osada olędrzy krzyżówka co znaczy

ORZECHOWSKI STANISŁAW co znaczy OBRZĄDEK GRZEBALNY krzyżówka OZIEWICZ IGNACY co to jest krzyżówka

Definicje historyczne na O

 • Co znaczy Osada Definicja OPOLE co znaczy.
 • Co znaczy Olędrzy Definicja CHŁOPI krzyżówka.
 • Co znaczy Ozn Definicja zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co to jest.
 • Co znaczy Oun Definicja zobacz ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW słownik.
 • Co znaczy Abc Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY czym jest.
 • Co znaczy Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co oznacza.
 • Co znaczy OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Definicja CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH tłumaczenie.
 • Co znaczy Potoczna Obrona Definicja liczebnie oddziały wojskowe utrzymywane w XVI w. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła około 1500-3000 żołnierzy (weszła w skład wojsk przykłady.
 • Co znaczy OCHOTNICZA REZERWA MILICJI OBYWATELSKIEJ Definicja MILICJA OBYWATELSKA definicja.
 • Co znaczy Orawa Definicja SPISZ encyklopedia.
 • Co znaczy Polska Organizacja Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE jak działa.
 • Co znaczy Nie Organizacja Definicja zobacz NIE czy jest.
 • Co znaczy Ormo Definicja MILICJA OBYWATELSKA pojęcie.
 • Co znaczy Oświecenie Definicja Aufklärung - oświecenie) - moment w historii kultury polskiej od poł. XVIII w. do początku XIX w.; nazwa została upowszechniona poprzez Immanuela Kanta; w Polsce z wyjaśnienie.
 • Co znaczy Konstanty Ostrogski Definicja 1460-1530) - książę, od 1497 hetman ogromny litewski; zwycięzca w bitwie pod Orszą w 1514 opis.
 • Co znaczy Brama Ostra Definicja PLAN BURZA informacje.
 • Co znaczy Owp Definicja zobacz OBÓZ WIELKIEJ POLSKI znaczenie.
 • Co znaczy Renesans Odrodzenie Definicja odrodzenia zainteresowania kulturą antyczną; Moment w historii kultury w Polsce datowany na XV-XVI w.; w ślad za koncepcjami renesansu włoskiego uczyniono człowieka co znaczy.
 • Co znaczy Opolanie Definicja ŚLĄSK krzyżówka.
 • Co znaczy A Organizacja Definicja KONWENT A co to jest.
 • Co znaczy Targowa Osada Definicja MIASTO słownik.
 • Co znaczy Nysa I Odra Definicja niemiecka po zakończeniu wojny; koncepcję jej wysunął J. Stalin na konferencji w Teheranie w 1943, ziemie zachodnie miała gdyż dostać Polska jako rekompensatę za czym jest.
 • Co znaczy Walczymy Co O Definicja programowe PPR: 1) tak zwany mała z III 1943, opracowana poprzez P. Findera zawierała ocenę historii Polski z punktu widzenia komunistów i ogólnikowe założenia co oznacza.
 • Co znaczy Łukasz Opaliński Definicja marszałek nadworny koronny, od 1653 wojewoda rawski; brat Krzysztofa Opalińskiego; w 1652 przewodniczył sądowi marszałkowskiemu nad Hieronimem Radziejowskim; zachował tłumaczenie.
 • Co znaczy OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO (OZN) Definicja polityczna utworzona 21 II 1937; druga po BBWR próba zjednoczenia zwolenników sanacji; głosił hasła skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka E. Rydza-Śmigłego przykłady.
 • Co znaczy OBYWATELSKIE KOMITETY ODRODZENIA NARODOWEGO Definicja PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO definicja.
 • Co znaczy Wieczysta Ofiara Definicja OFIARA DZIESIĄTEGO GROSZA encyklopedia.
 • Co znaczy Ohp Definicja zobacz OCHOTNICZE HUFCE PRACY jak działa.
