przywilej ziemski plenipotent co znaczy

PILECKI WITOLD co znaczy POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU) krzyżówka PRUSY KRÓLEWSKIE co to jest krzyżówka

Definicje historyczne na P

 • Co znaczy Ziemski Przywilej Definicja PRZYWILEJ STANOWY co znaczy.
 • Co znaczy Plenipotent Definicja KONSTYTUCJA 3 MAJA krzyżówka.
 • Co znaczy POLSKIE SIŁY ZBROJNE (PSZ) NA ZACHODZIE Definicja organizowane od jesieni 1939 poza granicami państwie, na podstawie sojuszniczych umów zawartych z Francją i Ogromną Brytanią; dowodzone poprzez Naczelnego Wodza: IX 1939 co to jest.
 • Co znaczy Promieniści Definicja zobacz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POŻYTECZNEJ ZABAWY słownik.
 • Co znaczy Państwa Rady Przewodniczący Definicja Porada PAŃSTWA czym jest.
 • Co znaczy Poczdam Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI co oznacza.
 • Co znaczy Parkany Definicja WIEDEŃ tłumaczenie.
 • Co znaczy Pijarzy Definicja KOLEGIA PIJARSKIE; ZAKONY przykłady.
 • Co znaczy Łanowa Piechota Definicja PIECHOTA WYBRANIECKA definicja.
 • Co znaczy Pasywiści Definicja ugrupowania polityczne, raczej SN-D i SPR; zakładali, iż rozwiązanie sprawy polskiej możliwe jest przy użyciu pomocy krajów Ententy; początkowo szukali poparcia w Rosji encyklopedia.
 • Co znaczy Uchodźstwie Na Prezydenci Definicja 1945 TRJN, na emigracji w Wielkiej Brytanii funkcjonował urząd, który sprawowali: w l. 1945-1947 W. Raczkiewicz, 1947-1972 A. Zaleski, z tym, iż od 1954 po zerwaniu jak działa.
 • Co znaczy Prebenda Definicja KAPITUŁA czy jest.
 • Co znaczy Brukselski Program Definicja polskich socjalistów; opracował go L. Waryński w 1878 w Warszawie; zapowiadał rewolucję socjalną, równość socjalną, uspołecznienie środków produkcji, podkreślał pojęcie.
 • Co znaczy Jan Palacz Definicja 1812-1891) - chłopski działacz polityczny; członek Związku Plebejuszy; brał udział w przygotowaniach do stworzenia 1846; członek Komitetu Narodowego w Poznaniu w 1848 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Andrzej Panufnik Definicja kompozytor, dyrygent; w 1954 wyjechał na stałe do Anglii; jeden z najwybitniejszych powojennych muzyków polskich; twórca między innymi: kompozycji symfonicznych (Koncert opis.
 • Co znaczy Rolne Gospodarstwa Państwowe Definicja REFORMA ROLNA informacje.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO Definicja Powstała w 1893; programowo zbliżona do PPS; do 1913 związana z socjaldemokracją niemiecką; jej sekretariat znajdował się w Katowicach, a organizacje poza Górnym znaczenie.
 • Co znaczy Klemens Józef Piłsudski Definicja Ziuk (1867-1935) - mąż stanu, Naczelnik Państwa (1918-1922), pierwszy Marszałek Polski (1920); ur. w Zułowie na Wileńszczyźnie; w momencie studiów medycznych w Charkowie co znaczy.
 • Co znaczy POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO (PKWN) Definicja władzy wykonawczej utworzony 21 VII 1944 w Moskwie; działał pod zwierzchnictwem KRN na części terenów Rzeczypospolitej zajętej poprzez Armię Czerwoną w 1944; jego krzyżówka.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA (PPS) Definicja Powstała na zjeździe paryskim 21 XI 1892 z udziałem przedstawicieli II Proletariatu, ZRP i polskich działaczy socjalistycznych na emigracji, którzy powołali Związek co to jest.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLĄ Definicja Powstała we Lwowie w 1892; do 1897 nosiła nazwę Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna; formalnie wchodziła w skład Socjaldemokratycznej Partii Austrii; organizacyjnie słownik.
 • Co znaczy Restituta Polonia Definicja ORDER ODRODZENIA POLSKI czym jest.
 • Co znaczy Plemię Definicja przedpaństwowa forma organizacji politycznej; związek rodów na bazie wspólnych interesów obronnych i gospodarczych co oznacza.
 • Co znaczy Palatyn Definicja WOJEWODA tłumaczenie.
 • Co znaczy Grenadierów Dywizja Pierwsza Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE przykłady.
 • Co znaczy Pobór Definicja SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Co znaczy Polonia Definicja POLSKA encyklopedia.
 • Co znaczy Pogromy Definicja ŻYDZI jak działa.
 • Co znaczy POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA (PZPR) Definicja Powstała 15 XII 1948 z połączenia PPR i PPS; była klasyczną w państwach demokracji ludowej partią komunistyczną sprawującą funkcje kierownicze w kraju; władzę czy jest.
 • Co znaczy Posłowie Definicja SEJM pojęcie.
 • Co znaczy Wielkopolskie Powstania Definicja momencie stworzenia kościuszkowskiego w 1794 korpus wojsk pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego udanym rajdem zajął część Wielkopolski, docierając do Bydgoszczy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Powzdanie Definicja CHŁOPI opis.
 • Co znaczy Wołoskie Prawo Definicja CHŁOPI informacje.
 • Co znaczy Posługi Definicja wymagania ciążące na ludności wolnej i poddanej na rzecz księcia: stacji (zapewnienia noclegu i wyżywienia), podwód (dostarczenia środków transportu), posług łowieckich znaczenie.
 • Co znaczy 1956 Październik Polski Definicja kryzysu społeczno-politycznego w 1956; zmiany w ZSRR zapoczątkowane śmiercią J. Stalina nasiliły oczekiwania na rychłe zmiany socjalne i polityczne w Polsce i odwrót od co znaczy.
 • Co znaczy Pps Definicja zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA krzyżówka.
 • Co znaczy Nowowschodnie Prusy Definicja PROWINCJA (4 co to jest.
 • Co znaczy Pomezania Definicja Prus, nad Wisłą i Nogatem, podbita 1223-1236 poprzez Zakon Krzyżacki; założono na jej terenie w 1274 stolicę Zakonu Malbork; po 1466 część północna z Malborkiem włączona słownik.
 • Co znaczy Pancerna Dywizja Pierwsza Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE czym jest.
 • Co znaczy POLSKA LUDOWA AKCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co oznacza.
 • Co znaczy Podstoli Definicja pierwotnie odpowiedzialny za stół władcy jako zastępca stolnika, od XIV w. honorowy urząd ziemski tłumaczenie.
 • Co znaczy Polskie Prawo Definicja wykształcone przed ekspansją prawa niemieckiego, oparte na rodzimych instytucjach i przepisach (na przykład w sprawie danin, powinności i służb); Posługiwała się nim przykłady.
 • Co znaczy Polityka Definicja polityczny założony w 1957 zamiast zlikwidowanych czasopism zwyczajnie i Nowej Kultury ; uznawany za czasopismo reprezentujące poglądy liberalne wewnątrz PZPR definicja.
 • Co znaczy Polanie Definicja zachodniosłowiańskiej ekipy lechickiej, osadzone nad Wartą; w VIII/IX w. początki organizacji ponadplemiennej wokół Gniezna i Ostrowa Lednickiego i ekspansja pod encyklopedia.
 • Co znaczy Marcin Odlanicki Poczobutt Definicja astronom, prof. i rektor od 1780 Akademii Wileńskiej; w okresie działalności Komisji Nauki Narodowej przeprowadził reformę Akademii Wileńskiej jako jednej z dwóch szkół jak działa.
