaczy Litewskie Księstwo Wielkie Definicja początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną jak działa.
 • Co znaczy Tdp Manifest Wielki Definicja uchwalony w 1836; był programem liberalnym, umiarkowanym i antyrewolucyjnym; walkę o niepodległość TDP opierało na własnych siłach narodu; przyszły ustrój miał być czy jest.
 • Co znaczy Witold Definicja Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i pojęcie.
 • Co znaczy Wincenty Witos Definicja polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL Piast ; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od wyjaśnienie.
 • Co znaczy Korybut Michał Wiśniowiecki Definicja MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI opis.
 • Co znaczy Laskonogi Iii Władysław Definicja syn Mieszka III Starego; jako książę poznański i gnieźnieński od 1202 prowadził cały czas walkę z bratem Władysławem Odonicem; książę krakowski w 1202, usunięty poprzez informacje.
 • Co znaczy Jagiellończyk Władysław Definicja Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490; w 1515 na zjeździe w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego i cesarza znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Wojciechowski Definicja prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z co znaczy.
 • Co znaczy Inflanty O Wojna Definicja 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej krzyżówka.
 • Co znaczy WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919 Definicja Galicję Wschodnią, zapoczątkowany we Lwowie 1 XI 1918 zbrojnym wystąpieniem ukraińskiej organizacji spiskowej, której celem było utworzenie niepodległego państwa co to jest.
 • Co znaczy Gabriel Stanisław Worcell Definicja działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem słownik.
 • Co znaczy Paweł Jan Woronicz Definicja 1829) - pisarz, prymas; od 1806 we władzach Księstwa Warszawskiego, od 1808 członek Porady Stanu; od 1815 biskup krakowski i senator Królestwa Polskiego, od 1828 czym jest.
 • Co znaczy Smoleńska Wojna Definicja SMOLEŃSK co oznacza.
 • Co znaczy Polska Wszechnica Wolna Definicja wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych tłumaczenie.
 • Co znaczy Wojski Definicja początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy przykłady.
 • Co znaczy Szwedzkie Polsko Wojny Definicja dążenie Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i starania Zygmunta III Wazy mające na celu odzyskanie utraconej w 1599 korony szwedzkiej doprowadziły do wojny w definicja.
 • Co znaczy WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE Definicja WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE encyklopedia.
 • Co znaczy Wolni Definicja kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku jak działa.
 • Co znaczy Wron Definicja zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO czy jest.
 • Co znaczy Kraków Miasto Wolne Definicja zobacz RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA pojęcie.
 • Co znaczy Wolnizna Definicja moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Woźny Definicja SĄD ZIEMSKI opis.
 • Co znaczy Odzyskanych Ziem Wystawa Definicja ZIEMIE ODZYSKANE informacje.
 • Co znaczy Wybraniec Definicja PIECHOTA WYBRANIECKA znaczenie.
 • Co znaczy Łysobycka Wyprawa Definicja gen. A. Jankowskiego w momencie stworzenia listopadowego; W VII 1831 30-tysięczna armia została wysłana w kierunku Lublina; po pierwszej nieudanej bitwie zatrzymała się co znaczy.
 • Co znaczy Wypiszczycy Definicja KOZACY krzyżówka.
 • Co znaczy Wyświecenie Definicja BANICJA co to jest.
 • Co znaczy Wywołanie Definicja INFAMIA słownik.
 • Co znaczy WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1831 Definicja Stworzenie LISTOPADOWE czym jest.
 • Co znaczy Zygmunt Wojciechowski Definicja historyk; od 1929 prof. uniwersytetu w Poznaniu; od 1945 członek PAU; od 1952 członek PAN; w momencie okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnym uniwersytecie; redaktor co oznacza.
 • Co znaczy Woj Definicja w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski tłumaczenie.
 • Co znaczy Wiedrosza Definicja 1500 nad rzeką Wiedroszą (dopływ Dniepru) w momencie wojny polsko-rosyjskiej między wojskami litewskimi i wojskami Księstwa Moskiewskiego znajdującego się wówczas pod przykłady.
 • Co znaczy Elekcja Wolna Definicja ELEKCJA VIRITIM definicja.
