orzechowski stanław obrządek co to znaczy

Orzechowski Stanisław, Obrządek Grzebalny, Oziewicz Ignacy, Oczynszowanie, Obóz Wielkiej Polski

Definicje historyczne na O

 • Co znaczy Osada Definicja OPOLE co to jest.
 • Co znaczy Olędrzy Definicja CHŁOPI definicja.
 • Co znaczy Ozn Definicja zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co znaczy.
 • Co znaczy Oun Definicja zobacz ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW słownik.
 • Co znaczy Abc Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY znaczenie.
 • Co znaczy Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY czym jest.
 • Co znaczy OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Definicja CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH co to jest.
 • Co znaczy Potoczna Obrona Definicja liczebnie oddziały wojskowe utrzymywane w XVI w. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła około 1500-3000 żołnierzy (weszła w skład wojsk definicja.
 • Co znaczy OCHOTNICZA REZERWA MILICJI OBYWATELSKIEJ Definicja MILICJA OBYWATELSKA co znaczy.
 • Co znaczy Orawa Definicja SPISZ słownik.
 • Co znaczy Polska Organizacja Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE znaczenie.
 • Co znaczy Nie Organizacja Definicja zobacz NIE czym jest.
 • Co znaczy Ormo Definicja MILICJA OBYWATELSKA co to jest.
 • Co znaczy Oświecenie Definicja Aufklärung - oświecenie) - moment w historii kultury polskiej od poł. XVIII w. do początku XIX w.; nazwa została upowszechniona poprzez Immanuela Kanta; w Polsce z definicja.
 • Co znaczy Konstanty Ostrogski Definicja 1460-1530) - książę, od 1497 hetman ogromny litewski; zwycięzca w bitwie pod Orszą w 1514 co znaczy.
 • Co znaczy Brama Ostra Definicja PLAN BURZA słownik.
 • Co znaczy Owp Definicja zobacz OBÓZ WIELKIEJ POLSKI znaczenie.
 • Co znaczy Renesans Odrodzenie Definicja odrodzenia zainteresowania kulturą antyczną; Moment w historii kultury w Polsce datowany na XV-XVI w.; w ślad za koncepcjami renesansu włoskiego uczyniono człowieka czym jest.
 • Co znaczy Opolanie Definicja ŚLĄSK co to jest.
 • Co znaczy A Organizacja Definicja KONWENT A definicja.
 • Co znaczy Targowa Osada Definicja MIASTO co znaczy.
 • Co znaczy Nysa I Odra Definicja niemiecka po zakończeniu wojny; koncepcję jej wysunął J. Stalin na konferencji w Teheranie w 1943, ziemie zachodnie miała gdyż dostać Polska jako rekompensatę za słownik.
 • Co znaczy Walczymy Co O Definicja programowe PPR: 1) tak zwany mała z III 1943, opracowana poprzez P. Findera zawierała ocenę historii Polski z punktu widzenia komunistów i ogólnikowe założenia znaczenie.
 • Co znaczy Łukasz Opaliński Definicja marszałek nadworny koronny, od 1653 wojewoda rawski; brat Krzysztofa Opalińskiego; w 1652 przewodniczył sądowi marszałkowskiemu nad Hieronimem Radziejowskim; zachował czym jest.
 • Co znaczy OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO (OZN) Definicja polityczna utworzona 21 II 1937; druga po BBWR próba zjednoczenia zwolenników sanacji; głosił hasła skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka E. Rydza-Śmigłego co to jest.
 • Co znaczy OBYWATELSKIE KOMITETY ODRODZENIA NARODOWEGO Definicja PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO definicja.
 • Co znaczy Wieczysta Ofiara Definicja OFIARA DZIESIĄTEGO GROSZA co znaczy.
 • Co znaczy Ohp Definicja zobacz OCHOTNICZE HUFCE PRACY słownik.
 • Co znaczy Edward Ochab Definicja działacz ruchu robotniczego, polityk, ekonomista; Od 1929 członek KPP, wielokrotnie więziony; w 1941 wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej, potem współorganizował ZPP i znaczenie.
 • Co znaczy Stefan Olszowski Definicja działacz partyjny i państwowy; działacz organizacji młodzieżowych: ZMP i ZMS; jako członek PZPR od 1952 pełnił sporo funkcji partyjnych, między innymi: sekretarz KC PZPR czym jest.
 • Co znaczy Falanga Onr Definicja zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co to jest.
 • Co znaczy Olgierd Definicja ogromny książę litewski od 1345, współrządzący z bratem Kiejstutem; prowadził z sukcesami politykę wschodnią Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyłączając wielkie obszary definicja.
 • Co znaczy Tur Om Definicja zobacz ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO co znaczy.