 • Co znaczy Grzymułtowskiego Pokój Definicja MOSKWA, POKÓJ czy jest.
 • Co znaczy Robotnicza Partia Polska Definicja komunistyczna; założona 5 I 1942 poprzez członków Ekipy Inicjatywnej przerzuconej pod Warszawę z ZSRR (do tak zwany Trójki Kierowniczej należeli: M. Nowotko, P. Finder i pojęcie.
 • Co znaczy Andrzej Potiebnia Definicja oficer rosyjski; członek rosyjskich organizacji spiskowych; współpracował z Czerwonymi; 27 VI 1862 dokonał nieudanego zamachu na generała A. Lüdersa; w momencie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polanów Definicja Polanówka), pokój - pokój wieczysty zawarty 14 VI 1634 w momencie wojen polsko-rosyjskich; Po sukcesie Władysława IV Wazy w czasie oblężenia Smoleńska pokój zatwierdzał opis.
 • Co znaczy Plebs Definicja najniższa, pozbawiona praw miejskich warstwa socjalna, składająca się z czeladników, wyrobników, drobnych handlarzy informacje.
 • Co znaczy Pau Definicja zobacz POLSKA AKADEMIA Zdolności znaczenie.
 • Co znaczy Paulini Definicja JASNA GÓRA; ZAKONY co znaczy.
 • Co znaczy PIERWSZA DYWIZJA PIECHOTY IM. T. KOŚCIUSZKI Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (2 krzyżówka.
 • Co znaczy Pisarz Definicja SĄDY co to jest.
 • Co znaczy Scipione Piattoli Definicja ksiądz, działacz polityczny w okresie Sejmu Wielkiego; Włoch przebywający w Polsce od 1783; początkowo jako członek loży masońskiej i sekretarz Ignacego Potockiego słownik.
 • Co znaczy Pikinierzy Definicja piechota cudzoziemskiego autoramentu złożona w 1/3 z pikinierów (uzbrojeni w długie piki, potem berdysze i rapiery) chroniących 2/3 muszkieterów (uzbrojeni w muszkiety czym jest.
 • Co znaczy Roman Polański Definicja reżyser filmowy; Po sukcesie międzynarodowym odniesionym debiutanckim filmem zrealizowanym w Polsce (Nóż w wodzie), wyjechał na stałe najpierw do USA, a później osiedlił co oznacza.
 • Co znaczy Postępowa Partia Polska Definicja STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE tłumaczenie.
 • Co znaczy Socjaliści Polscy Definicja ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW, PPS przykłady.
 • Co znaczy Pogłówne Definicja podatek pobierany od XIV w. od osoby ( od głowy ), którego płatnikami byli między innymi Żydzi, szlachta bez majątku ( gołota ), a od końca XVI w. także chłopi definicja.
 • Co znaczy POLACY W WOJNACH NAPOLEOŃSKICH Definicja stworzenia listopadowego radykalni działacze zgrupowani w Paryżu wokół Deputacji uzyskali zgodę na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, które powstały po podpisaniu encyklopedia.
 • Co znaczy Nauk Akademia Polska Definicja instytucja naukowa, skupiająca uczonych polskich; Powstała w 1952 w trakcie centralizacji wszystkich dziedzin życia społecznego, w tym życia naukowego, w okresie jak działa.
 • Co znaczy POLSKI KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE czy jest.
 • Co znaczy Pow Definicja zobacz POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA pojęcie.
 • Co znaczy Szczęsny Stanisław Potocki Definicja wojewoda ruski, marszałek konfederacji targowickiej; w momencie obrad Sejmu Wielkiego stał na czele opozycji magnackiej sprzeciwiającej się reformom w Rzeczypospolitej wyjaśnienie.
 • Co znaczy POLSKI RUCH WOLNOŚCIOWY NIEPODLEGŁOŚĆ I DEMOKRACJ Definicja opozycyjna po II wojnie światowej; Powstała w 1945 z połączenia ugrupowań utworzonych poprzez młodych działaczy regularnie o proweniencji demokratycznej, w tym wielu opis.
 • Co znaczy Jerzy Popiełuszko Definicja ksiądz; związany był z opozycją demokratyczną; w l. 1981-1984 wygłaszał kazania i prowadził działalność charytatywną, przede wszystkim w kościele na Żoliborzu w informacje.
 • Co znaczy Demokratyczne Stronnictwo Polskie Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH znaczenie.
 • Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) Definicja ruchu ludowego utworzona pod nazwą SL w 1895 w Rzeszowie; od 1903 zaczęła korzystać nowej nazwy - Polskie Stronnictwo Ludowe; aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym co znaczy.
 • Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DEMOKRACJI Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA krzyżówka.
 • Co znaczy Ppr Definicja zobacz POLSKA PARTIA ROBOTNICZA co to jest.
 • Co znaczy POLSKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI, POMOCY WZAJEMN Definicja poprzez Rząd Tymczasowy i rząd ZSRR w Moskwie 21 IV 1945; zobowiązał obie strony do kontynuowania walki z Niemcami i wzajemnej pomocy wojskowej i współpracy gospodarczej słownik.
 • Co znaczy Wschodnie Pomorze Definicja POMORZE GDAŃSKIE czym jest.
 • Co znaczy Demokratyczne Towarzystwo Polskie Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE co oznacza.
 • Co znaczy Ppsd Definicja zobacz POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO tłumaczenie.
 • Co znaczy Jan Potocki Definicja historyk, podróżnik, poeta; Pisał wyłącznie po francusku; autor licznych opisów i studiów będących plonem jego podróży do Turcji, Egiptu, na Kaukaz, do Mongolii i Chin przykłady.
 • Co znaczy Krakowskie Powstanie Definicja krakowską; wybuchło 20/21 II 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej; miało być częścią stworzenia trójzaborowego przygotowywanego poprzez TDP; po aresztowania głównych definicja.
 • Co znaczy Średzkie Prawo Definicja odmiana lokalna prawa magdeburskiego, wykształcona w Środzie Śląskiej, lokowanej przed 1223; stosowane w lokacjach raczej na Śląsku i w Wielkopolsce i Małopolsce encyklopedia.
 • Co znaczy Zabajkalskie Powstanie Definicja zesłańców obok Irkucka nad jeziorem Bajkał; wybuchło 7 VII 1866 pośród zesłanych na Syberię polskich uczestników stworzenia styczniowego; po rozbrojeniu straży jak działa.
 • Co znaczy Książęce Prawo Definicja ducale - prawo książęce) - zastrzeżone poprzez władcę daniny i posługi, prawa regalne i zwierzchność sądowa przy udzielaniu zwolnień immunitetowych; było słowem czy jest.
 • Co znaczy Organiczna Praca Definicja na rzecz rozwoju gospodarczego ziem polskich, podniesienia poziomu kulturalnego i oświaty; negowała walkę niepodległościową; ruch zapoczątkowany w latach trzydziestych pojęcie.
 • Co znaczy Warszawskie Powstanie Definicja stworzenie w momencie II wojny światowej, zorganizowane poprzez armię podziemną; wybuchło 1 VIII 1944 na rozkaz komendanta głównego AK, T. Bora-Komorowskiego uzgodniony wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wschodnie Prusy Definicja PROWINCJA (4 opis.
 • Co znaczy Zachodnie Prusy Definicja PROWINCJA (4 informacje.
 • Co znaczy Propinacja Definicja monopol pana feudalnego na produkcję i wyszynk wyrobów alkoholowych w obrębie jego dóbr; zniesiony w zaborze pruskim w 1845, austriackim w 1889, rosyjskim 1898 znaczenie.
