abramowski edward józef co to znaczy

Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły Henrykowskie, Autonomia Galicji, Asnyk

Definicje historyczne na A

 • Co znaczy Asesor Definicja SĄDY co to jest.
 • Co znaczy Arsenałem Pod Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Co znaczy Al Definicja zobacz ARMIA LUDOWA co znaczy.
 • Co znaczy Anna Aldona Definicja około 1309-1339) - córka wielkiego księcia Giedymina, w 1325 poślubiła królewicza Kazimierza, co potwierdzało sojusz polsko-litewski słownik.
 • Co znaczy Allodium Definicja ziemia stanowiąca pełną własność dziedziczną rycerza, szlachcica, nie nadana w formie lenna, wolna od świadczeń na rzecz seniora; popularnie także folwark znaczenie.
 • Co znaczy Annaty Definicja annatae - [stawki] roczne) - [[stawki składane poprzez duchowieństwo do Rzymu od pierwszorocznych dochodów nadanego poprzez kurię rzymską beneficjum konsystorialnego czym jest.
 • Co znaczy Berlinga Armia Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (2 co to jest.
 • Co znaczy V Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Co znaczy Antyk Definicja ARMIA KRAJOWA co znaczy.
 • Co znaczy Archibiskupstwo Definicja ARCHIDIECEZJA słownik.
 • Co znaczy Arendarz Definicja ARENDA znaczenie.
 • Co znaczy Hetmańskie Artykuły Definicja HETMAN czym jest.
 • Co znaczy Autokefalia Definicja CERKIEW co to jest.
 • Co znaczy Miast Agraryzacja Definicja z z łaciny: agrarius - rolny) - w XVII w. mechanizm wzrostu funkcji rolniczych miast kosztem produkcji rzemieślniczej i przemysłowej definicja.
 • Co znaczy Wileńska Akademia Definicja UNIWERSYTET WILEŃSKI co znaczy.
 • Co znaczy Abc Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY słownik.
 • Co znaczy Apostazja Definicja KONTRREFORMACJA znaczenie.
 • Co znaczy Chirurgiczna Medyko Akademia Definicja powstała w 1857; kształciła lekarzy i farmaceutów; jej studenci brali udział w konspiracji antyrosyjskiej; przekształcona w 1862 w Wydział Lekarski Szkoły Głównej czym jest.
 • Co znaczy Dominium Absolutum Definicja nieograniczona władza) - w XVI-XVIII w. szlachta polska posługując się tym definicją krytykowała dążenia królów do wzmocnienia ich władzy kosztem osłabienia demokracji co to jest.
 • Co znaczy Erwin Axer Definicja reżyser teatralny, prof. PWST w Warszawie; pracę reżyserską rozpoczął w Teatrze Polskim we Lwowie w 1939; w 1941 przeniósł się do Warszawy; brał udział w stworzeniu definicja.
 • Co znaczy ALGEMEINER JIDISZER ARBETER BUND Definicja BUND co znaczy.
 • Co znaczy Brama Ostra Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA słownik.
 • Co znaczy Altranstädt Definicja 1706 poprzez Augusta II Sasa z królem Szwecji Karolem XII w momencie wojny północnej; po utracie Inflant i wycofaniu się z Rzeczypospolitej August II Sas zrzekł się znaczenie.
 • Co znaczy Romanow Ii Aleksander Definicja Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1855; w ramach odwilży posewastopolskiej przeprowadził sporo liberalnych reform w Królestwie Polskim; stłumił stworzenie styczniowe czym jest.
 • Co znaczy Andruszów Definicja I 1667 po wojnach polsko-rosyjskich w XVII w.; Polska oddawała Rosji terytoria zdobyte po rozejmie w Dywilinie (Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę) i co to jest.
 • Co znaczy Mordechaj Anielewicz Definicja Malachi (1919-1943) - działacz i żołnierz, przed 1939 aktywista syjonistycznego ruchu skautowego; w 1942 w getcie warszawskim współzałożyciel Bloku Antyfaszystowskiego i definicja.
 • Co znaczy Angers Definicja miasto w zachodniej Francji, gdzie w l. 1939-1940 znajdowała się siedziba rządu RP na uchodźstwie co znaczy.
 • Co znaczy Antytrynitarze Definicja BRACIA POLSCY słownik.
 • Co znaczy Arenda Definicja arendare - wydzierżawić) - 1) dzierżawa nieruchomości (na przykład karczmy młyna, sadu); 2) prawo do pobierania szczególnych opłat albo podatków; 3) zapłata za dzierżawę znaczenie.