 • Co znaczy Edward Ochab Definicja działacz ruchu robotniczego, polityk, ekonomista; Od 1929 członek KPP, wielokrotnie więziony; w 1941 wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej, potem współorganizował ZPP i czy jest.
 • Co znaczy Stefan Olszowski Definicja działacz partyjny i państwowy; działacz organizacji młodzieżowych: ZMP i ZMS; jako członek PZPR od 1952 pełnił sporo funkcji partyjnych, między innymi: sekretarz KC PZPR pojęcie.
 • Co znaczy Falanga Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY wyjaśnienie.
 • Co znaczy Olgierd Definicja ogromny książę litewski od 1345, współrządzący z bratem Kiejstutem; prowadził z sukcesami politykę wschodnią Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyłączając wielkie obszary opis.
 • Co znaczy Tur Om Definicja zobacz ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO informacje.
 • Co znaczy Siedemdziesiątych Lat Opozycja Definicja stłumieniu manifestacji robotniczych w VI 1976 w Radomiu; w V 1976 zawiązano Polskie Porozumienie Niepodległościowe kierowane poprzez Z. Najdera, a 23 IX 1976 powstał znaczenie.
 • Co znaczy Ormianie Definicja osiedlający się od XII w. na Rusi; po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej mieszkańcami; trudnili się raczej handlem ze wschodem, a ich kluczowym co znaczy.
 • Co znaczy Olbora Definicja podatek w wysokości zwykle 1/10 dochodów, płacony poprzez górników (gwarków) dysponentowi regale górniczego, raczej królowi albo księciu, lecz także biskupom krzyżówka.
 • Co znaczy Ozon Definicja zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co to jest.
 • Co znaczy OTTO Z BAMBERGU ŚW. Definicja duchowny na dworze Władysława Hermana, kanclerz cesarski, od 1102 biskup Bambergu, mediator w sporze papieża z cesarzem; Od 1123 na zaproszenie Bolesława Krzywoustego słownik.
 • Co znaczy Zagłady Masowej Obozy Definicja OBOZY HITLEROWSKIE czym jest.
 • Co znaczy Ludwik Oborski Definicja pułkownik, działacz niepodległościowy; brał udział w walkach w czasie stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Młodej Polski i co oznacza.
 • Co znaczy Grosza Dziesiątego Ofiara Definicja ofiarą wieczystą; uchwalony w momencie obrad Sejmu Wielkiego podatek bezpośredni na wojsko w wysokości 10% z dóbr szlacheckich i 20% z dóbr duchownych; miało to tłumaczenie.
 • Co znaczy Olkienniki Definicja 1700 w momencie wojny północnej (III); szlachta litewska zjednoczona z innymi fakcjami magnackimi pokonała wszechwładnych na Litwie Sapiehów; Sapiehowie zaś nakłonili przykłady.
 • Co znaczy Konstanty Julian Ordon Definicja oficer; walczył w stworzeniu listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię w definicja.
 • Co znaczy ODDZIAŁY WOJSKOWE POGOTOWIA POWSTAŃCZEGO SOCJALIST Definicja GWARDIA LUDOWA WRN encyklopedia.
 • Co znaczy Ostrołęka Definicja V 1831 w czasie stworzenia listopadowego; decydująca o losach stworzenia klęska wojsk polskich pod dowództwem gen. J. Skrzyneckiego; 32-tys. armia polska uległa 40-tys jak działa.
 • Co znaczy Lednicki Ostrów Definicja STOLICE czy jest.
 • Co znaczy Jan Ostroróg Definicja poeta polityczny, podskarbi koronny; ur. w Ostrorogu; poseł do Rzymu w momencie wojny trzynastoletniej; autor memoriału postulującego reformę ustrojową Rzeczypospolitej pojęcie.