 • Co znaczy Prowincja Definicja Rzeczypospolitej część państwa pozostająca pod władzą monarszego namiestnika ( Prusy Królewskie); 2) w organizacji kościelnej biskupstwa podległe metropolii ( prymasowi co znaczy.
 • Co znaczy Południowe Prusy Definicja PROWINCJA (4 krzyżówka.
 • Co znaczy Bolesław Prus Definicja Głowacki (1847-1912) - poeta, dziennikarz; walczył w stworzeniu styczniowym; w 1872 rozpoczął druk Listów ze starego obozu pod nazwiskiem B. Prus; od 1875 autor stałych co to jest.
 • Co znaczy Generalny Przywilej Definicja PRZYWILEJ STANOWY słownik.
 • Co znaczy Piast Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIAST czym jest.
 • Co znaczy Wyzwolenie Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYZWOLENIE co oznacza.
 • Co znaczy Budzie W Przywilej Definicja BUDA, UGODA tłumaczenie.
 • Co znaczy Lewica Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE-LEWICA przykłady.
 • Co znaczy Drożny Przymus Definicja PRAWO SKŁADU definicja.
 • Co znaczy Wyzwolenie Nowe Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE encyklopedia.
 • Co znaczy Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE jak działa.
 • Co znaczy Pzpr Definicja zobacz POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA czy jest.
 • Co znaczy Stanowy Przywilej Definicja adresowany do części, całego, albo kilku stanów, gdzie monarcha jednostronnie zwalniał adresatów od niektórych obowiązków wobec państwa, czy także nadawał im szczególne pojęcie.
 • Co znaczy Rycerskie Prawo Definicja uzyskanych od władców polskich w XII-XIV w., w tym: prawo do immunizowanych posiadłości, podległość sądownictwu władcy, wyższa główszczyzna, swobodna dziesięcina wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pracy Przodownicy Definicja WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY opis.
 • Co znaczy Chochołowskie Powstanie Definicja górali w Chochołowie 21-23 II 1846 przeciwko Austriakom; na jego czele stali J. K. Andrusikiewicz i L. J. Kmietowicz; stłumione poprzez wojska austriackie i chłopów z informacje.
 • Co znaczy Ludowa Armia Polska Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH znaczenie.
 • Co znaczy Prasłowianie Definicja do opisania przodków Słowian przed ich udziałem w wędrówkach ludów i wynikającego stąd ich rozbicia kulturowo-językowego; wcześniej identyfikowano P. z kulturą łużycką co znaczy.
 • Co znaczy Nadworny Podskarbi Definicja PODSKARBI krzyżówka.
 • Co znaczy PLEBISCYTY NA ZIEMIACH POLSKICH 1920-1921 Definicja na podstawie postanowień traktatu pokojowego w Wersalu na terenach spornych pomiędzy Polską a Niemcami; 1) Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu; akcją wyborczą od XII co to jest.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-OPOZYCJA Definicja partia robotnicza; założona w XII 1912 poprzez grupę socjalistów, którzy wystąpili z PPS; sprzeciwiali się odejściu PPS od pracy pośród robotników, uważając, iż należy słownik.
 • Co znaczy Zbrojna Siła Polska Definicja Wehrmacht - oddziały wojskowe podległe w l. 1917-1918 władzom niemieckim; Podstawą miały się stać Legiony Polskie, jednak wskutek kryzysu przysięgowego liczebność czym jest.
 • Co znaczy POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL) Definicja nazwa państwa polskiego stosowana od uchwalenia konstytucji PRL 22 VII 1952; istniała do 29 XII 1989, kiedy sejm podjął uchwałę o zmianie nazwy na Rzeczpospolita Polska co oznacza.
 • Co znaczy Postylla Definicja kazań, szczególnie rozpowszechnionych w okresie reformacji pośród duchownych luterańskich i kalwińskich (między innymi Mikołaja Reja); w najwyższym stopniu znane tłumaczenie.
 • Co znaczy Wybraniecka Piechota Definicja piechotą łanową; utworzona za panowania Stefana Batorego na wzór piechoty węgierskiej z chłopów pochodzących z królewszczyzn (z 20 łanów królewszczyzn jeden wybraniec przykłady.
 • Co znaczy Ludowa Armia Polska Definicja organizacja wojskowa powołana z inicjatywy RPPS po jej II zjeździe w IV 1943; stała się organizacją wojskową Centralizacji Stronnictw Demokratycznych i definicja.
 • Co znaczy Proletariat Definicja 1) I Proletariat - właśc. Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat ; zwana także Ogromny Proletariat; powstał w 1882 w Warszawie; P. działał na terenie encyklopedia.
 • Co znaczy Taterników Proces Definicja przełomie 1969/1970) osób oskarżonych o przemycanie do Polski, poprzez Tatry, publikacji wydawanych poprzez paryską Kulturę ; na kilka lat więzienia skazano: J jak działa.
 • Co znaczy Premonstratensi Definicja ZAKONY czy jest.
 • Co znaczy Prałat Definicja KAPITUŁA pojęcie.
 • Co znaczy Repatriacyjny Urząd Państwowy Definicja PKWN dla zorganizowania repatriacji ludności polskiej z obszarów polskich na wschodzie; akcja repatriacyjna trwała do 1947 po podpisaniu umów o przesiedleniu ludności wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ignacy Paderewski Definicja pianista, kompozytor, działacz polityczny; jego wirtuozeria gry pozwoliła mu nawiązać liczne kontakty dyplomatyczne, które wykorzystywał dla popularyzacji idei opis.
 • Co znaczy Magnacka Partia Definicja FAKCJA MAGNACKA informacje.
 • Co znaczy Pańszczyzna Definicja zobowiązanie chłopa do pracy na rzecz właściciela wsi za użytkowanie ziemi; najpierw w XIII-XV w., było to kilka-kilkanaście dni w roku z gospodarstwa 1-łanowego znaczenie.
 • Co znaczy PARLAMENT W II RP Definicja Pierwsze wybory przeprowadzono 26 I 1919, wskutek których wyłoniony został 1-izbowy Sejm Ustawodawczy (1919-1922), a jego kluczowym dziełem była Konstytucja marcowa co znaczy.
 • Co znaczy Czary O Procesy Definicja Polsce od początku XVII w.; rozpoczynały się od oskarżenia prywatnego albo powołania osoby już oskarżonej i poddanej pławieniu (puszczanie spętanej osoby na wody) albo krzyżówka.
 • Co znaczy PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Definicja sejmową 10 II 1949 kierowała gospodarką po rozwiązaniu CUP; do jej zadań należało: opracowywanie planów gospodarczych i nadzór nad ich realizacją i sterowanie polityką co to jest.
 • Co znaczy Patrycjat Definicja górna warstwa socjalna w miastach, składająca się raczej z kupców i posiadaczy nieruchomości; kształtowała się od XIII w., monopolizując władze miejskie; rywalizowało z słownik.
 • Co znaczy POLSKIE ORGANIZACJE WOJSKOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWE 190 Definicja Galicji organizacje paramilitarne, tworzone w celu przygotowania kadry na wypadek stworzenia narodowego; w 1908 utworzono Związek Walki Czynnej, który w 1910 powołał czym jest.
 • Co znaczy Koina Panta Definicja wszystko wspólne) - sekretna organizacja studencka w Królestwie Polskim w Warszawie, znana jako Związek Przyjaciół; Powstała w 1817 z inicjatywy L. Mauersbergera co oznacza.
 • Co znaczy Conventa Pacta Definicja publiczno-prawnym układana poprzez sejm elekcyjny między szlachtą i nowym królem określająca osobiste zobowiązania elekta (z reguły zobowiązania finansowe i dotyczące tłumaczenie.