 • Co znaczy Brandenburskie Polsko Wojny Definicja Brandenburgii z Janem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim i próby ekspansji na Pomorzu Zachodnim, której celem było odcięcie tej dzielnicy od Polski ( Nowa Marchia encyklopedia.
 • Co znaczy Worskla Definicja 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany jak działa.
 • Co znaczy Wolin Definicja największych ośrodków miejskich i handlowych na pd. wybrzeżu Bałtyku, położony na wyspie Wolin; kluczowy ośrodek polityczny i kultowy (świątynia Trzygłowa) plemienia czy jest.
 • Co znaczy Florenty Zygmunt Wróblewski Definicja uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia pojęcie.
 • Co znaczy Stefan Wyszyński Definicja arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wersal Definicja 1919 - najważniejszy z zawartych w l. 1919-1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919 poprzez zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy opis.
 • Co znaczy Kadłubkiem Zwany Wincenty Definicja biskup krakowski 1207-1218; kronikarz, autor kroniki przedstawiającej dzieje Polski od czasów najdawniejszych po lata panowania →Kazimierza Sprawiedliwego, jednego z informacje.
 • Co znaczy Włościan Towarzystwo Wielkopolskie Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST znaczenie.
 • Co znaczy Poznańskie Księstwo Wielkie Definicja państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca co znaczy.
 • Co znaczy WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON) Definicja organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność krzyżówka.
 • Co znaczy Warszawa Definicja wojnie polsko-radzieckiej 13-25 VIII 1920; skończyła się zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami radzieckimi M. Tuchaczewskiego; jest uważana za jedną z co to jest.
 • Co znaczy Tadeusz Ludwik Waryński Definicja działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację słownik.
 • Co znaczy Jagiełło Ii Władysław Definicja syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu Giedyminowiczów; Współrządy na Litwie wraz ze stryjem Kiejstutem objął w 1377, od 1382 jedynowładca na Litwie; wobec zagrożenia czym jest.
 • Co znaczy WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA Definicja wybitny prawnik, rektor Akademii Krakowskiej. Reprezentował Polskę w sporach z Zakonem Krzyżackim, w procesie w Budzie (1413) i na soborze w Konstancji (11415), gdzie co oznacza.
 • Co znaczy Aleksander Waszkowski Definicja działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i tłumaczenie.
 • Co znaczy Ignacy Stanisław Witkiewicz Definicja 1885-1939) - dramatopisarz, prozaik, filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki; studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; podróżował do Niemiec, Włoch, Francji przykłady.
 • Co znaczy Wawer Definicja rozegrana 19-20 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi poprzez gen. F. Żymirskiego a korpusem rosyjskim gen. P. Pahlena definicja.
 • Co znaczy Historyczna Szkoła Warszawska Definicja jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego encyklopedia.
 • Co znaczy Operacja Magnuszewska Warecko Definicja pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na jak działa.
 • Co znaczy Warna Definicja się 10 XI 1444 pomiędzy wojskami węgierskimi a tureckimi, zakończona pogromem wojsk węgierskich, gdzie zginął władca Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk czy jest.
 • Co znaczy I Warcisław Definicja Pomorza Zachodniego; W 1122 uznał się lennikiem Bolesława Krzywoustego, w zamian otrzymując pomoc polską w zjednoczeniu Pomorza; w 1127 próbował bez powodzenia zrzucić pojęcie.
 • Co znaczy Waady Definicja ŻYDZI wyjaśnienie.
 • Co znaczy Hipolit Wawelberg Definicja 1843-1901) - bankier warszawski, działacz socjalny; założyciel zawodowej szkoły technicznej i Szkoły Inżynierskiej (1895 opis.
 • Co znaczy Bernard Wapowski Definicja historyk, kartograf; historiograf Zygmunta I Starego; autor zachowanej we fragmentach kroniki doprowadzonej do 1535; znany jako twórca mapy Sarmacji i pierwszej mapy informacje.
 • Co znaczy Wołyń Definicja pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne znaczenie.
 • Co znaczy WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920 Definicja o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on co znaczy.
 • Co znaczy Wilkierz Definicja ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim krzyżówka.