 • Co znaczy Siedemdziesiątych Lat Opozycja Definicja stłumieniu manifestacji robotniczych w VI 1976 w Radomiu; w V 1976 zawiązano Polskie Porozumienie Niepodległościowe kierowane poprzez Z. Najdera, a 23 IX 1976 powstał słownik.
 • Co znaczy Ormianie Definicja osiedlający się od XII w. na Rusi; po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej mieszkańcami; trudnili się raczej handlem ze wschodem, a ich kluczowym znaczenie.
 • Co znaczy Olbora Definicja podatek w wysokości zwykle 1/10 dochodów, płacony poprzez górników (gwarków) dysponentowi regale górniczego, raczej królowi albo księciu, lecz także biskupom czym jest.
 • Co znaczy Ozon Definicja zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO co to jest.
 • Co znaczy OTTO Z BAMBERGU ŚW. Definicja duchowny na dworze Władysława Hermana, kanclerz cesarski, od 1102 biskup Bambergu, mediator w sporze papieża z cesarzem; Od 1123 na zaproszenie Bolesława Krzywoustego definicja.
 • Co znaczy Zagłady Masowej Obozy Definicja OBOZY HITLEROWSKIE co znaczy.
 • Co znaczy Ludwik Oborski Definicja pułkownik, działacz niepodległościowy; brał udział w walkach w czasie stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Młodej Polski i słownik.
 • Co znaczy Grosza Dziesiątego Ofiara Definicja ofiarą wieczystą; uchwalony w momencie obrad Sejmu Wielkiego podatek bezpośredni na wojsko w wysokości 10% z dóbr szlacheckich i 20% z dóbr duchownych; miało to znaczenie.
 • Co znaczy Olkienniki Definicja 1700 w momencie wojny północnej (III); szlachta litewska zjednoczona z innymi fakcjami magnackimi pokonała wszechwładnych na Litwie Sapiehów; Sapiehowie zaś nakłonili czym jest.
 • Co znaczy Konstanty Julian Ordon Definicja oficer; walczył w stworzeniu listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię w co to jest.
 • Co znaczy ODDZIAŁY WOJSKOWE POGOTOWIA POWSTAŃCZEGO SOCJALIST Definicja GWARDIA LUDOWA WRN definicja.
 • Co znaczy Ostrołęka Definicja V 1831 w czasie stworzenia listopadowego; decydująca o losach stworzenia klęska wojsk polskich pod dowództwem gen. J. Skrzyneckiego; 32-tys. armia polska uległa 40-tys co znaczy.
 • Co znaczy Lednicki Ostrów Definicja STOLICE słownik.
 • Co znaczy Jan Ostroróg Definicja poeta polityczny, podskarbi koronny; ur. w Ostrorogu; poseł do Rzymu w momencie wojny trzynastoletniej; autor memoriału postulującego reformę ustrojową Rzeczypospolitej znaczenie.
 • Co znaczy Orsza Definicja nieroztrzygnięta bitwa wojsk litewsko-polskich pod dowództwem Zygmunta I Starego z armią moskiewską w momencie wojny polsko-rosyjskiej; 2) świetne zwycięstwo wojsk czym jest.
 • Co znaczy Ochmatów Definicja 1644 wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego z Tatarami dowodzonymi poprzez Tuhaj-Beja (w czasie nieudanych prób podporządkowania Krymu za co to jest.
 • Co znaczy Edward Morawski Osóbka Definicja polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich definicja.
 • Co znaczy Obertyn Definicja VIII 1531 poprzez wojska polskie w momencie walk o Mołdawię; niewielkie siły polskie (6 tys.) pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego rozbiły 17-tys. wojska mołdawskie co znaczy.
 • Co znaczy Pracy Sztandaru Order Definicja ustanowiony w 1949 i nadawany za wybitne zasługi dla budowy socjalizmu w PRL. Ma dwie klasy, mógł być nadawany wielokrotnie zarówno osobom prywatnym, jak instytucjom słownik.
 • Co znaczy Niemiecka Okupacja Definicja wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska niemieckie, zostały podzielone na dwie części: ziemie znaczenie.
 • Co znaczy Zbigniew Oleśnicki Definicja biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449, sekretarz królewski; Ocalił życie Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, później jeden z jego najbliższych czym jest.
 • Co znaczy Leopold Okulicki Definicja Niedźwiadek, Termit (1898-1946) - generał; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i POW; w okresie międzywojennym na różnych stanowiskach dowódczych w WP; w kampanii co to jest.
 • Co znaczy Nacjonalistów Ukraińskich Organizacja Definicja Ukrajinśkych Nacionalistiw) - ukraińska partia nacjonalistyczna; po porozumieniu w 1927 ukraińskich nacjonalistów i utworzeniu Związku Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 definicja.
 • Co znaczy ORGANIZACJA WOJSKOWA ZWIĄZEK JASZCZURCZY Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co znaczy.