 • Co znaczy Pal Definicja zobacz POLSKA AKADEMIA LITERATURY przykłady.
 • Co znaczy Pan Definicja zobacz POLSKA AKADEMIA NAUK definicja.
 • Co znaczy Ksawery Pruszyński Definicja dziennikarz; korespondent w czasie wojny domowej w Hiszpanii w 1936; w l. 1939-1945 walczył w PSZ na Zachodzie, prowadził działalność dyplomatyczną w okresie encyklopedia.
 • Co znaczy Zaliwskiego Partyzantka Definicja wzniecenia stworzenia zbrojnego w Królestwie Polskim po klęsce stworzenia listopadowego; inicjatorami była Zemsta Ludu i J. Lelewel; 19 III 1833 oddział pod dowództwem J jak działa.
 • Co znaczy Partyzanci Definicja partyjnych skupiona wokół M. Moczara; Powstała w latach sześćdziesiątych; w trakcie wydarzeń marca 1968 pragnęła przejąć władzę w PZPR i aparacie rządowym czy jest.
 • Co znaczy Pedecja Definicja STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE pojęcie.
 • Co znaczy Perun Definicja POGAŃSTWO wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pck Definicja zobacz POLSKI CZERWONY KRZYŻ opis.
 • Co znaczy Chryzostom Jan Pasek Definicja pamiętnikarz; uczestnik wojen ze Szwecją i Rosją w poł. XVII w. pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i wojny z Turcją w 1672; awanturnik, wielokrotnie skazywany w informacje.
 • Co znaczy Pomocy Komitet Prymasowski Definicja poprzez J. Glempa 17 XII 1981; Prowadził akcję niesienia pomocy dla osób poszkodowanych (i ich rodzin) wskutek wprowadzenia stanu wojennego; na czele stał bp C. Domin znaczenie.
 • Co znaczy Magdeburskie Prawo Definicja prawnych miasta Magdeburga, najszerzej służących z praw niemieckich w Polsce; jego lokalną odmianą było prawo średzkie; w poł. XIII w. prawo magdeburskie uzyskały między co znaczy.
 • Co znaczy Zygmunt Padlewski Definicja generał; członek oficerskich kół spiskowych w Petersburgu; wykładowca polskiej szkoły wojskowej w Genui i Cuneo 1861; działacz Czerwonych; w momencie stworzenia krzyżówka.
 • Co znaczy Kadrowa Kompania Pierwsza Definicja Związek Walki Czynnej, Związki Strzeleckie); wyruszyła 6 VIII 1914 pod dowództwem J. Piłsudskiego z Krakowa do Królestwa Polskiego; pomimo zdobycia Kielc 12 VIII 1914 co to jest.
 • Co znaczy Ludowców Związek Polski Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICA słownik.
 • Co znaczy POLSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W LONDYNIE Definicja INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO czym jest.
 • Co znaczy Demokratyczne Stronnictwo Polskie Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE co oznacza.
 • Co znaczy Wolności Związek Polski Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH tłumaczenie.
 • Co znaczy Połonka Definicja 1660 w czasie wojny polsko-rosyjskiej; na Litwie Stefan Czarniecki na czele armii, której trzon stanowiła jego dywizja, pokonał armię Iwana Chowańskiego i zmusił go do przykłady.
 • Co znaczy Szwedzki Potop Definicja popularna nazwa etapu wojen polsko-szwedzkich z lat 1655-1660, spopularyzowana dzięki powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop definicja.
 • Co znaczy POLSKO-RADZIECKI PAKT O NIEAGRESJI Definicja podpisany w Moskwie 25 VII 1932; zobowiązywał obie strony do wstrzymania się od agresji i nie uczestniczenia w porozumieniach skierowanych przeciwko jednej ze stron encyklopedia.
 • Co znaczy August Stanisław Poniatowski Definicja STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI jak działa.
 • Co znaczy PPS DAWNA FRAKCJA REWOLUCYJNA Definicja PPS czy jest.
 • Co znaczy Stanisław Poniatowski Definicja wojewoda mazowiecki i od 1752 kasztelan krakowski, tata Stanisława Augusta Poniatowskiego; był twórcą wielkiej kariery politycznej swego rodu po małżeństwie z siostrą pojęcie.
 • Co znaczy Pps Definicja Frakcja Rewolucyjna - zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Trumienny Portret Definicja BAROK POLSKI opis.
 • Co znaczy Łódzkie Powstanie Definicja rewolucji 1905-1907; w dniach 21-5 VI 1905 doszło do spontanicznego wystąpienia robotników i ustawienia na ulicach miasta barykad po zastrzeleniu poprzez policję carską informacje.
 • Co znaczy Ziemskie Prawo Definicja PRAWO POLSKIE znaczenie.
 • Co znaczy Lewica Pps Definicja zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-LEWICA co znaczy.
 • Co znaczy Ludowe Powstanie Definicja terenie Wielkopolski i najprawdopodobniej Śląska; skierowane było przeciw nadmiernym obciążeniom nakładanym w okresie ekspansjonistycznej polityki Bolesława Chrobrego i krzyżówka.
 • Co znaczy Wyzwolenie Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE co to jest.
 • Co znaczy Pzl Definicja zobacz POLSKI ZWIĄZEK LUDOWY słownik.
 • Co znaczy Piast Psl Definicja zobacz POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST czym jest.
 • Co znaczy Piast Definicja założyciel dynastii Piastów; wg legendy był kmieciem, bartnikiem albo kołodziejem, człowiekiem wielce prawym, któremu lud powierzył władzę po obaleniu złego i okrutnego co oznacza.
 • Co znaczy Pogoń Definicja herb Wielkiego Księstwa Litewskiego (rycerz z tarczą na koniu); Po 1569 wszedł do herbu Rzeczypospolitej. Aktualnie herb Republiki Litewskiej tłumaczenie.
 • Co znaczy POLSKO-NIEMIECKA DEKLARACJA O NIESTOSOWANIU PRZEMO Definicja podpisana na 10 lat 26 I 1934 w Berlinie; Przewidywała rozwiązywanie zagadnień spornych środkami pokojowymi; wypowiedziana poprzez Niemcy 28 IV 1939 przykłady.
 • Co znaczy Józef Poniatowski Definicja książę, bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, dowódca wojskowy; Po służbie w armii austriackiej od 1789 w wojsku polskim; w momencie wojny polsko-rosyjskiej 1792 definicja.
 • Co znaczy Toruński Proces Definicja funkcjonariuszy SB oskarżonych o zamordowanie ks. J. Popiełuszki (19 X 1984); 7 II 1985 skazano W. Chmielewskiego, L. Pękalę, G. Piotrowskiego na kary od 14 do 25 lat encyklopedia.
 • Co znaczy Pawiak Definicja Warszawie; zbudowane po upadku stworzenia listopadowego w l. 1830-1835; początkowo przeznaczone dla więźniów kryminalnych, od stworzenia styczniowego stało się miejscem jak działa.
 • Co znaczy Stanisław Popławski Definicja Fiodorowicz Gorochow (1902-1973) - generał; od 1920 w Armii Czerwonej; od 1944 w WP, dowódca: 2 Armii (1944), 1 Armii (1944-1945), wojsk lądowych WP (1947-1950); w l czy jest.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA Definicja Powstała wskutek rozłamu w PPS na IX Zjeździe w Wiedniu (XI 1906); od 1909 nosiła nazwę PPS; inicjatorami jej stworzenia byli starzy skupieni wokół J. Piłsudskiego pojęcie.