 • Co znaczy Niepodległość Równość Wolność Definicja POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA co to jest.
 • Co znaczy Waza Iv Władysław Definicja 1632-1648 władca Polski; syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki; jeszcze przed objęciem tronu wykazywał wybitne talenty polityczne; jako kilkunastoletni chłopiec słownik.
 • Co znaczy Września Definicja bunt dzieci przeciwko wprowadzeniu j. niemieckiego w nauczaniu religii w V 1901; dzieci ukarano chłostą; protestujących rodziców uwięziono czym jest.
 • Co znaczy Gospodarczy Kryzys Wielki Definicja gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło co oznacza.
 • Co znaczy WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ Definicja 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do tłumaczenie.
 • Co znaczy Weryfikacja Definicja po II wojnie światowej obywatelstwa polskiego tak zwany ludności autochtonicznej (szacowano ją na około 1,2 mln), przede wszystkim osobom należącym do mniejszości przykłady.
 • Co znaczy Północne Wojny Definicja WOJNA O INFLANTY; WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE; WOJNA PÓŁNOCNA (III definicja.
 • Co znaczy Wygnaniec Ii Władysław Definicja najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską encyklopedia.
 • Co znaczy WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH Definicja i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów jak działa.
 • Co znaczy Wilhelm Willisen Definicja generał pruski, liberalny polityk; Walczył w wojnach napoleońskich; od 24 III 1848 komisarz królewski w Ogromnym Księstwie Poznańskim; doprowadził do ugody w Jarosławcu czy jest.
 • Co znaczy Wschowa Definicja pograniczu wielkopolsko-śląskim, przechodzące w XI-XIV w. z jednej dzielnicy do drugiej; na trwale połączona z Wielkopol ską poprzez Kazimierza Wielkiego w 1343 pojęcie.
 • Co znaczy Unia Radomska Wileńsko Definicja UNIE POLSKO-LITEWSKIE wyjaśnienie.
 • Co znaczy Węglarstwo Definicja rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi opis.
 • Co znaczy Aleksander Walewski Definicja dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem informacje.
 • Co znaczy Bolesław Wysłouch Definicja chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu znaczenie.
 • Co znaczy Henryk Wieniawski Definicja z najwybitniejszych skrzypków polskich XIX w., kompozytor; prof. konserwatoriów w Petersburgu i Brukseli; skomponował: 2 koncerty skrzypcowe, polonezy, etiudy-kaprysy co znaczy.
 • Co znaczy Bydgoskie Wydarzenia Definicja przeciwko NSZZ Solidarność ; 19 III 1981 na posiedzenie Wojewódzkiej Porady Narodowej w Bydgoszczy zaproszono 25 działaczy związku, do udziału w dyskusji o kwestiach krzyżówka.
 • Co znaczy Melchior Wańkowicz Definicja dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent co to jest.
 • Co znaczy Piotr Wawrzyniak Definicja ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał słownik.
 • Co znaczy Maurycego Św Włócznia Definicja ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi czym jest.
 • Co znaczy Kwarciane Wojsko Definicja Stefana Batorego uchwalono organizację stałego wojska zaciężnego opłacanego z dochodu osiąganego z królewszczyzn (tak zwany kwarta); liczba wojska, raczej jazda co oznacza.
 • Co znaczy Herman I Władysław Definicja syn Kazimierza Odnowiciela, młodszy brat Bolesława Śmiałego; przed 1079 miał we władaniu Mazowsze; został powołany na tron po obaleniu poprzez panów małopolskich tłumaczenie.
 • Co znaczy Ludów Wędrówki Definicja ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W przykłady.
 • Co znaczy Nowenna Wielka Definicja poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w czasie uroczystości Bożego Ciała w 1957; zakładał odnowę wartości religijnych, moralnych i narodowych dla uczczenia Milenium chrztu definicja.
 • Co znaczy Iii Północna Wojna Definicja 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu encyklopedia.
 • Co znaczy Wanda Wasilewska Definicja nauczycielka, poetka, publicystka, redaktorka pism Płomyk i Płomyczek , działaczka ruchu robotniczego; od 1923 w ZNMS i TUR; w l. 1935-1937 w Radzie Naczelnej PPS jak działa.