 • Co znaczy Orsza Definicja nieroztrzygnięta bitwa wojsk litewsko-polskich pod dowództwem Zygmunta I Starego z armią moskiewską w momencie wojny polsko-rosyjskiej; 2) świetne zwycięstwo wojsk wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ochmatów Definicja 1644 wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego z Tatarami dowodzonymi poprzez Tuhaj-Beja (w czasie nieudanych prób podporządkowania Krymu za opis.
 • Co znaczy Edward Morawski Osóbka Definicja polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich informacje.
 • Co znaczy Obertyn Definicja VIII 1531 poprzez wojska polskie w momencie walk o Mołdawię; niewielkie siły polskie (6 tys.) pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego rozbiły 17-tys. wojska mołdawskie znaczenie.
 • Co znaczy Pracy Sztandaru Order Definicja ustanowiony w 1949 i nadawany za wybitne zasługi dla budowy socjalizmu w PRL. Ma dwie klasy, mógł być nadawany wielokrotnie zarówno osobom prywatnym, jak instytucjom co znaczy.
 • Co znaczy Niemiecka Okupacja Definicja wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska niemieckie, zostały podzielone na dwie części: ziemie krzyżówka.
 • Co znaczy Zbigniew Oleśnicki Definicja biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449, sekretarz królewski; Ocalił życie Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, później jeden z jego najbliższych co to jest.
 • Co znaczy Leopold Okulicki Definicja Niedźwiadek, Termit (1898-1946) - generał; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i POW; w okresie międzywojennym na różnych stanowiskach dowódczych w WP; w kampanii słownik.
 • Co znaczy Nacjonalistów Ukraińskich Organizacja Definicja Ukrajinśkych Nacionalistiw) - ukraińska partia nacjonalistyczna; po porozumieniu w 1927 ukraińskich nacjonalistów i utworzeniu Związku Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 czym jest.
 • Co znaczy ORGANIZACJA WOJSKOWA ZWIĄZEK JASZCZURCZY Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co oznacza.
 • Co znaczy OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945 Definicja hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu tłumaczenie.
 • Co znaczy ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROB Definicja założona w II 1926 poprzez PPS; Organizowała życie kulturalne i sportowe starszej młodzieży robotniczej ( ruch młodzieżowy) i dla dzieci i młodzieży do lat 16 w ramach przykłady.
 • Co znaczy Juliusz Osterwa Definicja Andrzej Maluszek (1885-1947) - aktor, reżyser; twórca studia Reduta; od 1905 był aktorem Teatru Miejskiego w Krakowie; związany z cyganerią artystyczną, występował w definicja.
 • Co znaczy Hitlerowskie Obozy Definicja poprzez Trzecią Rzeszę ośrodki więzienia, pracy niewolniczej i eksterminacji; powstały na mocy rozporządzenia prezydenta Niemiec, P. Hindenburga o ochronie narodu i encyklopedia.
 • Co znaczy Stefan Okrzeja Definicja działacz ruchu robotniczego; Od 1904 członek PPS; w 1905 założył jeden z pierwszych dwóch oddziałów Organizacji Bojowej PPS; w momencie zamachu na kancelarię komisariatu jak działa.
 • Co znaczy Krzysztof Opaliński Definicja dyplomata, poeta, od 1636 wojewoda poznański; w poselstwie do Paryża w 1645 zaślubił Ludwikę Marię Gonzagę w imieniu Władysława IV Wazy; w 1655 poddał - pod Ujściem czy jest.
 • Co znaczy Koncentracyjne Obozy Definicja OBOZY HITLEROWSKIE pojęcie.
 • Co znaczy OGÓLNOŻYDOWSKI ZWIĄZEK ROBOTNICZY NA LITWIE, W POL Definicja zobacz BUND wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polski Odrodzenia Order Definicja ustanowiony w 1921 za wybitne zasługi w zakresie oświaty, edukacji, kultury i sztuki, gospodarki, działalności socjalnej, obronności; dzieli się na 5 klas - Krzyże opis.