 • Co znaczy Podskarbi Definicja wywodzący się z utworzonego w 1 poł. XIV w. urzędu podskarbiego krakowskiego; zarządzał dochodami i wydatkami ze skarbu władcy i nadzorował mennicę; od poł. XV w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wincenty Pstrowski Definicja górnik; w l. 1937-45 pracował w Belgii; w momencie wojny był członkiem Komunistycznej Partii Belgii; po wojnie wrócił do państwie; pracował w kopalni Jadwiga w Zabrzu opis.
 • Co znaczy Radio Polskie Definicja w 1924; regularne nadawanie programów radiowych rozpoczęło się w IV 1926 z Warszawy, a w 1931 powstała pod Warszawą w Raszynie radiostacja dużej mocy, której zasięg informacje.
 • Co znaczy PRAWO O MIASTACH KRÓLEWSKICH Definicja Wielkiego przyjęta 10 IV 1791 po tak zwany czarnej procesji w 1789, która potem włączona została do Konstytucji 3 Maja; w miastach królewskich (i w miastach prywatnych znaczenie.
 • Co znaczy Poczdam Definicja porozumienie rosyjsko-pruskie w 1720 dotyczące przyszłej wolnej elekcji w Polsce po śmierci Augusta II Sasa; dotyczyło potwierdzenia nienaruszalności przywilejów co znaczy.
 • Co znaczy Podlasie Definicja środkowym Bugiem, górną Narwią i Biebrzą; część pn. zasiedlona poprzez Jaćwingów, w XIV-XV w. częściowo opanowana poprzez książąt mazowieckich i skolonizowana poprzez krzyżówka.
 • Co znaczy Podstarości Definicja STAROSTA co to jest.
 • Co znaczy Podgrodzie Definicja osada wokół grodu zamieszkiwana poprzez kupców i rzemieślników świadczących usługi na rzecz grodu; teren organizowania targów; p. były zalążkami miast słownik.
 • Co znaczy Burza Plan Definicja podstawie instrukcji rządu RP na emigracji z X 1943 skierowanej do KG AK; łączył w sobie cechy akcji wojskowej i politycznej; w trakcie przesuwania się ofensywy czym jest.
 • Co znaczy Emilia Plater Definicja walczyła w stworzeniu listopadowym na Żmudzi; stała na czele oddziału partyzanckiego; potem w oddziale D. Chłapowskiego i oddziale A. Giełguda; zginęła przy próbie co oznacza.
 • Co znaczy PIERWSZY KORPUS POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (2 tłumaczenie.
 • Co znaczy Węgierska Piechota Definicja piechota strzelcza cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w rusznice albo muszkiety, szable i toporki przykłady.
 • Co znaczy Podsędek Definicja zastępca sędziego ziemskiego wchodzący w skład kompletu sądowego wraz z sędzią i poetą ziemskim ( sądy definicja.
 • Co znaczy Podkanclerzy Definicja wywodzący się z urzędu podkanclerzego krakowskiego, który od 1320 zaczął korzystać tytułu podkanclerzego koronnego; dysponując pieczęcią mniejszą dzielił własne encyklopedia.
 • Co znaczy Podkomorzy Definicja nadworny, zawiadujący dworem w zastępstwie marszałka; od XIII w. przekształcił się w urząd ziemski, do którego od XIV w. należało rozstrzyganie sporów granicznych jak działa.
 • Co znaczy Podwody Definicja POSŁUGI czy jest.
 • Co znaczy Wielki Podskarbi Definicja PODSKARBI pojęcie.
 • Co znaczy Prl Definicja zobacz POLSKA RZECZYPOSPOLITA LUDOWA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Lubeckie Prawo Definicja prawnych miasta Lubeki, używanych przy lokacji raczej w miastach nadmorskich związanych ze Związkiem Hanzeatyckim, na przykład Szczecin (formalna lokacja 1243 opis.
 • Co znaczy Śląskie Powstania Definicja stworzenia w l. 1919-1921 polskiej ludności Górnego Śląska, których celem było podłączenie tego obszaru do odradzającego się państwa polskiego; 1) rozczarowanie informacje.
 • Co znaczy Płowce Definicja IX 1331 pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a Zakonu Krzyżackiego, zakończona rozbiciem części krzyżackiej straży tylnej; jedyny poważniejszy efekt militarny do bitwy znaczenie.
 • Co znaczy Filmowa Szkoła Polska Definicja przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach polskiego filmu; w jej dziełach widoczne są wspólne przedmioty co znaczy.
 • Co znaczy Pax Definicja zobacz STOWARZYSZENIE PAX krzyżówka.
 • Co znaczy Tadeusz Peiper Definicja pisarz, krytyk literacki; w okresie międzywojennym w Krakowie wydawał pismo Zwrotnica , a prezentowane i propagowane w nim poglądy odegrały ogromną rolę w ukształtowaniu co to jest.
 • Co znaczy Tadeusz Pełczyński Definicja Adam (1892-1985) - gen.; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920; w kampanii wrześniowej w 19 DP; w konspiracji Komendant słownik.
 • Co znaczy Podole Definicja Ukrainie), w środkowej części dorzecza Dniestru i Bohu. Jej zach. część z Kamieńcem Podolskim (późniejsze woj. podolskie) została przyłączona do Polski poprzez czym jest.
 • Co znaczy Włast Piotr Definicja możnowładca śląski z rodu Łabędziów; wojewoda Bolesława Krzywoustego i Władysława II Wygnańca, poprzez którego, jako groźny rywal polityczny, został 1145/46 oślepiony co oznacza.
 • Co znaczy Podymne Definicja SKARB KRÓLEWSKI tłumaczenie.
 • Co znaczy Płodozmian Definicja mechanizm gospodarki rolnej opierający na stałej rotacji uprawy roślin, w XVI/XVII w. zaczął etapowo wypierać trójpolówkę przykłady.
 • Co znaczy Ruszenie Pospolite Definicja od czasów Kazimierza Wielkiego; jego zwoływanie unormowały statuty wiślicko-piotrkowskie zobowiązując do służby wojskowej na każde wezwanie każdego posiadacza dóbr definicja.
 • Co znaczy Szlacheckie Przywileje Definicja wydawane poprzez władców na rzecz całego rycerstwa (kształtującego się stanu szlacheckiego), zwalniające ten stan z niektórych obowiązków ogólnopaństwowych albo nadające encyklopedia.
 • Co znaczy Opozycja Pps Definicja zobacz POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-OPOZYCJA jak działa.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJAL-DEMOKRATYCZNA Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE czy jest.
 • Co znaczy POLSKIE SIŁY ZBROJNE W ZSRR Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (1 pojęcie.
 • Co znaczy Styczniowe Powstanie Definicja przeciwko Rosji; wybuchło 22 I 1863; wywołane było wzrostem nastrojów niepodległościowych ( manifestacje patriotyczne 1860-1861); bezpośrednią powodem była branka wyjaśnienie.
 • Co znaczy Powiat Definicja od wiec) - najmniejsza jednostka administracyjna, od początków XIV w., wchodząca w skład ziem i województwa opis.
 • Co znaczy Pospólstwo Definicja miastach, raczej rzemieślnicy; Posiadająca prawa miejskie, lecz nie dopuszczana do urzędów poprzez patrycjat, co było powodem wielowiekowej rywalizacji obu środowisk informacje.
 • Co znaczy Sierpniowe Porozumienia Definicja rządem komunistycznym a strajkującymi robotnikami w 1980; w lipcu 1980 w państwie wybuchły pierwsze strajki w Świdniku pod Lublinem, które potem objęły cały państwo; 16 znaczenie.