 • Co znaczy OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945 Definicja hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu słownik.
 • Co znaczy ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROB Definicja założona w II 1926 poprzez PPS; Organizowała życie kulturalne i sportowe starszej młodzieży robotniczej ( ruch młodzieżowy) i dla dzieci i młodzieży do lat 16 w ramach znaczenie.
 • Co znaczy Juliusz Osterwa Definicja Andrzej Maluszek (1885-1947) - aktor, reżyser; twórca studia Reduta; od 1905 był aktorem Teatru Miejskiego w Krakowie; związany z cyganerią artystyczną, występował w czym jest.
 • Co znaczy Hitlerowskie Obozy Definicja poprzez Trzecią Rzeszę ośrodki więzienia, pracy niewolniczej i eksterminacji; powstały na mocy rozporządzenia prezydenta Niemiec, P. Hindenburga o ochronie narodu i co to jest.
 • Co znaczy Stefan Okrzeja Definicja działacz ruchu robotniczego; Od 1904 członek PPS; w 1905 założył jeden z pierwszych dwóch oddziałów Organizacji Bojowej PPS; w momencie zamachu na kancelarię komisariatu definicja.
 • Co znaczy Krzysztof Opaliński Definicja dyplomata, poeta, od 1636 wojewoda poznański; w poselstwie do Paryża w 1645 zaślubił Ludwikę Marię Gonzagę w imieniu Władysława IV Wazy; w 1655 poddał - pod Ujściem co znaczy.
 • Co znaczy Koncentracyjne Obozy Definicja OBOZY HITLEROWSKIE słownik.
 • Co znaczy OGÓLNOŻYDOWSKI ZWIĄZEK ROBOTNICZY NA LITWIE, W POL Definicja zobacz BUND znaczenie.
 • Co znaczy Polski Odrodzenia Order Definicja ustanowiony w 1921 za wybitne zasługi w zakresie oświaty, edukacji, kultury i sztuki, gospodarki, działalności socjalnej, obronności; dzieli się na 5 klas - Krzyże czym jest.
 • Co znaczy ORGANIZACJA SYNDYKALISTYCZNA WALKA LUDU Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co to jest.
 • Co znaczy Magnacka Oligarchia Definicja oligarchia - rządy nielicznych) - forma ustrojowa charakterystyczna dla Rzeczypospolitej szlacheckiej od poł. XVIII w. do lat sześćdziesiątych XVIII w.; cechowała się definicja.
 • Co znaczy Grunwaldu Krzyża Order Definicja dowództwo GL w 1943, a zatwierdzony poprzez KRN 20 II 1944. Było to odznaczenie wojenne nadawane zarówno za zasługi na polu walki, jak i rozwój sił zbrojnych PRL co znaczy.
 • Co znaczy ODRODZENIE NARODOWE NA ŚLĄSKU Definicja kulturalny i narodowy; rozpoczął się od Wiosny Ludów; dążył do aktywizacji społeczeństwa; walczył o swobody narodowe i o wykorzystywanie języka polskiego w szkołach i słownik.
 • Co znaczy Wasyl Konstanty Ostrogski Definicja książę, od 1559 wojewoda kijowski, dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim; jeden z największych magnatów litewskich; zwolennik unii lubelskiej i przyłączenia znaczenie.
 • Co znaczy Józef Orłowski Definicja 1742-1808) - generał; absolwent Szkoły Rycerskiej; dowodził obroną Warszawy w momencie stworzenia kościuszkowskiego czym jest.
 • Co znaczy Narodowa Obrona Definicja paramilitarna utworzona w 1937 dla szkolenia wojskowego rezerwistów; w jej skład weszła w 1938 Legia Akademicka, a w l. 1938-1939 68 Batalionów Obrony Narodowej mających co to jest.
 • Co znaczy Kazimierz Michał Ogiński Definicja wojewoda wileński, od 1768 hetman ogromny litewski, pisarz, muzyk; nietrafiony polityk i wojskowy; uczestnik konfederacji barskiej; finansował budowę kanału Niemen definicja.
 • Co znaczy Białego Orła Order Definicja poprzez Augusta III Wettina; w II Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski; miał jedną klasę i był co znaczy.
 • Co znaczy Opole Definicja łaciny: vicinia) - wspólnota terytorialna wyższego szczebla ukształtowana w 2 poł. I tysiąclecia, której punktem krystalizacyjnym z reguły był gród, składająca się z słownik.
 • Co znaczy Radzieckie Obozy Definicja łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy znaczenie.
 • Co znaczy Radziecka Okupacja Definicja wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska radzieckie, dostały nazwę Zachodniej Ukrainy i czym jest.