 • Co znaczy ORGANIZACJA SYNDYKALISTYCZNA WALKA LUDU Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH informacje.
 • Co znaczy Magnacka Oligarchia Definicja oligarchia - rządy nielicznych) - forma ustrojowa charakterystyczna dla Rzeczypospolitej szlacheckiej od poł. XVIII w. do lat sześćdziesiątych XVIII w.; cechowała się znaczenie.
 • Co znaczy Grunwaldu Krzyża Order Definicja dowództwo GL w 1943, a zatwierdzony poprzez KRN 20 II 1944. Było to odznaczenie wojenne nadawane zarówno za zasługi na polu walki, jak i rozwój sił zbrojnych PRL co znaczy.
 • Co znaczy ODRODZENIE NARODOWE NA ŚLĄSKU Definicja kulturalny i narodowy; rozpoczął się od Wiosny Ludów; dążył do aktywizacji społeczeństwa; walczył o swobody narodowe i o wykorzystywanie języka polskiego w szkołach i krzyżówka.
 • Co znaczy Wasyl Konstanty Ostrogski Definicja książę, od 1559 wojewoda kijowski, dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim; jeden z największych magnatów litewskich; zwolennik unii lubelskiej i przyłączenia co to jest.
 • Co znaczy Józef Orłowski Definicja 1742-1808) - generał; absolwent Szkoły Rycerskiej; dowodził obroną Warszawy w momencie stworzenia kościuszkowskiego słownik.
 • Co znaczy Narodowa Obrona Definicja paramilitarna utworzona w 1937 dla szkolenia wojskowego rezerwistów; w jej skład weszła w 1938 Legia Akademicka, a w l. 1938-1939 68 Batalionów Obrony Narodowej mających czym jest.
 • Co znaczy Kazimierz Michał Ogiński Definicja wojewoda wileński, od 1768 hetman ogromny litewski, pisarz, muzyk; nietrafiony polityk i wojskowy; uczestnik konfederacji barskiej; finansował budowę kanału Niemen co oznacza.
 • Co znaczy Białego Orła Order Definicja poprzez Augusta III Wettina; w II Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski; miał jedną klasę i był tłumaczenie.
 • Co znaczy Opole Definicja łaciny: vicinia) - wspólnota terytorialna wyższego szczebla ukształtowana w 2 poł. I tysiąclecia, której punktem krystalizacyjnym z reguły był gród, składająca się z przykłady.
 • Co znaczy Radzieckie Obozy Definicja łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy definicja.
 • Co znaczy Radziecka Okupacja Definicja wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska radzieckie, dostały nazwę Zachodniej Ukrainy i encyklopedia.
 • Co znaczy Jerzy Ossoliński Definicja dyplomata, od 1643 kanclerz koronny; doradca Władysława IV Wazy; starał się utworzyć stronnictwo magnackie u boku króla (bractwo orderowe); atakowany za próby umocnienia jak działa.
 • Co znaczy Hanka Ordonówna Definicja Pietruszyńskich Tyszkiewiczowa (1902-1950) - piosenkarka, tancerka, aktorka, jedna z najsłynniejszych gwiazd polskiego kabaretu, pracowała w Teatrze Ogromnym; w l. 1923 czy jest.
 • Co znaczy Czwartkowe Obiady Definicja spotkania na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywające się od 1770 do poł. lat osiemdziesiątych XVIII w. na Zamku Królewskim i w Łazienkach; uczestniczyli pojęcie.
 • Co znaczy Stół Okrągły Definicja prowadzone między stroną rządową a opozycją solidarnościową w okresie 6 II - 5 IV 1989; w obradach uczestniczyło 57 osób; przewodniczącymi byli W. Findeisen i A wyjaśnienie.
 • Co znaczy ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE PO 1945 Definicja spółdzielcze wywodzące się z ruchu spółdzielczego tworzącego się na przełomie XIX i XX w., raczej w zaborze pruskim ( Związek Spółek Zarobkowych i Spółdzielczych) i opis.