 • Co znaczy Jagiellonów Dynastyczna Polityka Definicja Jagiellonów do zachowania tronu w Polsce, jak najściślejszego związku polsko-litewskiego i opanowania tronów czeskiego i węgierskiego; Po nieudanych staraniach co znaczy.
 • Co znaczy Chmielnickiego Powstanie Definicja jako jedno z powstań Kozaków zaporoskich z powodu niedotrzymania zobowiązań związanych z rejestrem podjętych przed planowaną wyprawą turecką poprzez Władysława IV Wazę i krzyżówka.
 • Co znaczy Literatury Akademia Polska Definicja reprezentacja polskiego piśmiennictwa artystycznego działająca w l. 1933-1939; do jej zadań należały inicjatywy zmierzające do podniesienia literatury, opieka nad co to jest.
 • Co znaczy Zachodzie Na Psz Definicja zobacz POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE słownik.
 • Co znaczy Konrad Prószyński Definicja Promyk (1851-1908) - działacz ludowy i oświatowy, prawnik; zwolennik pracy organicznej; autor elementarzy i czytanek; wydawał Gazetę Świąteczną 1881-1908 i Gościa czym jest.
 • Co znaczy Pozytywizm Definicja polskiej po stworzeniu styczniowym; głosił odwrót od romantyzmu zarówno w kulturze, sztuce, jak i w polityce; propagował hasła pracy organicznej i pracy u podstaw co oznacza.
 • Co znaczy Proletariatczyków Proces Definicja mechanizmów działaczy robotniczych na ziemiach polskich; odbył się 23 XI - 20 XII 1885 w Warszawie; spośród 29 oskarżonych czterech skazano na karę śmierci: P tłumaczenie.
 • Co znaczy Rp Prezydenci Definicja wprowadziła Konstytucja marcowa w 1921, która czyniąc go reprezentantem i Głową Państwa (w l. 1918-1922 Naczelnik Państwa), równocześnie nie wyposażyła P. w rzeczywistą przykłady.
 • Co znaczy Popiel Definicja Polan mający siedzibę w Kruszwicy ( Mysia wieża ) albo na Ostrowie Lednickim; okrutny i zbrodniczy, został obalony poprzez wolnych kmieci na czele z Piastem; legenda być definicja.
 • Co znaczy Podziemne Państwo Polskie Definicja wojskowych i cywilnych organizacji konspiracyjnych działających w czasie II wojny światowej i podporządkowanych rządowi polskiemu na emigracji, tworzących strukturę encyklopedia.
 • Co znaczy POLSKO-BRYTYJSKI UKŁAD O POMOCY WZAJEMNEJ Definicja 1939 w Londynie; był rozwinięciem deklaracji rządu Wielkiej Brytanii z 31 III 1939 zapowiadającej pomoc zbrojną w sytuacji zagrożenia niepodległości Polski; nie jak działa.
 • Co znaczy Termopile Polskie Definicja RAGINIS WŁADYSŁAW czy jest.
 • Co znaczy Ludwik Jan Popławski Definicja działacz polityczny, dziennikarz; w 1893 z R. Dmowskim i Z. Balickim dokonał przewrotu w Lidze Polskiej, tworząc Ligę Narodową; współorganizator SN-D; redaktor pism pojęcie.
 • Co znaczy Śląska Górnego Pow Definicja POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Demokratyczne Porozumienie Powstańcze Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH opis.
 • Co znaczy Podstaw U Praca Definicja jako podstawy narodu; Podniesienie jego poziomu kulturalnego, walka z analfabetyzmem, edukacja nowych form gospodarowania; popularyzowana poprzez pisarzy i publicystów informacje.
 • Co znaczy Pole Psie Definicja Wrocławia; wg Wincentego Kadłubka miejsce domniemanej bitwy w 1109 pomiędzy wojskami Bolesława Krzywoustego, a częścią wojsk cesarza Henryka V, zakończonej zwycięstwem znaczenie.
 • Co znaczy Chełmińskie Prawo Definicja odmiana lokalna prawa magdeburskiego, wykształconego w Chełmnie na Pomorzu, lokowanym w 1233; stosowane przy lokacjach między innymi na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu co znaczy.
 • Co znaczy Kardynalne Prawa Definicja na Sejmie Delegacyjnym w 1768, pod naciskiem mocarstw ościennych i konserwatywnego stronnictwa magnackiego; Ponowione po I rozbiorze Polski; obejmowały: nietykalność krzyżówka.
 • Co znaczy Perejesław Definicja I 1654 między Rosją a Kozakami w czasie stworzenia Chmielnickiego; porada kozacka zgodziła się przyjąć zwierzchnictwo cara Rosji Aleksego Michajłowicza Romanowa w zamian co to jest.
 • Co znaczy Adam Pragier Definicja polityk, dziennikarz; członek PPS od 1907; poseł na Sejm RP (1922-1930); działacz Centrolewu; skazany w procesie brzeskim; od 1939 na emigracji; był członkiem Porady słownik.
 • Co znaczy Likwidacyjna Komisja Polska Definicja Krakowie utworzony poprzez polityków galicyjskich celem przejęcia władzy z rąk austriackich; Powstała 28 X 1918; jej władza sięgała od Sanu do Księstwa Cieszyńskiego czym jest.
 • Co znaczy Poradlne Definicja powszechny podatek państwowy, pobierany od XIII w. z łanu; od XIII/XIV w. z powodu upowszechniania się immunitetu był tylko podatkiem nadzwyczajnym; pierwotny zakres co oznacza.
 • Co znaczy Piastowie Definicja Polsce do 1370; jej pierwszym historycznym władcą był Mieszko I, a ostatnim przedstawicielem na tronie królewskim Kazimierz Ogromny; dalej jej przedstawiciele panowali tłumaczenie.
 • Co znaczy Maria Jasnorzewska Pawlikowska Definicja poetka, córka W. Kossaka, siostra Magdaleny Samozwaniec; należała do artystycznej bohemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego; w 1935 laureatka Złotego Wawrzynu przykłady.
 • Co znaczy Feliks Perl Definicja działacz ruchu robotniczego; członek II Proletariatu; współzałożyciel PPS; po 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; redaktor naczelny Robotnika (1901-1904, 1919-1926); poseł definicja.
 • Co znaczy Polska Definicja plemienia Polan i początkowo była stosowana na ustalenie ich terytorium plemiennego; Po zjednoczeniu w IX-X w. poprzez Polan prawie całego dorzecza Odry i Wisły, nazwą encyklopedia.
 • Co znaczy Składu Prawo Definicja uzyskiwany poprzez wybrane miasta od XIII w. - pierwszy był Wrocław w 1274 - na mocy którego obcy kupcy musieli wystawiać własne towary w danym mieście na sprzedaż; było jak działa.
 • Co znaczy Grzegorz Piramowicz Definicja nauczyciel w kolegiach jezuickich, pedagog; współorganizator Komisji Nauki Narodowej; wizytator i sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; członek Towarzystwa czy jest.
 • Co znaczy Krzysztof Penderecki Definicja z najwybitniejszych kompozytorów XX w.; dyrygent; prof. i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie (1972-1987); autor oper Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna maska pojęcie.
 • Co znaczy Poddaństwo Definicja chłopa od pana, nasilająca się od XV w.: nie mógł opuścić wsi bez zgody pana, zawrzeć małżeństwa z poddaną (?nym) innego pana, podlegał sądownictwu patrymonialnemu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Dyskusyjny Klub Polityczny Definicja Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Zarządu Uczelnianego ZMS jesienią 1962; członkami byli młodzi asystenci i studenci UW; rozwiązany na przełomie 1963/1964 poprzez opis.