 • Co znaczy Arcybiskup Definicja kluczowy i episkopos - opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej metropolią; w Polsce od 1000 roku czym jest.
 • Co znaczy Auksztota Definicja terytorium nad średnim biegiem Niemna i Willi, z kluczowym ośrodkiem Wilnem; kolebka państwowości litewskiej; plemiona litewskie Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i co to jest.
 • Co znaczy Kozacki Ataman Definicja dowódca stojący na czele Kozaków; w Siczy Zaporoskiej zwany także hetmanem wojska zaporoskiego i podporządkowany (do stworzenia kozackiego 1648) staroście czerkaskiemu definicja.
 • Co znaczy Awangarda Definicja XX w. wyrażający się: antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji realizmu i naturalizmu, poszukiwaniem nowych środków artystycznego przekazu; zalicza się do niego co znaczy.
 • Co znaczy Aktywiści Definicja szukający rozwiązania sprawy polskiej w momencie I wojny światowej we współpracy krajów centralnych; działali aktywnie w organach samorządowych, przy organizowaniu słownik.
 • Co znaczy Albert Definicja wójt krakowski w l. 1290-1312; w 1311/12 na czele niemieckiego mieszczaństwa Krakowa, przy poparciu biskupa Jana Muskaty, wywołał niecelny bunt przeciw Władysławowi znaczenie.
 • Co znaczy Scaleniowa Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA czym jest.
 • Co znaczy Wieniec Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Co znaczy Wachlarz Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Co znaczy Baptysta Jan Alcyato Definicja dziennikarz, działacz polityczny; uczestnik stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, emisariusz TDP w Wielkopolsce i Galicji; brał udział co znaczy.
 • Co znaczy Narodowy Autorament Definicja zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: ciężkozbrojna jazda husaria, średniozbrojna kozacka jazda pancerna i jazda petyhorska i lekka słownik.
 • Co znaczy Aszkenazyjczycy Definicja ŻYDZI znaczenie.
 • Co znaczy Cudzoziemski Autorament Definicja typ wojsk zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: rajtaria, dragonia, piechota węgierska, pikinierzy czym jest.
 • Co znaczy Autochtoni Definicja danego terytorium; w Polsce od 1945 ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych, zarówno o polskiej, jak i labilnej świadomości narodowej; termin odbierany pośród co to jest.
 • Co znaczy Władysław Anders Definicja generał i polityk; w l. 1914-1917 oficer kawalerii w armii rosyjskiej; od 1917 w I Korpusie Polskim w Rosji; od 1918 w WP, uczestnik wojny polsko-radzieckiej w 1920; w definicja.
 • Co znaczy Podziemna Armia Definicja KURCYUSZ TADEUSZ co znaczy.
 • Co znaczy Ak Krajowa Armia Definicja organizacja konspiracji wojskowej w czasie II wojny światowej; już nareszcie kampanii wrześniowej utworzono 27 IX 1939 organizację konspiracyjną pod nazwą Służba słownik.
 • Co znaczy Krakowska Akademia Definicja UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI znaczenie.
 • Co znaczy Umiejętności Akademia Definicja powstała w Krakowie w 1871 (działalność od 1873) z przekształcenia utworzonego w 1816 Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; skupiała polskich uczonych z trzech zaborów czym jest.
 • Co znaczy Góral Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Co znaczy Lubrańskiego Akademia Definicja Posnaniensis, Collegium Posnaniensis) - najwybitniejsza szkoła humanistyczna w Polsce; zał. w 1519 na mocy edyktu króla Zygmunta Starego poprzez biskupa poznańskiego definicja.
 • Co znaczy Akcyza Definicja SKARB KRÓLEWSKI co znaczy.
 • Co znaczy Ablegaci Definicja MIASTA KRÓLEWSKIE słownik.
 • Co znaczy Andersa Armia Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (1 znaczenie.
 • Co znaczy Arianie Definicja BRACIA POLSCY czym jest.
 • Co znaczy Arkona Definicja gród słowiański na Rugii, kluczowy ośrodek kultu Światowita ( pogaństwo) plemion połabskich w XI-XII w.; zniszczona poprzez Duńczyków w 1168 co to jest.
 • Co znaczy Szymon Askenazy Definicja historyk, od 1902 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; badacz historii politycznej XVIII i XIX w.; w l. 1920-1923 delegat polski w Lidze Narodów; kluczowe dzieła: Książę Józef definicja.
 • Co znaczy Ab Akcja Definicja poprzez hitlerowców w Generalnym Gubernatorstwie wiosną i latem 1940; miała na celu likwidację grup przywódczych, przede wszystkim inteligencji; masowe aresztowania co znaczy.