 • Co znaczy Odrodzenie Definicja literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z Kuźnicą przekształciło się w Nową Kulturę ; pierwsze informacje.
 • Co znaczy Oliwa Definicja rozegrana 28 XI 1627 w czasie wojny polsko-szwedzkiej, gdzie 10 okrętów polskich pod dowództwem admirała A. Dickmanna pokonało flotyllę 6 okrętów szwedzkich dowodzonych znaczenie.
 • Co znaczy Ordynacja Definicja w. jako majątki rodowe, dziedziczone wg zasady majoratu (starszeństwa) w linii męskiej bez prawa podziału i zbywania, w celu zapobieżenia rozdrabniania latyfundiów co znaczy.
 • Co znaczy Ostaszków Definicja leżącej na pn.-zach. od Tweru (Rosja); przeznaczony dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich i policjantów; założony w krzyżówka.
 • Co znaczy OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY (ONR) Definicja faszyzujące ugrupowanie polityczne, utworzone 14 V 1934 wskutek kryzysu w ruchu narodowym, który doprowadził do rozłamu w Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, za co to jest.
 • Co znaczy ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚL Definicja samorządowe zakładane poprzez władze komunistyczne na bazie istniejących od przełomu XIX i XX w. organizacji zawodowych (kółka rolnicze, korporacje zawodowe) i słownik.
 • Co znaczy Pracy Hufce Ochotnicze Definicja inicjatywy ZG ZMS kontynuowały tradycję Batalionów Odbudowy Stolicy ZWM, Ekip Parcelacyjnych ZMW Wici i Powszechnej Organizacji Służba Polsce ZMP, a od 1976 kierowane czym jest.
 • Co znaczy ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Definicja powstała w V 1904; jej członkowie dokonywali zamachów na urzędy i urzędników rosyjskich, napadów na kasy skarbowe i pociągi przewożące kapitał rządowe; po rozłamie w PPS co oznacza.
 • Co znaczy OBÓZ WIELKIEJ POLSKI (OWP) Definicja polityczna ruchu narodowego powołana z inicjatywy R. Dmowskiego po zamachu majowym 4 XII 1926; był próbą utworzenia masowej organizacji ponadpartyjnej, o charakterze tłumaczenie.
 • Co znaczy Oczynszowanie Definicja świadczenia pieniężne dla właściciela dóbr zamiast dotychczasowej pańszczyzny; dotyczyło wszystkich rodzajów dóbr: królewskich, szlacheckich i duchownych przykłady.
 • Co znaczy Ignacy Oziewicz Definicja 1887-1966) - żołnierz ruchu oporu w czasie I wojny światowej; przedwojenny oficer WP; uczestnik kampanii wrześniowej; po internowaniu na Litwie powrócił do państwie definicja.
 • Co znaczy Grzebalny Obrządek Definicja metodą na ziemiach polskich były pochówki szkieletowe (na przykład mezolityczny grób w Janisławicach) służące w okresie mezolitu, neolitu i w epoce brązu; Około 1300 p.n encyklopedia.
 • Co znaczy Stanisław Orzechowski Definicja polityczny, historyk; należał do ugrupowania egzekucjonistów atakując Zygmunta II Augusta na sejmie piotrkowskim w 1543; związany z kręgiem erazmian; autor polemicznych jak działa.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja ORZECHOWSKI STANISŁAW co znaczy OBRZĄDEK GRZEBALNY krzyżówka OZIEWICZ IGNACY co to jest OCZYNSZOWANIE słownik OBÓZ WIELKIEJ POLSKI (OWP) czym jest ORGANIZACJA. znaczenie.

Co to jest OSADA co znaczy OLĘDRZY krzyżówka OZN co to jest OUN słownik ONR-ABC wyjaśnienie.