 • Co znaczy Iwan Paskiewicz Definicja feldmarszałek; Po śmierci I. Dybicza dowodził armią rosyjską w wojnie polsko-rosyjskiej 1831; za stłumienie stworzenia listopadowego dostał tytuł księcia warszawskiego informacje.
 • Co znaczy Jan Piekałkiewicz Definicja Wernic (1892-1943) - polityk, ekonomista; w II Rzeczypospolitej prof. Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, członek komisji statystycznej Ligi Narodów i członek znaczenie.
 • Co znaczy Wacław Potocki Definicja był szlachcicem-ziemianinem, a w życiu publicznym udzielał się tylko w pow. bieckim; arianin, w 1658 przeszedł na katolicyzm nie chcąc opuścić państwie; znany jako co znaczy.
 • Co znaczy Wojenna Marynarka Polska Definicja w 1920; dowództwo mieściło się początkowo w Pucku, a później w Gdyni; od drugiej poł. lat dwudziestych nastąpił rozwój floty, a na jej budowę łożyło całe społeczeństwo w krzyżówka.
 • Co znaczy PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO (PRON) Definicja komisję współdziałania PZPR, ZSL i SD w celu uzyskania poparcia dla polityki rządu W. Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny i zdelegalizował NSZZ Solidarność co to jest.
 • Co znaczy Posiłkowy Korpus Polski Definicja utworzona 20 IX 1916 z 3 brygad Legionów Polskich w Galicji; w 1917 włączony do Polskiej Siły Zbrojnej; w momencie kryzysu przysięgowego odtworzony poprzez Austriaków z słownik.
 • Co znaczy Dynastyczna Polityka Definicja podejmowanych poprzez daną dynastię, polegających na opanowaniu jak największej ilości ziemi na drodze sojuszów, małżeństw albo interwencji zbrojnych ( polityka czym jest.
 • Co znaczy Jerzy Michał Poniatowski Definicja książę, prymas od 1784, brat Stanisława Augusta Poniatowskiego; działacz Komisji Nauki Narodowej; w latach osiemdziesiątych XVIII w. przeszedł do ekipy przeciwników co oznacza.
 • Co znaczy Adam Poniński Definicja 1773 podskarbi ogromny koronny; marszałek sejmu rozbiorowego w 1773 pobierający stałą pensję od obcych dworów; uczestniczył w konfederacji w Radomiu; skazany poprzez sąd tłumaczenie.
 • Co znaczy Kielecki Pogrom Definicja 1946 42 osób pochodzenia żydowskiego; do dzisiaj nie wyjaśniono jego powody, ani nie ustalono sprawców mordu; wskazuje się zarówno na chęć ukrycia przed opinią publiczną przykłady.
 • Co znaczy Prymas Definicja pierwszy) - pierwotnie tytuł biskupa ordynariusza; od XV w. arcybiskup będący zwierzchnikiem Kościoła w danym państwie; pierwszym prymasem był od 1417 arcybiskup definicja.
 • Co znaczy Przemyślidzi Definicja Czechach około 871-1306, a również na Węgrzech i w Polsce (1300-1306); spokrewniona z Piastami od czasów małżeństwa Mieszka I z Dobrawą; od 1289 władca Wacław II encyklopedia.
 • Co znaczy POLSKO-FRANCUSKA UMOWA SOJUSZNICZA Definicja 1921 w Paryżu; Przewidywała wspólne ustalenia w kwestii polityki zagranicznej i pomoc w sytuacji agresji na jedną ze stron; w tajnej konwencji wojskowej z 21 II 1921 jak działa.
 • Co znaczy Wojskowa Organizacja Polska Definicja organizacja bojowa; Powstała w VIII 1914 w Warszawie z inicjatywy J. Piłsudskiego; w kolejnych miesiącach rozwinęła działalność na pozostałe zabory; przygotowywała kadry czy jest.
 • Co znaczy Podhajce Definicja po rozejmie w Andruszowie; zredukowana poprzez Sejm 8-tys. armia polska pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego stawiła czoło połączonym siłom kozacko-tatarskim pod pojęcie.
 • Co znaczy Piławce Definicja IX 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; Po wzięciu do niewoli hetmanów pod Korsuniem wojskami polskimi dowodzili nieudolni regimentarze; nowo zaciągnięte wojska wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bolesław Piasecki Definicja działacz ruchu nacjonalistycznego i katolickiego; w II Rzeczypospolitej działacz OWP, Sekcji Młodych SN; lider ONR Falanga ; w 1934 internowany w Berezie Kartuskiej; w opis.
 • Co znaczy Krzyż Czerwony Polski Definicja część składowa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; odgrywał istotną rolę w niesieniu pomocy rannym żołnierzom i ludności cywilnej w czasie wojny polsko-radzieckiej i informacje.
 • Co znaczy Ii Przemysł Definicja Przemysła I, księcia poznańskiego; książę poznański od około 1276, po zjednoczeniu Wielkopolski w 1279 książę wielkopolski; 1282 zawarł z Mszczujem II księciem gdańskim znaczenie.
 • Co znaczy Kościuszkowskie Powstanie Definicja Polski na emigracji zwolennicy stronnictwa patriotycznego zawiązali w 1793 sprzysiężenie ( Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Tadeusz Kościuszko) mające przygotować co znaczy.
 • Co znaczy Kazimierz Pużak Definicja 1883-1950) - polityk, działacz socjalistyczny; od 1904 był członkiem PPS, a od 1906 PPS-Frakcji Rewolucyjnej; więziony w Rosji w twierdzy szlisselburskiej w l. 1911-1917 krzyżówka.
 • Co znaczy Ignacy Prądzyński Definicja generał; służył w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; był członkiem Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego; w l. 1822-1824 opracował co to jest.
 • Co znaczy Paleolit Definicja kamienna (580 000-10 000 p.n.e.), dzielona na okresy: starszy (580 000-80 000), gdzie podokresy: abewilski, aszelski, mustierski, i młodszy (80 000-10 000), gdzie słownik.
 • Co znaczy Prusowie Definicja ekipy językowej, osiedlone w czasach historycznych nad dolnym biegiem Wisły i Niemna; Próby ich podboju i chrystianizacje były podejmowane poprzez władców polskich od czym jest.
 • Co znaczy Krzyżackie Polsko Procesy Definicja królów polskich Zakonowi Krzyżackiemu, raczej dzięki arbitrażu papieskiego; były próbą pokojowego odzyskania Pomorza Gdańskiego i innych utraconych ziem; mechanizmy: w co oznacza.
 • Co znaczy Puławski Plan Definicja inicjatywy A. J. Czartoryskiego; zakładał wspólny atak Rosji i Austrii na Prusy; z ziem zaboru pruskiego i ziem oddanych poprzez Austrię za inne nabytki terytorialne tłumaczenie.
 • Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) Definicja polityczna ruchu ludowego; Powstała w XII 1913 w Galicji jako rezultat rozłamu w PSL, którego powodem były zarówno kwestie programowe, jak i finansowe; ekipa działaczy przykłady.
 • Co znaczy Gdańskie Pomorze Definicja historyczna dzielnica położona pomiędzy dolną Wisłą a Łebą, granicząca od południa z Wielkopolską; jej kluczowym ośrodkiem był Gdańsk; najprawdopodobniej już w 2 poł definicja.
 • Co znaczy Kostka Stanisław Potocki Definicja generał, polityk, poeta, poseł do Sejmu od 1778; walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; w Księstwie Warszawskim prezes Porady Stanu i Porady Ministrów; w Królestwie encyklopedia.
 • Co znaczy 1956 Czerwiec Poznański Definicja robotnicza przeciwko władzom komunistycznym; 28 VI robotnicy Poznania proklamowali strajk w Zakładach Cegielskiego i zorganizowali pokojową demonstrację na ulicach jak działa.