 • Co znaczy Jerzy Ossoliński Definicja dyplomata, od 1643 kanclerz koronny; doradca Władysława IV Wazy; starał się utworzyć stronnictwo magnackie u boku króla (bractwo orderowe); atakowany za próby umocnienia co to jest.
 • Co znaczy Hanka Ordonówna Definicja Pietruszyńskich Tyszkiewiczowa (1902-1950) - piosenkarka, tancerka, aktorka, jedna z najsłynniejszych gwiazd polskiego kabaretu, pracowała w Teatrze Ogromnym; w l. 1923 definicja.
 • Co znaczy Czwartkowe Obiady Definicja spotkania na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywające się od 1770 do poł. lat osiemdziesiątych XVIII w. na Zamku Królewskim i w Łazienkach; uczestniczyli co znaczy.
 • Co znaczy Stół Okrągły Definicja prowadzone między stroną rządową a opozycją solidarnościową w okresie 6 II - 5 IV 1989; w obradach uczestniczyło 57 osób; przewodniczącymi byli W. Findeisen i A słownik.
 • Co znaczy ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE PO 1945 Definicja spółdzielcze wywodzące się z ruchu spółdzielczego tworzącego się na przełomie XIX i XX w., raczej w zaborze pruskim ( Związek Spółek Zarobkowych i Spółdzielczych) i znaczenie.
 • Co znaczy Odrodzenie Definicja literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z Kuźnicą przekształciło się w Nową Kulturę ; pierwsze czym jest.
 • Co znaczy Oliwa Definicja rozegrana 28 XI 1627 w czasie wojny polsko-szwedzkiej, gdzie 10 okrętów polskich pod dowództwem admirała A. Dickmanna pokonało flotyllę 6 okrętów szwedzkich dowodzonych co to jest.
 • Co znaczy Ordynacja Definicja w. jako majątki rodowe, dziedziczone wg zasady majoratu (starszeństwa) w linii męskiej bez prawa podziału i zbywania, w celu zapobieżenia rozdrabniania latyfundiów definicja.
 • Co znaczy Ostaszków Definicja leżącej na pn.-zach. od Tweru (Rosja); przeznaczony dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich i policjantów; założony w co znaczy.
 • Co znaczy OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY (ONR) Definicja faszyzujące ugrupowanie polityczne, utworzone 14 V 1934 wskutek kryzysu w ruchu narodowym, który doprowadził do rozłamu w Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, za słownik.
 • Co znaczy ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚL Definicja samorządowe zakładane poprzez władze komunistyczne na bazie istniejących od przełomu XIX i XX w. organizacji zawodowych (kółka rolnicze, korporacje zawodowe) i znaczenie.
 • Co znaczy Pracy Hufce Ochotnicze Definicja inicjatywy ZG ZMS kontynuowały tradycję Batalionów Odbudowy Stolicy ZWM, Ekip Parcelacyjnych ZMW Wici i Powszechnej Organizacji Służba Polsce ZMP, a od 1976 kierowane czym jest.
 • Co znaczy ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Definicja powstała w V 1904; jej członkowie dokonywali zamachów na urzędy i urzędników rosyjskich, napadów na kasy skarbowe i pociągi przewożące kapitał rządowe; po rozłamie w PPS co to jest.
 • Co znaczy OBÓZ WIELKIEJ POLSKI (OWP) Definicja polityczna ruchu narodowego powołana z inicjatywy R. Dmowskiego po zamachu majowym 4 XII 1926; był próbą utworzenia masowej organizacji ponadpartyjnej, o charakterze definicja.
 • Co znaczy Oczynszowanie Definicja świadczenia pieniężne dla właściciela dóbr zamiast dotychczasowej pańszczyzny; dotyczyło wszystkich rodzajów dóbr: królewskich, szlacheckich i duchownych co znaczy.
 • Co znaczy Ignacy Oziewicz Definicja 1887-1966) - żołnierz ruchu oporu w czasie I wojny światowej; przedwojenny oficer WP; uczestnik kampanii wrześniowej; po internowaniu na Litwie powrócił do państwie słownik.
 • Co znaczy Grzebalny Obrządek Definicja metodą na ziemiach polskich były pochówki szkieletowe (na przykład mezolityczny grób w Janisławicach) służące w okresie mezolitu, neolitu i w epoce brązu; Około 1300 p.n znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Orzechowski Definicja polityczny, historyk; należał do ugrupowania egzekucjonistów atakując Zygmunta II Augusta na sejmie piotrkowskim w 1543; związany z kręgiem erazmian; autor polemicznych czym jest.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Orzechowski Stanisław, Obrządek Grzebalny, Oziewicz Ignacy, Oczynszowanie, Obóz Wielkiej Polski (Owp), Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej znaczenie.

Co to jest Orzechowski Stanisław, Obrządek Grzebalny, Oziewicz Ignacy wyjaśnienie.