 • Co znaczy Krzyżackie Polsko Wojny Definicja Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze czy jest.
 • Co znaczy Rudolf Weigel Definicja zoolog i bakteriolog; od 1930 członek PAU; w l. 1920-1939 prof. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie, 1945-1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1948-1957 pojęcie.
 • Co znaczy Wiślanie Definicja zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach wyjaśnienie.
 • Co znaczy Jeremi Wiśniowiecki Definicja książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu opis.
 • Co znaczy Gdańsk Miasto Wolne Definicja konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi informacje.
 • Co znaczy WOJSKO POLSKIE 1944-1945 Definicja dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez połączenie Armii Polskiej w ZSRR (2) z AL; W jego skład wchodziły: 1 Armia (powstała z przekształcenia Armii Polskiej w ZSRR znaczenie.
 • Co znaczy Westerplatte Definicja czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o tej samej nazwie znajdującym się u ujścia Martwej Wisły w Gdańsku; W okresie międzywojennym na tym umocnionym co znaczy.
 • Co znaczy WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Definicja gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem krzyżówka.
 • Co znaczy Leon Wasilewski Definicja Płochocki (1870-1936) - działacz i teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W. Wasilewskiej; w l. 1893-1994 w Lidze Narodowej; od 1896 w PPS jako jeden z co to jest.
 • Co znaczy Św Wojciech Definicja czeskiego rodu książęcego Sławnikowiców, biskup praski od 982, wypędzony z Czech w 995 poprzez Przemyślidów; Nareszcie 996 przybył na dwór Bolesława Chrobrego, który słownik.
 • Co znaczy WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN) Definicja konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano czym jest.
 • Co znaczy Jan Wyhowski Definicja 1664) - hetman kozacki od 1657; W momencie stworzenia Chmielnickiego poeta wojska zaporoskiego i bliski współpracownik Bohdana Chmielnickiego, który powierzył mu opiekę co oznacza.
 • Co znaczy Wieleci Definicja słowiańskie zamieszkujące pomiędzy dolną Odrą a Łabą; W VIII-IX w. stawiali opór ekspansji monarchii Karola Wielkiego; w IX/X w. 4 kluczowe plemiona utworzyły Związek tłumaczenie.
 • Co znaczy Wielkopolska Definicja dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych przykłady.
 • Co znaczy Stanisław Wyspiański Definicja malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w okolicy polskich romantyków twórca dramatyczny; był pionierem nowoczesnych form teatralnych; autor między innymi dramatów definicja.
 • Co znaczy Antoni Walery Wróblewski Definicja generał, działacz niepodległościowy i rewolucyjny; należał do obozu Czerwonych; w momencie stworzenia styczniowego był naczelnikiem wojennym w woj. grodzieńskim; od poł encyklopedia.
 • Co znaczy Tomasz Wawrzecki Definicja naczelnik stworzenia kościuszkowskiego po dostaniu się do niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami; po nieudanej próbie obrony Warszawy ( rzeź Pragi jak działa.
 • Co znaczy Łokietek I Władysław Definicja syn Kazimierza I kujawskiego, brat Leszka Czarnego; książę brzesko-kujawski (od 1267), sieradzki (od 1288), łęczycki (od 1294), władca Polski od 1320; po śmierci Leszka czy jest.
 • Co znaczy Kokosza Wojna Definicja odrzucanie poprzez króla Zygmunta I Starego postulatów szlacheckich dotyczących sądownictwa kościelnego i uleganie wpływom magnatów doprowadziło do rokoszu w 1537 po pojęcie.
 • Co znaczy Józef Wybicki Definicja działacz polityczny, dziennikarz, pisarz; poseł na sejm delegacyjny w 1768 (współautor protestu po porwaniu senatorów); uczestnik konfederacji barskiej; w czasach wyjaśnienie.
 • Co znaczy Warneńczyk Iii Władysław Definicja Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak faktyczna władza była w rękach Zbigniewa Oleśnickiego; w 1439 po śmierci opis.
 • Co znaczy WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919 Definicja Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał informacje.
 • Co znaczy Wyszehrad Definicja 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich znaczenie.