 • Co znaczy Zamoyska Akademia Definicja w 1594 poprzez Jana Zamoyskiego; szkołę organizował Szymon Szymonowic, a studenci wywodzili się z Polski i Litwy; zaczęła podupadać ze względów finansowych już w słownik.
 • Co znaczy Anjou Andegawenowie Definicja wywodząca się z dynastii Kapetyngów; zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola; Andegawenowie panowali na Sycylii 1266-1282, w Neapolu do 1435, na Węgrzech znaczenie.
 • Co znaczy Arnhem Definicja 26 IX 1944 w momencie operacji wojsk alianckich Market-Garden z udziałem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej poprzez płk S. Sosabowskiego; zakończona czym jest.
 • Co znaczy Jerzy Andrzejewski Definicja dziennikarz; w latach trzydziestych publikował w dzienniku ABC i tygodniku Prosto z mostu ; w momencie okupacji brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym; w l co to jest.
 • Co znaczy Hohenzollern Albrecht Definicja ostatni ogromny mistrz Zakonu Krzyżackiego od 1511; syn Fryderyka V margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki; po nieudanych próbach uniezależnienia od Polski definicja.
 • Co znaczy Kazimierz Ajdukiewicz Definicja z czołowych współczesnych logików i filozofów, prof. uniwersytetów we Lwowie, Poznaniu i Warszawie, lekarz honoris causa w Poznaniu i w Clermont-Ferrand, członek co znaczy.
 • Co znaczy Kanty Jan Andrusikiewicz Definicja nauczyciel parafialny i organista; Agitował chłopów do stworzenia antyaustriackiego; w 1846 lider stworzenia w Chochołowie; więziony w Spielbergu w l. 1846-1848 słownik.
 • Co znaczy Katolicka Akcja Definicja katolików świeckich formalnie zapoczątkowana encykliką Piusa X Il fermo proposito (1905); kluczowym jej celem było przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji i znaczenie.
 • Co znaczy ARMIA POLSKA W ZSRR Definicja zwana również Armią Andersa; właśc. Polskie Siły Zbrojne; została utworzona na mocy układu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 i umowy wojskowej z 14 VIII 1941 zawartej czym jest.
 • Co znaczy Romanow I Aleksander Definicja Pawła I, brat Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1801, władca Polski od 1815; doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego, któremu nadał konstytucję KP; po okresie rządów co to jest.
 • Co znaczy Ak Definicja zobacz ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Co znaczy Wettin Iii August Definicja 1696-1763) - elektor saski i władca Polski w l. 1733-1763; syn Augusta II Mocnego i Eberhardyny, margrabianki bawarskiej; początkowo bez szans na sięgnięcie po tron co znaczy.
 • Co znaczy ARMIA POLSKA NA WSCHODZIE 1942-1944 Definicja PSZ na Zachodzie, składający się z: a) Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie formowanego z ewakuowanej do pn.-wsch. Iraku Armii Polskiej w ZSRR; do jego głównych zadań słownik.
 • Co znaczy Kutschera Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA znaczenie.
 • Co znaczy Archidiakonat Definicja administracyjna i sądownicza na czele z archidiakonem, obejmująca kilkanaście parafii, uformowana w XII/XIII w.; od XIV w. dzielony na dekanaty, które przejęły czym jest.
 • Co znaczy Al Ludowa Armia Definicja formacja zbrojna PPR; utworzona na mocy dekretu KRN z 1 I 1944 poprzez przemianowanie GL; w jej skład weszło ponadto część oddziałów BCh i Gwardii Ludowej WRN; jej co to jest.
 • Co znaczy Stanisław Adamski Definicja biskup, działacz narodowy po święceniach kapłańskich zaangażowany w działalność socjalną w Wielkopolsce: przed I wojną światową sekretarz Związku Robotników Katolickich definicja.
 • Co znaczy Aukcja Definicja przede wszystkim w XVIII w.; pierwszą nieudaną planowano w 1667 (zwiększenie armii do 100 tys.; faktycznie wystawiono niespełna 30 tys.); po nieudanych projektach w XVII co znaczy.
 • Co znaczy Ankona Definicja bitwa - stoczona w 1944 w czasie walk na froncie włoskim; oddziały 2 Korpusu Polskiego ( PSZ) w operacji zaczepnej rozpoczętej 15 VI zdobyły miasto 24 VII 1944 słownik.
 • Co znaczy Agraryzm Definicja polityczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr materialnych jest rolnik, kluczową zaś warstwą narodu są chłopi ( chłop znaczenie.