 • Co znaczy Błażej Aleksander Prystor Definicja polityk; Przed 1914 członek Organizacji Bojowej PPS i PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1912-1917 więziony poprzez władze rosyjskie; od 1922 na różnych stanowiskach czy jest.
 • Co znaczy Ignacy Potocki Definicja działacz polityczny i oświatowy, dziennikarz, od 1791 marszałek ogromny litewski; współtwórca Komisji Nauki Narodowej; przewodniczący Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych pojęcie.
 • Co znaczy Śląskich Tkaczy Powstanie Definicja dzieżoniowskim (Bielawa, Pieszyce) 3-5 VI 1844; żądali pomniejszenia bezrobocia, podwyżki płac i poprawy sytuacji bytowej; krwawo stłumiony poprzez wojska pruskie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Piastów Pierwszych Państwo Definicja opisanie dziejów Polski w okresie panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II, gdzie nastąpiło ukształtowanie się od strony terytorialnej, ustrojowej i opis.
 • Co znaczy Józef Pułaski Definicja marszałek konfederacji barskiej; Pochodzący ze zubożałej szlachty dorobił się dużego majątku i związał z Familią; po sejmie konwokacyjnym przeszedł do obozu przeciwników informacje.
 • Co znaczy POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Definicja 1943 poprzez liczącą około 600 osób Żydowską Organizację Bojową na czele z M. Anielewiczem; w odpowiedzi na akcję likwidacji pozostałej przy życiu ludności getta ( około znaczenie.
 • Co znaczy Pogaństwo Definicja przedchrześcijańskich kultów religijnych; na ziemiach polskich dominował kult sił przyrody i oddawanie czci tworom przyrody (święte gaje); do głównych bóstw plemion co znaczy.
 • Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-LEWICA Definicja partia robotnicza; Powstała wskutek rozłamu w PPS na IX Zjeździe w Wiedniu (XI 1906); opowiadała się za walką z caratem razem z socjaldemokratami rosyjskimi krzyżówka.
 • Co znaczy Mołotow Ribbentrop Pakt Definicja radziecki, którego nazwa pochodzi od nazwisk ministra spraw zagranicznych Niemiec i komisarza spraw zagranicznych ZSRR; zawarty w Moskwie 23 VIII 1939; oficjalnie co to jest.
 • Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL)-WYZWOLENIE Definicja ruchu ludowego; Powstała 5 XII 1915 w Warszawie z połączenia Związku Chłopskiego, Związku Ludu Polskiego i działaczy skupionych wokół pisma Zaranie ; nazwę przyjęto od słownik.
 • Co znaczy Szkolna Macierz Polska Definicja oświatowa w Królestwie Polskim; Powstała 15 V 1905 z inicjatywy H. Sienkiewicza, A. Osuchowskiego i I. Chrzanowskiego; zalegalizowana w 1906; związana z Ligą Narodową czym jest.
 • Co znaczy Pryncypat Definicja principatus - pierwszeństwo) - forma władzy monarszej wprowadzona testamentem Bolesława Krzywoustego, wg którego najstarszy książę dzielnicowy ( princeps) miał sprawować co oznacza.
 • Co znaczy Zachodnie Pomorze Definicja dzielnica rozciągająca się na wschodzie od Pomorza Gdańskiego, na zachodzie po Meklemburgię, na południu granicząca z Wielkopolską i Brandenburgią; historyczną stolicą tłumaczenie.
 • Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL) - PIAST Definicja ruchu ludowego; Powstała wskutek rozłamu w PSL w 1913; przeciwnicy polityki J. Stapińskiego połączyli się z tak zwany frondą lwowską 1 II 1914 tworząc nową organizację przykłady.
 • Co znaczy Ludowy Związek Polski Definicja chłopskie; Powstało w Królestwie Polskim w XI 1904; dążyło do spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa; w momencie rewolucji 1905-1907 współpracowało z PPS definicja.
 • Co znaczy Książęce Prusy Definicja mocy pokoju w Toruniu w 1466 i podziału ziem Zakonu Krzyżackiego; Początkowo na mocy woli stanów pruskich władca Polski utrzymywał zwierzchność nad tak zwany Prusami encyklopedia.
 • Co znaczy Kazimierz Pułaski Definicja dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; syn Józefa Pułaskiego; w momencie konfederacji barskiej uznawany za najzdolniejszego dowódcę jak działa.
 • Co znaczy Porozumiewawczy Komitet Polityczny Definicja polityczna działających w konspiracji w czasie II wojny światowej polskich partii politycznych; Początkowo utworzony 28 II 1940 jako instytucja działająca u boku Komendy czy jest.
 • Co znaczy Królewskie Prerogatywy Definicja okresie panowania królów elekcyjnych; obejmowały: 1) w dziedzinie władzy ustawodawczej: prawo inicjatywy ustawodawczej, sankcję uchwał sejmu i moderowanie konstytucji pojęcie.
 • Co znaczy Szesnastu Proces Definicja przywódców podziemia londyńskiego podstępnie aresztowanych poprzez NKWD w Pruszkowie 28 III 1945; toczył się przed radzieckim sądem wojskowym w Moskwie w dniach 18-21 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Listopadowe Powstanie Definicja narodowe przeciwko Rosji; wybuchło 29 XI 1830; wywołane był łamaniem konstytucji Królestwa Polskiego poprzez cara, represjami przeciwko jawnej i tajnej opozycji opis.
 • Co znaczy PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE Definicja organizacje polityczne i zbrojne, które nadal uznawały rząd RP na emigracji i nie pogodziły się z zależnością od ZSRR; istniały cztery zasadnicze nurty: 1) poakowski informacje.
 • Co znaczy Princeps Definicja testamentu Bolesława Krzywoustego najstarszy książę dzielnicowy, który sprawował władzę nad dzielnicą senioralną ze stolicą w Krakowie i miał być zwierzchnikiem znaczenie.
 • Co znaczy Karol Popiel Definicja prawnik, polityk, dziennikarz, działacz ruchu chrześcijańsko-demokratycznego; w okresie międzywojennym współzałożyciel i prezes (1929-1937) NPR, a później urzędujący co znaczy.
 • Co znaczy Niemieckie Prawo Definicja prawnych (w tym prawo karne i cywilne) i zwyczajowych, na podstawie których dokonywano lokacji miast i wsi w XIII i XIV w.; Początkowo były to oryginalne przepisy krzyżówka.
 • Co znaczy Królewskie Prusy Definicja Zakonu Krzyżackiego przyłączona do Polski na mocy 2 pokoju toruńskiego w 1466; prowincja składająca się z 3 województw: chełmińskiego ( ziemia chełmińska), pomorskiego co to jest.
 • Co znaczy POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU) Definicja Zdolności; naczelna instytucja edukacji mająca status towarzystwa naukowego ogólnego; reprezentowała naukę polską za granicą, również interesy środowiska naukowego w słownik.
 • Co znaczy Witold Pilecki Definicja harcerz, obrońca Wilna w 1919, potem ochotnik w wojnie polsko-radzieckiej 1920; żołnierz kampanii wrześniowej, potem w Warszawie współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej; w czym jest.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja PILECKI WITOLD co znaczy POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU) krzyżówka PRUSY KRÓLEWSKIE co to jest PRAWO NIEMIECKIE słownik POPIEL KAROL czym jest PRINCEPS co. znaczenie.

Co to jest PRZYWILEJ ZIEMSKI co znaczy PLENIPOTENT krzyżówka POLSKIE SIŁY wyjaśnienie.