 • Co znaczy Narodowe Wolnomularstwo Definicja organizacja patriotyczna; powstała w Warszawie w 1819; na czele W. Łukasiński; skupiała kilkudziesięciu oficerów z Królestwa Polskiego i szlachtę z Wielkopolski i Litwy co znaczy.
 • Co znaczy Wójt Definicja Voigt) - osoba stojąca na czele miasta lokowanego na prawie niemieckim, jako lennik pana miasta, stąd między innymi był zobowiązany do konnej służby wojskowej; urząd ten krzyżówka.
 • Co znaczy Piotr Wysocki Definicja podpułkownik, działacz niepodległościowy; jako instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie założył sekretny związek zwany Sprzysiężeniem Wysockiego co to jest.
 • Co znaczy Wazowie Definicja szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy słownik.
 • Co znaczy Niemieckie Polsko Wojny Definicja z cesarstwem o utrzymanie suwerenności Piastów i z marchiami wschodnimi, o podłożu sporów terytorialnych; 1) za panowania Mieszka I doszło do wojen tak z Marchią czym jest.
 • Co znaczy Ii Wacław Definicja dynastii Przemyślidów; władca Czech od 1278, władca Węgier od 1301; w 1288 przystąpił do rywalizacji o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, której fazami było co oznacza.
 • Co znaczy Lech Wałęsa Definicja działacz związkowy, polityk; od 1967 pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej; w grudniu 1970 był członkiem Komitetu Strajkowego; w sierpniu 1980 przewodził strajkowi tłumaczenie.
 • Co znaczy Warszawa Definicja konfederacja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej (III) pod naciskiem króla Szwecji Karola XII przeciwko Augustowi II Wettinowi; po detronizacji króla niewielka przykłady.
 • Co znaczy Warmia Definicja Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie poprzez pruskie plemię Warmów; podbita poprzez Zakon Krzyżacki w XIII w.; w 1243 utworzono diecezję warmińską w definicja.
 • Co znaczy Ruskie Polsko Wojny Definicja XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez encyklopedia.
 • Co znaczy Aleksander Wielopolski Definicja hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował jak działa.
 • Co znaczy Opolczyk Władysław Definicja książę opolski od 1356, wieluński od 1370 i dobrzyński od 1378; zrobił karierę na dworze polskim za panowania Ludwika Węgierskiego: od 1372 zarządca Rusi Czerwonej czy jest.
 • Co znaczy Jakub Wujek Definicja jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego pojęcie.
 • Co znaczy Śląskie Wojny Definicja kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co wyjaśnienie.
 • Co znaczy Województwo Definicja jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw opis.
 • Co znaczy Czesław Wycech Definicja nauczyciel, działacz ruchu ludowego; W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej Organizacji informacje.
 • Co znaczy Wojewoda Definicja pierwotnie najwyższy urząd wojskowo-dworski; dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w. przekształca się w najwyższego urzędnika ziemskiego na znaczenie.
 • Co znaczy WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809 Definicja ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J co znaczy.
 • Co znaczy Warszawianka Definicja patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś krzyżówka.
 • Co znaczy Józef Wysocki Definicja generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie co to jest.
 • Co znaczy Czeskie Polsko Wojny Definicja zarówno kwestie dynastyczne, jak i przede wszystkim spór o przynależność Śląska; 1) około 990 - po zerwaniu poprzez Mieszka I sojuszu z Czechami, którego gwarantem była słownik.
 • Co znaczy Emigracja Wielka Definicja polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu czym jest.
 • Co znaczy Pracy Współzawodnictwo Definicja lat czterdziestych ruch tak zwany przodowników pracy, wzorowany na podobnym systemie radzieckim z lat stalinowskiej industrializacji w latach trzydziestych ( tak zwany co oznacza.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY co znaczy WIELKA EMIGRACJA krzyżówka WOJNY POLSKO-CZESKIE co to jest WYSOCKI JÓZEF słownik WARSZAWIANKA czym jest WOJNA AUSTRIACKO-. znaczenie.

Co to jest WOJNA TRZYNASTOLETNIA co znaczy WOŁOS krzyżówka WICHMAN co to jest wyjaśnienie.