 • Co znaczy AGENCJA POLSKA W LOZANNIE Definicja Szwajcarii; powstała w 1915; informowała opinię publiczną i rządy krajów zachodnich o sytuacji ziem polskich i o walce Polaków o niepodległość; była pod wpływami czym jest.
 • Co znaczy Rakowska Akademia Definicja w 1602 na mocy uchwały (1601) synodu braci polskich i fundowana poprzez Jakuba Sienieńskiego; mimo braku uprawnień akademickich ze względu wysokiego poziomu nauczania co to jest.
 • Co znaczy Kultury Archeologiczne Definicja pozwalających powiązać w jedną grupę różne zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego okresu i występujące na określonym terytorium; nazwa nadawana od cech definicja.
 • Co znaczy Jagiellonka Anna Definicja ostatnia z rodu Jagiellonów, od 1576 królowa Polski; córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; po śmierci swego brata, Zygmunta II Augusta, została kandydatką na żonę co znaczy.
 • Co znaczy Archidiecezja Definicja metropolia) - kościelna jednostka administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na diecezje; pierwsze arcybiskupstwo powstało w 1000 w Gnieźnie, składało się z słownik.
 • Co znaczy Tomasz Arciszewski Definicja Siłacz (1877-1955) - działacz ruchu socjalistycznego; od 1896 w PPS, członek Organizacji Bojowej i organizator zamachów na carskich urzędników; od 1906 w PPS-Frakcji znaczenie.
 • Co znaczy Krzysztof Arciszewski Definicja generał artylerii, poeta; wyznawca arianizmu (syn jednego z przywódców braci polskich - Eliasza Arciszewskiego); w l. 1621-1622 służył pod dowództwem Krzysztofa czym jest.
 • Co znaczy Wettin Ii August Definicja Silny; 1670-1733) - elektor saski od 1694, władca Polski w l. 1697-1733; syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina; po burzliwej elekcji w 1697 wybrany na króla co to jest.
 • Co znaczy Hallera Armia Definicja Błękitną Armią; wojsko polskie we Francji utworzone dekretem prezydenta Francji 4 VI 1917; składała się z ochotników polskich z Europy Zachodniej, USA, Kanady i jeńców definicja.
 • Co znaczy Agencja Definicja emigracyjna; powstała we Francji w 1794; grupowała umiarkowanych i prawicowych działaczy insurekcyjnych; szukała pomocy Francji w walce o niepodległość Polski; razem z co znaczy.
 • Co znaczy Wisła Akcja Definicja przeprowadzona w IV-VII 1947 na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPR poprzez oddziały wojskowe i siły bezpieczeństwa ( KBW, WOP, MO) pod dowództwem gen. S słownik.
 • Co znaczy N Akcja Definicja propagandowa prowadzona w l. 1940-1944 poprzez referat, później podwydział N Biura Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej na czele z Tadeuszem Żenczykowskim, pośród znaczenie.
 • Co znaczy Listopada 5 Akt Definicja manifesty ogłoszone w 1916 poprzez generał-gubernatorów - niemieckiego H. von Beselera (w Warszawie) i austro-węgierskiego - Karla von Kuka (w Lublinie) w imieniu czym jest.
 • Co znaczy Adam Asnyk Definicja Stożek (1838-1897) - pisarz, publicysta, działacz socjalny; za udział w ruchu spiskowym więziony w Cytadeli (1860); w momencie stworzenia styczniowego związany z co to jest.
 • Co znaczy Galicji Autonomia Definicja ograniczonego samorządu krajowego w Galicji; walka o zakres samodzielności politycznej, narodowej i samorządowej rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych; w 1861 definicja.
 • Co znaczy Henrykowskie Artykuły Definicja czasie pierwszej wolnej elekcji podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej (traktowane jako prawa fundamentalne) zaprzysięgane każdorazowo poprzez obieranego władcę co znaczy.
 • Co znaczy Jagiellończyk Aleksander Definicja Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; tron książęcy na Litwie objął w 1492, co oznaczało formalne zerwanie unii polsko-litewskiej; od 1501 władca polski; by słownik.
 • Co znaczy Józef Edward Abramowski Definicja działacz polityczny, psycholog, socjolog członek II Proletariatu; uczestnik zjazdu paryskiego w 1892; był twórcą polskiego syndykalizmu; po powrocie do Królestwa znaczenie.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły Henrykowskie, Autonomia Galicji, Asnyk Adam, Akt 5 Listopada, Akcja N , Akcja Wisła , Agencja znaczenie.

Co to jest Abramowski Edward Józef, Aleksander Jagiellończyk, Artykuły wyjaśnienie.